پایان نامه با کلید واژه های ضریب تعیین، سطح معنی داری، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

يعني مقدار عرض از مبدا نيز معنادار است. مدل به شرح زير برآورد ميگردد:

4-6- آزمون فرضیه اول:
4-6-1- برآورد مدل به تفکيک کم سرمايه گذار و بيش سرمايه گذار:
مدل مفروض به صورت زير است:
فرض صفر و فرض مقابل در اين مدل به صورت زير است:

نتايج تحليل رگرسيوني نشان داده شد که در حالت کم سرمايه گذار و بيش سرمايه گذار مقدار احتمال معني‌داري F به ترتيب برابر با 000/0 و 000/0 است(پیوست 6). اين مقادير كمتر از 05/0 است بنابراين مدل معني داري در هر دو حالت وجود دارد.
در حالت کم سرمايه گذار و بيش سرمايه گذار مقدار ضرايب همبستگي چندگانه به ترتيب برابر با 17/0 و 32/0 است و ضرايب تعيين به ترتيب برابر با 03/0 و 10/0 است. مقادير آماره دوربين واتسون به ترتيب برابر با 05/2 و 67/1 است(پیوست 6).
سطح معنی داری
آماره ی F
میانگین مجذورها
درجه آزادی
مجموع مجذورها

INV
0.000
8.045
.130
.016
2
515
517
.260
8.309
8.569
رگرسیون
مانده
کل
کم سرمایه گذار
0.000
12.044
10.406
.864
2
209
211
20.813
180.589
201.401
رگرسیون
مانده
کل
بیش سرمایه گذار

براي کم سرمايه گذار مقدار آماره t براي CFt برابر با 03/1 ( بي معني) و براي M/B برابر با 29/3 (معنادار و مثبت) است و مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 95/6 است که مقدار عرض از مبدا نيز معنادار است.
در حالت بيش سرمايه گذار مقدار آماره t برايCFt برابر با 76/4 ( معنادار و مثبت) و براي M/B برابر با 21/0- (بي معني) است و مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 09/12 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد. مدل ها برای دو حالت بشرح زیر برآورد می گردد:

4-6-2- برآورد مدل به تفکيک کم سرمايه گذار و بيش سرمايه گذار در دو گروه CF صفر و يک:(صفر جریان نقدی پایین و یک جریان نقدی بالا)
مدل مفروض به صورت زير است:

فرض صفر و فرض مقابل در اين مدل به صورت زير است:

نتايج تحليل رگرسيوني نشان داده شد که در حالت کم سرمايه گذار با مقدار CF صفر و بيش سرمايه گذار با مقدار CF يک مقدار احتمال معني‌داري F به ترتيب برابر با 005/0 و 040/0 است. اين مقادير كمتر از 05/0 است بنابراين مدل اول و دوم در سطح 95 درصد معني دار است(پیوست 7).
دوربین واتسون
خطا
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
همبستگی
R
INV
2.052
1.675
..12702
..92955
.027
.095
.030
.103
.174
.321
کم سرمایه گذار
بیش سرمایه گذار

در حالت کم سرمايه گذار با مقدار CF صفر و بيش سرمايه گذار با مقدار CF يک مقدار ضرايب همبستگي چندگانه به ترتيب برابر با 17/0 و 22/0 است و ضرايب تعيين به ترتيب برابر با 02/0 و 03/0 است مقادير آماره دوربين واتسون به ترتيب برابر با 94/1 و 80/1 است(پیوست 7).
براي کم سرمايه گذار با مقدار CF صفر مقدار آماره t براي CFt برابر با 27/3 (معنادار و مثبت) و براي M/B برابر با 62/0- (بي معني) است و مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 89/5 است که مقدار عرض از مبدا نيز معنادار است.
در حالت بيش سرمايه گذار با مقدار CF يک مقدار آماره t براي CFtبرابر با 98/1 ( معنادار و مثبت) و براي M/B برابر با 56/1- (بي معني) است و مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 54/8 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد. مدل ها برای دو حالت بشرح زیر برآورد می گردد:

دوربین واتسون
ضریبتعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
INVCft
1.936
024.
029.
171.
کم سرمایه گذار 0
1.796
028.
046.
216.
بیش سرمایه گذار 1

INV CFt
ضرایب غیر استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
آزمون تی
سطح معنی داری
تلرانس
عامل افزایش واریانس

B
خطای معیار
بتا

ثابت 0 کم سرمایه گذار
جريان های نقدي
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

087.
030.
005.-
015.
009.
008.
174.
033.-
5.893
3.272
619.-
000.
001.
536.
968.
968.
1.033
1.033
ثابت 1 بیش سرمایه گذار
جريان های نقدي
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
1.682
121.
74.-
197.
062.
047.
198.
158.-
8.540
1.977
1.563.-
000.
046.
121.
918.
918.
1.089
1.089

4-6-3- بررسي مدل به صورت کلي براي جریان های نقدی سال قبل CFt-1:
مدل مفروض به صورت زير است:

فرض صفر و فرض مقابل در اين مدل به صورت زير است:

سطح معنی داری
آماره ی F
میانگین مجذورها
درجه آزادی
مجموع مجذورها

0.000
28.411
18.072
.636
2
727
729
36.145
462.445
498.590
رگرسیون
مانده
کل
دوربین واتسون
میزان خطا
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
1.945
79756.
070.
070.
269.

نتايج تحليل رگرسيوني نشان داده شد که مقدار سطح معني‌داري F برابر با 000/0 است. اين مقدار كمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود، يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معني داري وجود دارد(پیوست 8).ميزان ضريب تعيين برابر با 07/0 است يعني در حدود 7 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و کنترلي بيان ميگردد. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 94/1 است.
مقدار آماره t براي cft-1 برابر با 55/5 ( معنادار و مثبت) و براي M/B برابر با 04/3 ( معنادار و مثبت) است(پیوست 8). مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 53/5 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد. مدل به صورت زیر برآورد می گردد:

ضرایب غیر استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
آزمون تی
سطح معنی داری
تلرانس
عامل افزایش واریانس

B
خطای معیار
بتا

ثابت
جريان های نقدي
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

268.
133.
060.
048.
024.
020.
209
115.
5.531
5.552
3.036
000.
001.
536.
896.
896.
1.116
1.116

4-7- آزمون فرضیه دوم:
مدل مفروض به صورت زير است:

فرض صفر و فرض مقابل در اين مدل به صورت زير است:

برای آزمون فرضیه دوم ارتباط بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و مخارج سرمایه گذاری بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت همان گونه که در نتیج ديده ميشود(پیوست 9) مقدار آماره t براي M/B برابر با 24/2 ( معنادار و مثبت) است. رابطه اي مثبت (مستقيم ) بدين معني است که با افزايش آن ها مقدار متغير وابسته افزايش مييابد. مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 29/5 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد. يعني مقدار عرض از مبدا نيز معنادار است. مدل به شرح زير برآورد ميگردد:

ضرایب غیر استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
آزمون تی
سطح معنی داری
تلرانس
عامل افزایش واریانس

B
خطای معیار
بتا

ثابت
جريان های نقدي
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

252.
148.
043.
048.
019.
019.
292.
083.
5295
7.835
2.237
000.
001.
026.
885.
885.
1.130
1.130

4-8- آزمون فرضیه سوم:
4-8-1- بررسي مدل با محدوديت و بدون محدوديت بر اساس Size :
مدل ها براي اندازه با محدوديت و بدون محدوديت بر اساس Size به صورت زير است:

فرض صفر و فرض مقابل در اين مدل به صورت زير است:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های محدودیت ها، سود سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع تحقیق درمورد سبک بازگشت، آداب و رسوم