پایان نامه با کلید واژه های صنعت خودرو، مدیریت دانش، دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد

كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي: مقدار همبستگي 0.415 در سطح اطمينان 99% است.
ب) معادلات ساختاري: نتايج بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» و « ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» است. بنابراين فرضيه فرعي 1 تأييد مي شود. لذا مي توان بيان كرد كه «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» در جامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95%، موجب بهبود « ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» در شرکت سایپا پرس مي شود.
5-2-1-3- نتايج بررسي فرضيه فرعي دوم
فرضیه فرعی 2: بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «مديريت نيروي كار»(شاخص رضايت شغلي و بهبود سطح آموزشي نيروي انساني سازمان) رابطه اي معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي: مقدار همبستگي 0.514 در سطح اطمينان 99% است.
ب) معادلات ساختاري: نتايج بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» و «مديريت نيروي كار» است. بنابراين فرضيه فرعي 2 تأييد مي شود. لذا مي توان بيان كرد كه «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد
ISO/TS 16949» در جامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95%، موجب بهبود « مديريت نيروي كار» در شرکت سایپا پرس مي شود.
5-2-1-4- نتايج بررسي فرضيه فرعي سوم
فرضیه فرعی 3: بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «ارتقای تامين كنندگان» رابطه اي معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي: مقدار همبستگي 0.736 در سطح اطمينان 99% است.
ب) معادلات ساختاري: نتايج بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» و «ارتقای تامين كنندگان» است. بنابراين فرضيه فرعي 3 تأييد مي شود. لذا مي توان بيان كرد كه «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد
ISO/TS 16949» در جامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95%، موجب بهبود «ارتقای تامين كنندگان» در شرکت سایپا پرس مي شود.
5-2-1-5- نتايج بررسي فرضيه فرعي چهارم
فرضیه فرعی 4: بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «بهبود شاخص رضايت مشتري» رابطه اي معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي: مقدار همبستگي 0.759 در سطح اطمينان 99% است.
ب) معادلات ساختاري: نتايج بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» و «بهبود شاخص رضايت مشتري» است. بنابراين فرضيه فرعي 4 تأييد مي شود. لذا مي توان بيان كرد كه «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» در جامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95%، موجب بهبود «شاخص رضايت مشتري» در شرکت سایپا پرس مي شود.
5-2-1-6- نتايج بررسي فرضيه فرعي پنجم
فرضیه فرعی 5: بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «بهبود شاخص فرایند مديريت و كنترل توليد محصول» رابطه اي معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي: مقدار همبستگي 0.759 در سطح اطمينان 99% است.
ب) معادلات ساختاري: نتايج بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» و «بهبود شاخص فرایند مديريت و كنترل توليد محصول» است. بنابراين فرضيه فرعي 5 تأييد مي شود. لذا مي توان بيان كرد كه «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» در جامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95%، موجب بهبود «شاخص فرایند مديريت و كنترل توليد محصول» در شرکت سایپا پرس مي شود.

5-2-1-7- نتايج بررسي فرضيه فرعي ششم
فرضیه فرعی 6: بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/ خدمات» رابطه اي معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي: مقدار همبستگي 0.775 در سطح اطمينان 99% است.
ب) معادلات ساختاري: نتايج بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» و «تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/ خدمات» است. بنابراين فرضيه فرعي 6 تأييد مي شود. لذا مي توان بيان كرد كه «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» در جامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95%، موجب بهبود «تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/ خدمات» در شرکت سایپا پرس مي شود.

5-3- سازگاري يافته ها با تحقيقات پيشين
نتايج اين تحقيق در بسياري از ابعاد با نتايج ساير تحقيقات صورت گرفته هماهنگي دارد.ذکر این نکته حائز اهمیت است که در تحقیقات مختلف با موضوع مشابه با تحقيق فعلی، به ارزیابی بررسی نتایج و آثار اجرای استانداردهای مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت پرداخته شده است و بطور کلی پیاده سازی چنین استانداردهایی مثبت بوده و منجر به بهبود و ارتقاء شاخص های مورد بررسی شده است.برای مثال در بررسي تطبيقي تاثير گواهينامه سري 9000 بر توسعه صنايع (اينانلو،1382) شاخص های مورد بررسی شامل كاهش مشكلات فرايند توليد،افزایش رضايت مشتري،ارتقاء دانش تامين كنندگان بوده است که حاکی از رابطه علی و مثبت بین پیاده سازی استناندارد با بهبود شاخص های مدنظر بوده است و یا بررسي تاثير عملكرد گواهينامه ISO/TS 16949 بر عملكرد شركتهاي خودرو سازي (بهاري،1388) نشان می دهد که شاخص های بهبود رضايت مشتريان، كاهش ضايعات توليدي، افزايش ميزان توليد و كاهش برگشتي از مشتريان پس از پیاده سازی استاندارد:
ISO/TS 16949
به شکل قابل توجهی بهبود و ارتقاء یافته است.لذا فارغ از نتایج مثبت حاصل از این تحقيق که ناشی از پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949است،می توان چنین نتیجه گیری کرد که بهبود و ارتقاء شاخص های مورد بحث در این تحقیق نیز دور از واقع نمی باشد.
5-4- پيشنهادها
5-4-1- پیشنهادهای اجرايي مبتني بر يافته هاي تحقيق:
با توجه به تأييد وجود رابطه بين «پیاده سازی استانداردISO/TS 16949» و «بهبود شاخص های کیفی»، بايد در پي راه هايي جهت اجرای هرچه دقیق تر و علمی تر استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپا پرس بود تا با عملیاتی نمودن دقیق کلیه بندهای استاندارد مذکور بتوان علاوه بر تحقق سود حاصل برای سازمان منافع ذینفعان داخلی و خارجی را نیز تامین نمود.
5-4-1-1- پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء بعد ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد:
• مکانیزمی معین توسط مدیریت ارشد تدوین و ابلاغ شود تا کلیه پرسنل بتوانند نسبت به اظهار و انجام نوآوری در سازمان اقدام نمایند.
• درخصوص انجام نوآوری در سازمان هدف گذاری انجام شود و پاداش مناسب به پرسنل ذیربط نیز طی فرایندی مصوب اعطاء شود.
5-4-1-2- پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء بعد مديريت نيروي كار:
• جهت افزایش رضایت شغلی پرسنل در سازمان علاوه بر اعطای مبالغ تشویقی،نظرسنجی های دوره ای نیز انجام شود تا وضعيت رضايت شغلي معين گردد.
• گفتگوهای رو در رو و نزدیک با پرسنل توسط مدیران ارشد سازمان و شنیدن مشکلات و نیازهای پرسنل انجام گیرد.
5-4-1-3- پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء بعد ایجاد ارتقای تامين كنندگان:
• ارتباطات دوجانبه با تامین کنندگان با هدف ارتقای سطح دانش كيفي ایشان در سازمان تدوین شود.
• ایجاد بسترهای لازم در درون و برون سازمان به منظور تحقق نیازهای آموزشی و علمی
تامین کنندگان پیش بینی شود.
5-4-1-4- پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء بعد بهبود شاخص رضايت مشتري:
• سیستمی مدون، منظم با قابلیت اجرایی جهت پاسخگویی به شکایات و نظرات مشتریان در سازمان تشکیل شود.
• تاحد ممکن نیازهای مشتریان قبل از اظهار ایشان توسط افراد مسئول در سازمان پیش بینی شود.
5-4-1-5- پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء بعد بهبود شاخص فرایند مديريت و كنترل توليد محصول:
بر اساس نتايج مدل تخمين استاندارد مدل معادلات ساختاري پيشنهاد مي شود:
• میزان سود آوری فرایند کنترل تولید جهت کلیه پرسنل تبیین شود تا اهمیت اجرای آن بیش از پیش معین گردد.
• جهت پرسنل مرتبط با افزایش سودآوری تولید در سازمان پاداش ویژه درنظر گرفته شود.
5-4-1-6- پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء بعد تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/ خدمات:
• آموزش های دوره ای جهت پرسنل مرتبط با تولید به منظور افزایش تطابق مشخصات فني محصولات با الزامات مدنظر مشتري انجام شود.
• جهت اظهارنظر پرسنل و مسئولین تولید در خصوص بهینه نمودن فرایند تولید اتاق های فکر در سالن های تولید تشکیل شود.

5-4-2- پيشنهادهایی جهت تحقیق های آتی
در پايان براي انجام تحقيقات آتي موارد زير به پژهشگران پيشنهاد مي شود:
1. بررسي تأثير «پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949» بر «شاخص های کیفی» در سازمان های تولیدی و خدماتی مختلف (با توجه به امکان متفاوت بودن نتایج، در سازمانهای دیگر)؛
2. بررسی روابط متقابل بین «پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949» و «شاخص های کیفی» با توجه به در نظر گرفتن عدم اطمينان محیطی (شامل عدم اطمینان تکنولوژی)؛
3. بررسي تأثير «پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949» بر استراتژي هاي سازمان.
5-5- محدوديت هاي تحقيق
جمع آوری اطلاعات از خبرگان شرکت سایپاپرس بدلیل تراکم و کمبود زمان جهت ایشان کار را دشوار می نمود. بعلاوه ازآنجا كه شرکت سایپاپرس در سال 1383 موفق به کسب گواهینامه
ISO/TS 16949 شده است، جهت انجام تحقيق بايد به سوابق چند سال قبل شركت مذكور رجوع می شد و در این خصوص برخي از مدارك بصورت غیر سيستمي و کاغذی نگهداري مي شوند. لذا دسترسي سريع به مداركي كه سيستمي نمي باشند و نيز تجزيه و تحليل آنها زمانبر بود.

فهرست منابع
منابع فارسي
1. ايران نژاد پاريزي، مهدي (1385)، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، چاپ سوم، نشر مديران.
2. داناییفرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1387)، روششناسی تحقيق کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفٌار-اشراقی.
3. دلاور، علي (1385)، مباني نظري و عملي تحقيق در علوم انساني و اجتماعي، تهران: انتشارات رشد.
4. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1387)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه، چاپ شانزدهم.
5. سكاران، اوما (1386)، روشهاي تحقيق در مديريت. برگردان: صائبي. محمد و شيرازي. محمود، تهران: مؤسسه عالي آموزش و تحقيق مديريت و برنامه ريزي، چاپ پنجم.
6. شوماخر، رندال. ای.؛ و لومیکس، ریچارد. جی. (1388)، مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری، برگردان: وحید قاسمی، انتشارات جامعه شناسان.
7. قاسمی، روح اله (1389)، بررسی تأثیر «کیفیت روابط زنجیره تأمین» بر«عملکرد زنجیره تأمین» در صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی: شرکت سایپا)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
8. كلاين، پل. (1380)، راهنماي آسان تحليل عاملي. برگردان: سید جلال صدرالسادات و اصغر مينايي. انتشارات سمت.
9. مؤمنی، منصور و علی قیومی (1386)، تحلیل داده های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.
10. هومن، حيدرعلي (1388)، مدل يابي معادلات ساختاري با كاربرد نرم افزار ليزرل، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
11. يزداني، حميدرضا (1384)، جزوه مدل معادلات ساختاري، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تابستان 1384.
12. فروغی، فرزاد (1382)، استاندارد جهانی صنعت خودرو،چاپ سوم، تهران: انتشارات علم و ادب
13. بهاری،مهدیه (1388)، بررسي تاثير عملكرد گواهينامه ISO/TS 16949 بر عملكرد شركتهاي خودرو سازي،پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد شهر ری
14. امیدی (1388)، بررسي نتايج استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت در عملكرد شركت هاي قطعه سازي صنعت خودرو تهران، موضوع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های طراحی محصول، شاخص رضایت مشتری، تحلیل عامل، رضایت مشتری Next Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، شاخص های کیفیت، همبستگی پیرسون، مدیریت کیفیت جامع