پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، دوچرخه سواری، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

امید به زندگی بیشتر در میان شهروندان هلندی نسبت به شهروندان ایرانیست. نکته دیگر جوان بودن نسبی ایران و فراوانی بالای گروه جوان با میانگین سنی15 تا 25 سال است ولی توزیع فراوانی جمعیتی کشور هلند به اندازه جمعیت ایران جوان نیست بلکه بسیار پیرتر از جمعیت ایران می باشد.توزیع فراوانی استفاده کنندگان از دوچرخه در شهر اصفهان نشان می دهد که افراد بالای 40 سال در ایران بسیار کم سوار دوچرخه می شوند و دوچرخه سواری بیشتر در میان سنین 15 تا40 سال انجام می شود. توزیع یکسان فراوانی در گروه های مختلف سنی دوچرخه سواران در شهر آمستردام نشان دهنده اقبال عمومی دوچرخه در میان تمامی افراد جامعه است.
جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی سن مشارکت کنندگان
گروه های سنی
اصفهان
آمستردام
مجموع
15-25
42
17
59
25-35
238
30
268
35-45
66
67
133
45-55
16
48
64
55-65
7
36
43
65-75
9
25
34
75-90
7
10
17
مجموع مشارکت کنندگان
385
233
618

نمودار(4-2) توزیع فراوانی سن مشارکت کنندگان
جدول(4-7) نشان می دهد که از بین نمونه انتخاب شده از آمستردام و اصفهان چه سنینی شركت داشتند.
4-2-2- جنسیت پاسخ دهندگان مورد مطالعه
در این بخش، جنسیت پاسخدهندگان موردپرسش قرار گرفت، که نتایج حاصله در جدول (4-8) گزارش گردیده است.
جدول (4-8) توزیع فراوانی جنسیت
جنسیت
اصفهان
آمستردام
مجموع
زن
134
128
262
مرد
251
105
356
مجموع مشارکت کنندگان
385
233
618

جدول فوق نشان دهنده آمارهای توصیفی متغیر جنسیت میباشد. این آمارها وضعیت پراکندگی و همچنین توزیع جنسیت پاسخدهندگان را مشخص مینماید و بوسیله این جدول و نمودار بعدی میتوان یک نمای کلی از توزیع این متغیر به دست آورد. از میان پاسخ دهندگان پرسشنامه ها در شهر اصفهان251 نفر از افراد مرد، و فقط 134 را زنان تشکیل میدهند ولی تعداد پاسخ دهندگان زن در شهر آمستردام128 نفر و تعداد پاسخ دهندگان مرد 105 نفر می باشد. در مجموع تعداد پاسخ دهندگان مرد در شهر اصفهان و پاسخ دهندگان زن در شهر آمستردام بیشترین تعداد پاسخ دهندگان را داراست. این تفاوت نشان دهنده محدودیت های اجتماعی و عرفی-قانونی و عدم پذیرش دوچرخه در میان شهروندان زن در شهر اصفهان در قیاس با شهروندان آمستردامیست.

نمودار(4-3) توزیع فراوانی جنسیت
جدول(4-8) نشان می دهد که از بین نمونه انتخاب شده در شهر آمستردام 128 نفر زن و 105نفر مرد و از بین نمونه انتخاب شده از اصفهان 134 نفر زن و 251 نفر مرد شركت داشتند.
4-2-3-میزان تحصیلات پاسخدهندگان مورد مطالعه
پس از جمع آوری پرسشنامه میزان تحصیلات پاسخدهندگان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله در جدول (4-9) گزارش گردید. همانطور که ملاحظه میشود نزدیک به 51 نفر از افراد پاسخ دهنده در شهر اصفهان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از آن و تعداد 25 نفر از پاسخ دهندگان در شهر آمستردام دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر میباشند. تعداد پاسخ دهندگان مقطع کارشناسی درمیان پاسخ دهندگان اصفهانی با 220 نفر دارای بالاترین میزان فراوانی است همچنین تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی در میان پاسخ دهندگان شهر آمستردام با 63 نفر دارای بالاترین میزان فراوانی می باشند. درکل دارندگان تحصیلات کارشناسی دارای بالاترین میزان فراوانی را در میان شهروندان ایرانی و هلندی دارند.مقایسه تعداد فراوانی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در میان پاسخ دهندگان ایرانی و هلندی نشان می دهد که با بالا رفتن میزان تحصیلات افراد در میان شهروندان ایرانی افراد به دلایل مختلف از استفاده از دوچرخه خوداری می کنند این در حالیست که شهروندان هلندی دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری هم به صورت گسترده از دوچرخه استفاده می کنند.
جدول(4-9) توزیع فراوانی میزان تحصیلات
سطح تحصیلات
اصفهان
آمستردام
مجموع
دیپلم
51
25
76
فوق دیپلم
58
40
98
کارشناسی
220
63
283
کارشناسی ارشد
45
60
105
دکتری
11
45
56
مجموع مشارکت کنندگان
385
233
618
‌جدول(4-9)نشان می دهد که ازبین نمونه انتخاب شده از آمستردام و اصفهان مشارکت کنندگان چه تحصیلاتی داشتند.

نمودار(4-4) توزیع فراوانی میزان تحصیلات
4-3- تحلیل استنباطی
در اين قسمت به بررسی سؤالات پژوهش پرداخته شده كه در زیر به آن ها اشاره مي گردد.آزمون با دو نمونه مستقل میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه می کند. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت استفاده می شود. به عبارتی، در این آزمون، میانگین های بدست آمده از نمونه های تصادفی مورد قضاوت قرار می گیرند. بدین معنی که از دو جامعه مختلف، نمونه هایی اعم از این که تعداد نمونه مساوی یا غیر مساوی باشند، به طور تصادفی انتخاب کرده و میانگین های آن دو جامعه را با هم مقایسه می کنیم (منصورفر، 1384: 201).
سوالات تحقیق
➢ 1- آیا عدم تاثیرگذاری عوامل محیطی و فصلی بر دوچرخه سواری در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟
برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین عدم تأثیرگذاری عوامل محیطی و فصلی بر دوچرخه سواری دو گروه تفاوت معناداری در سطح 95/0 وجود دارد. با مقایسه مقدار میانگین های دو گروه (آمستردام 87/19، اصفهان 68/17) نتیجه می گیریم که میانگین عدم تاثیرگذاری محیطی و فصلی بر دوچرخه سواری آمستردام بیشتر از اصفهان است.
جدول(4-10) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت عدم تاثیرگذاری عوامل محیطی و فصلی بر دوچرخه سواری در آمستردام و اصفهان
مشارکت کنندگان
N
M
SD
DF
T
Sig
آمستردام
233
87/19
95/1
212
50/5
000/0
اصفهان
385
68/17
95/4

نمودار(4-5)آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت عدم تاثیرگذاری عوامل محیطی و فصلی بر دوچرخه در آمستردام و اصفهان

پس بر اساس نتایج آزمون های انجام شده می توان به صراحت گفت با آنکه انتظار می رفت که با وجود متوسط دمای بالاتر و روزهای یخبندان کمتر در سطح شهر اصفهان میزان تأثیر منفی آب و هوای سرد اروپایی کشور هلند در میان شهروندان آمستردامی تأثیر منفی بر روی استفاده ایشان از دوچرخه در سفرهای روزانه خود ندارد و پدیده های اقلیمی و عوامل محیطی در شهر اصفهان تأثیر منفی بیشتری بر روی استقبال افراد از دوچرخه به عنوان وسیله سفر خود دارد و عوامل اقلیمی و محیطی کماکان در میان شهروندان اصفهانی چالشی در زمینه استفاده از دوچرخه تلقی می گردد.

➢ 2- آیا فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟

برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری دو گروه تفاوت معناداری در سطح 95/0 وجود دارد. با مقایسه مقدار میانگین های دو گروه (آمستردام 63/29، اصفهان 27/24) نتیجه می گیریم که میانگین فرهنگ دوچرخه سواری آمستردام بیشتر از اصفهان است.
جدول(4-11) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری دوچرخه در آمستردام و اصفهان
مشارکت کنندگان
N
M
SD
DF
T
Sig
آمستردام
233
63/29
79/2
82/283
73/14
000/0
اصفهان
385
27/24
13/4

نمودار(4-6) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری در آمستردام و اصفهان

پس بر اساس نتایج آزمون های انجام شده می توان گفت که به علت تفاوت های فرهنگی در میان جوامع در حال توسعه مانند ایران با جوامع توسعه یافته همچون هلند متغیر عوامل فرهنگ گردشگری با دوچرخه و نوع کاربری دوچرخه در شهر اصفهان نیاز به سرمایه گذاری و بهبود دارد و فقر فرهنگ استفاده از دوچرخه کاربری صحیح آن در سطح شهر اصفهان وجود دارد. محدودیت های فرهنگی از چالش های جدی در زمینه فرهنگ سازی برای استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان است.

➢ 3- آیا استقبال از دوچرخه و احترام به حقوق دوچرخه در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟
برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین استقبال عمومی از دوچرخه و احترام به دوچرخه سواران در دو گروه تفاوت معناداری در سطح 95/0 وجود دارد. با مقایسه مقدار میانگین های دو گروه (آمستردام 61/31، اصفهان 44/24) نتیجه می گیریم که میانگین استقبال عمومی از دوچرخه سواری در آمستردام بیشتر از اصفهان است.

جدول(4-12) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت استقبال عمومی از دوچرخه واحترام به حقوق دوچرخه سواران در آمستردام و اصفهان
مشارکت کنندگان
N
M
SD
DF
T
Sig
آمستردام
233
61/31
94/5
37/396
75/14
000/0
اصفهان
385
44/24
82/3

نمودار شماره(4-7) نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت استقبال عمومی از دوچرخه واحترام به حقوق دوچرخه در اصفهان و آمستردام

پس بر اساس نتایج آزمونهای انجام شده بالا می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که متغییر میزان استقبال عمومی از دوچرخه و احترام به حقوق دوچرخه سواران در شهر اصفهان در سطح پایین تری دارد و نشان دهنده وجود چالش در این زمینه در شهر اصفهان است. تفاوت نسبی زیاد میانگین دو شهر اصفهان و آمستردام حاکی از این حقیقت است که جامعه شهری اصفهان هنوز دوچرخه را به عنوان یک وسیله و مد اصلی و کارای حمل و نقل نپذیرفته است و رانندگان وسایل نقلیه موتوری برای حقوق افرادی که از دوچرخه استفاده می کنند احترام بالایی قائل نیستند که این خود یکی از عوامل چالش برانگیز در زمینه استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان است.
➢ 4- آیا میزان امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟
برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین میزان امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران دو گروه تفاوت معناداری در سطح 95/0 وجود دارد. با مقایسه مقدار میانگین های دو گروه (آمستردام 17/18، اصفهان 69/11) نتیجه می گیریم که میانگین امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران آمستردام بیشتر از اصفهان است.
جدول(4-13) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت میزان امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران در آمستردام و اصفهان
مشارکت کنندگان
N
M
SD
DF
T
Sig
آمستردام
233
17/18
80/2
78/317
83/19
000/0
اصفهان
385
69/11
55/3

نمودار شماره(4-8) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت میزان امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران در آمستردام و اصفهان

پس از نتایج آزمونهای بالا می توان به این نتیجه رسید که متغیر میزان امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران در شهر اصفهان در مقایسه با شهر آمستردام دارای ضعف جدی است و خلأ امنیتی و ایمنی برای دوچرخه و دوچرخه سوار وجود دارد.نبود امنیت برای دوچرخه و سرقت آن انگیزه شهروندان به خرید دوچرخه و استفاده از دوچرخه های مدرن و گران قیمت را کاهش می دهد و کمبود ایمنی جانی از استفاده گسترده دوچرخه در میان افرادی که صاحب دوچرخه هستند و حتی دوچرخه سواری را دوست دارند می کاهد.تفاوت 7 واحدی میان میانگین شهر اصفهان و آمستردام نشان می دهد که چالش نبود امنیت برای دوچرخه و کمبود ایمنی برای دوچرخه سواران جدی و تآثیر گذار است و باعث کاهش جدی استفاده از دوچرخه در میان شهروندان اصفهانی می گردد.

➢ 5- آیا قوانین و سیاست های حمایتی از دوچرخه در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟

برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین قوانین و سیاست های حمایتی دولتی از دوچرخه سواری دو گروه تفاوت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، میزان استفاده، دوچرخه سواری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، دوچرخه سواری، جمعیت شناختی