پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، میزان استفاده، دوچرخه سواری

دانلود پایان نامه ارشد

“متوسط” و4 “ضعیف” و 5″خیلی ضعیف” و همچنین برای سؤالات عمومی و مالکیتی از جوابهای”بلی” و”خیر” و یک سوال با انتهای باز برای ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که ممکن است مفید به فایده باشند ارائه گردید.
3-7-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی میزان استفاده از دوچرخه در شهرهای اصفهان و آمستردام و بررسی مشکلات و موانع موجود و در نهایت ارائه راهکارهای مطلوب است که 40 سؤال پرسشنامه به این موضوع تخصیص یافته است. اطلاعات جمعیت شناختی شکل دهنده بخش ابتدایی پرسشنامه هستند.
سنجش پایایی پرسش‌نامه های اصفهان و آمستردام:
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بیشتر از 0/70 می باشد، بنابر این پایایی پرسشنامه تأیید می شود.
جدول شماره (3-6) متغیرهای تحقیق و تعداد سؤالات مربوط به هر یک از آنها در پرسشنامه اصفهان
ردیف
متغیر
تعداد سؤالات
مقدار آلفای کرونباخ
شماره سوالات متغییر
1
فرهنگ دوچرخه سواری و کاربری دوچرخه
6
809/0
33-28-18-17-14-13
2
امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سوار
7
836/0
23-16-15-10-9-12
3
امکانات و مسیر دوچرخه
8
874/0
32-30-23-22-20-19-11-8
4
تأثیرات عوامل اقلیمی-محیطی بر دوچرخه
7
825/0
40-39-38-37-36-35-29
5
میزان پذیرش, احترام حقوق دوچرخه سوار
7
803/0
34-31-7-6-5-4-1
6
وجود پیشینه دوچرخه سواری
5
901/0
26-27-24-16
7
کل پرسشنامه
40
871/0
……………….
جدول شماره (3-6-1) متغیرهای تحقیق و تعداد سؤالات مربوط به هر یک از آنها در پرسشنامه آمستردام
ردیف
متغیر
تعداد سؤالات
مقدار آلفای کرونباخ
شماره سوالات متغییر
1
فرهنگ دوچرخه سواری و کاربری دوچرخه
6
909/0
33-31-23-14-12-2
2
امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سوار
7
896/0
30-29-22-21-15-13-3
3
امکانات و مسیر دوچرخه
6
885/0
36-35-28-27-12-3
4
تأثیر اقلیمی-محیطی بر دوچرخه
7
866/0
25-24-23-21-20-19-18
5
میزان پذیرش و احترام حقوق دوچرخه سوار
6
806/0
37-9-8-7-6-5
6
وجود پیشینه دوچرخه سواری
6
901/0
17-16-10-11-4-9
7
کل تعداد سوالات پرسشنامه
38
894/0

بطور کلی این تحقیق دارای شش سؤال اصلی است:
سوال 1 : آیا پتانسیل های موجود در زمینه گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان با توجه به خصوصیات جغرافیایی. اقلیمی. فرهنگی و امکانات زیرساختی موجود در قیاس با شهر آمستردام در کشور هلند در وضعیت مطلوب و قابل بهره برداری است ؟
سوال 2 : چالشهای اقلیمی گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان در مقایسه با شهر آمستردام چیست و چه تأثیراتی بر روی میزان استفاده از دوچرخه دارد؟
سوال 3 : چالشهای فرهنگی گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان در مقایسه با شهر آمستردام چیست و چه تأثیراتی بر روی میزان استفاده از دوچرخه دارد؟
سوال 4 : چالشهای زیر ساختی گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان در مقایسه با شهر آمستردام چیست و چه تأثیراتی بر روی میزان استفاده از دوچرخه دارد؟
سوال 5 : چالشهای اقتصادی گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان در مقایسه با شهر آمستردام چیست و چه تأثیراتی بر روی میزان استفاده از دوچرخه دارد؟
سوال 6 : چالشهای سیاسی و قانونی حمایت دولتی از گردشگری با دوچرخه در ایران در مقایسه با کشور هلند چیست و چه تأثیراتی بر روی میزان استفاده از دوچرخه دارد؟
3-8-روايي و پايايي پرسشنامه
پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصههاي مختلف را اندازه گيري ميكند به كار ميرود. بدين منظور ابتدا يك نمونه اوليه شامل 45 پرسشنامه پيش آزمون میگردد و سپس با استفاده از دادههاي به دست آمده از اين پرسشنامهها و به كمك نرم افزار آماري SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه میشود. ضريب آلفاي کرونباخ به طريق زير محاسبه مي شود:

که در آن:
n = تعداد سؤالهاي تست
s= واريانس سؤال i
S= واريانس کل تست.
3-8-1-پایایی ابزار اندازه‌گیری (Reliability)
پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. پایایی یک ابزار اندازه گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. اگر آزمونی در هر بار اجرا بر روی تعدادی از افراد نتایج مختلفی به دست دهد آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیزی را به درستی اندازه نخواهد گرفت. بنابراین قبل از استفاده از یک آزمون باید از صحت پایا بودن آن مطمئن شد (حافظ نیا، 1383, 45).
روش های تعیین پایایی متنوع اند از بین این روش ها محقق برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش ضریب آلفای کرانباخ استفاده کرده است. ضريب آلفاي كرانباخ يكي از روش‌هاي برآورد پایایی است و مشهورترين روش از طريق يك بار آزمون محسوب مي‌شود (همان, 46).
به منظور سنجش پایایی تحقیق، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. و از آنجاییکه درصد ضریب به دست آمده که پس از تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار SPSS محاسبه شده بیش از 70 درصد شد، حاصل محاسبات پایایی در پرسشنامه های توزیع شده در شهرهای اصفهان و آمستردام بعد از حذف سؤالات معیوب به ترتیب 871/0 و 894/0 به دست آمد.در نتیجه اعتبار پرسشنامه مورد قبول ارزیابی می‌شود .
3-8-2-تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه:

مفهوم روایی (اعتبار) به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت.
-روایی محتوا
هدف از روایی محتوا تعیین این است که تا چه اندازه سؤالات یک آزمون معرف محتوایی هستند که برای سنجش آنها تهیه شدهاند. به عبارت دیگر، به این اشاره دارد که نمونه سؤالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سؤالهای ممکن است، که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد.
با توجه به اینکه هیچگونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد، عموماً از قضاوت متخصصان درباره سؤالهای آزمون (اینکه تا چه میزان هر سؤال معرف محتوا و هدفهای برنامه هستند، یعنی تا چه میزان سؤالات در زمینه مورد پژوهش تعریف شده و منطقی به نظر میرسند) استفاده میشود.پرسشنامههای مورد استفاده در این تحقیق. و نیز اعتبار محتوای این پرسشنامهها دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است.

3-9-ابزارها، نرم افزارها و تکنیکهای مورد استفاده
به منظور تنظیم، طبقهبندی، محاسبات آماری؛ پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات پژوهش از نرمافزارهای مایکروسافت آفیس اکسل112 2007 و SPSS 17.0استفاده گردید. از نرم افزار اکسل برای طبقهبندی دادههای اولیه استفاده، و آزمونهای آماری و تخمینها نیز با کمک نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
3-10-روش تجزیه و تحلیل دادهها
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود. روشهای آماری توصیفی و روشهای آماری استنباطی. گرچه در دادههایی که بصورت نمونهای جمع آوری شده است تاکید بر آمار استنباطی است، اما برای ارائه یک شمای کلی از دادهها و خلاصه کردن آن، از آمار توصیفی نیز استفاده میشود. بخشهای عمده مورد استفاده در آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای مختلف خواهد بود. در قسمت دوم یعنی آمار استنباطی با استفاده از روشهای آماری نتایج نمونهگیری به کل جامعه تعمیم داده خواهد شد.
در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. اینگونه تحلیل ها در قالب (تحلیل اکتشافی داده ها ) قرار می گیرند. برای اجرای این روش اطلاعات به عنوان ورودی نرم افزار spss استفاده می شود. برای مقایسه بین امتیازات داده شده به هر رویکرد توسط پاسخ دهندگان از پارامتر میانگین جامعه استفاده شده است. یعنی میانگین پاسخ های داده شده به هر سوال محاسبه شده است. پس از آن، میانگین مجموع سوالات مربوط به هر رویکرد محاسبه می شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطّلاعات

4-1 مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه یا سؤال های خود جمع آوری کرد. اکنون نوبت آن می رسد که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری داشته باشد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، تجزیه و تحلیل دادهها عبارت است از فرآیند تدوین، تنظیم، شالودهریزی و بیان مفهوم یا معنی انبوهی از دادههای جمعآوری شده و در نهایت فرضیه یا سؤالی که او را در تحقیق هدایت کرده را در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق در پی آن بود، بیابد. در نهایت در این فصل ابتدا تجزیه و تحلیل کمی داده ها که حاصل از پرسشنامه می باشد در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش اول با استفاده از نمودارها، جداول و ميانگين ها اطلاعات توصيف شدند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشگر بدنبال به دست آوردن نتایج مطلوب درباره جامعه آماری مورد بررسی بوسیله مشاهداتی که از نمونه استخراج گردیده، میباشد. بدین منظور با استفاده از روشهای آماری ابتدا به توصیف داده ها پرداخته میشود. یعنی برای هر سؤال پرسشنامه آمار توصیفی گویای نمونه آماری بیان شده و سپس محقق برای بهره گیری از اطلاعات مندرج، اقدام به تحلیل داده ها و آزمون فروض مطروحه این تحقیق کرده است. لازم به توضیح است که استخراج نتایج مربوطه و همچنین ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صورت پذیرفته است.در بخش استنباطي ابتدا با استفاده از آزمون آماری یو من-وایت نی113 و سپس T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) به سؤال هاي پژوهش پاسخ داده شد (دلاور،1383،ص45).
4-2- بررسی متغیرهای جمعیت شناختی (آمار توصیفی)
برای جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از نظرات 384 نفر از گردشگران و شهروندانی که در فاصله زمانی آذر ماه 1391 الی دی ماه 1391 در سطح شهر اصفهان به صورت پیاده یا به صورت سوار بر دوچرخه در حال رفت و آمد بوده اند به عنوان نمونه آماری استفاده شد. پرسشنامه ها در آذر ماه و دی ماه1391 توزیع و تکمیل شده است. برای سنجش پرسشنامه ها و ارسال آن ها برای شهروندان آمستردامی با قرار دادن سوالات پرسشنامه بر روی یک پایگاه سنجش آنلاین محلی در بازه زمانی مشابه تعداد 240 پاسخ دریافت گردید.جهت توصیف خصوصیات جامعه آماری مشخصات جمعیتشناختی به شرح زیر تشریح شد:
4-2-1 سن پاسخدهندگان مورد مطالعه
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه سن گردشگران مورد مطالعه در نمونه آماری به شرح جدول (4-7) گزارش شده است. طبق یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها بیشترین فراوانی در میان پاسخ دهندگان در شهر اصفهان در گروه سنی (35-25) با 238 نفر و گروه سنی (45-35) با فراوانی 67 نفر در میان پاسخ دهندگان در شهر آمستردام است.کمترین میزان فراوانی در میان پاسخ دهندگان در شهر اصفهان در گروه های سنی (65-55) و(90-75) با 7 نفر و در میان گروه های سنی پاسخ دهندگان در آمستردام گروه سنی(90-75) با فراوانی 10 نفر است. می توان از میزان فراوانی گروه های مختلف و مقایسه نظیر به نظیر به این نتایج زیر دست یافت :
دوچرخه سواری امری عادی و پذیرفته شده در میان تمامی گروه های سنی در هلند است اما افراد میان سال و پیر در ایران تمایل کمتری به استفاده از دوچرخه دارند. این خود نشان دهنده وضعیت عمومی سلامت بالاتر و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، دوچرخه سواری، آسیب شناسی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، دوچرخه سواری، توزیع فراوانی