پایان نامه با کلید واژه های شخص حقوقی، حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه ارشد

عقود مهم، حداقل یک طرف، شخص حقوقی است و به همین جهت بهتر بود که واژه شخص به جای نفر، در این تعریف به کار می رفت.اگر چه طبق ماده 588 ق.ت.که مقرر می دارد:”شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و نظایر آنها”. اشکالی از جهت شمول تعریف مذکور، نسبت به عقودی که به وسیله شخص حقوقی منعقد می شود، هر چند با واسطه ماده 588 ق.ت وجود ندارد(شهیدی، 38:1390)
پنجم – جدا کردن مفهوم عقد از تراضی الزام آور و اختصاص دادن عقد به گروهی که ایجاد تعهد می کند، نه تنها فایده عملی ندارد، نادرست هم هست(کاتوزیان، 16:1389)
ششم – این تعریف شامل عقودی که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است نمی شود و حال این که فقها در باب صلح، از این نوع صلحی بحث کرده اند که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است(جعفری لنگرودی، 454:1372)
1-3-1-2- تعریف جامع :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ضمن عقد، شرط ضمنی بنایی، شرط ضمن عقد، قانون مدنی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اختیار معامله، قرارداد آتی، فقهی و حقوقی، قولنامه