پایان نامه با کلید واژه های سیستم اطلاعات مدیریت، نظریه نظم، مدیریت مشارکتی، شاخص های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریتی نقش بسزایی داشته است. وجود رابطه بین عوامل برون سازمانی با اثربخشی به تأیید رسید.در این خصوص به ترتیب جلب‏ رضایت وزارت نیرو،سایر دستگاه های دولتی و رضایت نمایندگان مجلس در حد بسیار خوب است و سازمان جهت افزایش اثربخشی خود باید در مورد جلب رضایت مردم و پاسخ‏گویی به تقاضاهای محیطی‏ اقدامات بهتری انجام دهد.

بر اساس نتایج تحقیق ، مهم ترین عواملی که باعث ارتقای اثربخشی سازمان می‏شود به شرح زیر است:
1- وجود نیروهای متخصص و کارآمد،سازماندهی خوب نیروی انسانی،سیستم اداری و مالی مناسب
2- لزوم تأمین امکانات و رفاه برای پرسنل و تقسیم عادلانه ی امکانات،توجه به مشکلات کارکنان،اطلاع از وضعیت آنان،مشارکت دادن در سهام
3- مدیریت کارآمد و بهره‏گیری از مدیریت مشارکتی
4- روشن بودن اهداف سازمان و تلاش مستمر پرسنل و مدیران در رسیدن به اهداف
5- تأمین منابع مالی و امکانات و تجهیزات به موقع و سریع،و زمان بندی مناسب کارهای اجرایی،میزان‏ اعتبارات طرحهای عمرانی، برنامه‏ریزی اجرایی
6- همدلی و همفکری،وحدت و صمیمیت،هماهنگی بین پرسنل و مدیران،وجود ارتباطات مناسب و صادقانه بین مدیریت سازمان و پرسنل
7- ارزش گذاشته به پرسنل و فعالیت آنها و مشارکت دادن کلیۀ نیروها در کارها
8- آموزش پرسنل و برگزاری دوره‏های تخصصی
9- صداقت مدیران،روحیۀ اخلاص و جهادی پرسنل و ایمان و اعتقاد به کاری که انجام می‏دهند.
10-استفاده از پتانسیل بالقوۀ منابع آبی در سطح هر دو استان
نتایج تلویحی عبارتند از:
1- بین سابقۀ خدمت مدیران و کارشناسان با اثربخشی سازمان رابطه وجود دارد.
2- بین سطح تحصیلی مدیران وکارشناسان با اثربخشی رابطۀ معنی‏داری مشاهده نشد (رسولی،1378).

2-4-1-1-2- “بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران” عنوان پایان نامه مهر افشان است به راهنمایی رضائیان که در سال 1381 مورد دفاع قرار گرفته است.در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر بودن بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، سازمان های ما باید با آگاهی کامل در این راه قدم بردارند و با بررسی اثر بخشی این سیستم ها و بازنگری مجدد در آنها بتوانند باعث بهبود کیفیت اطلاعات تولید شده در سازمان شده و در نهایت وجود این سیستم ها باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکت شود. بدین منظور ‎۳ فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. فروض اصلی عبارتند از : ‎۱- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات دقیق و مربوط تولید می کند. ‎۲- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات به موقع تولید می کند. ‎۳- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات با شکل مناسب تولید می کند. فرضیه فرعی: مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از سیستم اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری استفاده می کنند. فرضیه های فوق از طریق داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، که توسط مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی تکمیل گردید، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل شد: سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات دقیق و مربوط در حد قابل قبولی تولید نمی کند و در مورد به موقع بودن و نیز شکل مناسب اطلاعات تولیدی نیز همان نتیجه فوق گرفته شد و در بررسی فرضیه فرعی نیز به این نتیجه رسیدیم که مدیران شرکت بازرکانی پتروشیمی ایران برای تصمیم گیری های خود از سیستم اطلاعات مدیریت موجود استفاده اندکی می کنند (مهرافشان،1381).

2-4-1-1-3- “طراحی الگوی مدیریت اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی”عنوان رساله دکترای قدمی است که در سال 1383 مورد دفاع قرار گرفته، در این پژوهش در مورد بررسی سیستم اثربخشی سازمان ها و شرکت های ایرانی که وظایف اصلی آنها ارائه خدمات است،از فهرست موجود سازمان ها و شرکت های دولتی،شش سازمان و شرکت بزرگ خدماتی که از لحاظ مقررات و آیین نامه استخدامی، مالی و معاملاتی از استقلال بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار بوده اند،انتخاب شدند. با جمع آوری منابع علمی لازم،طرح تحقیق ارائه شد و از دیدگاه های نظری مخصوصاً چارچوب اصلی نظریه های نظم در آشفتگی،روش اندازه گیری اثر بخشی سازمانی استخراج و با توجه به تمرکز چهار عامل اصلی، یعنی شاخص های مالی،مشتریان،کارکنان و شاخص های توسعه و رشد به دلیل تنوع متغیرها از سه روش آماری (با شش مشخصه آماری) شامل تحلیل تشخیصی،رگرسیون لوجستیک و همبستگی استفاده گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر مبنای این تحقیق وجود حاکمیت مدیریت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت های ایرانی از جمله شش شرکت منتخب، مدیران فارغ از اینکه سازمان ها از چه درجه ای از اثر بخشی برخوردار باشد،بیش از 55 درصد علاقه مندی خود را به مدیریت تغییر بر اساس نظریه نظم در آشفتگی نشان داده اند. نتایج مطالعه نشان می دهدکه 38 درصد از مدیران به استقرار مدیریت مشارکتی و فقط در حدود 7درصد از مدیران ایرانی به نظام مدیریت ثبات علاقه مند بودند ( قدمی ،1383) .

2-4-1-1-4- “بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان مرزي آستارا” عنوان پایان نامه است که توسط ظهیری در سال 1384 مورد دفاع قرار گرفته است.اين پژوهش به دنبال بررسي و يافتن پاسخ مناسبي براي سئوال اصلي تحقيق كه عبارت است از “شيوه هاي ارتباطي ” چگونه است و هر يك از دو شيوه ي ارتباطي رسمي و غيررسمي چه تأثيري مي تواند بر اثربخشي واحد هاي اداري مورد پژوهش داشته باشد؟ انجام پذيرفته است. فرضیه های تحقيق به شكل زير تدوين شده اند:
فرضيۀ اصلي:
شيوه هاي ارتباطي بين مديران و زير دستان (ارتباطات رسمي و غيررسمي سازمان) با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
فرضيه ها ي فرعي:
1-شيوه هاي ارتباطي رسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
2- شيوه هاي ارتباطي غيررسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
روش تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. به طوري كه از طريق توزيع پرسش نامه در بين مديران و زيردستان، اطلاعات به دست آمده را بر اساس آزمون فرضيه ها قضاوت شده است. با توجه به موضوع تحقيق، دو دسته متغير تعيين گرديد. شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي به عنوان متغيرهاي مستقل و اثربخشي سازماني هم متغير وابسته مي باشد.
با توجه به آزمون های به عمل آمده در نهايت فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت و مشاهده شد كه در واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان آستارا، شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي از ديد مديران و زيردستان تأثير قابل ملاحظه اي را بر روي اثربخشي واحدهاي فوق ندارند و مي توان گفت عوامل ديگري هستند كه مجموعۀ آنها مي توانند بر روي اثربخشي واحد هاي فوق بيشتر اثرگذار باشد؛ كه محقق اميدوار است كه پژوهشگران بعدي در كارهاي تحقيقاتي خود اين عوامل تأثيرگذار را شناسايي نموده و بر غناي پژوهش هاي راجع به موضوع بي افزايند (ظهیری ،1384) .

2-4-1-1-5-“بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبيلی از شبکه های ماهواره ای کشورهای ترکيه و جمهوری آذربايجان” عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد سپهری است که به راهنمایی گیویان در سال 1386 مورد دفاع قرار گرفت .این تحقیق در پی آن است تا مجموعه عواملی را که باعث می شوند، مردم اردبيل به شبکه های ماهواره ای روی آورند و در ميان صدها شبکه ماهواره ای، شبکه های ترکیه و آذربايجان را برای تماشا انتخاب کنند، مشخص نمايد.
امروزه توجه به شبکه های ماهواره ای در ايران، گسترش چشمگيری یافته است و شهر اردبيل نيز از اين مسئله مستثنی نيست. نظر به چند قومی بودن ايران، می توان انتظار داشت که در بسياری از مناطق ايران مخصوصاً در استان های مرزی، مجموعه عوامل فرهنگی و زبانی در استفاده آنها از شبکه های داخلی و خارجی موثر باشند. لذا بی توجهی به ويژگی چند قومی در برنامه های رسانه داخلی موجب ايجاد نارضايتی در مخاطبان و روی آوری به رسانه های خارجی می شود. دسترسی آسان به شبکه های ماهواره ای نيز اين امر را سرعت بخشيده است. بنابراين سوال اصلی تحقيق به اين صورت مطرح شد: عوامل موثر در استفاده مردم اردبيل از شبکه های ماهواره ای ترکيه و آذربايجان کدامند؟ با توجه به ويژگی خاص موضوع و جامعه آماری، روش نمونه گيری قابل دسترس و گلوله برفی برای پيمايش انتخاب شد. نتيجه بررسی نشان داد که 1/95 درصد افرادی که از شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند، شبکه های ترکيه و آذربايجان را برای تماشا انتخاب می کنند.60 درصد از پاسخگويان هر روز و حداقل 3 ساعت شبکه های ترکيه و آذربايجان را تماشا می کنند. بيش از 67  و 61 درصد بينندگان، اشتراکات فرهنگی را به ترتيب در استفاده از شبکه های آذربايجان و ترکيه به اندازه “زياد” موثر دانسته اند. آزمون آماری خی دو نشان می دهد، بين نظر بينندگان اردبيلي درباره اشتراکات و علقه های فرهنگی و ميزان تماشای شبکه های آذربايجان و ترکيه رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراين مي توان اين فرضيه را كه بين احساس اشتراکات فرهنگی با آذربايجان و ترکيه و استفاده کنندگان اردبيلی از شبکه های اين کشورها وجود دارد، پذيرفت.يافته های بدست آمده از پژوهش، نشان می دهند بيش از 70 درصد بينندگان گفته اند، اگر در ايران شبکه سراسری به زبان ترکی وجود داشته باشد آن را به اندازه “زياد” تماشا خواهند کرد. همچنين بيش از 57 درصد اين بينندگان عنوان کرده اند که اگر شبکه استانی اردبيل هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرايط محلی استان باشد آن را زياد تماشا خواهند کرد. در نتيجه اين مسئله باعث تماشای “کم” برنامه های ماهواره ای خواهد شد.باتوجه به نتايج آزمون آماری، بين گروه های مختلف ساعات تماشا و ميزان تاثير تنوع در تماشای آنها تفاوت معناداری مشاهده نمی شود؛ به طوری که همه گروه های مختلف تماشا در کل بيش از 80 درصد به وجود تنوع (فواید علمی و آموزشی – شاد کردن روحيه مردم) در شبکه های ترکيه  و آذربايجان اشاره می کنند. بنابراين در ميان گروه های مختلف، تاثير “تنوع” در ميزان تماشا تقريباً يکسان است.گروههای سنی مورد توجه در اين تحقيق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثير آن در استفاده مردم از شبکه های ترکيه و آذربايجان به ترتيب 90 و 88 درصد، نظر موافق داده اند. بنابراين سن عامل تعيين کننده تماشای اين شبکه ها نبوده است(سپهری،1386) .

2-4-1-1-6-“نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت (مطالعه موردي در شركت مخابرات استان قزوين)”عنوان پایان نامه يگانگي از دانشكده مديريت و حسابداري- دانشگاه آزاد اسلامي قزوين است که در سال 1389 مورد دفاع قرار گرفته است . در پژوهش حاضر به بررسي تاثير شايستگي هاي مديران در اثربخشي مديريت در شركت مخابرات استان قزوين بر اساس مدل بوياتزيس و شرودر و لوتانز پرداخته شده است. شايستگي هاي مديران در دو بعد فردي شامل دانش و معلومات حرفه اي، مهارت ها، ويژگي هاي شخصيتي و نگرش و بينش و بعد اجتماعي كه شامل اعتبار حرفه اي و اعتبار عمومي ميباشد و همچنين اثربخشي طبق الگوي لوتانز با دو معيار رضايت شغلي كاركنان و تعهد كاركنان مورد سنجش قرارگرفته است. هدف از اين بررسي تجربي، پاسخ به سؤال ذيل است: آيا شايستگي هاي مديران بر اثر بخشي مديريت تاثير مي گذارد؟ در تحقيق حاضر جامعه آماري، كليه كاركنان شركت مخابرات استان قزوين است كه تعداد آنها 267 نفر مي باشد. روش نمونه گيري استفاده شده براي كاركنان به صورت نمونه گيري طبقه اي با تعداد نمونه 60 نفر مي باشند. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش كاربردي، توصيفي- همبستگي است. نتايج حاصل از اجراي تحقيق نشان مي دهد كه بين شايستگي فردي و اجتماعي مديران و اثربخشي مديريت همبستگي وجود دارد و همچنين بين تمام متغيرهاي ابعاد شايستگي هاي مديران (بعد فردي و بعد اجتماعي) و اثربخشي آنان همبستگي معناداري وجود دارد، بين مهارتهاي مديريتي، ويژگي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صدا و سیما، رسانه ملی، برنامه های تلویزیون، ساختار سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمانی، سلامت سازمانی