پایان نامه با کلید واژه های سود سهام، وجوه نقد، ارزش سهام، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

نمي دهد.
ورودي مدل درآمد پسماند اطلاعات حسابداري است که معمولاً به راحتي در دسترس است.
از اين مدل به راحتي مي توان براي شرکت هايي که جريان نقدي آنها منفي است يا سود سهام پرداخت نمي کنند استفاده نمود.
در مواقعي که جريان نقدي آتي قابل پيش بيني نيست قابل استفاده نيست.
نقاط ضعف احتمالي درآمد پسماند (سود اقتصادي ، بازده غير عادي)
ورودي مدل اطلاعات حسابداري است که ممکن است از سوي مدير شرکت مورد دستکاري قرار گيرد.
اطلاعات حسابداري مورد استفاده در اين مدل نياز به اعمال تعديل هاي گسترده دارند (مهراني ، 1389) و (بخشياني و راعي ، 1387).
براي نقاط ضعف و قوت ارائه شده در بالا مدل درآمد پسماند (سود اقتصادي ، سود غير عادي) در موارد زير مي تواند کاربرد داشته باشد :
شرکت هايي که سود سهام پرداخت ننمايد يا سود سهام تقسيمي در آينده قابل پيش بيني نباشد.
جريان نقدي شرکت در آينده ي قابل پيش بيني ، منفي باشد.
عدم اطمينان ناشي از تخمين ارزش پاياني بسيار بالا باشد (راعي و تلنگي، 1389).
2-1-10-1-2 مدل جريان نقدي آزاد2
مفهوم جريان نقدي آزاد توسط جنسن (1986) مطرح شد ، که آن را به عنوان جريان نقدي مازاد بر وجه نقد سرمايه گذاري شده در پروژه هايي که ارزش فعلي خاص آنها مثبت است تعريف مي کند چنانچه در شرکت ها جريان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پايين باشد مشکلات نمايندگي ناشي از جريان وجوه نقد را به دنبال دارد (جنسن ، 1986).به عقیده ی پنمان ویهودی( 2009)جریان نقدی آزاد دارای محتوای اطلاعاتی است همچنین نظریه ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام بیان می کندجریان نقدی آزاد سهام فاقد ارزش افزوده است (حبیب،2012).
فریساردوسالوا(2010)وجوه نقد اضافی راوجوهی که بیش از نیازعملیات و یا سرمایه گذاری باشدووجوهی که بالاتراز میزان پیش بینی در سطح بهینه است تعریف کرده اند،همچنین عواملی در پیش بینی جریان نقدی آزادسهیم هستندمثل توزیع سود بین سهامداران (فرانسیس،2011)
با توجه به تئوري تضاد منافع بين مديران و مالکان، وجود جريان نقدي آزاد ممکن است سبب شود برخي مديران جريان نقدي آزاد را در پروژه هايي به ارزش فعلي خالص منفي سرمايه گذاري کنند و در کوتاه مدت برخي تمايلات شخصي خود را تامين کنند.(پئول و همکاران ، 2009).
همچنين در تئوري جريان نقدي آزاد از وجوه نقد مازاد به عنوان معيار ارزيابي قدرت بازپرداخت بدهيياد شده است ، زيرا پرداخت بدهي در سر رسيد به وجوهي بستگي دارد که به صورت مازاد نگه داري مي شود از آنجا که بستانکاران و اعتبار دهندگان هر شرکتي انتظار دارند که مطالباتشان در سر رسيد تعيين شده پرداخت شود لذا جهت سرمايه گذاري و اعتبار دهي به شرکت هايي که جريان نقدي آزاد بالاتري دارند تمايل بيشتري از خود نشان مي دهند (رضواني راز و همکاران 1384).
به طور کلي مفهوم جريان نقدي آزاد بر مقدار جريان نقدي متمرکز است که شرکت ها در دارايي جاري و بلند مدت به منظور ادامه حياتشان سرمايه گذاري مي کنند. اما به طور خاص جريان وجوه نقد آزاد ، جريان وجوه نقد مازاد بر وجه نقد سرمايه گذاري شده در هر دارايي هايي مانند موجودي انبار وسايل و تجهيزات و سهام و ساير شرکت ها و … توسط شرکت تلقي مي شود زماني که شرکت قادر است جريان نقد مازاد بر مخارج شرکت جهت ادامه ي بقادر تجارت ايجاد کند داراي جريان وجوه نقد آزاد مي باشد که اين وجوه نقد مي تواند براي تقسيم بين سهامداران و يا پرداخت ماليات ، بازپرداخت بدهي ها و يا حتي براي سرمايه گذاري در پروژه هايي با جريان هاي فعلي منفي مورد استفاده قرار گيرد (آشور زاده 1376).
زياد بودن جريان نقدي آزاد عامل مشوق در انجام رفتارهاي فرصت طلبانه مديران است ، در موقعي که شرکت ميزان زيادي از جريان هاي نقدي آزاد دارد ، مدير مي تواند وجوه مازاد را در فرصت هاي مختلفي سرمايه گذاري کند با توجه به محدود بودن فرصت سرمايه گذاري مطمئن و پر بازده ، احتمالاً مديران به سرمايه گذاري هايي دست خواهند زد که بازده کمتري از ميزان هزينه سرمايه شرکت دارد و يا بسيار پر خطر است (هاشمي و همکاران 1389).
جريان نقدي آزاد شرکت ، برابر است با جريان نقدي قابل پرداخت به تأمين کنندگان سرمايه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزينه هاي عملياتي و انجام سرمايه گذاري هاي لازم (شامل سرمايه در گردش و دارايي ثابت) به بيان ديگر جريان نقد آزاد شرکت برابر است با جريان نقدي عمليات شرکت منهاي مخارج سرمايه گذاري ، گفتني است که تأمين کنندگان سرمايه شرکت ، سهامداران سهام و وام دهندگان و در برخي موارد سهامداران ممتاز مي باشد (بخشياني و راعي 1387).
جريان نقد آزاد سهام ، برابر با جريان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت ، پس از پرداخت هزينه هاي عملياتي ، هزينه هاي مالي (بهره ي وام هاي دريافتني) اصل وام هاي دريافتني و انجام سرمايه گذاري هاي لازم (شامل سرمايه در گردش و دارايي ثابت) است به بيان ديگر جريان نقد آزاد سهامداران برابر است با جريان نقدي عملياتي شرکت ، منهاي مخارج سرمايه گذاري و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع)است. از آنجا که جريان نقد آزاد شرکت، بعد از پرداخت ماليات ، قابل پرداخت به تمام تأمين کنندگان سرمايه شرکت است جريان نقدي آزاد شرکت مي بايست با ميانگين موزون هزينه ي سرمايه (WACC) تنزيل شود و نتيجه ي اين محاسبه ، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهي شرکت (بدهي هايي که شرکت بابت آن بهره پرداخت مي کنند) می باشد. از سوي ديگر جريان نقدي آزاد سهام جريان نقدي قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراين مي بايست با نرخ بازده مورد درخواست سهامداران تنزيل شود (بخشياني و راعي 1387).
انتخاب جريان نقدي آزاد شرکت يا جريان نقدي آزاد سهام براي ارزش گذاري سهام شرکت بستگي به مشخصات شرکت دارد ، اگر ساختار سرمايه ي شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهي هاي شرکت) پايدار باشد کاربرد روش جريان نقدي آزاد سهام ساده تر است. در مواردي که انتظار داريم ساختار سرمايه ي شرکت تغیير کند و يا در مواردي که جريان نقدي آزاد سهام منفي است بايد از جريان نقدي آزاد براي ارزش گذاري شرکت استفاده کرد. در اين صورت تحليل گر با تنزيل جريان نقدي آزاد شرکت ، ارزش دارايي عملياتي شرکت را محاسبه مي کند سپس موجودي نقد و ساير ابزارهاي مالي قابل فروش را به آن اضافه مي کند و ارزش بدهي شرکت را از آن کسر مي کند نتيجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهد بود.
و لازم به ذکر است که جريان نقد آزاد از اين حيث داراي اهميت است که به شرکت اجازه مي دهد تا فرصت هايي را جستجو کند که ارزش سرمايه ي سهامدار را افزايش دهد. بدون در اختيار داشتن وجه نقد ، توسعه ي محصولات جديد ، انجام تحصيلات تجاري ، پرداخت سودهاي نقدي به سهامداران و کاهش بدهي ها امکان پذير نيست از طرف ديگر وجه نقد بايد در سطحي نگه داري شود که بين هزينه ي نگه داري وجه نقد و هزينه ي وجه نقد ناکافي تعادل برقرار گردد (رحيمي 1390).
2-1-10-1-3 مدل تنزيل جريان نقدي مورد انتظار2 :
در مورد جريان نقدي مورد انتظار ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد ، عده اي سود نقدي را به عنوان جريان نقدي آتي سهام در نظر گرفته و براي ارزش گذاري سهام به کار مي برند و برخي ديگر جريان نقدي آزاد را به منظور ارزش گذاري سهام استفاده مي کنند.
در مدل ارزش فعلي سودهاي سهام ، جريان نقدي که مورد تنزيل قرار مي گيرد سود سهام تقسيمي است ، منطق اين تعريف اين است که در صورت عدم فروش سهام ، تنها دريافتي مالک سهام از شرکت ، سود سهام تقسيمي است. در عمل تحليل گران بر اين باورند که ارزش سهام شرکت به کل سود شرکت بستگي دارد ، در مدل ارزش فعلي سود نقدي سهام ، تنها سود سهام تقسيمي به طور مستقيم وارد مدل مي شود ، همچنين به دليل اينکه سود سهام تقسيمي ، پايدارتر از جريان نقدي آزاد و درآمد پسماند (سود اقتصادي ، سود غير عادي) است ارزش محاسبه شده به وسيله ي مدل ارزش فعلي سود سهام ممکن است در کوتاه مدت چندان ارزش و کارايي وجود نداشته باشد و بيشتر تحليل گران معتقدند که مدل ارزش فعلي سود سهام براي ارزش گذاري دارايي در بلند مدت مناسب است.
شرکت ها به دو دليل متفاوت ممکن است که سود سهام خود را تقسيم نکنند. شرکت ها ممکن است سود ده نبوده و سودي براي تقسيم نداشته باشند و همچنين امکان دارد شرکت بسيار سود ده بوده و فرصت هاي زيادي براي سرمايه گذاري داشته باشد و در چنين شرايطي شرکت به جاي تقسيم سود آن را سرمايه گذاري مي کنند. با گذشت زمان شرکت رشد کرده و فرصت سرمايه گذاري کاهش پیدا می کند و شرکت شروع به تقسيم سود مي نمايد.
2-1-11 مدل هاي نسبي ارزش گذاري
مدل هاي نسبي ارزش گذاري ارزش دارايي را نسبت به يک دارايي مرجع مي سنجند. اساس ارزش گذاري نسبي ، نزديک بودن ارزش دارايي هايي است که مشخصات مشابه دارند. مدل ارزش گذاري نسبي معمولاً بر حسب ضرايب قيمت نشان داده مي شود ضريب قيمت به سود که آن را P/Eمي نامند نسبت قيمت سهام به سود هر سهم مي باشد ، که از رايج ترين ضرايب مورد مشابه (براي مثال شرکت هاي مشابه براساس ريسک و نرخ رشد سود)می باشداگرسهام شرکت مرجع نسبت به ارزش ذاتی آن ارزان باشدآن سهام ارزان تلقي شده و براي خريد توصيه مي شود ؛ و در حقيقت سهام آن شرکت نسبت به سهام شرکت مرجع به شمار مي رود. اما اگر سهام شرکت مرجع نسبت به ارزش ذاتي آن گران باشد ، سهام شرکت مورد نظر لزوماً گران خواهد بود و نبايد براي خريد پيشنهاد شود. در موارد بسياري از ميانگين و يا ميانه P/Eشرکتهاي فعال در صنعت براي محاسبه ي مرجع استفاده مي شود. (دستگير و افشاري 1383).
لازم به يادآوري است که مدل هاي ارزش گذاري ديگري نيز وجود دارند که در موارد خاص مورد استفاده قرار مي گيرند به عنوان مثال براي شرکت هاي فعال در زمينه ي منابع طبيعي را مي توان براساس ارزش بازار منابع تحت کنترل ، ارزش گذاري کرد. حال اگر شرکتي در زمينه ي توليد نفت خام فعاليت دارد ارزش آن براساس تفاضل ارزش بازار منابع نفت خام شرکت و هزينه ي استخراج منابع تعيين مي شود. در برخي موارد لازم است بخش هاي متفاوت يک شرکت با استفاده از مدل هاي متفاوت ارزش گذاري شود. به طور مثال اگر شرکتي داراي منابع نفت خام بوده و هم در زمينه ي پالايش نفت خام فعاليت کند ، در اين گونه موارد ، بخش پالايش توسط مدل هاي ارزش فعلي جريان هاي نقدي و بخش منابع براساس حجم منابع نفت خام ، ارزش گذاري خواهد شد (راعيو تلنگي 1389).
2-1-12 شکل رسمي مدل سود اقتصادي
با توجه به تحقيقات انجام گرفته مدل سود اقتصادي که نام ديگر شناخته شده ي آن سود غير عادييا درآمد پسماند مي باشد ارزش شرکت را براساس ارزش دفتري سرمايه ي سرمايه گذاري شده و ارزش فعلي سودهاي غير عادي مورد انتظار اندازه گيري مي کند (فلزم و اولسن ، 1995)اين مدل را به عنوان تفاوت بين بازده واقعي (سود خالص عملياتي بعد از کسر ماليات) و بازده مورد انتظار سرمايه ي سرمايه گذاري شده مشخص کردند. چون که اين مدل که در اين تحقيق استفاده شده بيشتر بر ارزش دفتري متمرکز است يعني قسمتي از ارزش براساس ارزش ذفتري است. اين مدل کمتر نسبت به پيش بيني هاي آينده نسبت به مدل جريان نقدي آزاد و همچنين مدل تنزيل سود تقسيمي حساسيت نشان مي دهد.
طبق گزارش فرانسيس وهمکاران (2000) حساب هاي ارزش دفتري که 72 درصد از ارزش گذاري شرکت ها را به طور ميانگين ارائه مي دهند تکيه بر مدل سود باقيمانده دارد و ديگر مزيت ها و برتري ها در ارتباط با ديگر مدل ها است. اگر چه عيب اين مدل اين است که مي تواند فريب دهنده باشد مگر حسابداري مازاد خالص کولر وهمکاران (2005). شکل رسمي و شناخته شده ي مدل سود اقتصادي (سود غير عادي ، سود باقيمانده).
V_AE 〖=IC〗_BV×∑_(t=1)^T▒〖(1+WACC)〗^(-t) 〖AE〗_t+〖(1+WACC)〗^(-T) 〖TV〗_AE+ECMS-D-ps
AE=(〖ROIC〗_t-〖WACC〗_t)×〖IC〗_BV
که در آن:
〖TV〗_AE=〖AE〗_(t+1)/(WACC-g)
2-1-13شکل رسمي مدل جريان نقدي آزاد
طبق تحقيقات انجام گرفته در اين مدل ارزش يک شرکت برابر است با ارزش فعلي جريان هاي نقدي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سود سهام، انحلال شرکت، حسابرس مستقل، حقوق و دستمزد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سود سهام، ارزش بازار، بازده مورد انتظار، انتشار سهام