پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، شکل‌گیری برند، ارزش ویژه برند، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

افزايش سودآوري و تقاضا شرکت مي‌شود، رضايت مشتريان را به میزان زیادی نيز افزايش مي‌دهد كه با توجه به نقش مشتريان در بازار رقابتي مي‌تواند مزيت رقابتي مثبتي براي سازمان ايجاد كند. CRM مي‌تواند با استفاده از تكنيك‌هاي جديد بازاريابي و ايجاد وفاداري در مشتريان باعث افزايش ميزان تقاضا و فروش شود، كه با افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در اين حوزه مي‌تواند ميزان سودآوري براي سازمان را نسبت به حالت قبل افزايش دهد،ضمنا ضمن مزيت‌هاي گفته شده در ارتباط با CRM، سيستم مدیریت ارتباط با مشتري مي‌تواندسهم بازار را به نسبت کمی افزایش دهد و افزايش نرخ رشد سيستم ارتباط با مشتري در طول زمان، ميزان برخی شاخص‌های شکل‌گیری برند نظیر تصویر ذهنی،شهرت وقدرت برند وشخصیت برند وموقعیت‌یابی برند را نسبت به حالت قبل افزايش دهد.
افزایش سرمایه‌گذاری در ایجاد نوآوری، سودآوری،تقاضا و رضایت مشتری را بصورت قابل ملاحظه‌ای تغییر نمی‌دهد.اما بر سهم بازار برند اثر منفی دارد.نوآوری تصویر ذهنی برند را افزایش می‌دهد وبا این افزایش بر ارزش ویژه برند،شهرت وقدرت برند نیز اثر مثبتی می‌گذارد.
تغييرات در ميزان به‌كار بردن سيستم تحقیق وتوسعه مي تواند ضمن اثر گذاشتن بر کیفیت محصول وایجاد تمایز، رضايت مشتريان و متعاقبش تقاضا و سودآوري را تحت تاثير قرار مي‌دهد. طبق مطالب ارائه شده در فصل چهارم با افزايش رضايت مشتريان وفاداری مشتریان به برند نسب به حالت قبل افزايش خواهد يافت که این افزایش بر ارزش ویژه برند،شهرت وقدرت برند،تصویر ذهنی وموقعیت یابی اثر مثبت خواهد داشت.
عزم در تغييرات مثبت در ایجاد مزایای رقابتی بیشتر مي‌تواند تنها باعث افزايش کمی بر سهم بازار برند وارزش ویژه برند نسب با حالت فعلي براي صنایع زرین غزال شود و در بقیه شاخص‌ها تغییر قابل ملاحظه‌ ای ایجاد نمی‌شود.
تغییرات در نرخ رشد تبلیغات و سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه از طریق استفاده از فضای مجازی،استقرار روابط عمومی وحضور در نمایشگاه‌های ملی وبین المللی،بر ارتباطات بازاریابی و آگاهی مشتریان اثرگذار است.آگاهی مشتریان بر تصویر ذهنی برند و ارزش ویژه برند و موقعیت یابی اثر مثبت خواهد داشت و منجر به افزایش در سهم بازار ،تقاضا و سودآوری خواهد شد.

5-3- پيشنهادها
در اين قسمت از فصل پنجم ابتدا با ارائه پيشنهادات كاربردي حاصل از نتايج پايان‌نامه براي صنایع زرین غزال، پيشنهاداتي نيز براي پژوهشگران مطرح مي‌كند.

5-3-1- پيشنهادهای كاربردي
1. نكته قابل تامل از نتايج اين پايان‌نامه تاثير تمامي معيارهاي شکل‌گیری برند بر سهم بازار، سودآوری وتقاضا است. صنایع می‌توانند با بکارگیری مناسب هر یک از این عوامل، در کنار سایر عوامل موثر بر سهم بازار و سودآوری، علاوه بر داشتن برندی قوی و موفق، سهم بازار و سودآوری سازمان خود با روندی افزایشی ادامه دهند.
نكته دیگر تاثير اکثر عوامل موثر بر شکل‌گیری برند بر رضايت مشتريان مي‌باشد كه با توجه به نقش مشتري در موفقيت شركت‌ها در هر موقعيتي،‌ مي‌توان با بكار گرفتن این عوامل، مشتريان وفاداري براي سازمان بدست آورد،‌ استفاده درست و بجا از این عوامل مي‌تواند اثرات مثبتي زيادي براي صنايع داشته باشد.
5-3-2- پيشنهادهای پژوهشي
1. با توجه به بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند، ممکن است عواملی از نظر دور افتاده باشد می‌توان در تحقیقات بعدی به بررسی بیشتر این عوامل پرداخت.
2. می‌توان براساس تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره عوامل موثر بر شکل‌گیری برند را برای هر صنعت یا سازمانی اولویت‌بندی و یا رتبه‌بندی کرد.
با توجه به مدل پويايي سيستم اين پايان‌نامه پيشنهاداتي جهت انجام تحقيقات آينده به پژوهشگران ارئه مي‌شود:
3 .با توجه به اینکه یکی از اهداف این پایان‌نامه بررسی تأثیر هر یک از عوامل موثر بر شکل‌گیری برند بر روی یکدیگر است، بیان تک تک این عوامل و روابط بین آنها باعث پیچیده‌ شدن بیشتر مدل می‌گردید و بدین جهت از بیان همه آنها صرف نظر گردید. محققان میتوانند با در نظر گرفتن همه عوامل و روابط موجود مدل را بسط وگسترش دهند.
4. از اهداف دیگر اين پايان‌نامه حل مسأله سهم بازار برند صنایع زرین غزال و بررسي تاثير معیارهای شکل‌گیری برند بر سهم بازار صنايع زرین غزال فارس بوده است، که برخي از متغیرهاي موثر بر شکل‌گیری برند که بر سهم بازار اثر گذاراند، بيان نشده‌اند، كه این متغيرها مي‌توانند باعث كامل شدن و واقعي‌تر شدن اين مدل گردند و مدلي جامع‌تر ارائه كنند.
5. با توجه به اینکه عوامل زیادی علاوه بر عوامل موثر بر شکل‌گیری برند، بر سهم بازار، سودآوری وتقاضا اثرگذار هستند می‌توان آن عوامل را همراه با عوامل موثر بر شکل‌گیری برند در کنار هم بررسی نمود و میزان تأثیر هریک از این عوامل را با عوامل موثر بر شکل‌گیری برند مقایسه نمود. پيشنهاد ديگر در ارتباط با مديران صنايع ‌مي‌باشدكه اين تحقيق به دليل همكاري مديران صنایع زرین غزال و با استفاده از آماری که توسط خبرگان صنعت مربوط ارائه شد، صورت گرفته است، مديران صنایع مختلف مي‌توانند با استفاده از اين مدل و در نظر گرفتن متغيرهاي ديگري با استفاده از مستندات موجود در سازمان‌شان، ميزان اثرگذاري هر يك از معيارهاي شکل‌گیری برند را بر معیارها و شاخص‌های مدنظرشان از جمله ارزش ویژه برند، سهم بازار برند و سودآوری و تقاضا و… برآورد كنند.

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ فارسی
آذر عادل،خدیور آمنه (1389) ،کاربرد رویکرد سیستم داینامیک در فرایند ره نگاری وسیاست‌گذاری
آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم وفناوری،سال دوم،شماره 4،بهار وتابستان1389.
آذر عادل، فرجی حجت(1381)، علم مدیریت فازی، مرکز مطالعات وبهره‌وری ایران،انتشارات اجتماع.
آکر دیوید،مدیریت استراتژیک بازار،صفرزاده حسین،فرهنگی علی‌اکبر،خادمی مهدی،چاپ اول،تهران،انتشارات پیام‌ پویا،1386.
اصغرپور محمدجواد(1382)، تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات،دانشگاه تهران،موسسه انتشارات وچاپ.
افشارکاظمی محمدعلی،ماکائی احمد ،درمان زهرا (1388) ،تدوين استراتژي زنجيره تأمين صنعت فولاد ايران با استفاده از تحليل پويايي سيستم ها، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۵۰ ، بهار ۱۳۸8.صفحه 201-224
امیرشاهی میراحمد ،ربیعی محبوبه (1390)، بررسی تأثیر استراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف‌کننده از محصول جدید،کنفرانس بین المللی برند 1390،صفحه 15 تا 30.
امیرشاهی میراحمد.عباسیان فرزانه(1390)، بررسی تأثیر برداشت‌های مصرف‌کنندگان از نام تجاری بر واکنش آنها،کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 89 تا 105.
امیرشاهی میراحمد،مظهری شادی،(1390)،بررسی اهمیت نام تجاری در ارزیابی کالا توسط مصرف کنندگان صنعت لوازم خانگی کوچک در شهر تهران،کنفرانس بین‌المللی برند1390،بخش مجموعه مقالات،صفحه 1تا14.
ابراهیمی عبدالحمید ،پاینده داری نژاد زهره،(1390)،هویت نام تجاری.
اخلاصی امیر،(1391)، کتاب اصول برند‌سازی،انتشارات علمی،چاپ اول 1391
اخلاصي امير،پدارم طلوعي،(1391)، ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سود آوری، پژوهش‌نامه بازرگانی،صفحه 50 تا 65.
استرمن جان د،پویایی شناسی سیستم تفکر سیستمی و مدلسازی برای جهان پیچیده، ترجمه شهرام میرزایی دریانی انتشارات ترمه،چاپ اول؛1386،صفحه157-174.
براوان تام،كتاب فلسفه نام‌های تجاري،مترجم:عطيه بطحايي،1385
بطحائی عطیه،(1386)،نگرش عمیق به بحث مدیریت نام تجاری در سطوح جهانی .
بهجت بهنام،(1390) ،برند،مفهومی ارزشمند،پویا و پاینده در توسعه بازار،کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 6.
بوجادزیف جرج،ماریا بوجادزیف ( 1381 ) منطق فازي و کاربرد آن در مدیریت، ترجمه: سید محمد حسینی، تهران،انتشارات ایشیق، چاپ اول.
تقی زاده هوشنگ،سلطانی فسقندیس غلامرضا(1389) ارزیابی میزان یادگیرنده بودن سازمان با استفاده از سیستم خبره فازي،نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا،سال نهم، شماره 25، زمستان1389
حافظ‌‌‌ نیا محمد (1382) مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت
خاکی غلامرضا،(1379) روش تحقیق در مدیریت ،چاپ اول،تهران،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
دانايي فرد حسن، الواني سيد مهدي، عادل آذر،(1387) روش شناسي پژوهش كمي در مديريت:رويكرد جامعه،انتشارات صفار اشراقي.
دهدشتی شاهرخ زهره،تقوی‌فرد محمدتقی،رستمی نسرین،مدلی براي سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها برتعهد وفاداري مشتریان ،فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم،شماره 20،زمستان1389 ،صفحه 69-88
رحيم نيا فریبرز،فاطمي زهرا(1391) بررسي نقش واسط ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در تأثير ارتباط موفق با مشتري و تصويربرند در هتل هاي5 ستاره مشهد،فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين سال دوم، شماره اول، شماره پياپي4،بهار 1391.
رنجبریان بهرام ،محمدزاده امیر(1385) تأثير تعميم يك نام تجاري به محصولات جديد در صنايع غذايي شهر تهران،اقتصادكشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، شماره ۵۳ ، بهار1385.
رهنمای رودپشتی فریدون ،احمدی موسی(1390) ارزشگذاری برند با استفاده از مدل ارزش افزوده اقتصادی،کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 72 تا 88.
رضوانی علیرضا،(1390) حکومت بر ذهن مشتری با جادوی نام تجاری برتر،کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 12.
روستا احمد،بطحائی عطیه(1385) رفتار مصرف‌کننده،تدوین استراتژی بازاریابی،انتشارات سارگل.
روناسی سید رسول(1387) ایجاد یک برند موفق، اندیشه گسترسایپا،شمار78.
ژواچیمستالر اریک،ساختن برند‌ها بدون تبلیغات رسانه‌ای، گزیده تألیفات اساتید مدعو کنفرانس بین المللی برند 1390،صفحه 2.
سرداری احمد،قاضی زاده مصطفی،تیژری شریفه(1391) بررسی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان.
سیدجوادین سیدرضا،شمس راحیل(1390) مروری بر مفاهیم برند وارزش ویژه برند از دیدگاه حسابداری و بازاریابی، کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 19.
شریفی مژگان،برندسازی اخلاقی، مجله علمی ترویجی دانشگاه قزوین،دیماه 1390.
صفار راحله، خیری بهرام،(1391) عوامل مؤثر در ارزش نام تجاري،پرتال جامع علوم انسانی.
قبادی شهلا،(1385) سیستم داینامیک(کاربردی از تفکر سیستمی)،سازمان مدیریت صنعتی،چاپ اول،صفحه 39- 54.
قدس محمداسماعیل ،ظروفی مهرداد(1390) فرایند و استراتژی‌های برندسازی در صنعت غذایی کشور،کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 15 .
قربانی غلامرضا،قره‌ئی مریم(1390)، نقش چشم‌انداز دربرندسازی شرکت.
کاتلرفیلیپ،آرمسترانگ گري،(1385) اصول بازاریابی،مترجم:بهمن فروزنده،اصفهان،آموخته،چاپ هفتم.
كاظمي راد شيرين،(1388) بررسي تاثير وفاداري مشتريان به برند بر ارزش ويژه برند(جامعه مورد مطالعه :مشتريان كارت الكترونيكي بانك هاي خصوصي استان گيلان)، پايان نامه كارشناسي ارشد،تابستان1388.
کفاش‌پور آذر،نیاکان سیدرضا،(1390) شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام ونشان تجاری برند ارزشمند،فصلنامه علمی پژوهشی‌کاوشهای مدیریت بازرگانی سال سوم،شماره5،صفحه 97-117.
گنجوی رضا، مرتضوی فر محمدرضا،(1390) استراتژی برندسازی در دهه اول هزاره سوم میلادی ،کنفرانس بین المللی برند1390،صفحه 3.
گنجوی،رضاومرتضوی‌فر،محمدرضا،(1390) نقش ارتباطات بازاریابی و تبلیغات در برندسازی از دید یک طراح ارتباطات،کنفرانس بین‌المللی برند1390 ،صفحه 22.
گنجی‌نیا حسین،اخوان فومنی سمانه(1391) نقش شخصيت برند بر رفتار مصرف كننده و چالش هاي برندسازي،پرتال جامع علوم انسانی.
گیلانی نیا شهرام،موسویان جواد(1389)، تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی،فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزا د اسلامی واحد سنندج،سال پنجم،شماره 14،زمستان 1389.
مداح مرتضي(1390) بررسي تاثير پويايي مديريت دانش بر عملكرد سازماني با رويكرد كارت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، سودآوری، شکل‌گیری برند، تحقیق و توسعه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، کدگذاری محوری، مدیریت استراتژیک