پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، سودآوری، شکل‌گیری برند، تحقیق و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

زیادی همراه گردید و از سال 1387 تا 1392 با شیبی کند روند افزایش سود ادامه یافت. شیب خط سود در طی 50 ماه روند ملایمی داشته است. مقادیر نشان داده شده سال های 1387و 1392 در نمودار با نسبت مقادیر این زمان‌ها در واقعیت صادق است. با اتكا به اين اطمينان مي‌توان اذعان داشت كه سودآوري صنايع زرین غزال تا سال 1397 به دو برابر سودآوری سال‌های کنونی خواهد رسيد. سودی که ناشی از تولید و برند شرکت است با توجه به فعالیت‌های شرکت از قبیل استفاده از شبکه‌های توزیع، امکانات، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، در قیاس با سایر رقبایی همچون میهن، کاله، دومینو کم است.

4-7-3- تقاضا
بر طبق تحليل نظر خبرگان در سال 1387 تقاضا نسبت به دوره‌های قبل با شیب کندتری در حال افزایش بوده است که تا سال 1391 این روند ادامه داشته است اما به مرور زمان این افزایش تقاضا ثابت گردیده است. نسبت افزایش تقاضا در نمودار متناسب با نسبتی است که خبرگان برای سال 1387 و سال1392 بیان کرده‌اند. با توجه به اینکه تقاضا در طول زمان باید در حال تغییر و همراه با افزایش باشد، این ثابت ماندن تقاضا در طول دوره‌های بعد از 1392 مناسب نخواهد بود.

شكل 4-11 رفتار متغير تقاضا در طول زمان

4-8- تست سناريوها
در اين بخش در مورد سناريوهاي مطرح شده با توجه به نمودار جريان، صحبت خواهد شد. با توجه به موضوع که عوامل موثر بر شکل‌گیری برند مي‌باشد و با توجه به مسئله مورد بررسی که، کاهش استقبال مصرف‌کنندگان از برند دایتی و کاهش سهم بازار برند صنایع زرین غزال در سال‌های اخیر است و با توجه به شرایط صنایع زرین غزال مدیران سازمان به دنبال راه‌حل‌هایی برای افزایش سهم بازار، سودآوری، تقاضا هستند. با مشورت با خبرگان این صنعت و مدیران صنایع زرین غزال تلاش گردید سناریوهایی که بتوانند تغییراتی در وضع کنونی ایجاد کنند، با توجه به متغیرهای برون‌زا ودرون‌زای مدل، طراحی گردند. در نتیجه سناريوهايي در ارتباط با تاثيرگذاري متغيرهاي شکل‌گیری برند بر سودآوری و میزان تقاضا و سهم بازار صنایع زرین غزال طراحي می‌گردد. در نمودارهاي زير نمودارهايي كه با عدد 1 نشان داده شده، وضعيت جديد نمودار را مشخص مي‌كند و عدد 2 وضعيت متغير در حالت قبلي را نشان مي‌دهد.

4-8-1- سناريو اول: کاهش در قیمت محصول
اگر قیمت محصولات توسط شرکت کاهش یابد، در شكل 4-12 تغييرات حاصل در روند وضعيت سهم بازار شرکت مشخص مي‌شود. كه بيانگر اين مي‌باشد كه با کاهش 10 درصدی در قیمت محصولات مي‌تواند سهم بازار را افزايش دهد.

شكل 4-12 بررسي رفتار سهم بازار پس از تغيير در میزان قیمت

شكل 4-13 ميزان اثرگذاري تغيير 10 درصدی در کاهش قیمت را بر سودآوري صنایع زرین غزال نشان می‌دهد. این شکل نشان از افزايش سودآوري نسبت به حالت اوليه را دارد.

شكل 4-13 بررسي رفتار سودآوري پس از تغيير در میزان قیمت

با تغيير 10 درصدی در کاهش قیمت محصولات ميزان تقاضا مي‌تواند مطابق شكل 4-14 تغيير كند كه نشان دهنده افزايش تقاضا پس از تغيير است.
شكل 4-14 بررسي رفتار میزان تقاضا پس از تغيير در میزان قیمت

4-8-2- سناريو دوم: تغييرات همزمان در تبلیغات و سیستم تحقیق وتوسعه
با تغيير 5/2 برابري در نرخ رشد استفاده از سیستم تحقیق و توسعه و تغییر 2 برابری در تبلیغات، تغييرات ذيل در شاخص‌های سهم بازار و سودآوری و تقاضا حاصل مي‌شود.
اگر فعالیت‌های بخش تحقیق و توسعه 5/2 برابر و تبلیغات 2 برابر افزايش يابد، افزايش سهم بازار برند صنايع زرین غزال مطابق شكل 4-15 قابل مشاهده است.

شكل 4-15 بررسي رفتار سهم بازار برند صنعت پس از تغيير در نرخ R&D وتبلیغات

شكل 4-16 اثر تغيير فعالیت‌های سيستم تحقیق و توسعه و تبلیغات را بر ميزان سودآوري نشان مي‌دهد.
از نمودار حاصل شده مي‌توان نتيجه گرفت كه بكار گرفتن بيشتر سيستم تحقیق و توسعه و تبلیغات مي‌تواند درمیزان سودآوری صنعت مذکور کاهش زیادی داشته باشد.

شكل 4-16 بررسي رفتار سودآوری صنعت پس از تغيير در نرخ R&D وتبلیغات

هم‌چنين اثر تغيير در نرخ R&D و تبلیغات را بر ميزان تقاضا را مي‌توان در شكل 4-17 مورد بررسي قرار داد. از نمودار حاصل شده مي‌توان نتيجه گرفت كه بكار گرفتن بيشتر سيستم تحقیق و توسعه و تبلیغات مي‌تواند در افزایش تقاضای صنایع زرین غزال می‌تواند اثرگذار باشد.

شكل 4-17 بررسي رفتار تقاضا پس از تغيير در نرخ R&D و تبلیغات
شكل فوق گوياي اين مطلب است كه افزايش در بكارگيري سيستم تحقیق و توسعه و تبلیغات بطور همزمان علاوه بر افزايش سهم بازار، موجب افزايش تقاضا نيز مي‌شود.

4-8-3- سناريو سوم: تغييرات در میزان نوآوری
در اين قسمت به اين موضوع مي‌پردازيم که اگر ميزان نوآوری دو برابر گردد چه تغييراتي در متغيرهاي شکل‌گیری برند و متغیرهای سهم بازار و سودآوری و تقاضا روي مي‌دهد.
در اين مدل، تغييرات در میزان نوآوری فقط توانسته تغيير محسوسي در ميزان شاخص سهم بازار داشته باشد و تغییرات در میزان نوآوری با توجه به روابط موجود در نمودار جریان مسئله در میزان شاخص‌های سودآوری و تقاضا تأثیر زیادی نداشته است.

شكل 4-18 بررسي رفتار متغيرسهم بازار پس از تغيير در میزان نوآوری

شكل 4-19 بررسي رفتار سودآوری پس از تغيير درمیزان نوآوری

شكل 4-20 بررسي رفتار تقاضا پس از تغيير درمیزان نوآوری

با توجه به مدل جریان، افزایش در میزان نوآوری از یک سو باعث ایجاد محصول جدید می‌شود که باعث افزایش در سهم بازار می‌شود و از سوی دیگر افزایش در میزان نوآوری بر تصویر ذهنی برند و ارزش ویژه برند تأثیرگذار است. بنابراین افزایش دوبرابری در میزان نوآوری تغییری در متغیرهای سودآوری و تقاضا نخواهد داشت.

4-6-4- سناريو چهارم: تغييرات در سيستم مدیریت ارتباط با مشتری
با افزایش 15 درصدی در نرخ رشد استفاده از سيستم ارتباط با مشتري تغييرات ذيل در شاخص‌هاي شکل‌گیری برند و سهم بازار و تقاضا و سودآوری حاصل مي‌شود. اگر سيستم ارتباط با مشتري 15 درصد افزايش يابد،کاهش متغیر سهم بازار طی 50 ماه مطابق شكل 4-21 قابل مشاهده است.

شكل 4-21 اثر تغيير سيستم مدیریت ارتباط با مشتري بر متغیر سهم بازار

از نمودار حاصل شده مي‌توان نتيجه گرفت كه بكار گرفتن بيشتر سيستم مدیریت ارتباط با مشتري مي‌تواند باعث کاهش در سهم بازار شود اما این تغییر بر سایر شاخص‌ها تأثیر چشمگیری داشته است. هم‌چنين اثر تغيير در نرخ CRM را بر ميزان تقاضا، سودآوری را مي‌توان در شكل3-22، 3-23 مورد بررسي قرار داد.

شكل 4-22 بررسي سودآوری پس از تغيير در نرخ CRM

شكل 4-23 بررسي رفتار تقاضا پس از تغيير در نرخ CRM

4-6-5- سناريو پنجم: تغييرات در مزایای رقابتی
در ادامه اثر افزايش 5/2 برابري نرخ رشد مزایای رقابتی را بر متغيرهاي انباره مورد بررسي قرار مي‌دهيم، بر طبق مدل جريان اين تغيير فقط بر متغير سهم بازار تاثيرگذار بوده است. زیرا تغییرات در نرخ مزایای رقابتی تنها بر وفاداری مشتری اثرگذار است، وفاداری مشتری افزایش شهرت و قدرت برند و افزایش در سهم بازار را به همراه خواهد داشت. شكل 4-24 اثر تغيير در نرخ رشد مزایای رقابتی را بر سهم بازار نمايان مي‌كند.

شكل 4-24 بررسي رفتار متغير سهم بازار پس از تغيير در نرخ مزایای رقابتی

4-9- جمع‌بندي
در اين فصل در مورد تجزيه و تحليل و مراحل انجام كار انجام شده مطالبي بيان شد، ابتدا مطالبي پيرامون روش دلفی فازی و نهایی شدن عوامل موثر بر شکل‌گیری برند صحبت شد و سپس مطالبی درباره نمودار علي – معلولي و نمودار جريان ارائه شد، و در ادامه سناريوهاي مختلف مطرح شد و نهايت با تست سناريوها فصل به اتمام رسيد.

فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5 -1- مقدمه
در فصل‌هاي‌ گذشته در زمينه كليات مسئله تحقيق مروري بر ادبيات و همچنين روش تحقيق و تجزيه و تحليل تحقيق صحبت شد. در اين فصل در مورد نتيجه‌گيري از تجزيه و تحليل تحقيق كه در فصل چهارم انجام شده بحث و نتيجه‌گيري خواهد شد و در انتها نيز پيشنهاداتي براي سازمان‌ها و تحقيقات آينده مطرح خواهد شد.

5-2- نتايج
در اين پژوهش سعي شده است تا يك مدل پويا از روابط بين اجزا و شاخص‌هاي شکل‌گیری برند ارائه شود تا به هدف تحقيق كه تدوین مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند بوده‌ است، دست يابد. همان‌گونه در فصول قبل شرح داده شد پس از تهيه مدل‌هاي علي – معلولي و جريان، مدل توسط نرم‌افزار ونسيم شبيه سازي شد و طبق مدل شبيه‌سازي شده سناريوهاي مرتبط با مدل طراحي شد كه اكنون با توجه به سناريوها و تست سناريوهاي صورت گرفته در اين پايان‌نامه، مي‌توان نتايج زير را از فصل چهارم مطرح كرد:
طبق سناریو سهم بازار، نمودار سهم بازار نوسانات زیادی را نشان می‌دهد که بخاطر ورود رقبای جدید، اجرای برخی ترفندهای بازاریابی و تدوین برخی استراتژی‌ها است. در دوره‌های اول تا دوره 50 روند سهم بازار نزولی و در چند دوره بعد سیر صعودی را داشته در سال 1387 سهم بازار از 46 درصد سال‌های ابتدای تأسیس به 26 درصد رسید که کاهش قابل توجهی داشته است و در سال 1392 سهم بازار شرکت به 22 درصد رسیده است و نمودار برای سال‌های آتی تا سال 1397 نیز روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اینکه داشتن چنین سهمی در بازار به برند سازمان لطمه خواهد زد و طبق قانون هشتم بازاریابی، با داشتن چنین سهم کمی از بازار با مرور زمان سازمان با خطر حذف از ذهن مصرف‌کنندگان مواجه است، موفقیت در چنین محیطی و با چنین شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. طبق نمودار سناريو سود، در سال 1387 خط سود با کاهش شیب زیادی همراه گردید و از سال 1387 تا 1392 با شیبی کند روند افزایش سود ادامه یافت که این کاهش شیب بدلیل افزایش سرمایه گذاری در شبکه‌های توزیعی بود که براساس تدوین استراتژی نامناسبی که با شکست روبه رو شد انجام گردیده بود و از طرفی به دلیل کاهش در میزان تولید و تقاضا بوده است و طبق نمودار در سال‌های آینده تا سال 1397 نیز این روند ادامه خواهد داشت. در سال‌های قبل از 1387 طبق آمار سود سازمان با شیب خوبی در حال افزایش بوده است شرکت هنوز به مرحله زیان‌آوری نرسیده است اما سودی که ناشی از تولید و برند شرکت است با توجه به فعالیت‌های شرکت از قبیل استفاده از شبکه‌های توزیع، امکانات، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، در قیاس با سایر رقبایی همچون میهن،کاله، دومینو کم است واین روند به نفع شرکت نخواهد بود. طبق سناریو تقاضا، در سال 1387 تقاضا نسبت به دوره‌های قبل با شیب کندتری در حال افزایش بوده است و این افزایش تا دوره 50 (سال 1392) با شیب کم ادامه داشته است اما از دوره 50 به بعد و با مرور زمان تا سال 1397 این افزایش تقاضا ثابت گردیده است. با توجه به اینکه تقاضا در طول زمان باید در حال تغییر و همراه با افزایش باشد، این ثابت ماندن تقاضا در طول این دوره‌ها مناسب نخواهد بود. با توجه به اين‌كه هدف اين پژوهش طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند مي‌باشد، با تغيير در نرخ رشد و افزايش هريك از شاخص‌های شکل‌گیری برند تغييرات زير در شاخص‌های سهم بازار،سود و تقاضا ايجاد خواهد شد.
افزايش سرمايه گذاري در میزان تبلیغات و سیستم تحقیق و توسعه بر طبق اين مدل مي‌تواند بيشترين اثر مثبت را بر سهم بازار برند صنایع زرین غزال به‌ همراه داشته باشد.
کاهش در میزان قیمت محصول مي‌تواند از طريق افزايش رضایت مشتریان برتقاضا وسپس از طریق افزایش فروش بر سودآوري اثر مثبت داشته باشد و با توجه‌ به اين‌كه افزایش رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان نسبت به برند وشهرت وقدرت برند اثر مثبت دارد،می‌تواند باعث افزایش در سهم بازار برند گردد و این افزایش در سهم بازار بر ارزش ویژه برند نیز اثرگذار خواهد بود.
به‌ كارگيري بيشتر سيستم مدیریت ارتباط با مشتريان علاوه بر اين‌كه باعث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، فرهنگ سازمانی، فضای مجازی، روابط عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، شکل‌گیری برند، ارزش ویژه برند، سودآوری