پایان نامه با کلید واژه های سند رسمی، اسکان غیررسمی، نوع مالکیت، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

تومان دارند که این موضوع می تواند متأثر از شغل غالب ساکنین محله، که همگی دارای شغل آزاد هستند، باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که محله سورو از لحاظ نوع اشتغال و به تبع آن میزان درآمد نسبت به محله چاهستانیها وضعیت مناسب تری دارد.

3-6-4- نوع مالکیت
از دیدگاه بسیاری از برنامه ریزان شهری، اسکان غیررسمی به نوعی اسکان گفته می شود که افرادی بدون اجازه و یا پرداخت اجاره بها مکان آنها را اشغال کرده و آن را سرپناه خویش قرار داده اند. این تعریف فقط به جنبه فیزیکی اسکان غیررسمی پرداخته و تصرف عدوانی را لازمه اسکان غیررسمی دانسته است (عسگری طباطبایی، 1381: 102). با این حال مظفر صرافی نیز در تعریف خود از اسکان غیررسمی، نداشتن مجوز رسمی مالکیت را یکی از مشخصه های اسکان غیررسمی می داند. بنابراین بررسی نوع مالکیت، به عنوان یکی از مشخصه های اسکان غیررسمی و نیز یک متغیر تأثیرگذار بر اقتصاد خانوار ضروری می باشد. جدول زیر که نوع مالکیت را در دو محله موردمطالعه نشان می دهد، حاکی از این است که بیشترین نوع مالکیت در هر دو محله سورو و چاهستانیها به صورت ملکی است. اما درصد واحدهای اجاره ای و رهنی در محله چاهستانیها (8/43 درصد) نسبت به محله سورو (8/26درصد) بیشتر می باشد که این موضوع بدلیل وجود مهاجرین بیشتری است که در این محله سکونت دارند و بنا بر این نهاده اند که به صورت موقت در این مکان اقامت گزینند.

جدول شماره43 : درصد نوع مالکیت
نوع مشاركت
اجاره ای
رهنی
ملکی
جمع
سورو
4/21
4/5
2/73
100
چاهستانیها
1/34
7/9
2/56
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

نمودار شماره27 : درصد نوع مالکیت

بر اساس اطلاعات بدست آمده از اداره ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان 85 درصد از قطعات محله چاهستانیها فاقد سند رسمی و تنها 15 درصد از قطعات محله دارای سند رسمی می باشند. در واقع بیشتر ساکنین این محله که خود را مالک می دانند به صورت تصرفی صاحب زمین شده و خانه خود را بر روی این اراضی بنا نهاده اند و یا از اشخاص دیگر زمین یا خانه خود را به صورت قولنامه ای خریداری کرده اند، که همگی این افراد قولنامه را مدرکی جهت اثبات مالکیت خود می دانند. در مقابل محله سورو با قدمتی بیشتر به لحاظ مالکیت وضعیت مناسب تری نسبت به محله چاهستانیها دارد به طوری که 58 درصد قطعات موجود در محله سورو دارای سند رسمی و 42 درصد باقیمانده فاقد سند رسمی هستند. در واقع بیشتر خانه های قدیمی، به خصوص خانه هایی که در لبه ساحل دریا شکل گرفته اند به لحاظ عدم رعایت ضوایط و مقررات ( قانون حریم 60 متر دریا) فاقد سند رسمی می باشند.
جدول شماره44 : درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت
نوع رسمیت ملک
دارای سند رسمی
فاقد سند رسمی
جمع
سورو
58
42
100
چاهستانیها
15
85
100
منبع: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان.

نمودار شماره28 : درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت

7-4- میزان وابستگی به نهادهای دولتی

میزان استفاده از امکانات دولتی یا خصوصی، یکی از معیارهای سنجش میزان وابستگی ساکنین محلات به نهادهای دولتی می باشد که در جدول زیر مقدار این متغیر در محلات سورو و چاهستانیها با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به جدول شماره 45 بیشتر ساکنین محلات موردمطالعه دارای استقلال مالی هستند البته این موضوع نشان از توان مالی ساکنین نمی باشد بلکه وجود یکسری موانع (داشتن سند رسمی مالکیت، مجوز پایان کار شهرداری، وجود مبالغ کلان پس انداز در بانکها جهت دریافت وام و ….) در روند استفاده از تسهیلات دولتی باعث شده که ساکنین محلات هیچ تمایلی در جهت استفاده از این امکانات نداشته باشند. با این حال 8/40 درصد از ساکنین محله چاهستانیها از امکانات وام بانکی، کمکهای بلاعوض استفاده کرده اند در حال که این میزان در محله سورو 4/29 درصد می باشد.

جدول شماره45 : درصد میزان استفاده از امکانات دولتی یا خصوصی
امکانات
وام بانکی
کمکهای بلاعوض
صندوق قرض الحسنه محله ای
هیچکدام
جمع
سورو
9/25
5/3
4/3
2/67
100
چاهستانیها
3/35
5/5
4/5
8/53
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده.

نمودار شماره29 : درصد میزان استفاده از امکانات دولتی یا خصوصی

بررسی ها نشان می دهد در محله چاهستانیها افرادی که از امکانات دولتی یا خصوصی بهره برده اند تمایل بیشتری به مشارکت در امر ساماندهی محله خود دارند. 72 درصد افرادی که از امکانات دولتی هیچ استفاده ای نکرده اند تمایل به مشارکت در محله ندارند. و این رابطه به صورت بلعکس این چنین است که 63 درصد افرادی که تمایل به مشارکت ندارند از هیچ گونه امکانات دولتی یا خصوصی مانند وام بانکی، کمک های بلاعوض و … بهره نبرده اند.
اما 54 درصد افرادی که از امکانات دولتی یا خصوصی استفاده کرده اند حاضر به همکاری و مشارکت در بهسازی محله هستند. که این موضوع بیانگر این است که وابستگی به نهادهای دولتی(استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی) بر روی میزان مشارکت در محله چاهستانیها تأثیر مثبت دارد.
اما نتایج بدست آمده در محله سورو برعکس محله چاهستانیها می باشد به این ترتیب که 84 درصد افرادی که تمایل به مشارکت ندارند و 57 درصد افرادی که در امر مشارکت در محله سورو فعالیت دارند از امکانات دولتی و خصوصی هیچ استفاده ای نکرده اند. در واقع میزان استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی در محله سورو بر روی میزان مشارکت در این محله تأثیری نداشته است. به طوری که درصد بیشتر افرادی که از نظر مشارکت نقش پررنگی داشتند (57 درصد) از هیچ امکانات(چه دولتی و چه خصوصی) بهره ای نبرده اند.
بنابراین از این بحث می توان چنین برداشت کرد که بالا بودن میزان مشارکت در بین ساکنین محله سورو هیچ ارتباطی به میزان وابستگی آنها به امکانات دولتی یا خصوصی ندارد، بلکه آنها خود داوطلبانه در امر مشارکت فعال هستند.

8-4- ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه

برای اینکه میزان عملکرد هر یک از دستگاههای دولتی و به خصوص شهرداری را در هریک از محلات سورو و چاهستانیها مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفته شود از ساکنین محلات این سؤال که ” آیا شهرداری و دستگاههای دیگر امکانات و خدمات به محله شما ارائه می دهند؟” پرسیده شد و بر این اساس بیشتر آنها خدمات این دستگاهها “متوسط” و پس از آن “کم” ارزیابی کرده اند. 2/63 درصد ساکنین محله سورو و 8/50 درصد ساکنین محله چاهستانیها دستگاههای دولتی را در امر خدمت رسانی”متوسط” ارزیابی کرده اند و از دید 28 درصد اهالی محله سورو میزان خدمات رسانی دستگاههای دولتی کم می باشد در حالیکه این میزان در محله چاهستانیها 8/42 درصد می باشد. با توجه به درصدهای ذکر شده می توان نتیجه گرفت که میزان خدمات رسانی دستگاههای دولتی یا خصوصی در محله سورو بیشتر از محله چاهستانیها است.

جدول شماره 46 : درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاههای دولتی به محله
میزان خدمات رسانی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
جمع
سورو
8/1
7
2/63
28
100
چاهستانیها
1/1
3/5
8/50
8/42
100

نمودار شماره30 : درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاههای دولتی به محله

جدول شماره 47 نشان می دهد که کدام یک از دستگاههای دولتی عملکرد خدمات رسانی به محلات سورو و چاهستانیها را انجام می دهند، و اینکه کدام یک از دستگاهها از نظر خدمات رسانی نقش پررنگ تری در این محلات ایفا می کنند. همانطور که مشاهده می شود شهرداری در هر دو محله خدمات بیشتری را ارائه می دهد. پس از شهرداری نیروی انتظامی نقش بیشتری را در تأمین امنیت و خدمت به محلات مورد مطالعه به عهده دارد.

جدول شماره 47 : نقش دستگاههای دولتی مسئول خدمات رسانی به محلات از دید ساکنین
(به درصد)
نام دستگاه
شهرداری
مسکن و شهرسازی
فرمانداری
نیروی انتظامی
جمع
سورو
7/85
6/3
6/3
1/7
100
چاهستانیها
8/59
4/11
1/7
7/21
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

نمودار شماره31 : نقش دستگاههای دولتی مسئول خدمات رسانی به محلات از دید ساکنین
(به درصد)

9-4- تعیین محلات یأس و امید با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

تنزل کیفیت بافت فیزیکی و کالبدی، عدم انسجام اجتماعی، تنوع فرهنگی، فقر و گسترش جرایم ، عدم امنیت و به طوری کلی بافت اجتماعی نامناسب از مشخصات بارز سکونتگاههای غیررسمی است که البته در محلات مختلف، میزان و شدت این مسائل متفاوت می باشد به طوری که برخی از این سکونتگاهها، به عنوان محلات امید، وضعیت مناسب تری دارند و زمینه لازم جهت بهسازی در این محلات فراهم است اما در مقابل آن، یکسری محلات وجود دارند که با اوضاع اسفناک خود تنها مأمن و سرپناهی برای فقیرترین اقشار جامعه هستند و هیچ گونه امیدی به ساماندهی آنها نیست که به عنوان محلات یأس نامیده می شوند. در این بخش برای شناسایی محلات امید و یأس از یکدیگر از پنج شاخص کیفیت ابنیه، میزان مهاجرت، بافت اقتصادی(نوع اشتغال و میزان درآمد ماهیانه خانوار)، میزان مشارکت و امنیت در محله به عنوان معیارهای سنجش جهت بررسی تطبیقی دو محله سورو و چاهستانیها استفاده شده است.
برای محاسبه شاخص بافت اقتصادی محله از دو متغیر نوع اشتغال و میزان درآمد استفاده شده است به این ترتیب که با استفاده از دستور compute دو متغیر شغل و درآمد ترکیب و به صورت یک متغیر رتبه ای جدید به نام بافت اقتصادی تعریف شده است و به عنوان یک شاخص اقتصادی در تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ملاک عمل قرار گرفته است. جدول زیر وضعیت بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها نشان می دهد.

جدول شماره 48 : وضعیت بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها(به درصد)
وضعیت بافت اقتصادی
خوب
متوسط
ضعیف
سورو
1/32
7/37
2/30
چاهستانیها
8/12
4/67
8/19
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

سپس با توجه به امتیاز هر یک از گزینه ها (خوب=3 ، متوسط=2 و ضعیف=1)، امتیاز مربوط به وضعیت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها بدست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است.
در ابتدا با توجه به هدف کلی تحقیق به هر یک از شاخص ها امتیاز داده شده است سپس مطابق با جدول زیر به مقایسه دو به دو این شاخص ها پرداخته شده است.

جدول شماره 49: ماتریس مقایسه دو به دوی شاخص ها در روش AHP
شاخص
میزان مهاجرت
بافت اقتصادی
کیفیت ابنیه
مشارکت
امنیت
بافت اجتماعی(میزان مهاجرت)
1
3
4
1
2
وضعیت اقتصادی(بافت اقتصادی)
1/3
1
1
1/2
1
بافت کالبدی(کیفیت ابنیه)
1/4
1
1
1/3
1/2
مشارکت
1
2
3
1
1
امنیت
1/2
1
2
1
1

جدول شماره 50: وزن هر یک از شاخص های مورد مطالعه پس از محاسبه
ماتریس مقایسه آنها با یکدیگر
شاخص
میزان مهاجرت
بافت اقتصادی
کیفیت ابنیه
مشارکت
امنیت
وزن هر شاخص
338/0
127/0
095/0
259/0
182/0

پس از محاسبه وزن هر یک از شاخص ها، سپس مقایسه دو به دو هر یک از محلات با توجه به شاخص های کیفیت ابنیه، میزان مهاجرت، بافت اقتصادی، امنیت و نیز میزان مشارکت انجام شده است و در انتها برای هر یک از محلات وزن جداگانه ای با توجه به هر شاخص بدست آمد که به شرح جداول زیر می باشد.

جدول شماره 51 : ماتریس مقایسه میزان مهاجرت محلات سورو و چاهستانیها

سورو
چاهستانیها
سورو
1
6
چاهستانیها
1/6
1

جدول شماره 52: ماتریس مقایسه بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها

سورو
چاهستانیها
سورو
1
2
چاهستانیها
1/2
1

جدول شماره53 : ماتریس مقایسه کیفیت ابنیه محلات سورو و چاهستانیها

سورو
چاهستانیها
سورو
1
1/2
چاهستانیها
2
1

جدول شماره54: ماتریس مقایسه میزان مشارکت در محلات سورو و چاهستانیها

سورو
چاهستانیها
سورو
1
3
چاهستانیها
1/3
1

جدول شماره 55: ماتریس مقایسه میزان امنیت در محلات سورو و چاهستانیها

سورو
چاهستانیها
سورو
1
4
چاهستانیها
1/4
1

جدو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های امنیت اجتماعی، مواد مخدر، مشاغل آزاد، مشارکت مردمی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، مواد مخدر، انسجام اجتماعی، زنان خانه دار