پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

=Mنرمالیته اسید سولفوریک،
mcf= فاکتور تأثیر رطوبت= (100/ درصد رطوبت +100)
فسفر قابل جذب:
فسفر به عنوان کمترین مواد غذایی دسترس متحرک، و مواد غذایی بسیار ضروری برای گیاه میباشد که به عنوان یک عنصر کلیدی در مناطق خشک و نیمهخشک ( برای تحمل خشکی و انتشار یون فسفات از طریق خاک به سطح ریشه و به ویژه ریشه حساس به رطوبت خاک) محسوب میشود (Zhao et al., 2007). پنج گرم از نمونه خاک خشک وزن شد و در داخل ارلن پلی اتیلن 250 ریخته و 100 میلیلیتر بیکربنات سدیم 5/0 نرمال به آن اضافه شد. بعد از نیم ساعت شیکر مخلوط صلف شد و 10 میلیلیتر از عصاره را داخل ارلن 125 میلیلیتر ریخته و به آن 25 میلیلیتر محلول مخلوط اضافه شد. بعد از 15 دقیقه شیکر و حداقل یک ساعت رنگ آبی کامل شده با دستگاه اسپیکرو فتومتر روی طول موج 880 نانومتر قرائت شد. سپس از معادله زیر مقدار فسفر به دست آمد (علی احیائی و بهبهانیزاده، 1372).
رابطه (3-18) Ppm P= (a – b) × (V / S) × mcf
a = پیپیام فسفر در نمونه عصاره b = پیپیام فسفر در شاهد V = محلول عصارهگیری اضافه شده
S = وزن نمونه خاک توزین شده mcf = ضریب تصحیح رطوبت
پتاسیم قابل جذب:
پتاسیم با بسیاری از آنزیمهای درگیر در فتوسنتز و ساخت و انتقال ترکیبات آلی همراه میباشد. جذب نسبی پتاسیم در ابتدای فصل رویش معمولا در مقایسه با نیتروژن و فسفر بیشتر است. کمبود آن در خاک باعث توقف متابولیسم پروتئین در گیاه شده و قندهای مختلف نیز در گیاه تولید نشده و در اطراف برگها ایجاد سوختگی میگردد (حقیقی، 1382). برای اندازهگیری پتاسیم قابل جذب پنج گرم از نمونه خاک خشک وزن شد و در داخل ارلن پلی اتیلن 250 ریخته شد، سپس 100 میلیلیتر استات آمونیوم نرمال به آن اضافه شد و بعد از نگهداری یک شبانه روز آن را با کاغذ صافی صاف کرده و مقدار پتاسیم محلول با دستگاه فیلم فتومتر مورد سنجش قرار گرفت (علی احیائی و بهبهانیزاده، 1372).
رابطه (3-19)
پتاسیم = ) ( (میلیگرم در لیتر قرائت دستگاه – میلیگرم در لیتر شاهد) × 20 – میلیگرم در لیتر پتاسیم نمونه
3-2-5- ذخیره کربن آلی و ارزش اقتصادی آن:
مقدار ترسیب کربن بر حسب تن در هکتار براساس فرمول زیرمحاسبه شد (Razakamanarivo et al, 2011):
رابطه(3-20) Soct/h=(BDi×Ci×(1-%Stone)×ti) BDi چگالی ظاهری بر حسب g⁄m^3 ،Ci درصدکربن آلی، %Stoni درصد سنگلاخی و Ti عمق خاک بر حسب cm
در نهایت با توجه به اینکه هر تن کربن در هکتار 67/3 تن دیاکسید کربن میباشد (عاقلی کهنهشهری، 1382) و مقدار محاسبه شده را در میانگین نرخ مالیات (4/65 دلار) که برابر با 2/688119 ریال میباشد ضرب شد و ارزش اقتصادی را برآورد گردید.
3-2-6-تجزیه تحلیل دادهها:
دادهها در نرم افزارEXCEL به عنوان بانک اطلاعاتی ذخیره شد. تجزیه تحلیل دادههای اندازه گیری شده از نمونههای خاک، برگ و خصوصیات کمی و کیفی رویشی از نرم افزار Spss18 استفاده گردید. جهت مقایسه گونهها برای دادههای پارامتری از آنالیز واریانس یک طرفه، OneWay ANOVA ( دادههای ناپارامتری از آزمون کروسکال والیس) و مقایسه میانگین گروهی با استیودنت-نیومن- کولز SNK استفاده شد. همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه خطی دادهها خاک و ترسیب کربن مورد استفاده قرار گرفت و برای کلیه آنالیزهای آماری. نوع رگرسیون انتخابی در این مطالعه رگرسیون گام به گام میباشد. به منظور ارزیابی گونههای مختلف و انتخاب بهترین گونه بر پایه معیارهای چندگانه، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در قالب نرم افزار Expert choice انجام شد.
3-2-7-ساختار تحلیل سلسله مراتبی AHP58
AHP به عنوان معروفترین و مناسبترین روش MCDM59براي اولویت بندي و تصمیمگیری میباشد. در واقغ تصمیمگیري چند معیاره یک چهار چوب نوید بخش براي ارزیابی مسائل چند بعدي و متناقض است که بطور واضح در مورد آنها قضاوت می کند. این تکنیک شامل روشهاي گوناگونی از قبیل:Multi-criteria Value Function (MCVF)،Goal Programming،Outranking theory، Multi-attribute utility (MAUT)و Analytival Hierarchy Process میباشد، که معروفترین روش آن فرایند تحلیل سلسله مراتبی است (2004Herath,). فرآیند سلسله مراتبی(AHP) براي اولین بار توسط توماس الساعتی در سال 1980 مطرح شد، در واقع تحلیل سلسله مراتبی این روش یکی از جامعترین سیستم هاي طراحی شده براي تصمیمگیري با معیارهاي چندگانه است، زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را بصورت سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهاي مختلف کمی و کیفی را دارد (قدسیپور،1385).
اولین گام در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک ساختار کلی میباشد که در آن هدف، معیارها و گزینهها نشان داده شوند (شکل3-5). سپس ساختار را همراه با جدول پیوست1 و جدول پیوست2 برای الوبیتبندی ارسال گردید از واقفان به این موضوع خواسته شد که از با توجه به شکل 3-5 و جدول پیوست2، جدول پیوست1 را تکمیل نمایند و در صورت ترجیح سطر به ستون از عدد صحیح استفاده نمایند. و از اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق برای ارزش دهی و تکمیل جدول پیوست 3 استفاده گردید، در نهایت با توجه به اطلاعت به دست آمده از جدول پیوست1 و از جداول مانند پیوست3، وزن معیارها (از روش میانگین حسابی) و وزن نسبی تودهها به ازای هر معیار محاسبه و از تلفیق آنها وزن نهایی (وزن مطلق) برای هر کدام از تودهها در نرمافزارAHP محاسبه گردید. معیارها وزن دهی شدند (قدسی پور، 1385). لازم به ذکر است به دلیل جامعه بودن اطلاعات و کمبود متخصص در زمینه همه عوامل اندازه گیری شده از ذکر زیرمعیارها خود داری شده ولی در اصل اطلاعات هر کدام از معیارها که در ذیل نیز اشاره خواهد شد از زیرمعیارهای مختلف به دست آمده است و علت ان به دو دلیل است یکی به درخواست خود متخصصین و دیگری براساس جامعه نگر بودن هدف کلی در این تحقیق میباشد. معیارهای مورد نظر در این پژوهش شامل: میانگین خصوصیات رویشی (درصد زندهمانی، درصد تاج پوشش و درصد سلامت)، میانگین شاخصهای تنوع زیستی (شاخص تنوع فی، یکنواختی و غنا منهینک)، میانگین عناصر اصلی خاک (N, P, K)، ترسیب کربن خاک و میانگین بازجذب عناصر اصلی (N, P, K) میباشند.

شکل 3-5: ساختار کلی از هدف، معیار و گزینهها

4- نتایج
4-1-خصوصیات کمی و کیفی تودههای مورد بررسی
4-1-1- مشخصات کیفی
نتایج آزمون ناپارامتری(کروسکال-والیس) برای خصوصیات کیفی اختلاف معنیداری را در بین گونهها نشان داد، که نتایج در جدول 4-1 ذکر شده است.
جدول4-1: نتایج آزمون ناپارامتری(کروسکال-والیس) خصوصیات کیفی

تمایل
شاقولی
سلامت
Chi- sq
1/155
18/125
12/150
Df
3
3
4
Sig
00/0
00/0
00/0

در جدول 4-2 نشان داده شده است که گونههای سوزنیبرگ و ارغوان بیشترین مقدار سلامت (100%) و زیتون و ون به ترتیب (با درصد سلامت 5/81% و 7/66 %) کمترین مقدار سلامت را داشتند، تنها در گونه ون 5/6 درصد درخت با وضعیت بینابین وجود دارد. گونه زیتون داری 5/18 درصد درخت ناسالم میباشد، که کل ناسالمیها به دلیل شکستگی میباشد، در حالی که در گونه ون 01/16 درصد به دلیل شکستگی و 83/10 درصد از ناسالمی (84/26 درصد) بر اثر عوامل دیگری مثل آفت و پوسیدگی میباشد. گونه کاج و سرو به ترتیب بیشترین درصد تاج پوشش (35% و 25%) و گونههای پهنبرگ ارغوان، زیتون و ون به ترتیب کمترین (16%، 13% و 8%) درصد تاج پوشش را داشتند (شکل4-1). گونههای سوزنیبرگ هر دو دارای تاج متقارن و عدم تمایل در تنه بودند. گونه ون با 1/83 درصد درخت با تاج متقارن و 1/22 درصد درخت با تنه متمایل نسبت به دیگر گونهها بدترین وضعیت را داشت (جدول4-2).
جدول4-2: مشخصات کیفی( سلامتی، تقارن، تمایل) در گونههای مورد مطالعه و چند شاخگی در گونههای درختی

درصد سلامت
درصد تمایل تنه
درصد تقارن تاج
چند شاخگی

سالم
ناسالمی دراثر شکستگی
بینابین
متمایل
متقارن
میانگین تعداد شاخه
کاج
100100
01/1
سرو
100100
04/1
ارغوان
100


درختچه
درختچه
درختچه
زیتون
5/81
5/18

6/18
9/95
21/3
ون
7/66
16
5/6
1/22
1/83
06/1

در شکل 4-1 نیز نشان داده شده است که بیشترین درصد زندهمانی و تاج پوشش در تودهء کاج و کمترین مقداراین دو عامل در گونه ون وجود دارد.

شکل 4-1: نمودار درصد زندهمانی و درصد تاج پوشش در گونههای مورد مطالعه
4-1-2 مشخصات کمی
در جدول 4-3 آنالیز واریانس یکرفه نشان داده شده است که در سطح احتمال 99 درصد اختلاف معنیداری در بین گونهها وجود داشت. در شکل 4-2 نتایج مقایسه میانگینها آورده شده است همانطور که مشاهده میشود از نظر ارتفاع و رویش ارتفاعی به ترتیب از بیشترین به کمترین کاج، سرو، ون، زیتون و ارغوان، از لحاظ عرض تاج کاج، سرو و به ترتیب از بیشترین به کمترین زیتون، ارغوان و ون دریک گروه بعد از سرو کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. وضعیت سطح مقطع و رویش آن به ترتیب (از بیشترین به کمترین کاج، سرو، زیتون و ون) بود، ضریب ناپایداری به ترتیب ون، زیتون و سرو و کاج که هر دو در یک گروه قرار داشتند برای قطر برابر سینه کاج، سرو، زیتون و ون به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را داشتند ارتفاع بدون شاخه در زیتون از همه بیشتر و سرو از کمترین مقدار بر خوردار بود.

جدول 4-3: نتایج آنالیز واریانس (آنوا یکطرفه) برای خصوصیات کمی درختان جنگلکاری شده
مشخصه

درجه آزادی (df)
میانگین مربعات
مقدارF
ارتفاع کل (متر)
تودههای جنگلکاری
4
32/641
**93/1044

خطا
1603
614/0

عرض تاج (متر)
تودههای جنگلکاری
4
55/110
**6/445

خطا
1603
25/0

ارتفاع بدون شاخه (متر)
تودههای جنگلکاری
3
8/80
**13/341

خطا
1168
237/0

قطر برابر سینه (سانتیمتر)
تودههای جنگلکاری
3
8/4125
**124/613

خطا
1212
729/6

سطح مقطع (سانتی متر مکعب)
تودههای جنگلکاری
3
64/1503522
**6/511

خطا
1210
7/2938

ضریب ناپایداری
تودههای جنگلکاری
3
9/85817
**182

خطا
1210
6/471

درصد خشکیدگی
تودههای جنگلکاری
4
6/41531
**76/123

خطا
1603
6/335

رویش ارتفاع (سانتیمتر)
تودههای جنگلکاری
4
2.22
**8/1037

خطا
1604
002/0

رویش قطری (سانتیمتر)
تودههای جنگلکاری
3
4/6682
**6/511

خطا
1210
1/13

** معنیداری در سطح اطمینان 99 درصد

شکل 4-2: نمودار مقایسه میانگین، مشخصههای کمی در بین تودههای جنگلکاری شده

در جدول 4-4 نشان داده شده که برای گونه کاج بروسیا بیشترین تعداد درخت در طبقه قطری 10 و 15 سانتیمتری و برای سرو نقرهای در طبقه 10 سانتیمتری و برای گونههای زیتون و ون طبقه 5 سانتیمتری میباشد.
جدول 4-4: فراوانی تعداد در طبقات قطری در جنگلکاریهای مورد مطالعه
فراوانی مطلق

ون
زیتون
سرونقرهای
کاج
طبقات قطری
35
0
0
0
5/2
380
92
68
22
5
45
8
240
133
10
2
2
31
119
15

3
32
20

2
25

در جدول 4-5 و 4-6 از آزمون خطای استاندارد ضریب چولگی برای آزمون نرمال بودن ارتفاع کل و قطر برابرسینه استفاده شده مقادیر چولگی محاسبه شده کمتر از 2 بودند. مقدار میانگین، نما و مد تقریبا، برابر بودند که نشان دهنده نرمال بودن ارتفاع کل و قطر برابر سینه در تودهها میباشد.
جدول 4-5: شاخصهای مرکزی و پراکندگی ارتفاع کل و در جنگلکاریهای مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های (حقیقی،، 1382).، خاک:، تیتر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های  -، - ، Compositae،