پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نياز تحقيق خود را گردآوري، ثبت و کمي ‌نمايد (حافظ‌نيا، 1388، 146).
در اين تحقيق براي پاسخ‌گويي به سؤالات پرسشنامه از طيف پنج تايي کاملاً موافق تا کاملاً مخالف ليکرت استفاده شده است. بنابراين طيف مورد استفاده رتبه‌اي است و با نمره‌گذاري طيف ليکرت در تحليل‌ها به عنوان متغير فاصله‌اي با آن رفتار مي‌شود. براي سوالات جمعيت شناختي از مقياس اسمي استفاده شده است.

شکل کلي : كاملاً مخالف – مخالف – نظري ندارم – موافق – کاملاً موافق
امتياز بندي : 1 2 3 4 5

در جدول 3-2 تقسيم‌بندي سوالات براساس متغيرها ارائه شده است.
جدول 3-2: تقسيم بندي سوالات پرسشنامه بر اساس متغيرهاي تحقيق
متغير
شماره سوال
منبع
محيط بازار يابي اينترنتي
1-2-3-4-5-6
هاکيو و همکاران(2009)، سگارز و گروورز(1993)، راجرز(1983)، اِورارد و اوريير، 1996
ويژگي هاي محصول
7-8-9-10
هاکيو و همکاران(2009)
امنيت و اعتماد
11-12-13-14-15-16-17
هاکيو و همکاران(2009)، ساليزبري و همکاران(1998)
پيشنهاد ارتقاء
18-19-20-21
هاکيو و همکاران(2009)
قيمت
22-23-24-25
ز.چن و دوبينسکي (2003)
سهولت خريد
26-27-28-29-30
استوئل و ها (2009)، سگارز و گروورز(1993)، جاتوراويث(2007)

پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه، تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود.
3-4 روايي و پايايي پرسشنامه
3-4-1 پايايي209 (قابليت اعتماد) پرسشنامه
پايايي يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به‌ دست مي‌دهد. در اين تحقيق براي تعيين پاياني پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ210 استفاده گرديد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمون‌هايي كه خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند به‌كار مي‌رود. حد قابل قبول آلفاي كرونباخ براي مقاصد كاربردي حداقل 7/0 است. اين روش براي محاسبه هماهنگي و سازگاري دروني ابزار اندازه‌گيري بكار مي‌رود. براي محاسبه ضرايب آلفاي كرونباخ ابتدا بايستي واريانس نمونه‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه كل را محاسبه كرد، سپس با استفاده از رابطه زير، آلفا را محاسبه كرد (سرمد و همكاران، 1383، ص169).
?=k/(k-1) (1-(?_(i=1)^k?S_i^2 )/(S_sum^2 ))
كه در آن k تعداد سؤال‌هاي پرسشنامه، واريانس سوال iام و واريانس كل سوالات است.
آزمون پايايي پرسشنامه براي 6 متغير و 30 سوال پرسشنامه و 40 نمونه انجام شد. مقدار ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌ شده براي متغير اول يعني “محيط بازاريابي اينترنتي” که مشتمل بر 6 سوال است، 0.757 به ‌دست آمده است. براي متغير دوم يعني “ويژگي هاي محصول” براي 4 سوال پرسشنامه مقدار آلفاي کرونباخ برابر 0.785 بدست آمده است و به همين صورت براي مابقي متغيرها مقدار آلفا محاسبه شده است. همچنين مقدار ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر 0.744 بدست آمده است. همانطور که ملاحظه مي گردد مقدار آلفاي کرونباخ براي تمام متغيرها، از حد قابل قبول براي مقاصد كاربردي كه 0.7 است بيشتر مي‌باشد، لذا مي‌توان ادعا نمود كه پرسشنامه موردنظر داراي پايايي قابل قبول است. نتايج اين آزمون به پيوست گزارش شده است.

جدول شماره 3-2: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه
متغيرها
شماره سوالات
تعداد سؤالات
تعداد نمونه
مقدار آلفاي کرونباخ
محيط بازاريابي اينترنتي
1 تا 6
6
40
0.757
ويژگي هاي محصول
7 تا 10
4
40
0.785
امنيت و اعتماد
11 تا 17
7
40
0.778
پيشنهادات ارتقايي
18 تا 21
4
40
0.700
قيمت
22 تا 25
4
40
0.716
سهولت خريد
26 تا 30
5
40
0.791
کل پرسشنامه
1 تا 30
30
40
0.744

3-4-2 تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. در اين تحقيق روايي تحقيق با روش تحليل عاملي سنجيده مي شود.

تحليل عاملي تاييدي
تحليل عاملي
تحليل عاملي نامي است عمومي براي برخي از روشهاي چند متغيره که هدف اصلي آن خلاصه کردن داده هاست. اين روش به بررسي همبستگي دروني تعداد زيادي از متغيرها مي پردازد و در نهايت آنها را در قالب عاملهاي عمومي محدودي دسته بندي کرده تبيين مي کند. در اين تکنيک تمام متغيرها به عنوان متغير وابسته قرار مي گيرد.
تحليل عاملي روشي هم وابسته بوده که در آن کليه متغيرها بطور همزمان مد نظر قرار مي گيرد. در اين تکنيک، هريک از متغيرها به عنوان يک متغير وابسته لحاظ مي گردد. در ذيل برخي از مفاهيم کليدي اين روش معرفي مي گردند.

اشتراک: ميزان واريانس مشترک بين يک متغير با ساير متغيرهاي بکار گرفته شده در تحليل.
مقدار خاص: ميزان وارايانس تبيين شده بوسيله هر عامل را بيان مي کند. يکي از ضوابط پرکاربرد در تعيين تعداد عاملها، مقدار ويژه است که آن را معيار راکد نيز مي گويند در تحليل عاملي مقدار ويژه برابر است 1 مي باشد ولي ما مي توا نيم در بسته آماري اين مقدار زياد کنيم. در تحليل عاملي مولفه هاي اصلي ان است که مقدار ويژه آنان بيشتر از 1 باشد ولي اين مقدار کمتر از 1 باشد به عنوان عاملهايي است که از نظر آماري معني دار نيست و بايد از تحليل کنار گذاشته شود.
عامل: عبارتست ترکيب خطي متغيرهاي اصلي،که نشان دهنده خلاصه شده از متغيرهاي مشاهده شده است.
بار عاملي: همبستگي بين متغيرهاي اصلي و عوامل. اگر مقادير بار عاملي مجذور شوند، نشان مي دهند که چند درصد از واريانس در يک متغير توسط آن عامل تبيين مي شود.
ماتريس عاملي: جدولي است که بارهاي عاملي کليه متغيرها را در هر عامل نشان مي دهد.
چرخش عاملي: فرآيندي است براي تعديل محور عامل به منظود دستيابي به عاملهاي معني دار وساده. يکي از مفاهيم مهم در تحليل عاملي ‏‏‏‏ چرخش عاملهاست. که اين مفهوم دقيقا به همان معنا دلالت دارد که در فرآيند چرخش عاملي، محورهاي مختصات عاملها به دور مبدا چرخش داده است تا اينکه موقعبيت جديدي را بدست بياورد ما در اينجا دونوع چرخش داريم:
چرخش متعامد: عاملها مستقل از يکديگر هستند.
متمايل: عاملها با يکديگر همبستگي دارند. (کلانتري،1387: 283)
تصميم گيري در تحليل عاملي
هدف اصلي تحليل عاملي تلخيص تعداد زيادي از متغيرها در تعداد محدودي از عاملها مي باشد، بطوريکه در اين فرايند کمترين ميزان گم شدن اطلاعات وجود داشته باشد. با توجه به هدف تحليل عاملي محقق سوالاتي از خود مي پرسد چه نوع متغيرهاي بايد در تحليل به کار گرفته شود. در پاسخ به اين سوال بايد گفت که هر متغيري مرتبط با مسئله تحقيق را مي توان در تحليل به کار گرفت.
معني داري ماتريس همبستگي
يکي از روشهاي انتخاب متغيرهاي مناسب براي تحليل عاملي استفاده از ماتريس همبستگي است که اساس روش تحليل عاملي براي انتخاب متغيرها به عاملهاي متفاوت استفاده از همبستگي بين متغيرها اما از نوع غير علي استوار است. البته آمارهاي ديگري وجود دارد که محقق از طريق انها نيز قادر به تعيين و تشخيص مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي مي باشد از جمله اين روشها آزمون KMO مي باشد که مقدار آن همواره بين 0و1 مي باشد و در صورتي كه اين مقدار کمتر از 50/. باشد داده ها براي تحليل عاملي مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بين 50/. تا69/. درصد باشد مي توان با احتياط بيشتر مي توان به تحليل عاملي پرداخت. اما در صورتي که اين مقدار بيشتر از 70/.درصد باشد همبستگي موجود ميان داده ها براي تحليل داده ها مناسب خواهد بود (کلانتري،1387: 291)
و از سوي ديگر براي اطمينان از داده ها براي تحليل عاملي مبني بر اينکه ماتريس همبستگي که پايه تحليل عامل قرار مي گيرد در جامعه برابر صفر است يا خير بايد از آزمون بارتلت استفاده کنيم. اين آزمون معناداري تحليل عاملي داده ها را مي سنجد و اگر اين مقدار کمتر از05/. باشد داده ها با جامعه مورد معني دار است.
حجم نمونه
در رابطه با حجم نمونه نيز بايد تاکيد کرد که تعداد حجم نمونه نبايد کمتر از 50 مورد باشد و ترجيحا حجم نمونه را به بيش از 100 مورد افزايش داد. به عنوان قاعده کلي تعداد نمونه بايد حدود چهار يا پنج برابر تعداد متغيرهاي مورد استفاده باشد. که در اين تحقيق حجم نمونه 260 مورد است (سرمد و ديگران،1385: 258).
انتخاب نوع ماتريس همبستگي
بعد از اطمينان داشتن به داده ها براي تحليل عاملي، اولين تصميم در بکارگيري تحليل عاملي، محاسبه ماتريس همبستگي است. براي اينکار بايد مشخص شود که آيا هدف،محاسبه همبستگي بين متغيرهاست يا بين پاسخگويان. اگر هدف تحقيق تلخيص متغيرها باشد در اين صورت از همبستگي بين متغيرهامحاسبه شود که اين روش يکي از تکنيک هاي عمومي و پرکاربرد در مطالعات مي باشد که به تحليل عاملي نوع R معرو ف است. اما تحليل عاملي ممکن است براي ماتريس همبستگي بين پاسخگويان نيز بکار گرفته شود اين نوع تحليل را تحليل نوع Q مي نامند. اين نوع تحليل عاملي شايد بدليل مشکل بودن کمتر مورد استفاده قرار گيرد و بجاي آن از روشهاي نظير تحليل خوشه اي يا گروهبندي سلسله مراتبي براي طبقه بندي پاسخگويان يا موارد استفاده مي شود.(کلانتري،1387: 287) که در اين تحقيق با توجه به هدف اصلي تحقيق، ماتريس همبستگي از نوع R استفاده گرديده است.
انتخاب مدل عاملي
در تحليل عاملي مدلهاي مختلفي وجود دارد که از ميان آنها دو روش تحليل مولفه هاي اصلي و تحليل عاملي مشترک از پر کاربرد ترين اين روشهاست. انتخاب هريک از مدلها به هدف محقق بستگي دارد.مدل تحليل مولفه هاي اصلي زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که هدف محقق تلخيص متغيرها و دستيابي به تعداد محدودي عامل براي اهداف پيش بيني شده باشد و در مقابل تحليل عاملي مشترک زماني بکار مي رود که هدف شناسايي عاملها يا ابعادي باشد که به سادگي قابل شناسايي نيستند(کلانتري،1380: 152).
روش استخراج عامل ها
علاوه بر انتخاب مدل تحليل، محقق بايد مشخص کند که عاملها چگونه بايد استخراج شوند. براي استخراج عاملها دو روش وجود دارد. عاملهاي متعامد و عاملهلاي متمايل. در روش متعامد، عاملها به شيوه انتخاب مي گردند که محورهاي عاملي در حالت 90 درجه قرار مي گيرند و اين بدين معناست که هر عامل، مستقل از ساير عاملها مي باشد. بنابراين،همبستگي بين عاملها، بطورقراردادي صفر تعيين مي گردد. مدل عاملي متمايل پيچيده تر از مدل عاملي متعامد مي باشد. در واقع در اين روش فرآيند تحليلي کاملا رضايت بخش بدست نمي آيد. در اين روش عاملهاي استخراج شده داراي همبستگي مي باشند.انتخاب اينکه چرخش عاملها بر اساس متعامد و يا متمايل باشدبايد بر اساس نيازهاي محقق و مسئله تحقيق وجود دارد انجام گيرد.
انتخاب نهايي عامل ها
زمانيکه در خصوص ماتريس همبستگي، مدل عاملي و روش استخراج، تصميم مناسب اتخاذ گرديد، زمينه براي استخراج عاملهاي اوليه چرخش نيافته فراهم مي گردد. با بررسي ماتريس چرخش نيافته محقق مي تواند به جستجوي روشهاي تلخيص داده ها و تعيين عاملهاي استخراجي بپردازد، اما تعيين نهايي تعداد عاملها پس از دستيابي به ماتريس عاملي چرخش يافته امکان پذير مي باشد.
در تحليل عاملي به بررسي معني داري شاخص ها پرداخته مي شود. بدين جهت در اين بخش ابتدا به صورت کلي مراحلي را که تا پايان فصل طي خواهيم نمود، بيان مي نماييم.
در اين فصل در شش بخش به بررسي رابطه هر يک از شاخص ها با متغيرهاي مستقل تحقيق در مدل هاي تحليل عاملي مجزا پرداخته مي شود. در هر بخش يکي از اين عوامل به همراه متغيرهاي تشکيل دهنده آنها و نيز شاخص هاي مربوطه بررسي مي شوند.
براي هر مدل تحليل عاملي، يک نمودار با بارهاي عاملي برازش يافته استاندارد شده (ضرايب رگرسيون استاندارد شده)، و يک نمودار با مقادير آماره t-استيودنت رسم شده است.
در نمودار بارهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خودپنداره، سلسله مراتب، رضایت شغل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یشرفت تحصیلی، عوامل زمینه ای، پیشرفت تحصیلی