پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

مي باشد.
با اجراي روش ISF1 تعداد ويژگي ها از حدود 1000 تا به 100 ويژگي کاهش يافت.به اين معني که 100 ويژگي که داراي درجه اهميت بيشتري براي ادامه کار و پيش بيني خرابي هستند انتخاب مي شوند.در گام بعدي با استفاده از روش درخت تصميم(DT) سعي شده است که ويژگي هاي مرتبط و وابسته به هم شناسايي و در دسته هاي جدا استخراج شوند.
1 Independence Significance Feature
هدف اصلي اين مرحله شناسايي ويژگي هاي مرتبط به هم است که در مرحله اصلي پيش بيني کاملا تاثيرگذار خواهند بود.البته در اين مرحله به منظور بررسي دقت روش DT روشهاي معروف ديگر داده کاوي از جمله روش KNN نيز بر روي داده ها مورد بررسي قرار گرفت تا بتوان نتايج اين دو روش را مقايسه نمود.و نتيجه نهايي اين بود که دقت روش DT حدود 10% نسبت به روش KNN در اين تحقيق بيشتر بوده است.
مرحله آخر اين تحقيق ماژول پيش بيني مي باشد.که شامل دو گام است در گام نخست برآورد قابليت اطمينان انجام شده است و با استفاده از داده هاي تاريخي و پيشين حدود آستانه هاي بهينه براي ويژگي هاي مرتبط به هم استخراج مي شود.
در گام نهايي که پيش بيني است با استفاده از سري هاي زماني روي داده هاي زنده هدف نهايي تعيين يک مدل ارزيابي از ويژگي هاي انتخاب شده بر اساس مشاهدات گذشته به منظور پيش بيني آينده است.
ترکيب اين اطلاعات به همراه حد آستانه هاي مشخص شده در مراحل قبل به پيش بيني طول عمر تجهيزات کمک شاياني مي کند.دقت پيش بيني مدت زمان باقيمانده از عمر تجهيز کاملا بستگي به انتخاب مدل پيش بيني دارد.در اين تحقيق دو روش خطي و غير خطي با استفاده از سري هاي زماني مورد استفاده قرار گرفته است.
براي مدل خطي از تکنيکهاي نمايي استفاده شد که در اين تکنيکها برخي از پارامترهاي مدل براي کاهش خطا بين مدل و داده نياز به بهينه شده داشتند.
مدل ديگري که استفاده شده است و WMS نام دارد داراي مقاوت و اطمينان بالايي است.حتي زماني که داده ها ناگهاني تغيير کنند.در اين مدل پيش بيني با جستجوي مشاهدات اخير انجام شده و مدل را براي آنها مناسب و بهينه مي کند.
نتيجه
در نتيجه اين تحقيق يك روش عملي ارايه شد. اين روش شامل گامهاي متفاوتي از داده كاوي ، تكنيكهاي قابليت اطمينان و الگوريتمهاي پيش بيني به منظور استخراج ويژگي هاي مرتبط و استفاده از آنها براي پيش بيني فعاليت نگهداري و تعميرات متناسب مي باشد.
الگوريتم ISF براي كاهش داده هاي صنعتي استفاده شد.از روشDT براي استخراج ويژگي هاي مرتبط استفاده شد و يك مقايسه بين روش K-NN و روش DT انجام گرفت.كه مشخص شد روش DT در اين زمينه داراي دقت بالاتري بود.سپس از روشWMS براي پيش بيني زمان عمر باقيمانده و ايجاد برنامه ريزي نگهداري پيشگويانه استفاده شد.و در كل اين متد نشان داده كه قابليت اجرا و پياده سازي براي ساير صنايع را خواهد داشت.و نتايج تفسير داده ها مي تواند در قالب قانون هاي IF-Then بكار گرفته شود.

3-4- روشی هوشمند برای بهينه سازی تعميرات پيش گويانه

در مقاله ديگري تحت عنوان »يك روش هوشمند براي بهينه نمودن تعريف استراتژي نگهداري پيشگويانه« كه در سال 2013 ارايه شده است[7]. از يك متدلوژي استفاده شده است كه باعث بالارفتن قابليت اطمينان با تعيين استراتژي نگهداري پيشگويانه مي شود. براي رسيدن به اين هدف يك الگوريتم بر اساس آناليز سود- هزينه و راهكار بهينه سازي كارها توسعه داده شده است.روش پيشنهادي در بهينه سازي نگهداري پيشگويانه با يك نمونه واقعي از داده هاي ارتعاش نشان داده شده است.نتايج عددي كاربردي بودن و عملي بودن روش تصميم گيري هوشمند براي بهينه سازي استراتژي نگهداري پيشگويانه را نشان مي دهد. روشهاي تصميم گيري گوناگوني از جمله فرايند سلسله مراتبي تحليلي ، تئوري فازي ،الگوريتم ژنتيك ، آناليز فاكتور ، بهينه سازي چند معياري براي استراتژي انتخابي نگهداري پيشنهاد مي شود.
اين مقاله كمك مي كند تا استراتژي نگهداري بهينه را بر اساس راهكار بهينه سازي كارهها تعريف كند.
آناليز سود – هزينه براي كمي كردن تخمين بخصوص براي هر نگهداري جايگزين استفاده مي شود. مشكل استراتژي نگهداري بهينه سازي استفاده از يك طرح و نقشه كلي و جامع براي نگهداري پيشگويانه است .در اين شرايط بخصوص اين مشكل به فرايندهاي مرتبط با مشاهده ، جمع آوري و پردازش داده واقعي وابسته است . همه اينها در يك نمودار ساختيافته و منظم جامع براي توسعه سيستمهاي پشتيبان تصميم خلاصه شده است.
همانطور که مي دانيم ماشين آلات واحدهاي صنعتي ممكن است دچار عيب و نقص شوند كه اين مي تواند باعث كاهش عمده و معني داري در بازدهي و طول عمر ، توليد موثر منفي ، كاركرد(عمليات) تجهيزات و هزينه نگهداري شود.ايجاد بازرسي و سركشي ها و مشاهده هاي مستمر در استراتژي نگهداري مبتني بر شرط اين اطمينان را ايجاد مي کند كه تجهيزات بر اساس طراحي انجام شده در حال كار هستند.
نگهداري مبتني بر شرط يك استراتژي تصميم گيري است كه بر اساس تشخيص عيب آني(در لحظه – زمان واقعي) و خرابي قريب الوقوع و پيش بيني سلامت و بهبود تجهيزات در آينده کار مي کند.
انتخاب يکي از تکنيکهاي نگهداري هاي يك مشكل تصميم گيري سخت و پيچيده است.يك برنامه نگهداري تعريف راهكارهاي نگهداري متفاوتي براي تجهيزات متفاوت دارد.بنابراين مشكل نگهداري مي تواند به عنوان يك مشكل بهينه سازي تركيبي تشخيص داده شود.
روشهاي گوناگوني در نرم افزارهاي برنامه ريزي رياضي موثر پياده سازي شد كه مي تواند براي حل اين نوع مشكلها استفاده شود.
يكي از روشهايي كه در اقتصاد و روش مديرت منابع، زياد براي ارزيابي راهكارهاي ديگر نگهداري استفاده مي شود روش آناليز هزينه – منفعت است.آناليز منفعت – هزينه يك برآورد از حاشيه سود از افزايش سرمايه گزاري براي تقاضاي جايگزيني / تعمير خواسته (داده)شده يا رضايت براي پرداخت است و آن را(سرمايه گزاري را) با افزايش كوششها يا هزينه و مخارج جلوگيري ازخرابي كاهش مي دهد.
در اين مقاله يک فرآيند و روش کامل براي نگهداري پيشگويانه بررسي شده است که آن را شرح مي دهيم.

شکل 5- روش کلی و تعميم يافته برای تعميرات پيشگويانه
مشاهده مبتني بر شرط يكي از بخشهاي ضروري نگهداري مبتني بر شرط است كه شرايط يك تجهيز خاص را مشاهده مي كند.اين كار مي تواند بصورت خودكاربا سنسورهاي مناسب يا بصورت دستي انجام شود .
در مرحله اول ، فاز 1a از پياده سازي متدلوژي اطلاعات كمي درباره سيستم بررسي شده به وسيله سنسورها جمع آوري مي شود.به عنوان مثال فركانس لرزش مي تواند از زماني كه فركانسهاي مسلم و قطعي شروع خواهد شد نگاشت شود تا زماني كه شرايط نشان دهد يك خطاي قريب الوقوع در حال رخ دادن است.تجهيزات مي توانند با استفاده از ابزارهاي پيچيده از جمله ابزار آناليز ارتعاش ، يا احساس يك فرد خبره مشاهده شوند.بنابراين فاز 1b از ارايه دهنده هاي تخصصي مانند سيستم و متخصصان براي اطمينان از دانش افزوده از اطلاعات انساني ، اطلاعاتي را جمع آوري مي كند.
هدف مشاهده مبتني بر شرط از يك آيتم جمع آوري شرايط داده براي ايجاد امكان تشخيص خطاي قريب الوقوع است كه پس از آن كارهاي نگهداري در زمان مناسب برنامه ريزي شود.هدف ديگر افزايش دانش درباره دلايل و تاثير خرابي و الگوي خراب شده و بدتر شدن است.
فاز2 با استفاده از پردازش و خلاصه سازي اطلاعات كسب شده براي اهداف اجرا و پياده سازي فازهاي 3و4 و هدف گذاري براي برقراركردن يك سيستم توصيفي و تعريفي از اهداف و اثربخشي و كارايي ملاكها و فاکتورها اجرا مي شود.داده هاي جمع آوري شده و پردازش شده درفاز2 براي بنا نهادن يك پايگاه داده از سيستم بررسي شده در فاز 5 استفاده مي شود.
در فاز 6 از طريق درگيري تعاملي از متخصصان يك مجموعه از راهكارهاي جايگزين تعيين مي شود.نتايج فازهاي 4و5و6 براي تعريف يك مدل رياضي و فرمول بندي يك كار بهينه سازي مناسب براي سيستم بررسي شده استفاده مي شود .در فاز 9 تعريف راه حل يا راه كار جايگزين انجام مي شود.
در فاز 10 برنامه جايگزين در مقايسه با اهداف بازبيني مي شود.اگر نتايج با آنچه مورد نظر است تفاوت داشت تصحيح نظير به نظير در مدل رياضي سيستم انجام مي شود و بهينه سازي براي تصميم گيري در فازهاي 7 تا 10 دوباره تعريف شده و تكرار مي شود.
در برخي حالتها به خاطر نقص در اطلاعات قياسي سيستم بررسي شده ، يك تعريف دوباره از اهداف و ملاكها در فاز 4 براي رسيدن به اهداف مطلوب براي مديريت سيستم مورد نياز است .
در نتيجه بهينه سازي راه حل ها ، يك گروه يا يك راهكار جايگزين انتخاب شده و با همه اهداف مورد نظر مقايسه مي شود.
در نهايت راه كار انتخاب شده بايد توسط متخصص تاييد و تصويب شود.
از زماني كه نت پيشگويانه به عنوان يك استراتژي خوب كه مي تواند به صورت معني داري هزينه ها را كاهش دهد شناخته شد.برآورد هزينه منفعت مي تواند براي تعريف يك استراتژي تصميم گيري مناسب استفاده شود.

در اين مقاله 2 نوع از برآورد هزينه – منفعت پيشنهاد شده است:

رابطه 1
جايي كه c repair_component هزينه تعمير قطعه است، c new_component‌ هزينه جايگزيني با يك قطعه جديد است.آلفا ضريب مشخص كننده است كه چند بار قطعه خراب شده است.
P remaining ميزان سود است در مدت زمان مفيد باقيمانده از عمر كالا است
بتا ضريبي است كه مشخص مي كند قطعه تعمير شده يا با قطعه جديد جايگزين شده است.(0b1)
حال الگوريتم پيشنهادي در اين مقاله بررسي مي شود.
سوالي كه رخ مي دهد اين است كه وقتي كه آلارم هشدار با استفاده از مشاهده مبتني بر شرط از يك تجهيز به نظر مي رسد چه تصميمي بايد گرفته شود.
فرايند تصميم گيري در 2 گام انجام مي شود.
در گام اول 2 راهكار وجود دارد يا تعمير يا تعويض كامل تجهيز و ماشين
اگر تصميم در گام اول بر تعويض قطعه يا ماشين باشد كه فرايند تصميم گيري در همين گام خاتمه مي يابد.
اما اگر تصميم بر تعمير تجهيز يا ماشين باشد كه سوال ديگري مطرح مي شود:
اينكه هر قطعه يا تجهيز از كل ماشين تعمير شود يا جايگزين شود و اين براي همه قطعات بررسي مشود.
الگوريتم تصميم گيري اين فرايند در شكل زير توضيح داده شده است.

شکل 6- الگوريتم تصميم گيری نگهداری پيشگويانه
مدلسازي رياضي از استراتژي نگهداري بهينه (تعمير يا تعويض) بنا نهاده شده است بر اساس فرمولبندي مشكل بهينه سازي كه در دو فرمول رابطه 1 آورده شده است.
اين فرمولها بر اساس بيشينه كردن برآوردهاي منفعت هزينه بنا نهاده شده اند.
اين بخاطر اين هست كه حداكثر مقادير هزينه منفعت بدترين سناريو را تعريف مي كند كه نياز به عكس العمل مناسب نگهداري دارد.
گام اول:پاسخ مربوط به سوال تعمير يا تعويض ماشين بصورت كامل در نتيجه باعث ايجاد راه حل بهينه سازي زير مي شود:

رابطه 2
CBE repair برآورد منفعت هزينه براي تعمير قطعه i‌ ام است و CBEnew براورد منفعت هزينه براي جايگزيني قطعه i‌ ام است.x,y متغيرهاي صحيح دودويي منتسب به هر راه كار هستند.
گام 2:استراتژي تعمير/تعويض براي هر قطعه خاص تعريف مي شود با هر اجراي تكي مشكل بهينه سازي زير:

رابطه 3
CBE repair برآورد منفعت هزينه براي تعمير قطعه i‌ ام است و CBEnew براورد منفعت هزينه براي جايگزيني قطعه i‌ ام است. Xi,Yi متغيرهاي صحيح دودويي منتسب به هر راه قطعه ماشين هستند.
در اين گام استراتژي نگهداري هر قطعه را به عنوان يك متغير مستقل در ملاحظه مي كند در مقايسه با گام قبل كه نگهداري ماشين بصورت كامل و جامع برسي مي شود.
در ادامه مقاله روش پيشنهاد شده با نمونه هاي داده واقعي از چرخنده لرزشي به عنوان يك نگهداري پيشگويانه بررسي شده است.در اين تجهيز خاص قطعاتي از جمله قاب لرزش ، لرزنده ، وسيله لرزشي موتور و موتور وجود دارد.و با داده ها و محاسبات انجام شده در اين حالت خاص به اين نتيجه رسيدند دو تا از قطعات بايستي تعمير و دو تاي ديگر بهتر است تعويض گردند.
آنچه مسلم است اينکه واحدها در آناليز هزينه منفعت بر اساس واحدهاي استاندارد پولي هستند به اينگونه كه هر دوي هزينه و منفعت بطور مستقيم مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های داده ها و اطلاعات، طراحی معماری، ساختار داده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نگهداري، مبتني، تجهيزات