پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، اوقات فراغت، دندانپزشک

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه ريزي کاربري اراضي شهري ، ملاحظات رفاه عمومي است. عوامل تعيين کننده رفاه عمومي عبارتند از : الف) تندرستي ب) ايمني ج)آسايش د)امنيت.79

گفتار پنجم : معيارهاي بهينه در مکان يابي کارکرد هاي شهري
در تعيين مشخصات مکاني هر نوع استفاده از زمين و هر نوع فعاليت شهري ، دو عامل هدايت کننده ، يعني عامل رفاه اجتماعي و عامل رفاه اقتصادي ملاک سنجش قرار مي گيرند. براساس اين دو عامل بسيار کلي ، شش معيار زير در مکان يابي عملکردهاي شهري ، ملاک برنامه ريزي کاربري زمين شهري قرار مي گيرد.
1. سازگاري: عمده ترين تلاش شهرسازي ، مکان يابي براي کاربري هاي گوناگون در سطح شهر و جداسازي کاربري هاي ناسازگار از يکديگر است . کاربري هايي که دود ، بو ، صدا و شلوغي توليد ميکنند، بايد از کاربري هاي ديگر ، به ويژه کاربري هاي مسکوني ، فرهنگي و اجتماعي جدا شوند.80
2. آسايش : دو مؤلف? فاصله و زمان مهم ترين مؤلفه در مکان يابي کاربري ها هستند. نوع دسترسي ها با فاصله و زمان سنجيده مي شود . اين دو عامل واحد اندازه گيري آسايش محسوب مي گردند. چگونگي دسترسي به خدمات شهري مورد نياز ساکنان و دوري از کاربري هاي مزاحم و ناسازگار از مؤلفه هاي مهم آسايش تلقي مي گردند.81
3. کارايي: الگوي قيمت زمين شهري ، عامل اصلي و معيار اساسي تعيين مکان کاربري زمين است . هر نوع کاربري از لحاظ اقتصادي و سرمايه گذاري برآيند قيمت زمين و وضعيت آن از نظر آماد? سازي و مخارج آباداني است که با روش تحليل هزينه – منفعت مشخص مي شود.82
4. مطلوبيت: مطلوبيت و دلپذيري در برنامه ريزي کاربري اراضي شهري يعني تلاش در جهت حفظ و نگهداري عوامل طبيعي ، ايجاد فضاهاي باز و دلپذير ، چگونگي شکل گرفتن راهها ، ساختمانها و فضاهاي شهري.
5. سلامتي: اعمال ضوابط محيطي و بهداشتي مناسب براي کاهش آلودگي حاصل از کاربري هاي مختلف و رعايت استانداردهاي بهداشتي براي تامين سلامتي محيط زيست انساني يکي از اهداف مکان يابي کاربري هاست.83
6. استاندارد هاي ايمني: هدف از اين کار به طور کلي حفاظت شهر در مقابل خطر هاي احتمالي است. خطرهاي بلاياي طبيعي مانند سيل ، زلزله و آتشفشان و طوفان و غير طبيعي ، مانند هم جواري منطق? صنعتي با منطق? مسکوني که با اصل سازگاري مورد اشاره مغايرت دارد و ساير مواردي که به نحوه ي ضريب ايمني و امنيتي شهر را تضعيف مي کنند.
گفتار ششم : استانداردهايي براي ايجاد تسهيلات عمومي در سطوح گوناگون شهري استانداردهايي براي راهنمايي عمومي به قصد سرمايه گذاري در زمين? خانه سازي ، صنعت، تجارت و خدمات.استانداردهايي به عنوان راهنماي تفکيک اراضي ، منطقه بندي زمين شهري و اراضي پيرامون،براي فرايند برنامه ريزي کاربري زمين، در مورد فرايند کاربري زمين نظر واحدي وجود ندارد فرايند برنامه ريزي کاربري زمين ، شبيه برنامه ريزي شهري است.زيرا هم از لحاظ نظري و هم از جنب? عملي ، هسته مرکزي برنامه ريزي محسوب مي شود و در چارچوب آن انجام مي پذيرد. فرايند برنامه ريزي کاربري زمين از لحاظ عملي شامل شش مرحله است: مرحله اول، شناخت وضع موجود؛ بويژه شناخت اهداف و سياست هايي که کاربري هاي متفاوت مسکوني، تجاري ، صنعتي و … مانند آنها در نظر گرفته شده اند.
مرحله دوم، پيش بيني وضع آينده ؛ مبني بر آنکه چه مقدار از توسع? شهر در داخل مرز هاي محدوده موجود شهر متمرکزمي گردد و چه مقدار در خارج از محدود? موجود شهر متمرکز مي گردد و هم چنين چه تغييراتي در الگوي توسعه بايد انجام پذيرد و يا الزاماً در آينده رخ مي دهد.
مرحله سوم ، بررسي مناطق و نواحي توسعه نيافت? ييرامون شهر و مشخص کردن عوامل مؤثر در انتخاب زمين براي توسعه آينده شهر ، براساس استانداردهاي پيشنهادي قابل قبول.
مرحله پنجم، تدوين طرح کاربري زمين مرحله ششم ، تنظيم ابزارهاي اجرايي ؛ که مهم ترين آن ابزارهاي اجرايي کاربري هاي هستند که در مبحث بعد به آن مي پردازيم.
مبحث دوم : انواع کاربري اراضي
1- کاربري مسکوني : قسمت اعظم ساختمانهاي هر مجموع? زيستي را ، ساختمانهاي مسکوني تشکيل ميدهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم هاي مسکوني و مانند آنها در هر برنامه ريزي از اهميت خاصي برخوردار است. برنامه ريزي مسکن بايد با نگرشي جامع کلي? جوانب ، چه شرايط آب و هوايي و طبيعي و چه شرايط اجتماعي و فرهنگي و يا عوامل مربوط به اقتصاد شهري را مورد توجه قرار دهد نتيج? اين مطالعات است که تعيين کنند? سيما و بافت محلات و پاسخگويي ساخت يک مجموع? زيستي با کلي? تاسيسات وابستگي هاي آن خواهد بود.84 مسکوني ها شامل : ويلاها ، واحدهاي مسکوني ، مجتمع هاي آپارتماني و واحدهاي متروکه است. مکانيابي کاربري مسکوني: براي ايجاد مکان يابي مناسب کاربري مسکوني، محله هاي مسکوني در هيچ شرايطي نبايد در مناطقي ايجاد شوند که در معرض آلودگي قرار دارند، ازنور کافي برخوردار نيستند، رطوبت محيط در آن ها از حد مجاز فراتر است ويا در معرض سرو صداي زيادي قرار دارند. براي مکان يابي کاربري مسکوني همچنين بايد موارد زير در بررسي ها منظور شود: مجاورت با فضاي سبز، حذف کاربري هاي صنعتي،در نظر گرفتن مراکز تجاري، احداث دسترسي هاي مناسب، احداث در شيب مناسب، اجتناب از احداث آنها در زمينهاي سست و بي ثبات، عدم احداث در مسير مسيل ها.
2- تجاري : اولين اقدام درامر تاسيس مراکز تجاري اين است که مکان گزيني مراکز تجاري نبايد تنها نتيجه خواسته هاي يک معيار يا سرمايه دور باشد بلکه تصميم دراين مورد بايد نتيجه بررسي عميق وضع بازار، موقعيت محل، فضا هاي مشابه موجود، جمعيت فعال، ساختمان ها تاسيسات مورد نيازدر آينده ومنطقه تحت نفوذ وسطح زندگي اهالي باشد.85 معيارهاي مکان يابي مراکز تجاري به طور کلي عبارتند از :
الف – دسترسي: يکي از عوامل بسيار مهم در استقرار مراکز تجاري دسترسي است و چون مراکز محله ها، مناطق و شهرها بالاترين سطح دسترسي را دارند به همين دليل مراکز تجاري را در مرکز اين هسته مکان يابي مي مانند.
ب – اندازه مکان: وسعت و اندازه زمين مورد نياز يکي ديگر از عوامل موثر در مکان يابي مراکز تجاري است.
ج – زمين مناسب: علاوه بر وسعت، شرايط فيزيکي زمينها در استقرار مراکز خريد موثر هستند.
د – دسترسي به تاسيسات زير بنايي: دسترسي به تاسيساتي مانند آب، برق و سيستم دفع فاضلاب در اين کاربري نيز مانند ساير کاربري ها ، بويژه در محلات جديدالحداث ، تأثير مي گذارد.86

3) کاربري اداري-انتظامي :تعداد و نوع ادارات در کشورهاي مختلف متفاوت است و از نظر پراکندگي و نوع واحدهاي اداري و حتي شعبات آنها در سطح شهر ، تفاوت بسيار مشاهده مي شود. در ايران با توجه به نوع و تعداد ادارات ، سران? 1.5 مترمربع را براي انواع تاسيسات اداري شهرها مي توان پيشنهاد نمود.
4) فضاي سبز :توزيع مکاني فضاي سبز بايد به گونه اي باشد که دستيابي به آن به آساني صورت گيرد. برخي زمان دسترسي را ده دقيقه که معادل 400 تا 500 متر فاصله از نواحي مسکوني است.در نظرمي گيرند.
5) آموزشي: مکان يابي کاربري هاي آموزشي: مراکز آموزشي در مجاورت مراکز مسکوني مکان يابي نشوند و يا حداقل مراکز آموزشي و مراکز مسکوني به وسيله پارک ، فضاي سبز و يا معبر محلي تفکيک شوند تا سرو صداي دانش آموزان در هنگام اوقات فراغت موجب سلب آسايش همسايگان نگردد. -مراکز آموزشي در مجاورت مراکز صنعتي بدليل آلودگي هوا و يا صوتي انتخاب نشوند.کاربري هاي آموزشي بايد طوري مکان يابي شوند که در دسترس تمامي خانوارهاي شهري ذي نفع باشند. کاربري هاي آموزشي از نظر مساحت نيز پاسخگوي نياز شهروندان باشند. زيرا کمبود فضاهاي آموزشي موجبات افت کيفيت آموزش دانش آموزان خواهد شد.
6) کاربري بهداشتي- درماني : مکان يابي کاربري هاي درماني بايد براساس نياز و دسترسي سريع مردم انجام پذيرد و در عين حال بدور از سرو صداي ناشي از ازدحام جمعيت و ترافيک بوده و داراي محوطه وسيع فضاي سبز جهت تلطيف هواي محيط مجاور باشد. کاربري هاي درماني بدليل مشخصه هاي خاص خود داراي استانداردهايي نيز مي باشند ولي اين استانداردها در ارتباط با شهرهاي مختلف و نوع واحدهاي بهداشتي و درماني متفاوت است.در بعضي از کشورها مساحت لازم براي بيمارستان ، در مقابل هر تخت بيمارستان 100 تا 200 متر مربع است و در بعضي ديگر در مقابل هر 45000 تا 50000 نفر سکنه شهر ، يک بيمارستان در نظر گرفته مي شود. هم چنين گاهي در مقابل هر 1000 نفر ساکن شهري 9 تا 10 تخت بيمارستان پيش بيني مي گردد.براي درمانگاهها نيز1. تا 2. متر مربع در مقابل هر ساکن شهري ، مورد نياز است. اين نسبت ها براي داروخانه ها ، يک داروخانه براي 7000 نفر و يک مطب دندانپزشک در مقابل هر 2000 نفر ضروري است.87 کاربري هاي بهداشتي ، با بهداشت همگاني در سطح شهر سر و کار دارند و وجود آنها لازم و ضروري است و مکان يابي آنها بايد به صورتي باشد که همگان براحتي به آنها دسترسي داشته باشند. هر چند تعداد اين مراکز بسته به مقدار جمعيت و سطح زندگي آنها متفاوت است.
7) اراضي فرهنگي – مذهبي 8)کاربري جهانگردي – پذيرايي 9)کاربري ورزشي
10 ) کاربري صنعتي :طبقه بندي صنايع از نظر محيط زيست: براساس رهنمودهاي ارائه شده در برنامه ي ” ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه ” نحوه مکان يابي و استقرار صنايع بايد در جهت حفظ عوامل زير باشد: 1. منابع طبيعي و فيزيکي 2. منابع طبيعي اکولوژي 3. منابع مصرفي انساني 4. ارزشهاي کيفي زندگي
11) کاربري تاسيسات و تجهيزات شهري :در مقياس عملکردي ، تاسيسات و تجهيزات شهري در چارچوب تقسيمات فضايي ساير کاربري ها جاي نمي گيرد و تقسيمات فضايي خاص خود را که بستگي به عوامل متعددي چون تراکم جمعيت ، ميزان نياز به خدمات خاص ، فواصل دسترسي و ديگر موارد دارد مي طلبد88.
12) کاربري حمل و نقل و شبکه هاي ارتباطي : از نظر شهرسازي کاربري معابر يا راهها و شبکه هاي ارتباطي مهم ترين و حساس ترين فضاهاي عمومي يک شهر را تشکيل مي دهد.زيرا علاوه بر اينکه درصد زيادي از اراضي شهرها به اين فضاها اختصاص يافته است ، راهها مهم ترين عنصر شکل دهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربري هاي شهر به يکديگر به شمار مي روند.اين شبکه ها نماد توسعه فرهنگ شهري و نهايتاٌ مهم ترين ابزار طراحي شهري است.. اين اراضي از نظر سلسله مراتب شبکه ارتباطي از نظر وظيفه و اهميت به موارد زير تقسيم مي شود: آزاد راه يا اتوبان بين شهري، بزرگراه يا اتوبان شهري، خيابان اصلي درجه يک يا شاهراه، خيابان اصلي، خيابان جمع و پخش کننده، خيابان فرعي باز و فرعي بسته.
13) کاربري اراضي باير
مبحث سوم : حفظ کاربري
گفتار اول : تعريف حفظ کاربري
حفظ کاربري اراضي، عبارت است از جلوگيري از تغيير نحو? استفاده از زمين هاي خاص توسط مالکان يا متصرفين آن، در صورتي که تغيير کاربري آنها آثار منفي طبيعي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، اوقات فراغت، سلامت روان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محل وقوع جرم، ضمانت اجراء