پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سلامت اجتماعی متوسط و 4/11 درصد از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
همچنین از مجموع پاسخگویان دانشکده علوم پایه 2/14 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 6/79 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 2/6 درصد از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
Chi-Square Tests

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
4.182a
8
.840
Likelihood Ratio
4.105
8
.848
N of Valid Cases
367

مقایسه درصد ها مبین وجود تفاوت بین دانشکده محل تحصیل و سلامت اجتماعی است برای آزمون این بررسی طبق مقدار بدست آمده در سطح معناداری 084/0 که برابر با 182/4 می باشد ، نمی توان تفاوت معناداری میان دانشکده محل تحصیل افراد و سلامت اجتماعی قائل شد.

جدول4-16توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

سرمایه اجتماعی
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
پایین
30
2/62
14
8/31
0
0
44
100
متوسط
11
8/3
274
8/93
7
4/2
292
100
زیاد
0
0
5
1/16
26
9/83
31
100
جمع
41
1/11
293
9/79
33
9
367
100

بر اساس داده های جدول 17-4 از بین پاسخگویان 2/62 درصد از افراد با میزان سرمایه اجتماعی پایین، سلامت اجتماعی پایین ، 8/93 درصد افراد با میزان سرمایه اجتماعی متوسط ، سلامت اجتماعی متوسط و در نهایت 9/83 درصد افراد با میزان سرمایه اجتماعی بالا ، سلامت اجتماعی بالایی دارا هستند ، لذا ارقام فوق حاکی از ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی افراد است و برای حصول اطمینان از این ارتباط در جدول زیر نتیجه آزمون های کندال و گاما برای سنجش معناداری رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی آورده شده است.
جدول 4-17آزمون آماری مربوط به رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی
آزمون ها
میزان
سطح معناداری
سطح سنجش
کندال
543/
000/0
ترتیبی
گاما
792/
000/0
ترتیبی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون کندال و گاما فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر رابطه میان سرمایه اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهرکرد پذیرفته شد و مشخص شد بین این دو متغیر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (S=0/00) بدین معنی که هر چه افراد سرمایه اجتماعی بیشتری داشته باشند از میزان سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار خواهند بود. بنابراین فرضیه H1 پذیرفته می شود.
در جدول زیر به رابطه بین متغیر اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی می پردازیم و در ادامه از آزمون های سطح ترتیبی برای بررسی معناداری این رابطه استفاده خواهیم کرد.

جدول 4-18 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

اعتماد اجتماعی
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
پایین
36
50
36
50
0
0
72
100
متوسط
5
2
244
3/95
7
7/2
256
100
زیاد
0
0
13
3/33
26
7/66
39
100
جمع
41
2/11
293
8/79
33
9
367
100

بر اساس داده های جدول 17-4 از بین پاسخگویان 50 درصد از افراد با میزان اعتماد اجتماعی پایین، سلامت اجتماعی پایین ، 3/95 درصد افراد با میزان اعتماد اجتماعی متوسط ، سلامت اجتماعی متوسط و در نهایت 7/66 درصد افراد با میزان اعتماد اجتماعی بالا ، سلامت اجتماعی بالایی دارا هستند ، لذا ارقام فوق حاکی از ارتباط بین میزان اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی افراد است و برای حصول اطمینان از این ارتباط در جدول زیر نتیجه آزمون های کندال و گاما برای سنجش معناداری رابطه بین اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی آورده شده است.
جدول 4-19 آزمون آماری مربوط به رابطه بین اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی
آزمون ها
میزان
سطح معناداری
سطح سنجش
کندال
298/
000/0
ترتیبی
گاما
597/
000/0
ترتیبی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون کندال و گاما فرضیه رابطه میان اعتماد اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهرکرد پذیرفته شد و مشخص شد بین این دو متغیر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (S=0/000) بدین معنی که هر چه افراد اعتماد اجتماعی بیشتری داشته باشند از میزان سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار خواهند بود. بنابراین فرضیه H1 پذیرفته می شود.
در جدول زیر به رابطه بین متغیر مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی می پردازیم و در ادامه از آزمون های سطح ترتیبی برای بررسی معناداری این رابطه استفاده خواهیم کرد.

جدول 4-20 توزیع جمعیت بر حسب مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

مشارکت اجتماعی
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
پایین
36
22
127
4/77
1
6/0
164
100
متوسط
5
9/2
154
1/90
12
7
171
100
زیاد
0
0
12
5/37
20
5/62
32
100
جمع
41
2/11
293
8/79
33
9
100
100

بر اساس داده های جدول 21-4 از بین پاسخگویان 22 درصد از افراد با میزان مشارکت اجتماعی پایین، سلامت اجتماعی پایین ، 1/90 درصد افراد با میزان مشارکت اجتماعی متوسط ، سلامت اجتماعی متوسط ، 4/77 درصد افراد با میزان مشارکت اجتماعی پایین ، سلامت اجتماعی متوسط و در نهایت 5/62 درصد افراد با میزان مشارکت اجتماعی بالا ، سلامت اجتماعی بالایی دارا هستند ، لذا ارقام فوق حاکی از ارتباط بین میزان مشارکت اجتماعی با سلامت اجتماعی افراد است و برای حصول اطمینان از این ارتباط در جدول زیر نتیجه آزمون های کندال و گاما برای سنجش معناداری رابطه بین مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی آورده شده است.
در جدول زیر نتیجه آزمون های کندال و گاما برای سنجش معناداری رابطه بین مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی آورده شده است.
جدول 4- 21 آزمون آماری مربوط به رابطه بین مشارکت اجتماعی وسلامت اجتماعی
آزمون ها
میزان
سطح معناداری
سطح سنجش
کندال
298/
000/0
ترتیبی
گاما
597/
000/0
ترتیبی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون کندال و گاما فرضیه رابطه میان مشارکت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهرکرد پذیرفته شد و مشخص شد بین این دو متغیر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (S=0/00) بدین معنی که هر چه افراد مشارکت اجتماعی بیشتری داشته باشند از میزان سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار خواهند بود. بنابراین فرضیه H1 پذیرفته می شود.
3- در جدول زیر به رابطه بین متغیر حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی می پردازیم و در ادامه از آزمون های سطح ترتیبی برای بررسی معناداری این رابطه استفاده خواهیم کرد.

جدول 4-22 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

حمایت اجتماعی
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
پایین
4
8/30
7
8/53
2
4/15
13
100
متوسط
34
1/12
232
6/82
15
3/5
281
100
زیاد
3
1/4
54
74
16
22
73
100
جمع
41
2/11
293
8/79
33
9
367
100

بر اساس داده های جدول 21-4 از بین پاسخگویان 8/30 درصد از افراد با میزان حمایت اجتماعی پایین، سلامت اجتماعی پایین ، 8/53 درصد افراد با میزان حمایت اجتماعی پایین ، سلامت اجتماعی متوسط ، 6/82 درصد افراد با میزان حمایت اجتماعی متوسط ، سلامت اجتماعی متوسط ، 74 درصد افراد با میزان حمایت اجتماعی بالا ، سلامت اجتماعی متوسط و در نهایت 22 درصد افراد با میزان حمایت اجتماعی بالا ، سلامت اجتماعی بالایی دارا هستند ، لذا ارقام فوق حاکی از ارتباط بین میزان حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی افراد است و برای حصول اطمینان از این ارتباط در جدول زیر نتیجه آزمون های کندال و گاما برای سنجش معناداری رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی آورده شده است.
در جدول زیر نتیجه آزمون های کندال و گاما برای سنجش معناداری رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی آورده شده است.
جدول 4-23 آزمون آماری مربوط به رابطه بین حمایت اجتماعی وسلامت اجتماعی
آزمون ها
میزان
سطح معناداری
سطح سنجش
کندال
132/
02/
ترتیبی
گاما
317/
02/
ترتیبی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون کندال و گاما فرضیه رابطه میان حمایت اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهرکرد پذیرفته شد و مشخص شد بین این دو متغیر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (S=0/02) بدین معنی که هر چه افراد حمایت اجتماعی بیشتری داشته باشند از میزان سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار خواهند بود. بنابراین فرضیه H1 پذیرفته می شود.
جدول شماره 4-24 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی و معنی داری آن
سطح
معنی داری
BETA (ضریب رگرسیون جزیی)
ضریب رگرسیونی B
ضریب تعدیل شده A-R
ضریب تعیین
R^2
ضریب همبستگی (R)

متغیر
000/
556/
507/
305/
307/
556/
سرمایه اجتماعی

برای رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده در جدول فوق مقدار ضریب رگرسیونی 507/ B= می باشد ، ضریب رگرسیون یا شیب خط بدین معنی است که با تغییر یک واحد میزان متغیر مستقل ، میزان متغیر وابسته به اندازه 507/ B= تغییر خواهد کرد. مقدار ضریب همبستگی برابر با 556/R= می باشد همچنین ضریب تعیین307/ = R^2 می باشد که به این معناست که متغیر سرمایه اجتماعی قادر به تبیین حدوداً 31 درصد از واریانس متغیر سلامت اجتماعی در جمعیت نمونه است. در جامعه آماری نیز واریانس متغیر وابسته توسط متغیر سرمایه اجتماعی تا حد 31 درصد قابل تبیین است. ضریب رگرسیون (BETA) که نشان دهنده مقدار تأثیری است که متغیر سرمایه اجتماعی مستقل از رابطه اش با متغیرهای دیگر بر متغیر وابسته دارد ، 556/ می باشد. بنابراین متغیر سرمایه اجتماعی مقدار تقریبی 56 درصد بر میزان سلامت اجتماعی تأثیر داشته است. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مبتنی بر اینکه بین میزان سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد [به جهت سطح معنی داری 000/ ] تأیید می گردد.
جدول شماره 4-25 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس متغیر اعتماد اجتماعی و معنی داری آن
سطح
معنی داری
BETA (ضریب رگرسیون جزیی)
ضریب رگرسیونی B
ضریب تعدیل شده A-R
ضریب تعیین
R^2
ضریب همبستگی (R)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، توزیع جمعیت، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رضایت مشتری، اتوماسیون اداری، سازمان تامین اجتماعی، رضایت مشتریان