پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، توزیع جمعیت، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده بر حسب دانشکده محل تحصیل

جدول شماره 4-6 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی
تعداد
درصد
بالا
33
9
متوسط
293
8/79
پایین
41
2/11
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که اکثر پاسخگویان میزان سلامت اجتماعی متوسط(8/79) ، پس از آن 2/11 درصد از میزان سلامت اجتماعی پایین و 9 درصد از افراد مورد مطالعه از میزان سلامت اجتماعی بالا برخوردارند.

نمودار شماره 4-6 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سلامت اجتماعی

جدول شماره 4-7 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی
تعداد
درصد
بالا
32
7/8
متوسط
171
6/46
پایین
164
7/44
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که اکثر پاسخگویان میزان مشارکت اجتماعی متوسط(6/46) ، پس از آن 7/44 درصد از میزان مشارکت اجتماعی پایین و 7/8 درصد از افراد مورد مطالعه از میزان مشارکت اجتماعی بالا برخوردارند.

نمودار شماره 4-7 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان مشارکت اجتماعی

جدول شماره 4-8 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی
تعداد
درصد
بالا
39
6/10
متوسط
256
8/69
پایین
72
6/19
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که اکثر پاسخگویان از میزان اعتماد اجتماعی متوسط(8/69) ، پس از آن 6/19 درصد از میزان اعتماد اجتماعی پایین و6/10 درصد از افراد مورد مطالعه از میزان اعتماد اجتماعی بالایی برخوردارند.

نمودار شماره 4-8 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتماد اجتماعی

جدول شماره 4-9 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی
تعداد
درصد
بالا
73
9/19
متوسط
281
6/76
پایین
13
5/3
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که اکثر پاسخگویان از میزان حمایت اجتماعی متوسط(6/76) ، پس از آن 9/19 درصد از میزان حمایت اجتماعی بالا و 5/3 درصد از افراد مورد مطالعه از میزان حمایت اجتماعی پایینی برخوردارند.

نمودار شماره 4-9 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان حمایت اجتماعی

جدول شماره 4-10 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی
تعداد
درصد
بالا
31
4/8
متوسط
292
6/79
پایین
44
12
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که اکثر پاسخگویان میزان سرمایه اجتماعی متوسط(6/79) ، پس از آن 12 درصد از میزان سرمایه اجتماعی پایین و 4/8 درصد از افراد مورد مطالعه از میزان سرمایه اجتماعی پایینی برخوردارند.

نمودار شماره 4-10 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سرمایه اجتماعی

4-2- تحلیل رابطه بین متغیرها
در این بخش به رابطه بین متغیرها خواهیم پرداخت و از آزمونهای آماری متناسب برای سنجش رابطه فیمابین استفاده خواهیم کرد.
جدول شماره 4-11 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جنس و میزان سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

جنس
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مرد
20
11
142
5/78
19
5/10
181
100
زن
13
7
151
2/81
22
8/11
186
100
جمع
33
9
293
8/79
41
2/11
367
100
384/0= Sig 91/1 =
با توجه به جدول12-4 از مجموع پاسخگویان مرد 11 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 5/78 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 5/10 درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان زن نیز ، 7 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 2/81 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 8/11 درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
Chi-Square Tests

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
1.913a
2
.384
Likelihood Ratio
1.924
2
.382
N of Valid Cases
367

مقایسه درصد ها مبین وجود تفاوت بین نوع جنس و سلامت اجتماعی است ، برای آزمون این بررسی طبق مقدار بدست آمده در سطح معناداری 384/0 که برابر با 913/1 می باشد ، نمی توان تفاوت معناداری میان مردان و زنان از نظر سلامت اجتماعی قائل شد.

جدول شماره 4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروههای سنی و میزان سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

گروههای سنی
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
23-18
22
4/8
213
6/81
26
10
261
100
29-24
16
17
73
7/77
5
3/5
94
100
بالاتر از 30
0
0
12
100
0
0
12
100
جمع
38
3/10
298
2/81
31
4/8
367
100
885/0 = Sig 91/1 =
با توجه به جدول13-4 از مجموع پاسخگویان سنین 23-18 سال ، 4/8 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 6/81 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 26 درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان سنین 29-24 سال نیز 17 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 7/77 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 5 درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان سنین بالاتر از 30 سال نیز ، 100 درصد افراد از میزان سلامت اجتماعی متوسطی برخوردارند.

Chi-Square Tests

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
2.908a
3
.885
Likelihood Ratio
3.785
3
.751
N of Valid Cases
367

مقایسه درصد ها مبین وجود تفاوت بین گروه سنی افراد و سلامت اجتماعی آنهاست ، برای آزمون این بررسی طبق مقدار بدست آمده در سطح معناداری 885/0 که برابر با 908/2 می باشد ، نمی توان تفاوت معناداری میان گروههای سنی افراد از نظر سلامت اجتماعی قائل شد.

جدول شماره 4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعت تأهل و میزان سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

وضعیت تأهل
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مجرد
37
5/11
258
1/80
27
4/8
322
100
مجرد بر اثر فوت همسر
1
3/14
5
4/71
1
3/14
7
100
مجرد بر اثر طلاق
0
0
3
100
0
0
3
100
متأهل
4
4/11
28
80
3
6/8
35
100
جمع
42
4/11
294
2/80
31
4/8
367
100
946/0= Sig 686/1=
با توجه به جدول14-4 از مجموع پاسخگویان مجرد 5/11 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 1/80 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 4/8 درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان متأهل نیز 4/11 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 80 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 6/8 درصد از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان مجرد بر اثر فوت همسر همچنین 4/71 از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 3/14 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم و همین درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
همچنین 100 درصد از افراد مجرد بر اثر طلاق از میزان سلامت اجتماعی متوسطی برخوردارند.

Chi-Square Tests

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
1.686a
6
.946
Likelihood Ratio
2.232
6
.897
N of Valid Cases
367

مقایسه درصد ها مبین وجود تفاوت بین وضعیت تأهل و سلامت اجتماعی است برای آزمون این بررسی طبق مقدار بدست آمده در سطح معناداری 946/0 که برابر با 686/1 می باشد ، نمی توان تفاوت معناداری میان وضعیت تأهل و میزان سلامت اجتماعی افراد قائل شد.
جدول شماره 4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی و میزان سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

مقطع تحصیلی
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کارشناسی
24
3/9
208
3/80
27
4/10
259
100
کارشناسی ارشد
12
8/14
66
5/81
3
7/3
81
100
دکتری
5
5/18
19
4/70
3
1/11
27
100
جمع
41
2/11
293
8/79
33
9
367
100
153/0= Sig 691/6=
با توجه به جدول 15-4 از مجموع پاسخگویان مقطع کارشناسی 3/9 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 3/80 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 4/10 درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان مقطع کارشناسی ارشد نیز 8/14 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 5/81 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 7/3 درصد از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
همچنین از مجموع پاسخگویان مقطع دکتری 5/18 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 4/70 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 1/11 درصد از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.

Chi-Square Tests

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
6.691a
4
.153
Likelihood Ratio
7.135
4
.129
N of Valid Cases
367

مقایسه درصد ها مبین وجود تفاوت بین مقطع تحصیلی و سلامت اجتماعی است برای آزمون این بررسی طبق مقدار بدست آمده در سطح معناداری 153/0 که برابر با 691/6 می باشد ، بر اساس نتایج به دست آمده نمی توان تفاوت معناداری میان مقطع تحصیلی افراد و میزان سلامت اجتماعی آنها قائل شد.
جدول شماره 4-15 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب دانشکده محل تحصیل و میزان سلامت اجتماعی
سلامت اجتماعی

دانشکده
کم
متوسط
زیاد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
منابع طبیعی
3
3/8
28
8/77
5
9/13
36
100
فنی و مهندسی
6
9/10
45
9/81
4
2/7
55
100
کشاورزی
8
5/9
68
1/80
8
5/9
84
100
ادبیات و علوم انسانی
8
1/10
62
5/78
9
4/11
79
100
علوم پایه
16
2/14
90
6/79
7
2/6
113
100
جمع
41
2/11
293
8/79
33
9
367
100
084/0= Sig 182/4=
با توجه به جدول 16-4 از مجموع پاسخگویان دانشکده منابع طبیعی 3/8 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 8/77 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 9/13 درصد نیز از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان دانشکده فنی و مهندسی 9/10 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 9/81 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 2/7 درصد از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان دانشکده کشاورزی 5/9 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 1/80 درصد از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 5/9 درصد از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخوردارند.
از مجموع پاسخگویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1/10 درصد از میزان سلامت اجتماعی کم ، 5/78 درصد از میزان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رتبه بندی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی