پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

بخواهد کمی پول به او قرض دهید. تا چه حد مایل هستید که این کار را انجام دهید؟
90.7407
305.869
.398
.889
12
احساس می کنم نزدیکانم کاملاً با من رو راست هستند؟
91.1093
299.320
.425
.886
13
اگر دوستانم فرصت شغلی مناسبی داشته باشند آن را با من در میان می گذارند؟

91.2869
295.619
.482
.886
14
مأمورین نیروی انتظامی بر طبق قوانین و مقررات انجام وظیفه می کنند.
91.5000
295.155
.482
.885
15
پرستاران وظایف درمانی خود را بر اساس قواعد و مقررات (منشورنامه اخلاقی) انجام می دهند.
91.5008
295.202
.451
.886
16
بدون توجه به معیوب بودن کالا آن را خریداری می کنم.
92.3361
295.385
.504
.885
17
کارمندان اداری مشغول به خدمت در جامعه به اصل تکریم ارباب رجوع باور دارند
92.1585
292.572
.565
.883
18
برای احقاق حقوق خود به قوه ی قضاییه مراجعه می کنم.
91.8060
294.770
.512
.884
19
بنگاه داران مشغول به خدمت در جامعه ، منافع مردم را همیشه در نظر می گیرند.
92.1995
296.461
.497
.885
ردیف

میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
مقیاس تک بعدی بودن گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
20
فرض کنید به دنبال آدرسی هستید تا چه حد به راهنمایی اولین کسی که از او آدرس پرسیدید اعتماد می کنید؟
90.9481
307.436
.372
.890
21
فرض کنید کیف پولتان را گم کرده اید تا چه حد احتمال می دهید کسی که کیف تان را پیدا کرده آن را به شما باز گرداند؟
91.5765
297.609
.426
.886
22
تا چه حد اعتقاد دارید که اکثر مردم افرادی صادق بوده و در برخورد با آنها نیازی به رفتار محتاطانه ندارید؟
91.5956
289.699
.537
.884
23
در صورتی که برای شما مشکلی پیش بیاید تا چه اندازه فکر می کنید اقوامتان برای رفع مشکل به شما کمک نمایند؟
91.929
299.471
.390
.887
24
در مواقع نیاز می توانم از خانواده کمک بگیرم.
90.1913
309.810
.385
.890
25
با اعضای خانواده خود مشورت و همفکری می کنم.
90.4454
307.250
.378
.890
26
در صورتی که برای شما مشکلی پیش بیاید تا چه اندازه فکر می کنید دوستانتان برای رفع مشکل به شما کمک کنند؟
91.0437
301.286
.428
.886
27
با دوستان خود در مورد موضوعات مختلف مشورت و همفکری می کنم.
90.9891
304.301
.388
.889

N of Case= 15 N of Item= 27 Alpha=.889

جدول فوق نشان می دهد که تمام گویه ها تک بُعدی هستند چرا که مقدار همبستگی گویه به گویه آنها از 3/0 بیشتر است و مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر «سرمایه اجتماعی» برخوردار است. به این دلیل که مقدار آلفای آن (889/0) از 7/0 بالاتر است.
جدول 3-5 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر وابسته «سلامت اجتماعی»
ردیف

میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
مقیاس تک بعدی بودن گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
1
من فکر می کنم متعلق به مجموعه ای به نام جامعه هستم.
77.2623
154.265
.425
.818
2
من فکر می کنم اگر خواسته یا ایده ای برای گفتن داشتم، جامعه مرا جدی نمی گرفت
76.9426
156.931
.316
.822
3
جامعه من منبع آرامش و راحتی من است.
75.8962
161.233
301.
.823
4
سایر افراد برای من به عنوان یک شخص ارزش قائلند.
76.3989
162.427
.307
.826
5
من نسبت به سایر افراد اجتماعم احساس نزدیکی می کنم.
76.3060
156.838
.427
.818
6
من فکر می کنم که بخش مهمی از اجتماعم هستم.
77.7404
163.272
.379
.828
7
به نظر من مردم خود محورند.
77.6585
159.617
.324
.825
8
من فکر می کنم مردم فقط برای خودشان زندگی می کنند.
76.1557
159.239
.359
.821
9
رفتار من روی سایر افراد اجتماعم اثر می گذارد.
76.1940
157.570
.379
.820
10
من فکر می کنم می توانم کار ارزشمندی به دنیا عرضه کنم.
76.8115
150.077
.535
.812
11
فعالیت های روزانه من هیچ نتیجه ارزنده ای برای جامعه ندارد.
76.7185
149.114
.578
.811
12
من زمان و توان لازم را ندارم تا چیز مهمی به جامعه ام عرضه کنم.
76.5437
147.849
.622
.809
13
من فکر می کنم کار من نتیجه مهمی برای جامعه ندارد.
76.6776
147.134
.637
.808
14
من محصول ارزشمندی برای سهیم شدن در اجتماع ندارم.
78.1339
159.377
.313
.822
15
به نظر من مردم این روزها بیشتر متقلب شده اند.
77.4809
158.628
.381
.823
16
دنیا برای من خیلی پیچیده است.
76.7486
159.654
.341
.826
17
محققین تنها افرادی هستند که می توانند آنچه پیرامون دنیای اطرافشان رخ می دهد را درک نمایند.
77.3033
159.401
.334
.824
18
اغلب فرهنگ ها انقدر عجیب و بیگانه هستند که من از آن ها سر در نمی آورم.
76.0820
157.807
.354
.821
19
به نظر من دنیایی که در آن زندگی می کنیم ارزش درک کردن دارد.
77.6585
164.127
.320
.830
20
به نظر من پیش بینی آنچه در آینده اجتماع اتفاق خواهد افتاد کار سختی است.
76.8770
148.848
.573
.811
21
من معتقدم که اجتماع مانع پیشرفت من است.
77.4945
153.286
.476
.816
22
من معتقدم که اجتماع در جهت تحقق خواسته های من تغییر نمی کند
77.1694
164.744
.328
.832
23
به نظر من دنیا برای هر فرد دارد مکان بهتری می شود.
76.4809
151.648
.476
.815
24
به نظر من پیشرفت اجتماع مفهومی ندارد.
77.3934
157.774
.302
.823
25
من فکر می کنم مردم قابل اعتماد هستند..
77.2623
154.265
.425
.818
N of Case= 15 N of Item= 27 Alpha=.826
جدول فوق نشان می دهد که تمام گویه ها تک بُعدی هستند چرا که مقدار همبستگی گویه به گویه آنها از 3/0 بیشتر است و مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر «سلامت اجتماعی» برخوردار است. به این دلیل که مقدار آلفای آن (826/0) از 7/0 بالاتر است.
3-7- تکنیک های آماری
جهت توصیف داده ها ازدو شیوه توصیف جامعه آماری یعنی جداول و نمودار استفاده می شود. بدین معنا که ابتدا برای توصیف با توجه به سطح سنجش متغیر از جداول ساده یا رده بندی استفاده می شود. جهت تحلیل داده ها با توجه به سطح سنجش متغیرها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
3-8- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
3-8-1- تعریف نظری و عملیاتی سلامت اجتماعی(متغیر وابسته)
سلامت اجتماعی ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر ، نزدیکان و گروه های اجتماعی که وی عضوی از آنهاست(Keyes,1998:22).
در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری سلامت اجتماعی از مقیاس 25گویه ای سلامت اجتماعی کییز استفاده شده است ،[گویه شماره 1 تا 25 پرسشنامه] گویه ها بر اساس طیف لیکرت تنظیم و پیوستار پاسخ ها بر پایه طیفی از کاملاً موافقم ، تا حدودی موافقم ، بی نظر ، تا حدودی مخالفم و کاملاً مخالفم رتبه بندی و نمره گذاری شده اند و به ترتیب نمره های 5 ، 4 ، 3، 2 و 1 برای هر یک از گزینه ها اختصاص داده شده است.
محاسبات مربوط به متغیر سلامت اجتماعی
برای هر یک از گویه های این مفهوم 5 گزینه پاسخ قرار داده شد: کاملاً موافق ، تا حدودی موافق ، بی نظر ، تا حدودی مخالف ، و کاملاً مخالف. به هر یک از گزینه های فوق ، امتیازی تعلق گرفت؛ به این ترتیب که کاملاً موافق: پنج ، موافق: چهار ، بی نظر: سه ، تا حدودی مخالف: دو و کاملاً مخالف: یک امتیاز دریافت نمود[مشروط بر معکوس نمودن گویه های منفی]. بدین ترتیب امتیاز سلامت اجتماعی برای هر پاسخگو ، از حاصل جمع گویه ها به دست آمد. به این ترتیب بیشترین نمره سلامت اجتماعی[حاصلضرب تعداد گویه ها در بیشترین نمره] 125 و کمترین نمره [حاصلضرب تعداد گویه ها در کمترین نمره] 25 خواهد بود.
به همین منظور نمره سلامت اجتماعی افراد به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
25تا33/ 58 = سلامت اجتماعی کم 33/58 تا7/91 = سلامت اجتماعی متوسط 7/91 تا125= سلامت اجتماعی زیاد
3-8-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای زمینه ای
3-8-2-1- تعریف نظری و عملیاتی سن
تعریف نظری: منظور از سن ، تعداد سالهای کامل سپری شده از بدو تولد می باشد. در واقع سن فرد؛ فاصله روز تولد تا زمان پاسخگویی به پرسشنامه می باشد.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش از فرد پاسخگو درخواست شده تا تعداد سالهای کامل که فرد سپری کرده است را تا هنگام تکمیل پرسشنامه درج کند. با توجه به این امر سن افراد ، در این پژوهش به صورت یک سؤال باز و در سطح نسبی اندازه گیری شده است.
3-8-2-2- تعریف نظری و عملیاتی جنسیت
تعریف نظری: حالت و کیفیت جنس که بیانگر مرد یا زن بودن افراد است. بر اساس جنسیت فرد از ابعاد مختلفی از جمله شکل ظاهری؛ متعلق به گروه خاصی می شود. به عبارت دقیق تر جنسیت شامل رفتارها، نقش‌های اجتماعی و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه به عهدة دو جنس زن و مرد می‌گذارد.
تعریف عملیاتی: جهت مشخص شدن جنس فرد ملاک شکل ظاهری اوست. بنابراین بر اساس جنسیت ، هر فردی یا متعلق به جنس مرد است یا جنس زن. در این پژوهش نیز متغیر جنسیت از طرف خود پاسخگو به دو ارزش مرد و زن بیان شده است و سطح سنجش آن اسمی است.
3-8-2-3- تعریف نظری و عملیاتی تأهل
تعریف نظری : وضعیت فرد از نظر ازدواج را مشخص می کند. و شامل متأهل ، مجرد ، مجرد بر اثر طلاق و مجرد بر اثر فوت همسر می باشد(شعاری نژاد،46:1364).
تعریف عملیاتی تأهل: در این پژوهش وضعیت تأهل فرد با یک سؤال بسته چهار گزینه ای ( مجرد ، مجرد بر اثر فوت همسر ، مجرد بر اثر طلاق و متأهل) مورد پرسش قرار گرفته است و سطح سنجش آن اسمی است.

3-8-2-4- تعریف نظری و عملیاتی تحصیلات
تعریف نظری تحصیلات: منظور از تحصیلات تعداد سال هایی است که هر فرد صرف کسب دانش و مهارت های عمومی مطابق با نظام رسمی اموزش نموده است(محمد امینی،94:1388).
تعریف عملیاتی تحصیلات: در این پژوهش وضعیت تحصیلات فرد با یک سؤال بسته سه گزینه ای (کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری) مورد پرسش قرار گرفته است و سطح سنجش آن ترتیبی است.
3-8-3- تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی (متغیر مستقل)
تعریف نظری: تعاریف بسیار زیادی از مفهوم سرمایه اجتماعی در دوره های مختلف و در جوامع مختلف بیان شده است که برخی از آنها در فصل دوم در جدول (2-2) آورده شده است ،که در اینجا به تعریف کلمن بسنده می کنیم.
سرمایه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منابعی در اختیار اعضاء قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند(کلمن،8:1377).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش معرف های سرمایه اجتماعی در قالب ابعاد: مشارکت اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، و حمایت اجتماعی ، استفاده شده است. که این ابعاد به صورت گویه و پرسش درآمده است که شامل 27 گویه[گویه های شماره 26 تا 52 پرسشنامه] گویه ها بر اساس طیف لیکرت تنظیم و پیوستار پاسخ ها بر پایه طیفی از: اصلاً ، کم ، تاحدودی ، زیاد و خیلی زیاد رتبه بندیو نمره گذاری شده اند و به ترتیب نمره های 5،4،3،2،1 برای هریک از گزینه ها اختصاص داده شده است.
3-8-3-1- تعریف نظری و عملیاتی مشارکت اجتماعی:
تعریف نظری: مشارکت اجتماعی را می توان فرآیند سازمان یافته ای دانست که افراد جامعه به صورت آگاهانه ، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص ، که منجر به سهیم شدن در منابع قدرت می گردد ، تعریف کرد. نمود این مشارکت وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن ها ، گروهها ، سازمان های غیر دولتی و… هستند (ازکیا و غفاری،16:1380).
تعریف عملیاتی: جهت تعریف عملیاتی متغیر مشارکت اجتماعی گویه های جدول 3-6 تدوین شده است.
جدول 3-6 میزان مشارکت اجتماعی
ردیف
گویه ها

اصلاً
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی
زیاد
اقتباس
1
تا چه حد در مراسم مذهبی مشارکت دارید؟

محقق ساخته
2
تا چه حد در تیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع جمعیت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی