پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سلامت روان، دانشجویان شاهد

دانلود پایان نامه ارشد

اعتماد آنان نسبت به سایر افراد جامعه و نهادهای اجتماعی افزایش یابد.
6- محمد زکی و مریم السادات خشوعی(1392) به انجام پژوهشی تحت عنوان « سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان» پرداختند ، هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی شهروندان شهر اصفهان بود. یافته ها نشان داد بین سلامت اجتماعی و متغیرهای مسؤولیت پذیری اجتماعی ، تعهد اجتماعی ، اعتماد اجتماعی رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد. بین سلامت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی نیز رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. هر کدام از متغیرهای هفت گانه پژوهش به طور جداگانه (سن ، تحصیلات ، وضعیت شغلی ، مهاجرت ، طبقه ی اجتماعی ، درآمد و حوزه ی اجتماعی شهری) با سلامت اجتماعی رابطة معناداری داشتند.
7- مرضیه آدینان در سال 1391 پژوهش خود را با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک» به انجام رسانید ، هدف از این پژوهش ، کسب شناخت و آگاهی بیشتر درباره عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان ساکن آسایشگاه کهریزک بوده است ، همچنین حجم نمونه را 100 نفر از سالمندان 60 سال و بالاتر ساکن در شهر تهران (کهریزک) که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند در بر می گرفت. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه است. جهت سنجش سلامت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد کییز استفاده شده است ، این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است و آزمون فرضیات پژوهش به صورت جداول و نمودارهای توصیف متغیرها و آزمون همبستگی اسپیرمن و روش تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شده است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میان متغیرهای مستقل(حمایت خانوادگی ، پایگاه اجتماعی- اقتصادی ، رضایت از زندگی ، توانایی عملکردها و کارکردهای سالمندان) در دوران قبل از سالمندی آنها و میزان سلامت اجتماعی آنها رابطه معنا داری وجود دارد.
8- اسدالله مهری در سال 1390 پایان نامه خود را با عنوان «بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی و اجتماعی معلمان شهر همدان» به انجام رسانید ، هدف از این پژوهش شناخت میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی و اجتماعی معلمان شهر همدان بوده است جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شهر همدان در سال 1390 تشکیل می دهند. نمونه مطالعه شامل 375 نفرند ، که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند.
در این پژوهش کلیه آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک ، سرمایه اجتماعی ، سلامت روانی و سلامت اجتماعی کییز مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی ، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاد شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین متغیرهای زمینه ای (سن ، جنس ، تحصیلات و سابقه کار) با سلامت اجتماعی و روانی رابطه معنا داری وجود ندارد. در حالی که بین ابعاد سرمایه اجتماعی با سلامت روانی و اجتماعی روابط معنا داری وجود دارد.
9- اعظم ابراهیم نجف آبادی در سال 1389 پژوهشی با عنوان«عوامل مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی زنان جوان 24-15 ساله شهر اصفهان (با تأکید بر میزان حمایت اجتماعی) » انجام داده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان جوان 24- 15 ساله شهر اصفهان بوده است.
جامعه آماری پژوهش را کلیة زنان جوان (24-15) ساله ساکن شهر اصفهان تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای 5 درصد (خطای جوابگویی) 200 نفر برآورد شده است ، روش نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری به صورت طبقه بندی متناسب در منطقه صورت گرفته است. به طوری که نمونه ها از هر منطقه و متناسب با جمعیت آن منطقه انتخاب شده است ، ابزار سنجش در این پژوهش ، پرسشنامه است که این پرسشنامه ها از دو بخش تشکیل شده است جهت سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق قبلی (بهمنی ، 1387) ، همچنین برای بررسی متغیر وابسته از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چه زنان جوان از میزان حمایت اجتماعی بالاتر برخوردار بوده اند ، متناسب با آن از سلامت اجتماعی بالایی نیز برخوردار بوده اند و باالعکس. همین رابطه ، بین مؤلفه های سه گانه حمایت اجتماعی (حمایت ابزاری،عاطفی،اطلاعاتی) و سلامت اجتماعی نیز دیده می شود.
10- مریم کنگر لو در سال 1387 پژوهشی با عنوان «بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبایی» به انجام رسانید. هدف از این پژوهش سنجش میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی در شهر تهران و مقایسه آن با میزان سلامت اجتماعی دانشجویان غیر شاهد می باشد و بدین منظور تعداد 152 دانشجوی شاهد و غیر شاهد (به طور مساوی) در سال تحصیلی 86-85 و با روش نمونه گیری طبقه بندی شده با استفاده از نسبت دانشجویان شاهد هر دانشکده انتخاب شده است. جهت ارزیابی متغیرهای این پژوهش از ابزارهای پرسشنامه سلامت اجتماعی و چک لیست (پرسشنامه) محقق ساخته مربوط به ویژگی های شخصی و خانوادگی دانشجویان شاهد و غیر شاهد استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد بین میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی بین میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و دانشکده محل تحصیل آنها و بین میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و میزان پنهان کردن سهمیه شاهد تفاوت معنی داری است. همچنین یافته ها حاکی از این است که به ترتیب دانشجویان دانشکده حقوق ، اقتصاد ، علوم اجتماعی بیشترین میزان سلامت اجتماعی را دارا هستند.
11- صفوراالسادات افشارزاده در سال 1389 پژوهشی با عنوان «بررسی میزان سلامت اجتماعی دانش آموزان نخبه و عوامل مؤثر بر بر آن» به انجام رسانید. هدف از این پژوهش سنجش مفهوم سلامت اجتماعی در بین گروهی شاخص یعنی نخبگان بوده است.
این پژوهش به صورت پیمایشی در بین دانش آموزان نخبه دختر و پسر مدارس استعداد درخشان شهر مشهد با ابزار گردآوری پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان سمپات (استعداد درخشان) شهر مشهد با حجم نمونه 354 نفر از دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی این مدارس است که از طریق روش سرشماری انجام شده است.
یافته ها نشان می دهند که به طور کلی سلامت اجتماعی دانشجویان نخبه در حد مطلوبی است و میزان 62 درصد آنها دارای سلامت بسیار زیاد هستند. و از میان متغیرهایی که مورد مطالعه قرار گرفت توانمندی در برقراری ارتباط از عوامل تأثیرگذار قوی در برخورداری از سلامت اجتماعی است ، از عواملی که تأثیر بسیار ضعیفی بر سلامت اجتماعی دارند سرمایه اقتصادی و فرهنگی است.
2-3-3- نقد پژوهش های انجام شده
موضوع سلامت اجتماعی در دنیا موضوع نسبتاً جدیدی است که زمان زیادی از عمر آن نمی گذرد ، در پژوهش های ذکر شده ثابت شده است که وجود سرمایه اجتماعی می تواند تأثیر زیادی بر سلامت و ابعاد آن از جمله: سلامت جسمی ، سلامت روانی و سلامت اجتماعی داشته باشد و این نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی [اعتماد ، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی] تا چه حد خواهد توانست به بهبود سلامت اجتماعی جوامع یاری رساند.
نکته حائز اهمیت در پژوهش های انجام شده این است که در پژوهش هایی که در خارج از کشور انجام پذیرفته است علیرغم تأکید بر جنبه های اجتماعی سلامت ، بیشتر پژوهش های انجام شده به بررسی بیماریهای مختلف روحی و روانی پرداخته اند. این پژوهش های در حوزه بهداشت و سلامت روانی متمرکز شده اند و سلامت اجتماعی در حاشیه آن قرار گرفته است. بنابراین هنوز تصویر درستی از سلامت اجتماعی ترسیم نشده است. لذا محقق در این پژوهش ضمن اشاره به موضوع سلامت و رویکردهای مختلف آن ،مفهوم سلامت اجتماعی را کانون توجه خود قرار داده است.
پژوهش های انجام شده در داخل کشور نیز روی ابعاد سلامت روان و فردی متمرکز است و سلامت اجتماعی را کمتر مورد بررسی قرار داده است ، در برخی پژوهش ها (امینی رارانی) نیز به جای بررسی شاخص های سلامت اجتماعی شاخص های جامعه سالم مورد بررسی قرار گرفته است. از مشکلات دیگری که در برخی از پژوهش ها به وضوح به چشم می خورد این است که پژوهش های انجام شده در سطوح خرد و جمعیت آماری کوچک[دانشجویان یک دانشکده] انجام شده که قابل تعمیم به سطوح کلان نیست و نمی توان نتایج حاصل از آن را در سطح کلان مورد استفاده و بهره برداری مناسب قرار داد.
سرمایه اجتماعی نیز تا حدودی از مباحث بسیار جدیدی است که به تازگی وارد حوزه جامعه شناسی شده است. در ایران نیز این موضوع به سرعت مورد توجه قرار گرفته و پژوهش هایی مفصل در این حوزه در محیط های علمی و دانشگاهی انجام شده است که به تعدادی از آنها اشاره شد. در واقع هر کدام از محققین ، سعی نموده رابطه سرمایه اجتماعی را با یک متغیر مورد نظر ، بررسی نمایند و سرمایه اجتماعی در همه این پژوهش های متغیر مستقلی است که بر روی متغیر وابسته مورد نظر محقق ، مورد سنجش قرار گرفته است. در پژوهش های مختلف از جمله: پژوهش آقای حسن شربتیان (1389) و اسدالله مهری (1390) ذکر گردید که سرمایه اجتماعی تأثیر معنی داری بر سلامت اجتماعی افراد دارد مسلماً این پژوهش ها به محققان در فهم میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان کمک شایانی خواهد کرد.
از سوی دیگر از جمله موارد جالب توجه در پژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی ، وجود ادبیات مربوط به این مفهوم است که در همه این پژوهش های یک نوع ادبیات یکسان به کار گرفته شده است که البته این به دلیل وجود منابع بسیار اندک ترجمه شده مربوط به سرمایه اجتماعی می باشد که تمامی محققان مجبورند یا از منابع فارسی محدود سرمایه اجتماعی استفاده نمایند یا از متونی با زبان انگلیسی استفاده نمایند که البته متون انگلیسی نیز به دلیل تازگی موضوع بسیار محدود می باشد.
از موضوعاتی که در ادبیات مرتبط با سرمایه اجتماعی وجود دارد ، متنوع بودن و دامنه رو به افزایش آن می باشد. این موضوع باعث شده دسته بندی پژوهش های هم آسان نباشد. در مورد پژوهش های مورد بررسی باید گفت ، هر چند در طول زمان شاخص های دیگری در نظر گرفته شده برای سرمایه اجتماعی تا حدی به هم نزدیک شده است ، اما یکی از انتقادات قابل طرح بر این پژوهش های ، متنوع بودن شاخص هایی است که برای سرمایه اجتماعی به وسیله محققین مختلف در نظر گرفته شده است که زمینه را برای به وجود آمدن اجماع بین محققین ضعیف می کند. لذا این پژوهش با هدف دستیابی به شاخص هایی محدود و مشخص جهت سنجش دقیق این مفهوم تلاش نموده است.
از انتقادات دیگر وارد بر پژوهش های در مورد سرمایه اجتماعی می توان به قدرت کم تبیینی آنها به لحاظ آماری اشاره نمود. برخی پژوهش های با استفاده از داده های آماده و در دسترس که برای مقاصد دیگر جمع آوری شده بودند به ساختن شاخص های سرمایه اجتماعی دست زده که برای تحلیل سرمایه اجتماعی ناکافی می باشد. با این حال از جمله نقاط مثبت این پژوهش ها می توان به پژوهش آقای مهری اشاره نمود که در آن سنجش سرمایه اجتماعی نسبت به سایر پژوهش ها جامع و کاملتر است ، از آنجاییکه محقق در این پژوهش به خوبی مفهوم سرمایه اجتماعی را با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده از نظریه پردازان مختلف [برخلاف بسیاری از پژوهش های انجام شده که تنها به ابعاد سرمایه اجتماعی تنها از یک یا دو نظریه پرداز حوزه ی سرمایه اجتماعی بهره گرفته اند]، سنجیده است ، لذا پژوهش حاضر در زمینه سنجش ابعاد سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای به این موضوع داشته است.
2-4- مبانی نظری
نظریه به ما امکان می دهد که نگاهی دقیق تر به آنچه که وجود دارد ، بیفکنیم و پیچیدگی های جهان را در چارچوبی معنادار قرار دهیم و در یابیم. بدون توجه به نظریه ها و درک چشم اندازهای پژوهش ، موضوع هرگز به راستی قابل درک و فهم نخواهد بود و ممکن است در ذهن خواننده به مجموعه ای از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، انسجام درونی، توسعه مالی