پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

شاخص نظم اجتماعی با جنبه های دیگری از سلامت مثل میزان افسردگی، عزت نفس، سلامت درک شده، محرومیت، میزان آنومی و کنش های متقابل اجتماعی ، احساسات مثبت و منفی و رضایت را مورد بررسی قرار دهند»(Blanco & Dize ,2007: 61-71 ).
2- لاروچ18 در سال 1998 مطا لعه ای توصیفی را با عنوان «سلامت اجتماعی روی 151دانشجوی دانشگاه در بوستون ماساچوست» انجام داد، « هدف مطالعه تعیین ارتباط بین وضعیت سلامت اجتماعی، جنسیت، متوسط نمره تحصیلی و تعیین کننده های اصلی مرتبط و غیر مرتبط در سلامت با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت آنها بود. زنان دانشجو به نحو معنی داری در ابعاد تغذیه، روابط بین فردی، مسئولیت پذیری در مقابل سلامت و سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت رفتار بهتری از مردان داشتند» (مامورت19،1387 :39).
3-هیپا 20 و همکارانش (2005) «رابطه سطح فردی بین سرمایه اجتماعی و سلامت در جامعه فنلاندی و سوئدی زبان» را مورد بررسی قرار دادند. هدف از این پژوهش مقایسه یک جامعه دو زبانه از لحاظ سطح سلامت آنها بود. نتایج نشان داد که فنلاندی های مهاجر ، از لحاظ اعتماد اجتماعی در سطح بالاتری قرارا دارند و در رویدادهای اجتماعی بیشتر فعالند. و از لحاظ سلامتی در مقایسه با گروه فنلاندی ها از سلامتی بالاتر برخوردارند.
4-هارفام21 و همکارانش (2003) «سلامتی و سرمایه اجتماعی» را مطالعه نمودند. آنها نتیجه گرفتند ، که سرمایه هم در بعد ساختاری (مشارکت مدنی ، عضویت و فعالیت در سازمان رسمی و غیر رسمی) و هم در بعد شناختی (اعتماد ، روابط متقابل و هنجارها) بر سلامتی افراد تاثیر می گذارند(مهری،36:1390).
5- رز22 (1995) در پژوهشی با این عنوان که «سرمایه اجتماعی چقدر می تواند بر سلامتی تاثیرگذار باشد؟» به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامتی پرداخته است و با تأکید بر این نکته که هم سرمایه انسانی و هم سرمایه اجتماعی از تعیین کننده های سلامت افراد می باشند ، تأثیر این دو را بر سلامتی با هم مقایسه کردند. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه انسانی (پایگاه اجتماعی ، سن ، جنس و درآمد) بر سلامتی(جسمی ، روانی و اجتماعی) افراد تأثیر می گذارد.
6- زانگ23 و همکارانش (2004) به برسی «رابطه بین شبکه های اجتماعی و سلامتی در کانادا» پرداخته اند ، هدف آنها ارزیابی رابطه بین وضعیت سلامتی افراد بزرگسال و انسجام اجتماعی و شبکه های اجتماعی (خانواده ، فرزندان ، دوستان و اجتماع) بود. داده های ثانوی از پیمایش 1995 در کانادا بدست آمده بود و نمونه آماری 2000 نفری بوده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که وضعیت سلامت افرادی که از انسجام اجتماعی بالا و شبکه های اجتماعی بیشتر برخوردار بودند در مقایسه با بقیه پاسخگویان در حد مطلوب قرار داشته است.
7- مینسترا24 (2000) با بررسی « سرمایه اجتماعی ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، سلامتی یک تحلیل سطح فردی» به رابطه بین عناصر سطح فردی سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، تعهد و هویت در بعد روانی ، اجتماعی و سلامتی پرداخته است. وی با تحلیل داده های ثانویه نتیجه گرفت که تکرار روابط اجتماعی با همکاران و گرایش به فعالیت های مذهبی و مشارکت در کلوپ ها و انجمن ها با سلامتی افراد رابطه مثبت و معنی داری دارد. اما اعتماد و تعهد رابطه معناداری با سلامتی نشان نمی دهد. نتیجه اصلی این بود که علی رغم پژوهش های گسترده هنوز شواهد کمتری درباره تأثیرات ترکیبی سرمایه اجتماعی بر سلامتی وجود دارد.
8- اسمیت25 و همکاران (2008) با مطالعه «شبکه های اجتماعی و سلامت» نشان دادند بین عضویت افراد در شبکه های مختلف اجتماعی و سلامتی آنها رابطه وجود دارد. از طرفی دیگر عضویت در شبکه های اجتماعی تحت تأثیر وضعیت اقتصادی آنهاست و به طور حتم نمی توان اثر آنها را در نظر نگرفت.
9- گیلبرت26 (2008) در «فرا تحلیل سرمایه اجتماعی و سلامت» ، با استفاده از داده های آماری پژوهش هایی که رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت را بررسی کرده ، نشان داد بین سرمایه اجتماعی و سلامت خود گزارشی ، رابطه متوسط و مثبتی وجود دارد.
10- سیرون و دبراند27 (2001) «سرمایه اجتماعی و سلامت در بین سالخوردگان اروپایی» را مطالعه نمودند. که دیدگاه- های اساسی از روابط علی بین سلامت و سرمایه اجتماعی در بین مردمان سالخورده اروپایی بکار رفته شده است. برای تحلیل ، جدولی از داده های دو سری (مقطع زمانی) 1 و 2 از (SHARE)28 استفاده شده است. علاوه بر آن داده هایی را بر اساس نمایشی از تاریخ زندگی افراد(SHARE Life) جمع آوری و با داده های مقطعی مقایسه کرده اند. برای هر کدام از داده های سری دوم متغیرهای ساختگی که شامل درگیری در فعالیت های اجتماعی از قبیل (انجمن های داوطلبانه ، کلیسا ، کلوب های اجتماعی و غیره) را در ارتباط با سلامتی افراد 50 تا 80 ساله را در 6 طبقه سنی 5 ساله در دو مرحله زمانی به روش پانل در بین 11 کشور اروپایی بررسی کرده اند. نتایج فرضیه های پژوهش که همان رابطه بین سرمایه و سلامت ، همچنین نتایج پژوهش های قبلی را با این موضوع تأیید کرد.
11- گروزن29 و همکارانش(2009) مقایسه ای در اثر بخشی اعتماد و مشارکت اجتماعی در سلامت خود گزارشی در بین ده کشور اروپایی را با عنوان «سرمایه اجتماعی و سلامت در بین کشورهای اروپایی» ، انجام داده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که با کنترل ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ، بین وضعیت واقعی سلامت ، رفتارهای سلامت نسبی و اعتماد رابطه معنادار و مثبتی در بین کشورهای سوئد و آلمان وجود دارد ، اما در سایر کشورها چنین نبوده است و مشارکت اجتماعی اثر بسیار ضعیفی در سلامت بین همه ی کشورها داشته است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است که این دو جنبه های مختلفی از سرمایه اجتماعی هستند و برای بررسی اثر آنها بایستی به صورت جداگانه سنجیده شوند.
12- ویزنتورا30(2011) با همکاری مرکز ملی همه گیر شناسی و سلامت جمعیت ، «سرمایه اجتماعی و سلامت در بین 82482 نفر از گروه های ملی دانشجویان بزرگسال دانشگاه در تایلند» انجام داد. که توسط انجمن های مختلفی که این تعداد از دانشجویان سراسر تایلند عضو آن بودند گزارش شد. نتایج مشخص کرد بین اعتماد اجتماعی و حمایت اجتماعی با سلامت رابطه معنادار و مثبتی وجود داشته است. همچنین در بین زنان ، افراد مسن ، افراد با درآمد پایین و افراد ساکن در شهر با سلامت پایین آنها رابطه وجود داشته است. یافته ها راههایی برای بهبود سرمایه اجتماعی و سلامت در تایلند و سایر کشورهای با درآمد متوسط ارائه کردند.

2-3-2- پژوهش های داخلی
1- سیده فاطمه حسینی (1387) به انجام پژوهشی تحت عنوان «بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران» پرداخت. هدف از این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. پژوهش با روش پیمایشی که در آن 340 دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند انجام گردید. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان سلامت اجتماعی دانشجویان در سطح متوسط بوده است. همچنین بین میزان مهارت های ارتباطی و میزان سلامت اجتماعی ، بین میزان باورهای مذهبی و میزان سلامت اجتماعی و همچنین بین میزان پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد و هر سه فرضیه تأیید شد. اما بین نحوه ی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی رابطه ای مشاهده نشد و فرضیه فوق رد شد.
2- مصطفی امینی رارانی(1389) با انجام پایان نامه ی خود تحت عنوان «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در ایران» پرداخت. محقق به بررسی نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت برای رسیدن به جامعه ای سالم پرداخته است. هدف وی از این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بیانگرهای سلامت اجتماعی در ایران و شناخت تأثیرات سرمایه اجتماعی بر سلامت اجتماعی بوده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که بین سرمایه اجتماعی و متغیرهای فقر ، رشد طبیعی جمعیت ، خشونت ، میزان با سوادی ، میزان بیکاری و پوشش بیمه به عنوان بیانگر های سلامت اجتماعی رابطه آماری معنی داری وجود دارد. همچنین جهت رابطه در مورد متغیرهای فقر ، رشد جمعیت و میزان بیکاری مثبت است.
3- دکتر جلیل باباپور و همکاران(1388) به انجام پژوهشی تحت عنوان «بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز» پرداخت ، هدف پژوهشگر بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز بود. بدین منظور 384 دانشجو(212 پسر ، 172 دختر) از بین دانشجویان دانشگاه تبریز به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. و سپس پرسشنامة سلامت اجتماعی را تشکیل نمودند. بررسی های بیشتر نشان داد که دانشجویان گروه علوم انسانی خود شکوفایی بیشتری از گروه فنی- مهندسی نشان می دهند. نتایج تحلیل داده های مربوط به متغیرهای قومیت ، تحصیلات والدین و وضعیت اجتماعی اقتصادی نشان داد که متغیرهای مذکور تأثیری بر سلامت اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه ندارند. همچنین در زمینة متغیر جنسیت ، نتایج آزمون حاکی از آن است که بین دختران و پسران در هیچ یک از خرده مفیاس های سلامت اجتماعی تفاوت وجود ندارد. یعنی جنسیت تأثیری بر سلامت اجتماعی دانشجویان ندارد.
نتایج این مطالعه نیز حاکی از این است که بین سرمایه اجتماعی با فقر ، رشد جمعیت و بیکاری رابطه ی مستقیم وجود دارد. توضیح محقق آن است که نوع غالب سرمایه اجتماعی در استان های کمتر توسعه یافتة کشور ، سرمایه اجتماعی قدیم(سنتی) است که مبتنی بر روابط درون گروهی توأم با اعتماد محدود و خاص می باشد و این نوع سرمایه اجتماعی در استان های توسعه یافتة کشور دچار فرسایش شده و سرمایه اجتماعی جدید (مدرن) شکل نگرفته است و در این استان ها با نوعی توسعه نا متوازن مواجه هستیم.
4- پریسا حاتمی(1389) به انجام پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی» پرداخت ، هدف محقق از این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی دانشجویان که فرضیات آن از تئوری های مختلف سلامت اجتماعی و نظریه های شبکه اجتماعی و سرمایه اجتماعی استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته های مطالعه حاکی از این است که سلامت اجتماعی دانشجویان به صورت توزیع تقریباً نرمال و در حد متوسط به دست آمده است. بین شبکه های اجتماعی ، منابع حمایت اجتماعی شبکه ها ، ارتباط شبکه ای و پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجو با میزان سلامت اجتماعی او ارتباط معنی دار آماری به اثبات رسید. در نهایت اینکه سلامت اجتماعی دانشجویان به عنوان سازه ای اجتماعی از کمیت و کیفیت حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی تأثیر می پذیرد.
5- محمد حسن شربتیان (1389) به انجام مقاله ای تحت عنوان « تأملی بر پیوند معنایی مؤلفه های سرمایه اجتماعی و میزان بهره مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد» پرداخت ، هدف محقق در این مطالعه بررسی ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی دانشجویان بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی رابطة معناداری دارند و از بین متغیرهای زمینه ای وضعیت تأهل و جنسیت با سلامت اجتماعی رابطة معناداری دارند. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 59 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی به وسیله دو متغیر اعتماد و مشارکت اجتماعی تبیین می شود. یکی از عوامل اصلی ایجاد سلامت اجتماعی ، اعتماد می باشد ، بنابراین برای افزایش سلامت اجتماعی در بین جوانان لازم است تا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، توزیع جمعیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سلامت روان، دانشجویان شاهد