پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار، فرهنگ عامه

دانلود پایان نامه ارشد

محقق

7-3-4 نقاط قوت
مطابق جدول زير در تمامي عوامل مربوط به نقاط قوت، سطح معناداري کمتر از 05/0 بوده و لذا معني داري آن ها تاييد و با 95 درصد اطمينان مي توان موارد زير را جزو نقاط قوت کليدي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب به شمار آورد و از نقش مثبت و جاذبه اي آن ها در طراحي راهبردها و در نهايت جذب گردشگر بهره برد.

جدول 10-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به نقاط قوت داخلي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
نقاط قوت
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
1
قرارگيري مجموعه تخت سليمان در فهرست آثار ميراث جهاني در اين منطقه
16
81/4
40/0
985/17
15
000/

2
وجود چشمه هاي آبگرم و آهکي در منطقه و بهره گيري از خواص درماني آن ها جهت توسعه گردشگري سلامت

16

62/4

50/0

000/13

15

000/
3
وجود مناطق زيست محيطي و طبيعي متنوع در منطقه، نظير غارها، آبشارها، صخره ها، رودخانه ها و …
16
37/4
71/0
652/7
15
000/

4

تنوع آداب، سنن، جشن‌ها و رسومات ( فرهنگ عامه) در شهرستان تکاب بدليل وجود طوايف و قوميتهاي گوناگون

16

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره وفاداری مشتری، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان Next Entries پایان نامه درباره رضایت مشتری، وفاداری مشتری، کیفیت خدمات