پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار، پرسش نامه، بودجه خانوار

دانلود پایان نامه ارشد

138). روش آلفاي کرونباخ مهم ترين روش سنجش پايايي ابزار گردآوري داده ها مي باشد که از طريق نرم افزار SPSS مي توان آن را محاسبه نمود. اگر مقدار آلفاي کرونباخ کمتر از 70 درصد باشد، پايايي قابل تاييد نيست و هر چه اين مقدار از 70 درصد بيشتر باشد پايايي بهتري را نشان مي دهد.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.793
50
در اين پژوهش پايايي پرسش نامه از طريق محاسبه آلفاي کرونباخ 3/79 درصد محاسبه و تعيين گرديد. لذا پايايي پرسش نامه ها تاييد گرديد.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها، فرآيند چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که با به کارگيري ابزارهاي جمع آوري از جامعه آماري گردآوري شده است، خلاصه، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها براي صحت فرضيه ها فراهم آيد. در اين فرآيند داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و روش هاي گوناگون آماري نقش به سزايي در استنتاج نتايج به عهده دارند. به همين منظور، در اين پژوهش براي بالا بردن ميزان دقت و کاهش ميزان اشتباهاتي که ممکن است در محاسبات دستي بروز نمايد، براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده گرديده که از قابليت هاي بالايي در تجزيه و تحليل داده ها برخوردار مي باشد.
در بخش اول به تجزيه و تحليل توصيفي داده هاي آماري مربوط به ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري مورد مطالعه و در بخش دوم به تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، با استفاده از آزمون t تک نمونه اي، به منظور شناسايي و انتخاب فاکتورهاي راهبردي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب پرداخته شده است. در ادامه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي به منظور ارزيابي واکنش صنعت گردشگري شهرستان تکاب در برابر عوامل داخلي و خارجي آورده شده است و در آخر به منظور اولويت بندي راهبردهاي انتخابي ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي براي صنعت گردشگري شهرستان تکاب رسم و مورد بررسي قرار گرفته است.

2-4 تجزيه و تحليل توصيفي داده ها
در اين بخش آمار توصيفي داده هاي مربوط به نمونه مورد مطالعه نظير فراواني، درصد فراواني، درصد فراواني تجمعي و در نهايت نمودار ميله اي توزيع درصد فراواني داده ها، بيان مي شود که نمايانگر ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان به پرسش نامه مي باشد.

1-2-4 جنسيت
همانگونه که از جدول و نمودار زير مشخص است 5/87 درصد پاسخ دهندگان مرد ها و 5/12 درصد، شامل زنان مي شود.

جدول1-4: جدول توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
مرد
14
5/87
5/87
زن
2
5/12
100
جمع
16
100

منبع: مطالعات محقق

نمودار1-4: نمودار ميله اي توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت

2-2-4 ميزات تحصيلات
از لحاظ ميزان تحصيلات مطابق جدول و نمودار زير، 3/6 درصد پاسخ دهندگان دکتري، 50 درصد کارشناسي ارشد، 5/37 درصد کارشناسي و در نهايت 3/6 درصد نيز داراي مدرک کارداني يا پايين تر بوده اند.

جدول 2-4: جدول توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کارداني و پايين تر
1
3/6
3/6
کارشناسي
6
5/37
8/43
کارشناسي ارشد
8
0/50
8/93
دکتري
1
3/6
100
جمع
16
100

منبع: مطالعات محقق

نمودار 2-4: نمودار ميله اي توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات

3-2-4 سابقه کار
مطابق جدول و نمودار زير، 5/62 درصد از پرسش شوندگان بالاي 10 سال، 25 درصد بين 5 تا 10 سال و 5/12 درصد کمتر از 5 سال، سابقه کار داشته اند.

جدول3-4: جدول توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
سابقه کار
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
زير 5 سال
2
5/12
5/12
5 تا 10 سال
4
0/25
5/37
بالاي 10 سال
10
5/62
100
جمع
16
100

منبع: مطالعات محقق

نمودار3-4: نمودار ميله اي توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار

3-4 تجزيه و تحليل استنباطي داده ها
در بخش آمار استنباطي، همان طور که قبلا ذکر شد از آزمون t تک نمونه اي براي تعيين سطح معناداري پاسخ هاي پرسش شوندگان به هر يک از فاکتورهاي راهبردي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب استفاده شده است. در اين آزمون ميانگين، انحراف استاندارد، t، درجه آزادي و سطح معناداري هر فاکتور مطابق جداول زير مشخص مي شود.

1-3-4 بيانيه مأموريت توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
همانگونه که در جدول زير مشخص است با توجه به اينکه سطح معناداري بدست آمده براي مأموريت شهرستان کمتر از 05/0 مي باشد لذا معناداري آن تاييد مي شود و با 95 درصد اطمينان مي توان بيانيه مأموريت زير را به عنوان مأموريت توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب به شمار آورد.

جدول 4-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به بيانيه ماموريت توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
بيانيه مأموريت
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري

1

شهرستان تکاب شهري فرهنگي – تاريخي با قدمت طولاني و جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و درماني فراوان براي گردشگران داخلي و خارجي مي باشد. تلاش ما افزايش رضايت گردشگران و ذي نفعان گردشگري با تأکيد بر رشد، سودآوري و حفظ محيط زيست شهرستان تکاب مي باشد. ما با بهره مندي از مردم مهمان نواز و صميمي و استفاده از پيشرفته ترين فن آوري هاي روز دنيا به ارائه خدمات سريع، دقيق و با کيفيت به گردشگران شهرستان تکاب مي پردازيم.

16

75/4

68/0

247/10

15

000/

منبع: مطالعات محقق

2-3-4 چشم انداز توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
مطابق جدول زير با توجه به سطح معناداري به دست آمده يعني 010/0 که کمتر از 05/0 مي باشد لذا معناداري آن تاييد مي شود و با 95 درصد اطمينان چشم انداز زير به عنوان چشم انداز توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب معرفي مي شود.

جدول 5-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به چشم انداز توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
چشم انداز
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري

1
شهرستان تکاب با تکيه بر آثار تاريخي و طبيعي خود، طي ده سال آتي از لحاظ جذب گردشگر به اولين شهر استان آذربايجان غربي تبديل خواهد شد و با رعايت اصول توسعه پايدار، کيفيت زندگي مردم شهرستان را بهبود خواهد بخشيد.

16

81/3

10/1

931/2

15

010/
منبع: مطالعات محقق

3-3-4 اهداف کمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
با انجام آزمون t براي اهداف کمي نيز سطح معني داري براي تمامي موارد مطابق جدول زير، کمتر از 05/0 به دست آمد و با اطمينان 95 درصد تمامي موارد به عنوان اهداف کمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب در نظر گرفته شد.
جدول 6-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به اهداف کمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
اهداف کمي
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
1
افزايش تعداد گردشگران داخلي به 200.000 نفر در سال تا سال 1398 هجري شمسي
16
06/4
77/0
506/5
15
000/
2
افزايش تعداد گردشگران خارجي به 8000 نفر در سال تا سال 1398 هجري شمسي
16
12/4
71/0
260/6
15
000/
3
ايجاد اشتغال در حوزه گردشگري براي بيش از 1500 نفر، تا سال 1398 هجري شمسي
16
06/4
92/0
576/4
15
000/
منبع: مطالعات محقق

4-3-4 اهداف کيفي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
همان طور که که از جدول زير نمايان است سطح معناداري تمامي موارد کمتر از 05/0 مي باشد پس با 95 درصد اطمينان مي توان موارد زير را جزو اهداف کيفي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب به شمار آورد.

جدول 7-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به اهداف کيفي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
اهداف کيفي
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري

1
افزايش سطح کيفي زندگي مردم شهرستان تکاب شامل ارتقاء سطح فرهنگ گردشگري، آموزش و … با توسعه گردشگري

16

43/4

72/0

904/7

15

000/

2
کاهش محسوس سطح تخريب ميراث تاريخي و طبيعت شهرستان تکاب در کنار افزايش تعداد گردشگران

16

00/4

41/1

828/2

15

013/
3
کاهش آلودگي هاي محيط زيست و حفاظت صحيح از اکوسيستم منطقه
16
25/4
77/0
455/6
15
000/
منبع: مطالعات محقق

5-3-4 فرصت ها
سطح معناداري تمامي فرصت هاي ذکر شده در جدول زير پس از انجام آزمون t کمتر از 05/0 به دست آمد لذا معناداري آن ها تاييد و تمامي موارد به عنوان فرصت هاي خارجي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب به شمار رفته و در طراحي راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب مي توانند نقش موثري ايفا کنند.

جدول 8-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به فرصت هاي خارجي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
فرصت ها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
1
رشد سريع بازاريابي اينترنتي و تبليغات رسانه اي در بخش گردشگري
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
2
افزايش سهم هزينه تفريحات در بودجه خانوارهاي کشور
16
25/4
57/0
660/8
15
000/
3
بالا بودن نرخ ارز و تاثير آن در افزايش گردشگران وروردي و کاهش گردشگران خروجي
16
68/3
94/0
905/2
15
011/

4
افزايش جمعيت سالمند و علاقه اين گروه به گردشگري ميراث تاريخي (به خصوص گردشگران خارجي)

16

87/3

02/1

416/3

15

004/
5
افزايش نرخ رشد گردشگران داخلي و خارجي در کشور
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
6
دادن امکانات مسافرتي و اقامتي برخي از سازمان ها به کارمندانشان
16
43/4
62/0
139/9
15
000/

7

برگزاري دوره هاي آموزشي تورگرداني، گردشگري و هتلداري به منظور تربيت نيروي متخصص در حوزه گردشگري

16

62/4

50/0

000/13

15

000/
منبع: مطالعات محقق

6-3-4 تهديدها
نتايج استخراج شده از پرسش نامه ها در مورد تهديدهاي خارجي پيش روي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب نيز پس از انجام آزمون t بيانگر اين است که در تمامي موارد سطح معني داري کمتر از 05/0 بوده و با اطمينان 95 درصد مي توان آن ها را به عنوان تهديدهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان به شمار آورد و در اتخاذ راهبردها بايد نهايت تلاش را براي پرهيز و يا کم کردن اثر اين عوامل در توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب به عمل آورد.

جدول 9-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به تهديدهاي خارجي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
تهديدها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
1
ضعف مديريت و برنامه ريزي تخصصي در بخش گردشگري کشور
16
68/4
47/0
100/14
15
000/
2
پايين بودن بودجه تخصيصي دولت براي تحقيق و توسعه در بخش گردشگري
16
62/4
50/0
000/13
15
000/
3
بي انگيزگي و ضعف حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري کشور
16
56/4
72/0
592/8
15
000/
4
تبليغات منفي جهاني و فشارهاي بين المللي و آثار ناشي از تحريم هاي مختلف بر کشور
16
06/4
85/0
977/4
15
000/
5
کاهش قدرت خريد گردشگران در جريان تورم
16
18/4
75/0
333/6
15
000/
6
سرمايه بر بودن و طولاني بودن مدت اجراي طرح هاي زير ساختي در کل کشور
16
81/3
10/1
931/2
15
010/

7
ترجيح گردشگران داخلي به سفرهاي مذهبي و سفر به مناطق ساحلي کشور به جاي سفر به مناطق فرهنگي- تاريخي

16

87/3

88/0

955/3

15

001/
8
وجود جاذبه هاي فرهنگي – تاريخي با محصولات مشابه در نقاط شناخته شده تر کشور
16
00/4
36/1
928/2
15
010/
منبع: مطالعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره شهرستان رشت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار، فرهنگ عامه