پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار، اولویت بندی

دانلود پایان نامه ارشد

صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت داشتن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با0/500 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/0005 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 0/0005 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تازگی داشتن معادل با 1/000 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت داشتن با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت داشتن می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص علاقه داشتن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با0/486 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/096 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 5/038 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تازگی داشتن معادل با 0/425 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص علاقه داشتن با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص علاقه داشتن می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت از زمان برگزاری بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/340است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/208 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 3/137 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص رضایت از زمان برگزاری معادل با 0/281 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت از زمان برگزاری با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت زمان برگزاری می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص انگیزه ایجاد کردن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/325 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/116 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 2/806است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص انگیزه ایجاد کردن معادل با 0/253می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص انگیزه ایجاد کردن با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص انگیزه ایجاد کردن می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت از فضای آموزشی بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/402 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/103است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 3/906 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص رضایت از فضای آموزشی معادل با 0/342 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت از فضای آموزشی با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت از فضای آموزشی می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص رضایت از نحوه بیان مطالب بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/600است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/083 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 6/999 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص رضایت از نحوه بیان مطالب معادل با 0/547 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص رضایت از نحوه بیان مطالب با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص رضایت از نحوه ارائه مطالب می تواند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
اگر بخواهیم شاخص های سطح اول را اولویت بندی کنیم، می توان گفت که شاخص های (رضایت داشتن، رضایت داشتن از نحوه مطالب و علاقه داشتن) نسبت به شاخص های (رضایت از زمان برگزاری، انگیزه ایجاد کردن و رضایت از فضای آموزشی) در اولویت هستند. این بدین معنی است که شاخص های (رضایت داشتن، رضایت داشتن از نحوه مطالب و علاقه داشتن) بهتر می توانند مولفه واکنش را به صورت معناداری اندازه گیری کنند چون این شاخص ها بیشتر با مولفه واکنش در ارتباط هستند.
جدول شماره 4-2 برآورد پارامترهای مدل را در سطح یادگیری نشان می دهد.

جدول 4-2 برآورد پارامتر های مدل در سطح یادگیری
سطح معناداری
بار عاملی استاندارد شده
مقدار t
خطای استاندارد برآورد
بار عاملی خام
شاخص ها اندازه گیری سطح یادگیری
0/0005
1/000
0/0005
0/0005
0/500
آشنا شدن با نرم افزارها
0/0005
/0633
8/765
/0074
/00653
قابل فهم بودن نرم افزارها
0/0005
0/799
14/266
0/058
0/824
کارکردن با نرم افزارها
0/0005
0/358
4/107
0/088
0/361
استفاده از نرم افزارها
0/0005
0/426
5/48
0/086
0/435
ارزشیابی کردن در همان دوره
0/0005
0/315
3/554
0/088
0/313
ارزشیابی همکاران
0/0005
0/388
4/512
0/089
0/404
استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب
برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/500 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/0005 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 0/0005است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها معادل با 1/000 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص آشنا شدن با نرم افزارها با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص آشنا شدن با نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/653 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/074 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 8/765است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها معادل با 0/633می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص قابل فهم بودن نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 1/000 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/0005 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 0/0005است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص آشنا شدن با نرم افزارها معادل با 1/000 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص آشنای با نرم افزارها با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص آشنای با نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص کار کردن با نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/824 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/058است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 14/266است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص کار کردن با نرم افزارها معادل با 0/799می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص کار کردن با نرم افزارها با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص کار کردن با نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/361است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/088 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 4/107 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از نرم افزارها معادل با 0/358 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p%1 این بدین معنی است که شاخص استفاده از نرم افزارها با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از نرم افزارها می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص ارزشیابی همکاران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/313 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/088 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 3/554 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص ارزشیابی همکاران معادل با 0/315 می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص ارزشیابی همکاران با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص ارزشیابی همکاران می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/404 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/089است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 4/512است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب معادل با 0/388می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از نرم افزارها برای ارائه مطالب می تواند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
بر اساس اولویت بندی سطح دوم، شاخص های (آشنا شدن با نرم افزارها، کارکردن با نرم افزارها، استفاده از نرم افزارها) نسبت به شاخص های (ارزشیابی همکاران، استفاده از نرم افزارها در کلاس) در اولویت هستند. این بدین معنی است که شاخص های (آشنا شدن با نرم افزارها، کارکردن با نرم افزارها، استفاده از نرم افزارها) بهتر می توانند مولفه یادگیری را به صورت معناداری اندازه گیری کنند. چون این شاخص ها با مولفه یادگیری بیشتر در ارتباط هستند.
– جدول شماره 4-3 برآورد پارامترهای مدل را در سطح رفتار نشان می دهد.
جدول 4-3 برآورد پارامترهای مدل در سطح رفتار
سطح معناداری
بار عاملی استاندارد شده
مقدار t
خطای برآورد استاندارد
بار عاملی خام
شاخص های اندازه گیری سطح رفتار
0/0005
1/000
0/0005
0/0005
0/500
استفاده از نرم افزارها در کلاس
0/0005
0/592
8/405
0/081
0/682
استفاده از نرم افزارها در همایش استانی
0/0005
0/620
9/003
0/082
0/736
استفاده از نرم افزارها در سمینارها
0/0005
0/623
9/018
0/078
0/702
استفاده از office در کلا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار، استفاده از اینترنت، کیفیت آموزش، مدل کرک پاتریک