پایان نامه با کلید واژه های سرمایه فکری، سرمایه انسانی، مالکیت فکری، سرمایه ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

طبقه بندی به نام طبقه بندی ردیابی دارایی‌های نامشهود معروف است. منظور شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی قبلی است. منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی است و منظور از ساختار خارجی، سرمایه رابطه‌ای یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که سیوبی چهار حوزه کلیدی رشد و کارایی، پایداری (دوام) و بازسازی را به عنوان هسته اصلی در هر سه جز معرفی نموده و بر اساس این چارچوب شاخص‌هایی را استخراج کرده است.
منظور از شایستگی فردی کارکنان، توانایی و ظرفیت آن‌ها در موقعیت‌ها و شرایط است و منظور از ساختار داخلی، فرهنگ رسمی و غیر رسمی سازمان و نیز حق امتیازها، مفاهیم، مدل‌ها و پایگاه داده‌ها
و سیستم داخلی است. سر انجام ساختار خارجی شامل روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان، شهرت
و محبوبیت و برندها است.
به عقیده سیوبی، شایستگی فردی کارکنان (سرمایه انسانی) برای سازمان حیاتی است. زیرا بدون وجود آن، سازمان قادر به فعالیت نیست و این شایستگی شامل مهارت‌ها، آموزش و تجربیات و. . . است.
(بنان و همکاران، ۲۰۰۰).
۶- طبقه بندی چن و همکاران (۲۰۰۴) چن معتقد است سرمایه‌های فکری از چهار عنصر زیر تشکیل شده است :
1-سرمایه انسانی
2- سرمایه رابطه‌ای
3- سرمایه نوآوری
4- سرمایه ساختاری
وی همچنین معتقد است که ساختار و اجزای سرمایه فکری تنها در وقتی منجر به دست‌یابی سازمان به موفقیت می‌گردد که با روابط مستمر و به هم پیوسته‌ای مورد حمایت قرار گیر در غیر این صورت بسیار ضعیف و شکننده است. به بیان دیگر چن بر روابط میان اجزای سرمایه فکری تاکید بیشتری داردتا بر اجزای آن(چن، ۲۰۰۴).

الگوی باتس، که

الگوی باتس، او سرمایه فکری را به سه جز سر مایه انسانی، رابطه ای و ساختاری تقسیم کرده است (بنتیس، ۲۰۰۲). الگوی سالیوان ۲۰۰۰ در این الگو، سرمایه فکری به بخش‌های سرمایه انسانی و دارایی‌های فکری و مالکیت فکری تقسیم می‌شود. اولی را می‌توان به عنوان منشا دومی و سومی در نظر گرفت.
سرمایه انسانی : می‌توان آن را نوعی دانش کارکنان تلقی کرد که شاخص‌هایی چون تجربه، فنون، مهارت‌ها و حافظه سازمانی را در بر می‌گیرد. دارایی فکری: دانش صریح طبقه بندی شده که سازمان ادعای مالکیت آن را دارد شامل می‌شود. مالکیت فکری: نوعی دارایی فکری است که از لحاظ قانونی به طور کمی به نام سازمان ثبت شده است تعدی به آن قابل پیگرد قانونی است. الگوی اسکان ۱۹۹۹ برای سرمایه فکری، اسکان یک الگوی سلسله مراتبی ارائه داده است. سرمایه‌های انسانی: ساختاری- مشتریان- سازمانی
دارای های دانشی نهادینه شده در بستر روش‌ها و نوآوری‌های سازمان.
الگوی بروکینگ ۱۹۹۶ : دارایی‌های بازار، انسان محور ساختاری، مالکیت فکری.
الگوی روس تشابه زیادی به الگوی اسکان دارد. در این الگو، سرمایه فکری به دو بخش
قابلیت مدیریت فرایندهای کسب و کار فعلی و قابلیت توسعه کسب و کارهای جدید تقسیم بندی
می‌شود (روس و روس، ۱۹۹۷).
الگوی اسویبی ۲۰۰۲ این الگو را مشتمل بر سه بخش در نظر گرفته است: شایستگی کارکنان – ساختارداخلی، ساختارخارجی.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، مالکیت معنوی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارگونومی، کیفیت ارائه خدمات، کیفیت خدمات، مدیریت کیفیت