پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط میشود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عوارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد . سیاستهای سرمایه در گردش شامل برخی اصول و برنامه هایی است که شامل اقداماتی در خصوص داراییها و بدهیهای جاری میشود.(انصاری و همکاران ،1392 (
سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی هاي شرکت ها تلقی شده و نقش مهمی در تصمیمات مالی دارد. با وجود اهمیت فراوان سرمایه در گردش براي شرکت ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روي مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر اوقات به بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه، تقسیم سود و موارد مشابه پرداخته اند. باید به این نکته توجه شود که تداوم فعالیت هاي شرکت ها تا میزان زیادي به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد. همچنین باید به این نکته توجه نمود که سرمایه گذاري که شرکت ها بر روي دارایی هاي کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که یا سررسید کمتر از یک سال به کار برده می شود، بخش قابل توجهی از ترازنامه را تشکیل داده و منبع مهمی براي بهبود عملکرد مالی به شمار می آید. ( شاکری ،1392)
سرمایه در گردش خالص ،معرف ان بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی شده است.(شباهنگ ،1387)
میتوان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند. سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد .در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها با اندازه های کوچکتر ،بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص میدهد و مدیریت ان نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است .
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه بالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارتند از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد .مدیریت سرمایه در گردش فعال ،یک نیاز اساسی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پر چالش است و هدف ان بر قراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت میباشد . معمولا هر تصمیمی که در خصوص هر یک از اجزای تشکیل دهنده مجموعه سرمایه در گردش اتخاذ شود بر سایر اجزا اثر گذار خواهد بود .( عربصالحی و دیگران ،1390)
سرمايه در گردش شامل وجوهي است كه در داراييهاي جاري سرمايه گذاري شده است، يعني وجوهي كه در يك چرخه عادي تجاري طي يك دوره كوتاه به وجه نقد تبديل ميشوند، بدون اين كه ارزش آنها كاهش يابد يا شركت ورشكسته شود و بدهيهاي جاري به بدهيهايي گفته ميشود كه در يك چرخه عادي تجاري طي يك دوره كوتاه پرداخت ميشود. (ستایش،1389)

2-1-3 ماهيت سرمايه در گردش
هر واحد انتفاعي كه نسبت جاري بيش از يك دارد سرمايه در گردش مثبت دارد.براي سطح معيني از بدهي هاي جاري،هر چه سرمايه در گردش واحد انتفاعي بيشتر باشد نسبت جاري آن بالاتر خواهد بود قراردادهاي وامهاي بلندمدت غالبا شامل مواردي ناظر بر نگهداري مبلغ معيني از سرمايه در گردش مي باشد.مقصود از در نظر گرفتن اين موارد،تامين حاشيه ايمني مناسبي براي وام دهندگان است زيرا فرض براين است كه دارائي هاي جاري در مقايسه با ساير دارائي هاي واحد انتفاعي نقدينگي بشتري را تامين مي كنند.(شباهنگ ،1387)
سرمایه در گردش یک واحد انتفاعی مجموعه منابعی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود که مشتمل بر وجوه نقد ،اوراق بهادار ،حساب ها و اسناد در یافتنی ،پیش پرداخت ها و سفارشات ،موجودی مواد و کالای ساخته شده و نیمه ساخته است .تفاوت بدهی های جاری از دارایی های جاری ، خالص سرمایه در گردش تعریف میشود .بدهی های جاری مشتمل بر حساب ها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها ،اعتبارات کوتاه مدت و هزینه های معوق است. در پاره ای از مواقع منابع سرمایه در گردش از طریق وام های بلند مدت تامین میشود بررسی ان در ساختار مالی حائز اهمیت است . ( رهنمای رود پشتی و نیکو مرام ،1385)
سرمایه در گردش الزامات مالی کوتاه مدت یک شرکت اقتصادی است .سرمایه در گردش یک سرمایه تجاری است که در یک تجارت خاص برای مدت بیش از یک سال باقی نمی ماند . در این حالت ، پول سرمایه گذاری شده در جریان فعالیت های معمول تجاری از نظر شکل و محتوا تغییر حالت می دهد . نیاز به حفظ سرمایه در گردش مناسب را به سختی می توان مورد پرسش قرار گیرد . همان طور که گردش خون در بدن انسان برای حفظ حیات بسیار ضروری است، جریان منابع مالی برای حفظ کسب و کار بسیار ضروری است. اگر جریان مالی ضعیف شود ، تجارت نیز به سختی می تواند شکوفا شود و رونق بگیرد و یا حتی به زنگی خود ادامه دهد . سرمایه در گردش بیمار و گرسنه بطور کلی به عنوان یکی از چند عامل اصلی دخیل در شکست تجارت های کوچک در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه معتبر شناخته می شود . در نهایت موفقیت یک شرکت در گروی توانایی آن شرکت به تولید وجه نقد دریافتی مازاد بر هزینه است . مشکلات جریان نقدینگی در بسیاری از کسب و کارهای کوچک به دلیل مدیریت مالی ضعیف و به ویژه عدم برنامه ریزی وجوه نقد مورد نیاز تشدید می یابد . (Padachi ,2006)
2-1-4 اهميت سرمايه در گردش

در مورد اهمیت موضوع سرمایه در گردش ،برخی از مطالعات نشان میدهد که حجم زیادی از دارایی شرکت ها در سرمایه در گردش شرمایه گذاری شده است . موضوع دیگر در مقوله سرمایه در گردش و وجه نقد در خلق ارزش و مازاد بازده سهام این است که اگرچه سرمایه در گردش معمولا به احتلاف بین دارایی جاری و بدهی جاری اطلاق میشود،اما وجه نقد موجود در سرمایه در گردش ،وجه نقد محدود شده تلقی میگردد و نمی تواند برای بازده سرمایه گذاری ها به کار گرفته شود .(فخاری،1392)
اهمیت روز افزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحد های انتفاعی و نقش ان بر ثروت سهامداران موجب شده است که در واحد های انتفاعی بزرگ ،مدیریت مستقل برای کنترل و هدایت سرمایه در گردش ایجاد شود . از جمله دلایل اهمیت سرمایه در گردش عبارتند از :
سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده ، رخ میدهد) دستخوش تغییرات دائمی است .این وضع باعث میشود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار دارایی های جاری ، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شده است .
شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است مدیران مجبورشوند در تصمیماتی که قبلا برای تامین مالی گرفته اند ، تجدید نظر کنند .مثلا اگر برای تامین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه مدت استفاده شده باشد .گرفتن وام های اضافی و تمدید وام های که سر رسید شده ، مستلزم صرف وقت و انرزی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود .
اغلب میزان منابع ومصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده میشود در حال افزایش است به نحوی که دارایی های جاری حدود 75 درصد کل دارایی های شرکت و بدهی های جاری حدود 60 درصد ساختار مالی شرکت ها را تشکیل میدهد .در این حالت ، میزان سرمایه در گردش در ساختار مالی شرکت ها بسیار بالاست.
اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش شرکت کاهش یابد چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان شود
نقش سرمایه در گردش بر افزایش ثروت سهامداران به دلیل ارتباط با فعالیت های عملیاتی توجه خاصی را طلب میکند.
تداوم فعالیت ،موفقیت و شکست واحد های انتفاعی به مدیریت سرمایه در گردش بستگی دارد .زیرا با مدیریت صحیح سرمایه در گردش ، بازده افزایش و خطر کاهش می یابد .(رهنمای رود پشتی و نیکو مرام ،1385)
به دليل نبود برنامه ريزي مناسب براي ميزان سرمايه در گردش مورد نياز ، بيشتر شركتها داراي مازاد يا كسري سرمايه در گردش هستند. براي يك شركت ميزان بهينه ي سرمايه در گردشي كه بايد نگهداري كند تا به بيشترين سودآوري برسد ، از اهميت زيادي برخوردار است . اگر سرمايه در گردش بيش از حد نياز نگهداري شود ؛ آنگاه شركت بيش از حد در داراييهاي جاري سرمايه گذاري كرده است و در نتيجه يك نوع هزينه فرصت از دست رفته به وجود ميآيد.
مديريت كاراي نقدينگي شامل برنامه ريزي و كنترل داراييها و بدهي هاي جاري به گونه اي است كه خطر عدم توانايي برآوردن تعهدات كوتاه مدت را از بين برده و از سرمايه گذاري اضافي در اين داراييها جلوگيري به عمل آورد .(ستایش،1389)
اهميت روزافزون سرمايه در گردش در تداوم فعاليت واحدهاي انتقاعي موجب گرديد، راهبردهاي مختلفي براي مديريت سرمايه در گردش مدنظر قرار گيرد .واحدهاي انتقاعي با بكارگيري راهبردهاي گوناگون در ارتباط با مديريت سرمايه در گردش ميتوانند ميزان نقدينگي شركت را تحت تاثير قرار دهند. اين راهبردها ميتواند بر ميزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد.( زهدی، 1389)
مدیریت سرمایه در گردش بویژه برای شرکت های کوچک پراهمیت است .یک موسسه کوچک میتواند با اجاره کارخانه و تجهیزات میزان دارائیهای ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق ،حسابهای دریافتنی و یا موجودیها ندارد .
بنابراین دارائیهای جاری برای مدیر مالی شرکت های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. بعلاوه بعلت عدم دسترسی مدیر مالی شرکت های کوچک به بازارهای سرمایه و اعتبارات طویل المدت ،شرکت باید بطور جدی بر اعتبارات تجاری و وامهای کوتاه مدت بانکی تکیه کند. این هر دو بر خالص سرمایه در گردش اثر میکنند چه باعث بالا رفتن بدهیهای جاری میشوند.(بریگام ،1376)
نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی ها ی سررسید شده و استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری میباشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش است . هر گونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری میگذرد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد .
مدیریت سرمایه در گردش ار جمله مهم ترین مسائل ساختار مدیریتی است . اهمیت این موضوع بدلیل عوامل زیر بیشتر میشود :
بیشتر شرکت های ایرانی بدلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح میدهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب میشود که شرکت ها در سررسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود .
از طرف کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از انها به ورشکستگی کشیده می شود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه در گردش است
سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشند و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل میشود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن شود .در این مورد سرمایه گذار دو مسئله پیش رو دارد ، اول این که چه مقدار سرمایه و در چه حوزه هایی وارد کند ، دوم این که سرمایه را چگونه در یک افق بلند مدت هدایت کند . برای این موارد نیاز به تدوین استراتژی دارد که اینده بازار را امروز تشخیص دهد.(حسن پور،1388)

2-1- 5 چرخه سرمایه در گردش
عناصر مختلفی سرمایه در گردش به هم مرتبط اند، و می تواند به عنوان بخشی از یک چرخه نمایش داده شود.

شکل 2-1-1 : چرخه سرمایه در گردش ( Khan and Jain ,2007)
چرخه سرمایه در گردش نیز به عنوان چرخه های عملیاتی شناخته شده است، با اصلاح اخیر در پول نقد ، چرخه تبدیل مدت زمان خالص بین هزینه های نقدی واقعی شرکت در قبال خرید منابع تولید و بازیابی نهایی و رسید پول نقد حاصل از فروش محصول را نمایش می دهد
چرخه عملیاتی را می توان مرکز نیاز به سرمایه در گردش نامید. جریان مستمر از پول نقد برای تامین کنندگان، به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، نسبت بدهی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، حساب های دریافتنی