پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، نسبت بدهی

دانلود پایان نامه ارشد

ه نمود به‌این‌ترتیب مناسب‌ترین میزان دارایی جاری از کل دارایی‌ها را پیش‌بینی کرد. (نیکومرام و همکاران ،1385)
=(جاری های دارایی)/(ها دارایی کل )نسبت دارایی های جاری به‌کل دارایی‌ها
نوع سیاست بدهی‌های جاری10 (TCl/ TA) :
این نسبت نشان‌دهنده درجه اتکای واحد انتفاعی به منابع مالی کوتاه‌مدت برای تحصیل دارایی‌هاست.مقدار این نسبت تحت تاثیربدهی های جاری و منابع دائمی وجوه (مانند حقوق صاحبان سهام ) قرار می‌گیرد.(نوو، 1385)
=( جاری های بدهی)/(ها دارایی کل )نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی‌ها
در مورد مدیریت بدهی‌های جاری هر چه نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارائی‌ها بزرگ‌تر باشد به معنای اتخاذ سیاست متهورانه‌تر در مورد بدهی‌های جاری می‌باشد و برعکس هر چه این نماد کوچک‌تر باشد نشان‌دهنده اتخاذ استراتژی محافظه‌کارانه‌تر در مورد بدهی‌های جاری است. (رهنمای رودپشتی و کیائی،1387)
1-7-3 متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت11 :
اندازه شرکت تعیین‌کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است (فتحی و توکلی،1388)
رشد فروش12 :
برای اندازه‌گیری رشد شرکت از رابطه زیر استفاده می‌شود:
=(امسال فروش – گذشته سال فروش)/(گذشته سال فروش) رشد فروش
نسبت بدهی13 :
نسبت بدهی نشان می‌دهد که چند درصد از کل دارائی‌های مؤسسات توسط بستانکاران تأمین گردیده است ) ریحانی شهرستانی ،1364(
=(بدهیها جمع)/(داراییها جمع )نسبت بدهی
1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی نقش سیاست های سرمایه در گردش برعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد .
1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 می‌باشد .
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی
سیاست سرمایه در گردش : سیاست‌های سرمايه در گردش شامل برخي اصول و برنامه‌هایی است كه شامل اقداماتي در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌های جاري می‌شود.(فتحی و توکلی،1388) مدیران می‌توانند با انتخاب استراتژی مختلف میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند .معیار تفاوت این استراتژی‌ها ریسک و بازده است یعنی در زمینه دارایی جاری می‌تواند استراتژی محافظه‌کارانه یا جسورانه را به کاربست و درزمینه بدهی جاری نیز می‌تواند یکی از دو استراتژی محافظه‌کارانه یا جسورانه را انتخاب نمود. استراتژی‌های سرمایه در گردش به دو قسمت تقسیم می‌شوند : استراتژی‌های محافظه‌کارانه و استراتژی‌های جسورانه (تهراني، 1385)
بازده دارایی : بازده دارایی‌ها نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی‌ها می‌باشد و بیشتر بر روی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی‌ها) میزان استفاده بنگاه از اهرم‌های مالی (نظام دوپانت را تشکیل می‌دهند. اگر دارائی‌های اضافی در عملیات به کارگرفته شوند مانند این است که هزینه‌های عملیاتی افزایش‌یافته‌اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی‌ها این است که مدیران را به کنترل دارائی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. (صحت،1390)
بازده حقوق صاحبان سهام : نسبت مالی فوق میزان کارائی شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را بررسی می‌نماید. درواقع این نسبت بیان می‌نماید که بنگاه اقتصادی به ازا یک ریال سرمایه‌گذاری سهامداران به چه میزان سود خالص برای آن‌ها کسب می‌نماید. (صحت،1390)
کیو توبین : روش کیوی توبین ، توسط جیمز توبین (1978)، برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد . این نسبت ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت (هزینه جایگزینی دارایی‌های آن شرکت)را اندازه‌گیری می‌کند.به‌صورت تئوری در بلندمدت این نسبت به سمت واحد میل می‌کند، اما شواهدی تجربی نشان می‌دهد که در همین زمان این نسبت می‌تواند به‌طور معناداری با عدد یک متفاوت باشد .نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به دفتر می‌باشد با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه ،هزینه جایگزینی دارایی‌های فیزیکی را به‌جای ارزش دفتری دارایی‌های فیزیکی بکار می‌گیرد .نسبت حاصله به این شکل به کار می‌رود که چنانکه نسبت کیوی یک شرکت بزرگ‌تر از مقدار واحد و نیز بزرگ‌تر از مقدار کیوی رقابتی باشد مزبور توانایی کسب سود بیش‌تر از شرکت‌های مشابه را داراست.(همتی و همکاران،1389)
1-10 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان مساله تحقیق ، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد . در ادامه متغیرها و فرضیه‌ها و قلمرو تحقیق ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد. در فصل دوم ،ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به‌تفصیل موردبحث قرار می‌گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می‌گردد.در فصل سوم ، روش مورداستفاده برای تحلیل فرضیه‌ها به‌طور کامل شرح داده می‌شود . در فصل چهارم ،تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها انجام خواهد شد و درنهایت در فصل پنجم ،نتایج تحلیل‌ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.

فصل دوم :

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول :

سرمایه در گردش

2-1-1 مقدمه

امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژه‌ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا هست. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاري هست، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به‌عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی داراي اهمیت ویژه‌ای است).عباس زاده و همکاران ، 1392(
شالوده مباحث مديريت مالي را سرمايه تشكيل می‌دهد و می‌توان ادعا كرد كه همه فعالیت‌های تجاري نيازمند سرمایه‌اند، سرمايه عبارت است از تمام منابع مالي كه مورد مصرف شركت قرار می‌گیرد و در اين راستا مديريت مالي چارچوب روابط بين سرمايه و شركت را مشخص می‌کند.( فتحی، 1388)
یکی از وظایف مدیریت مالی، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش هست. مدیریت سرمایه در گردش درواقع همان مدیریت بر دارایی‌ها و بدهی‌های جاري هست. مهم‌ترین دارایی‌های جاري عبارت از وجه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها می‌باشند. موجودي زیاد و افزایش دادوستد رویه‌های اعتباري منجر به فروش بالا می‌شود. موجودي زیادتر همچنین ریسک عدم پوشش تقاضا را کاهش می‌دهد. دادوستد اعتباري ممکن است فروش را تحریک کند به خاطر اینکه به شرکت اجازه می‌دهد تا به کیفیت محصول قبل از پرداخت دسترسی پیدا کند.( عباس زاده و همکاران ، 1392)
امروزه در همه واحدهاي تجاري سرمايه در گردش بخش عظيمي از سرمايه سازمان را به خود اختصاص می‌دهد و مديريت آن نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. سرمايه در گردش براي موفقيت هر واحد تجاري يك عامل مهم است و نيازمند كنترل و مديريت كافي هست. مديريت سرمايه در گردش، به دنبال رسيدن به شرايطي است كه شركت با مازاد يا كمبود نقدينگي مواجه نشود. درصورتی‌که شركت با كمبود نقدينگي مواجه گردد. عدم نگهداري سطح مطلوب نقدينگي براي يك شركت، باعث می‌شود آن شركت در استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت موفق نباشد و براي توليد كالاها و رفع نيازهاي مشتريان، به مواد اوليه موردنیاز دسترسي به‌موقع نداشته باشد . همچنين ممكن است واحد تجاري در ايفاي به‌موقع تعهداتش با مشكل مواجه شده و بر اعتبار آن اثر سوء گذارد. چنين شركتي به علت كمبود منابع قادر به بهره‌برداری از شرايط مطلوب بازار و پذيرش پروژه‌های سودآور نخواهد بود. اين شركت قادر به تهيه يكجاي تجهيزات موردنیاز خود و استفاده از تخفیفت نقدي نخواهد بود. ادامه اين وضعيت ممكن است باعث سقوط قیمت سهام شرکت و نهایت با کاهش ارزش به خاتمه فعاليت واحد تجاري منجر شود.( زهرا ديانتي ،1391)
سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی‌های واحدها وب‌گاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل‌توجهی دارد . توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به‌تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است .
تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه‌مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت‌های عملیاتی در یک دوره عادی که معمول سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می‌شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود .
نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سر رسید شده، و استفاده از فرصتهای ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش می باشد .
هرگونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد. (رهنمای رود پشتی و کیائی،1387)
مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژي مناسبی را براي اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند.
چنانچه نوع استراتژي مدیریت دارائی هاي جاري و بدهی هاي جاري در موقعیتی معین به گونه اي مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژي مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. ایجاد تعادل در دارائی هاي جاري و بدهی هاي جاري از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوريکه تصمیم گیري در مورد یکی بر روي دیگري تاثیر زیادي می گذارد. ( عباس زاده و همکاران ،1392)

2-1-2 تعریف سرمایه در گردش
سرمايه درگردش يك شركت مجموعة ي مبالغي است كه در دارايي هاي جاري سرمايه گذاري ميشود. همانند تعداد زيادي از عناوين مديريت مالي، سرمايه در گردش نيز به وسيله افراد مختلف در مفاهيم متفاوتي به كار رفته است.
از لحاظ واژه شناسي نيز سرمايه در گردش در مقابل عبارت انگليسي(Working capital) آورده شده است و در تعبیر دیگری مترادف (Criculated Capital) می باشد.( مالكي نيا ،1390)
سرمایه در گردش مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود .خالص سرمایه در گردش برابر است با دارایی جاری منهای بدهی جاری.(تهرانی،1385)
(2-1-1 ) :
سرمایه در گردش خالص = بدهی های جاری – داراییهای جاری

سرمایه در گردش یک ابزار مهم برای رشد و سودآوری شرکت های بزرگ است. اگر میزان سرمایه در گردش به اندازه کافی نباشد، می تواند به کمبود و مشکلات درعملیات روزانه منجر شود. همچنین سرمایه در گردش خالص نیز به عنوان کسر بدهی جاری از دارایی جاری تعریف شده است . هر دو جزء از فرمول سرمایه در گردش فوق را می توان در ترازنامه یافت . دارایی های جاری سمت چپ ترازنامه رامی توانند تشکیل می دهند . دارایی های جاری ان دسته از دارایی های می باشند که در عرض یک سال تولید پول نقد می نماید. دارایی های جاری به طور معمول در مواردی هم چون پول نقد ویا معادل پول نقد، سرمایه گذاری کوتاه مدت ، تجارت و دیگر مطالبات، و همچنین پیش پرداخت هزینه های ، موجودی و  کالای در جريان ساخت تقسیم شده است .) یعنی دارایی های جاری متشکل از موارد فوق است ( بدهی های جاری را می توان در سمت راست ترازنامه یافت و بدهی جاری تعهداتی است که باید ظرف یک سال برآورده شوند. بدهی های جاری در حساب های پرداختنی تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهي هاي معوق تقسیم شده است . (Hillier et al , 2010)
سرمایه ، در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایه گذاری میشود . طبق نظر اسکیلینگ14 نیز عموماً واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در داراییهای جاری، بدهیهای جاری، وجوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه