پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

حاکی از تفاوت معنی‌دار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بین صنایع مختلف بوده و همچنین عدم تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارد.
تحقیقی تحت عنوان « سیاست‌های سرمایه در گردش و ریسک شرکت » توسط زهدی و همکاران بر روی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 انجام گرفت . نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين سياست سرمايه در گردش و ريسك شركت رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. ديگر یافته‌های تحقيق نيز حاكي از آن است، كه بين اندازه شركت و ريسك ، يك رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.
تحقیقی تحت عنوان « بررسی تأثیر سیاست‌های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران » توسط نوفرستی و محمد زاده در صنایع شیمیایی و غذایی در سال1388 انجام گرفت . نتايج تحقيق نشان داد که با افزایش سرمایه در گردش و کاهش ریسک عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها بازده سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد ولی میزان افزایش سرمایه در گردش نباید از متوسط صنعت باشد چون در این صورت باعث کسب بازده بالاتر نمی‌شود .
تحقیقی تحت عنوان « رابطه بين استراتژي سرمايه در گردش و معيارهاي سودآوري شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران » توسط مالکی نیا و همکاران بر روی شرکت‌های خودرو، داروسازی و كاني در سال1390 انجام گرفت . نتايج تحقیق نشان داد که بين سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با استراتژي مديريت سرمايه در گردش رابطه معنی‌دار و مستقيم وجود ندارد ، ولي بين استراتژی‌های مديريت سرمايه در گردش و نرخ بازده سرمایه‌گذاری رابطه معنی‌دار مستقيم ولي نه‌چندان قوي وجود دارد.
تحقیقی تحت عنوان « بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران » توسط کاکا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزیابی عملکرد، سرمایه در گردش، عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دولت صفوی، تاریخ ایران، علمای شیعه