پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران،1385)

(شکل 2-1-5) : ساختار دارایی‌های جاری را با تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت
(رهنمای رودپشتی و همکاران،1385)

روش‌های تأمین منابع مالی به لحاظ گستره زمانی با نرخ بهره رابطه مستقیم دارند.بنابراین شناخت انواع روش‌های تأمین مالی ،دستیابی به اهداف مدیریت مالی را تسهیل خواهد کرد .آنچه توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است انتخاب مناسب‌ترین سرمایه در کشور است .در شرایطی ، استراتژی محافظه‌کارانه ، کارآمدتر و اثربخش‌تر است اما در شرایط دیگر ، استراتژی جسورانه می‌تواند مؤثرتر باشد در انتخاب این دو استراتژی و توجه به سایر شرایط هر واحد انتفاعی ،کیفیت مدیریت سرمایه در گردش را ارتقاء خواهد بخشید.توجه به رویکرد اقتضایی و نگرش سیستمی در مدیریت ،در انتخاب مؤثرترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش کارساز خواهد بود .
بنابراین شیوه تأمین مالی در مدیریت مالی در سرمایه در گردش بر سود و ثروت سهامداران نیز مؤثر می‌باشد .ترکیب مناسب دارایی جاری اعم از موقت و دائمی که متأثر از حجم فروش و تولید خواهد بود با شیوه مناسب تأمین مالی به مدیران سرمایه در گردش کمک خواهد کرد تا آن‌ها حد مطلوبی از دارایی‌های جاری را از طریق بدهی‌های جاری تأمین نمایند و در شرایط خاص از استراتژی محافظه‌کارانه یا جسورانه استفاده کنند.(رهنمای رود پشتی و همکاران،1385)
2-1-15 سیاست‌های مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش
سیاست سرمایه در گردش زمانی مطلوب است که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند ، بنابراین علاوه بر نسبت‌های تحلیل گری سرمایه در گردش ،توجه به عوامل دیگر نیز ضروری است.(رهنمای رود پشتی و همکاران،1385)
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش می‌گیرد ممکن است با توجه به دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری باشد .اگر شرکتی در مورد بدهی‌های جاری یک استراتژی محافظه‌کارانه در پیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می‌گردد چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارایی‌های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی‌های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می‌یابد. (رودپشتی وکیائی ، 1387)
جدول زیر رابطه بین دارایی‌های نقد و روش‌های تأمین مالی را با توجه به خطر و بازده و ارتباط آن‌ها با استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش را نشان می‌دهد.

تأمین مالی
دارایی‌های نقد

نقدینگی پایین
استراتژی
نقدینگی بالا
استراتژی
کوتاه‌مدت
بازده بالا
خطر بالا
جسورانه
بازده معتدل
خطر معتدل
محافظه‌کارانه
بلندمدت
بازده معتدل
خطر معتدل
محافظه‌کارانه
بازده بالا
خطر بالا
جسورانه

(جدول 2-1-2) : رابطه بین دارایی‌های نقد و روش‌های تأمین مالی (رودپشتی،1385)
زمانی که میزان نقدینگی پایین و استراتژی تأمین مالی کوتاه‌مدت باشد نوع استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانه است . بنابراین بازده و خطر بالاست.در مقابل وقتی‌که نقدینگی بالا و برنامه تأمین مالی کوتاه‌مدت،است .نوع استراتژی مدیریت سرمایه در گردش محافظه‌کارانه خواهد بود . (رودپشتی،1385)

مدیران ممکن است دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری سیاست‌های محافظه‌کارانه و یا جسورانه اتخاذ نمایند و در کل می‌توانیم نتایج حاصل از استراتژی‌های مختلف سرمایه در گردش را به شرح زیر خلاصه کنیم:
نتیجه استراتژی محافظه‌کارانه در دارایی جاری و محافظه‌کارانه در بدهی جاری ،(( ریسک و بازده کم )) است .
نتیجه استراتژی محافظه‌کارانه در دارایی جاری و جسورانه در بدهی جاری ، (( ریسک و بازده متوسط )) است.
نتیجه استراتژی جسورانه در دارایی جاری و جسورانه در بدهی جاری ،((ریسک و بازده زیاد )) است .
شکل (2-5) نتایج استراتژی‌های جسورانه و محافظه‌کارانه در دارایی جاری و بدهی جاری را نشان می‌دهد :

ریسک و بازده
زیاد

ریسک و بازده
متوسط

جسورانه
استراتژی بدهی‌های جاری
ریسک و بازده
متوسط
ریسک و بازده
کم
محافظه‌کارانه

جسورانه
محافظه‌کارانه

استراتژی دارایی‌های جاری

شکل (2-1-6) : نتایج استراتژی های جسورانه و محافظه (رودپشتی،1385)

سیاستی که یک مدیر مالی در مورد اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش می‌گیرد ممکن است با توجه به دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری باشد مثلاً امکان دارد که مدیری هم در مورد بدهی‌های جاری و هم در مورد دارایی‌های جاری محافظه‌کارانه عمل کند و شرکت دیگری ، در مورد هر دو ،سیاست جسورانه در پیش بگیرد ، ولی اکثر شرکت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که ازنظر ریسک و بازده در وضعی نسبتاً متعادل قرار گیرند .

سیاست متعادل ( برای مدیریت سرمایه در گردش ) دارای خصوصیات زیر است :
حجم دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری در حد متعارف است
اقدامات جسورانه درزمینه دارایی جاری در سایه سیاست‌های محافظه‌کارانه درزمینهٔ بدهی جاری ،خنثی می‌شود . (نوو،1385)
2-1-16 سیاست سرمایه در گردش و ثروت سهامداران
برای شرکتی که هدفش تحصیل سود است کدام سیاست ازنظر اداره سرمایه در گردش مطلوب است ؟به‌طورکلی ،پاسخ به این پرسش آسان است . در مورد سرمایه در گردش سیاستی مطلوب است که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند . ولی در مرحله عمل ،اجرای این سیاست و تبدیل آن به‌صورت نسبت‌های نقدینگی ،نسبت‌های جاری و سرمایه در گردش خالص مطلوب و موردنظر ،کار چندان ساده‌ای نیست و این بدان جهت است که باید متغیرهای متعددی(ازجمله محیط عملیاتی شرکت )را همزمان تحت کنترل درآورد و بر آن‌ها اعمال‌نفوذ کرد . بنابراین وقتی‌که مدیران می‌خواهند نوعی سیاست در خصوص سرمایه در گردش شرکت اتخاذ کنند و در مورد ساختار دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری شرکت ،استراتژی خاصی را به اجرا در اویند ،ناگزیر به سلیقه شخصی خود عمل می‌کنند و قضاوتشان ذهنی خواهد بود . (نوو،1385)
2-1-17 سیاست‌های سرمايه در گردش و عملكرد مالي شرکت‌ها
شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در سرمايه در گردش خود را به حداقل برسانند يعني يك سياست جسورانه را در پيش گيرند و يا اينكه يك سياست محافظه‌کارانه را انتخاب كنند، بنابراين مديريت شركت مجبور است قبل از انتخاب سياست سرمايه در گردش خود در مورد موازنه‌ی ريسك و بازده تصمیم‌گیری نمايد. حداقل كردن سرمایه‌گذاری در سرمايه در گردش( سياست تهاجمي) ممكن است به‌طور مثبتي بر روي سودآوری شركت تأثیر بگذارد. از سوي ديگر سرمایه‌گذاری سنگين در سرمايه در گردش(سياست محافظه‌کارانه) نيز ممكن است منجر به سودآوری گردد چراکه به‌عنوان‌مثال، نگه‌داشتن موجودي كالاي زياد، هزينه وقفه‌های احتمالي در فرآيند توليد و خسارات ناشي از كميابي توليدات را كاهش می‌دهد و همچنين هزینه‌های تأمین را کاهش داده و در مقابل نوسانات قيمت از شركت حمايت می‌کند. مزاياي يك سياست تهاجمي كاهش هزینه‌ها و افزايش سود می‌باشد. چندين هزينه با استفاده از يك سياست تهاجمي ممكن است كاهش يابد كه از آن جمله به موارد زير می‌توان اشاره كرد :
هزینه‌های موجودي كالا پایین‌تر و درنتیجه نگهداري كمتر موجودی‌ها و گردش سريع موجودی‌ها.
هزینه‌های وصول مطالبات پایین‌تر با استفاده از سياست اعتباري تهاجمي.
كاهش هزینه‌های بودجه‌بندی به دليل استفاده‌ی زياد از بدهی‌های کوتاه‌مدت.

لازم به ذكر است براي شرکت‌های کوچک‌تر به دليل استفاده بيشتر از بدهی‌ها در مقايسه با شرکت‌های بزرگ‌تر، سياست سرمايه در گردش تهاجمي می‌تواند سودآوری‌شان را به‌طور فراوان اي افزايش دهد. اگرچه بايد توجه داشت كه سیاست‌های سرمايه در گردش تهاجمي، ريسك ناتواني در اداي تعهدات را هم افزايش می‌دهد. در كل می‌تواند این‌چنین استدلال كرد كه سیاست‌های سرمايه در گردش جسورانه، اگرچه ريسك زيادي را نيز دارا می‌باشد در مقايسه باسیاست‌های سرمايه در گردش محافظه‌کارانه داراي سودآوري بيشتري است و شرکت‌ها بايد از طريق موازنه‌ی ريسك و بازده كه شالوده‌ی تمام تصمیم‌گیری‌های مالي است، سیاست‌های سرمايه در گردش مناسب را اتخاذ نمايند (حسینی ، 1388)

بخش دوم :
عملکرد مالی

2-2-1 مقدمه
يكي از دغدغه‌های اساسي سازمان كنوني، دستيابي به يك شيوه ارزيابي عملكرد جامع، قابل‌اعتماد و انعطاف‌پذیر است تا با استفاده از آن، اطلاعات دقيق و كافي را درباره جايگاه امروز خويش به دست آورند و با نگاه به آينده، از خطاهای گذشته درس بگيرند در ضمن، ساختار مالي نيز به‌عنوان مهم‌ترین ، عامل مؤثر بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها و براي جهت‌گیری آن‌ها در بازارهای سرمايه مطرح‌شده است. محيط متحول و متغير كنوني، درجه‌بندی شرکت‌ها را به لحاظ اعتباري نيز تا حدودي به ساختار مالي آنان منوط كرده است. اين وضعيت، برنامه‌ریزی راهبردي آن‌ها را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف “حداكثر كردن ثروت سهام‌داران نزديك كرده است. درواقع بايد گفت ، كه عملكرد بهينه نظام اقتصادي و مالي در هر نهاد و شركت وابسته به وجود بخش مالي كارا و قدرتمنداست. بنابراين، تدوين راهكارهاي صحيح، به‌منظور بهبود عملكرد مالي يك سازمان، يكي از مهم‌ترین اجزاي فرايند ارزيابي عملكرد مالي سازمان‌ها است. (میرغفوری و همکاران،1390)
در ارزیابی عملکرد مالی یک مؤسسه، به دنبال یافتن راه‌هایی براي اندازه‌گیری دستاوردهاي مالی و اقتصادي تصمیمات پیشین مدیران آن مؤسسه هستیم که در طول زمان، منجر به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها، عملیات اجرایی و وضعیت مالی آن مؤسسه شده است(محمد پور زرندی و همکاران،1392)

2-2-2 تعریف عملکرد

عملکرد مفاهیم مرتبط با آن در حوزه علوم نظری هستند .بنابراین با توجه به اینکه به علت نسبی بودن اصول ،قوانین و نظریه‌های موجود ،منابع مطالعاتی و تحقیقی مختلف ،دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تعریف یک مفهوم اجتماعی انسانی ارائه می‌دهند.در اواخر سال 1970 و اوایل 1980 حرکتی رخ‌داده است که به‌موجب آن پرسنل شرکت به گروه “منابع انسانی”تغییر نام داد. این تغییر اذعان داد که کارمندان دارایی‌های مهم‌اند.،نه اینکه تنها قطعات دارایی باشند این نیز حاکی از به رسمیت شناخته در حال ظهور است که در سازمان باید به‌عنوان هزینه‌های عمل تاریخی از کارکنان با توجه به قطع ،و نه به‌عنوان منابع مهمی از درآمد و سود پرداخت کند. بااین‌حال در بسیاری از شرکت‌ها ،تغییر بیشتر نمادین و نه اساسی بود.حداقل بخشی از این مشکل را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی(مانند جلسات آموزشی و برنامه‌های تشویقی)می‌توان بسیار قابل‌مشاهده باشد،درحالی‌که بازگشت در آن دسته از سرمایه‌گذاری برای اندازه‌گیری دشوار است. پژوهشگران علاقه‌مند در مدیریت منابع انسانی (HRM)35زمان و انرژی قابل‌توجهی در تلاش برای درک اینکه دقیقاً چگونه می‌باشد و همچنین تحت شرایطی،سرمایه‌گذاری‌های مختلفی درHRM موجب بهبود عملکرد یک شرکت است ،صرف می‌کنند.اگرچه پیشرفت ایجادشده تلاش محققان برای اثر شیوه‌های مدیریت انسانی به نتایج متناقضی منجر شده است. عدم یکنواختی در آن بیش‌ازحد تعجب‌آور نیست ،به‌طورکلی،علم تمایل حرکت به جلو ،متناسب با شروع دارد.(بیجاری،1391)
دهه 1950
دهه 1960
دهه1970
دهه 1980
دهه 1990
دهه 2000به بعد
کارایی
کارایی و اثربخشی
کارایی واثربخشی بهره وری
کارایی واثربخشی بهره وری و انعطاف پذیری
کارایی واثربخشی بهره وری و انعطاف پذیری وخلاقیت
کارایی واثربخشی بهره وری و انعطاف پذیری وخلاقیت و بهبود مستمر
عملكرد در لغت يعني حالت يا كيفيت كاركرد و عبارت است از فرآيند تبيين كيفيت اثربخشي و كارايي اقدامات گذشته. (زاهدي ،1390)

جدول 2-2-1
عملکرد، به چتری تشبیه می‌شود که تمام مفاهیم موردنیاز یک سازمان برای دستیابی به موفقیت و فعالیت‌های مرتبط با آن را پوشش می‌دهد. به‌این‌علت که نوع عملکرد سازمانی خاص، منحصربه‌فرد است، مفهوم عملکرد کلی یک سازمان نیز پدیدهای پیچیده است.
تعاريف مختلفي در متون مختلف راجع به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، نرخ بهره Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شرکت، ارزیابی عملکرد، صاحبان سهام