پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

ابعادی موضوعی مهم قامداد می شود . مدیریت سرمایه در گردش شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی های جاری و بدهی به شیوه ای است که ریسک عدم توانایی در پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت را از بین می برد و از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارایی ها ممانعت به عمل می آورد. (Nyabwanga ,2012)
هدف مدیریت سرمایه در گردش، كسب اطمينان از استفاده بهينه از منابع براي سودآوري و حداكثر كردن ثروت سهام داران است. بنابراين سرمايه در گردش، مي تواند يكي از عوامل ايجادكنندة ارزش براي سهام داران در نظر گرفته شود. بر اساس ديدگاه راپا پورت، كاهش سرمايه گذاري مازاد در سرمايه در گردش، به افزايش ارزش براي سهام داران مي انجامد . كاهش نياز اضافي به سرمايه در گردش، بدين معناست كه يك كسب وكار، داراي جريان هاي نقد خروجي كمتري براي موجودي ها و بدهكاران باشد و افزايش در جريان هاي نقد ورودي، ارزش کسب و کا را اقزایش دهد . )مرادی ،1392 (
مديريت سرمايه در گردش يكي از حوزه هاي مهم در مديريت مالي ومديريت سازمان ها به حساب مي آيد، چرا كه به طور مستقيم نقدينگي وسودآوري شركت ها را تحت ثأثير قرار مي دهد. احتمال ورشكستگي براي شركت هايي كه در معرض مديريت نادرست سرمايه در گردش حتي با وجود سودآوري مثبت، وجود دارد. مديريت سرمايه در گردش با دارايي ها و بدهي هاي جاري سروكار دارد. دارايي هاي جاري يك شركت قسمت قابل توجهي از كل دارايي هاي آن را تشكيل مي دهد. سطوح بيش از حد دارايي هاي جاري مي تواند منجر به تحقق بازده سرمايه گذاري كمتر از حد متعارف شود. با وجود اين، شركت هايي كه دارايي هاي جاري كمي دارند در روند عادي عمليات، كمبود ها ومشكلاتي خواهند داشت. ) شماخی ، 1392 (
مديريت سرمايه در گردش با يافتن منابع تامين مالي كوتاه مدت و سرمايه گذاري آن منابع در داراييهاي كوتاه مدت ارتباط دارد. مديريت سرمايه در گردش با سودآوري و ريسك شركت در تعامل است. مديريت سرمايه درگردش نامناسب منجر به سرمايه گذاري مازاد در داراييهاي جاري و كاهش سودآوري شركت ميگردد. از سوي ديگر مديريت سرمايه در گردش ضعيف، باعث عدم توازن در داراييهاي جاري و بدهيهاي كوتاهمدت شده و در نتيجه باعث ايجاد مشكلات مالي ميگردد و در نهايت شركت را به مخاطره مياندازد. سطح مناسب سرمايه درگردش، كه موازنهاي از ريسك و سودآوري است، ميتواند تحت تاثير عوامل درون سازماني و برون سازماني قرار گيرد
امروزه مديريت سرمايه در گردش كه همان مديريت بر منابع و مصارف جاري مي باشد، جهت حد اكثر سازي ثروت سهامداران به عنوان بخشي از وظايف مديريت مالي، داراي اهميت ويژه اي مي باشد . در حال حاضر ، تمركز مديريت مالي بر موضوعاتي چون ارتباط بين خطر- بازده و حداكثر نمودن بازده در مقابل خطر قرار گرفته است. از آنجا كه مديريت مالي در ارتقا و كارايي سازمان ها و بهبود عملكرد و سودآوري آن ها تاثير بسزايي داشته است، تصميمات سرمايه گذاري و تامين مالي از جمله مهم ترين تصميمات مالي يك شركت مي باشد كه به عنوان زير مجموعه مديريت سرمايه در گردش قرار مي گيرد.) زهدی ، 1389 (
یکی از مهمترین بحث هاي مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است که نقش قابل توجهی در رشد و بقاي واحد انتفاعی ایفا می کند. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارائی هاي جاري و مدیریت بدهی هاي جاري تقسیم می شود. (عباس زاده ، 1392)
مدیریت سرمایه در گردش به کلیه جنبه های اداره داراییهای جاری اطلاق می شود. مدیریت سرمایه در گردش مستلزم اداره انواع داراییهای جاری و بدهیهای جاری بوده و همچنین شامل تصمیمات مربوط به نحوه تأمین مالی داراییهای جاری از محل بدهیهای جاری بلندمدت یا سرمایه می باشد. با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرآیندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمانها و به خصوص در سازمانهای با اندازه- های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص میدهد، و مدیریت آن براساس مکانیزمهای مدیریت عناصر زنجیره تأمین نیز از اهمیت به سزایی برخورداراست. (انصاری ،1392)
امور مالی شرکت میتواند به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایه های بلندمدت به بودجه بندی سرمایه و ساختار سرمایه مربوط میشود در حالیکه مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری در حوزه مدیریت سرمایه در گردش میباشد .(فتحی ،1388)
سرمايه در گردش يك شركت مجموع مبالغي است كه دردارائيهاي جاري سرمايه گذاري ميشود. اگر بدهيهاي جاري از دارائيهاي جاري يك شركت كسر گرد د سرمايه در گردش خالص بدست ميآيد. مديريت سرمايه در گردش عبارت است از تعيين حجم و تركيب منابع و مصارف سرمايه در گردش به نحوي كه ثروت سهامداران افزايش يابد (حسینی ، 1388)
یکی از اهداف هر شرکت بیشینه کردن سود در دراز مدت است اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است به دست اوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی میتواند مشکلات جدی برای یک شرکت ایجاد نماید لذا باید یک تعامل بین این دو هدف برقرار شود و یک هدف نباید به بهای هدف دیگر بدست اید . اگر یک شرکت سود اوری نداشته باشد نمیتواند به مدت زیادی دوام بیاورد و از طرف دیگر اگر به نقدینگی توجه نداشته باشد ممکن است با مشکلات ورشکستگی یا عرم پرداخت به موقع بدهی ها مواجه گردد با توجه به دلایل فوق مدیریت سرمایه در گردش باید مورد توجه خاص قرار گیرد و در نهایت سود اوری و نقدینگی را تحت تاثیر قرار دهد. (Raheman and Nasr,2007)
مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم بسیار گسترده تر از سرمایه در گردش است، زیرا شامل مدیریت دارایی های جاری، بدهی های جاری، و روابط بین آنهامی شود . در عمل، ما تمایل به ایجاد تمایز بین تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به دارایی های جاری و تصمیمات مالی با توجه به بدهی های جاری نداریم . در واقع، اغلب این دومورد اندازه ای ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند که نا خداگاه ما در مورد تامین منابع مالی از دارایی های صحبت می کنیم . به عنوان مثال، یک شرکت برخی از فهرست موجودی خود را به صورت اعتباری خرید می کند . در چنین وضعیتی، هم دارایی ها و هم بدهی به طور همزمان افزایش یافته است. در نتیجه فراهم کردن حداقل منابع مالی برای سرمایه گذاری در مدت زمان کوتاه الزامی خواهد بود.
(Finnerty, Joseph E,2013)

2-1-11 اجزای مدیریت سرمایه در گردش
مدیریت سرمایه در گردش شامل مدیریت انواع دارائیهای جاری و منبع تامین مالی کوتاه مدت است. (شباهنگ، 1387)
مدیریت دارایی های جاری :

مدیریت وجوه نقد
استراتژی مدیریت وجوه نقد بر اساس دو محور است:
1-تهیه و تامین وجوه نقد برای شرکت ها
2-به حداقل رساندن وجوه راکد شرکت
این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشد.باید بین این دو هدف هماهنگی ایجاد کرد.هرچند هدف پرداخت به موفقع تعهدات مهم تر از هدف به حداقل رساندن وجوه راکد می باشد.
به سه دلیل وجوه نقد نگهداری می شود که عبارتند از:
1-نگه داری وجه نقد برای انجام معاملات
2-نگهداری وجه نقد احتیاطی برای پرداخت های پیش بینی نشده،معمولا جهت پردات های پیش بینی نشده وجوهی نگهداری می شودواین وجوه تابعی است از درجه عدم اطمینان نسبت به جریانهای نقد ورودی و خروجی.این وجوه به صورت اوراق بهادار قابل فروش نگهداری می شود.
3-مانده جبرانی نزد بانکها (شرکتها برای گرففتن وام باید معادل درصدی از وام را بصورت مانده در حساب جاری نزد بانک نگهداری کنند.
در مدیریت وجوه نقد،تهیه وجوه نقدی یکی از عوامل مهم در مدیریت وجوه نقد است.همچنین از تکنیک هایی برای تسریع در وصول جریانات نقد ورودی و کند کردن جریانات نقد خروجی استفاده می کنند. در این سیاست گذاری شرکت ها تلاش می کنندبه گونه ای عمل کنند تا چکهایی که شرکت صادر کرده است دیرتر از حساب بانک برداشت شود. وسعی می کنند چکهای دریافتی هرچه سریعتر ازحساب بانک طرف حساب برداشت شود.ازجمله روشهای کند کردن جریانات نقد خروجی عبارتند از:خرید مواد اولیه به صورت نسیه،استفاده از حساب بانکی با مانده صفر و سیستم کنترل پرداختها.
سرمایه گذاری در اوراق بهادار:
گاهی اوقات شرکتها با وجه نقد مازاد روبه رو می شوند.مانند فروش فصلی،افزایش سرمایه و… و از سوی دیگر مجبورند برای پرداختهای مالیات وسود سهام،وجوهی را کنار بگذارند.از آنجا که نگهدار وجه نقد بازده اش صفر است لذا شرکتها وجوهی را که فعلا نیاز ندارند می توانند در اوراق بهاداری که قابلیت فروش فوری را داشته باشند سرمایه گذاری کنند.
این اوراق،اوراق بهادار رایج در بازار پولی است.انواع این اوراق عبارتند از:اوراق خزانه،گواهی سپرده نقل وانتقال،اوراق بارزگانی و صندوقهای مشترک سرمایه گذاری.
ویژگیهای عمده اوراق بهادار رایج در بازار های پولی :
مبلغ خرید(یعنی مقررات تعیین می کند حداقل مبلغ خرید این اوراق چقدر است)
نرخ بازده(نرخ بازده این اوراق مشخص است.گاهی اوقات اوراق در بازار پولی بدون بهره است این اوراق د رسررسید به قیمت اسمی پرداخت می شود و در زمان انتشار کمتر از قیمت اسمی به فروش می رسند.در مورد سهام صندوقهای مشترک سرمایه گذاری نیز دارنده سهام ،سود دریافت می کند که از قبل نرخ آن تعیین نمی شود.)
ریسک نرخ بهره(این اوراق اگر قبل از سر رسید فروخته شوند ممکن است به علت تغییر نرخ بهره ارزش انها کمتر شود.به طور کلی ریسک نرخ بهره اوراق بهادار که سررسید بیشتری دارند بیشتر است.)
ریسک بازار:یعنی احتمال اینکه نتوانیم این اوراق راقبل از سررسید در بازار فعال بفروشیم.

اوراق خزانه : اوراق خزانه اوراقی است که دولت منتشر می کند.کم ریسک ترین نوع اوراق بهادارو یا سرمایه گذاری است.ریسک عدم پرداخت آن صفر است.ریسک نرخ بهره و ریسک بازار آن نیز بسیار اندک است.به این نوع اوراق ،اوراق بهادار بدون ریسک می گویند.
گواهی سپرده قابل انتقال : بانکها این اوراق را منتشر ی کنند و مؤید نوعی سپرده مدت دار است به ارزش اسمی صادر شده و دارای نرخ بهره است (نرخ بهره ممکن است ثابت یا متغییر است)
اوراق تجاری (اوراق قرضه کوتاه مدت) : این اوراق توسط شرکتها منتشر می شود نرخ بهره در /انها قید نمی شود وکمتر از قیمت اسمی بفروش می رسند. بدون وثیقه اند،درتاریخ سررسید به قیمت اسمی بازخرید می شوند و به علت وجود ریسک ،نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ اوراق خزانه است.
صندوقهای مشترک سرمایه گذاری : نوعی شرکت سرمایه گذاری اند که در اوراق بهادار با سرری=سید کمتر از یک سال و ریسک کم سرمایه گذتذی می کنند.شرکتها با خرید سهام این صندوقها در آنها سرمایه گذاری نموده و به وسیله سود سهام بازده دریافت می کنند(نه بهره)سود سهام روزانه محاسبه می شود وماهانه پرداخت می گردد.صندوق اماده است در هر روز سهام خود را باز خرید کند.
مدیریت حسابهای دریافتنی:
فروش نسیه کالا همراه است با تشکیل حسابهای دریافتنی به دو صورت عمده اند:
اعتبارات خرده فروشی
اعتبارات تجاری(شرکتی به شرکت دیگر اعتبار می دهد)
مدیریت موجودی ها:
موجودی کالا عبارتست از مواد اولیه،کالای در جریا ساخت و کالای ساخته شده .مدیریت موجوی کالا بستگی به عوامل زیر دارد:
شناخت انواع کالای مورد نیاز
درصد یا نسبت موجودی کالا از کل داراییهای شرکت
عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودیها عبارتند از:میزان فروش،مدت زمان،ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالای درجریان ساخت به مدت زمان تولید بستگی دارد وهرچه تکنیکهای تولید بگونه ای باشد که مدت تولید را کاهش دهد موجودی کالای در جریان ساخت کاهش خواهد یافت.میزان کالای ساخته شده به بادوام بودن کالا و سیاستهای فروش مربوط است.
میزان موجودی کالا
در میزان موجودی کالا باید از سیاستها و روشهایی استفاده کرد که از یک سومواجه با کمبود مواد اولیه وکالای ساخته شده نشویم و از سوی دیگرمواجه با مازاد موجودی وکالای راکد در انبار نگردیمدر نتیجه در نگهداری کالا دو نوع ریسک وجو دارد:
1-ریسک کمبود کالا:درمورد مواد اولیه منجر به اختلال در فرآیند تولید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، جریان های نقدی