پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

مطالبات و موجودياش داشته باشد مديريت ميتواند مساعي خود را بر كسب سود متمركز نمايد با اين حال هدف اوليه مديريت سرمايه در گردش اجتناب از ريسك هاي ناشي از نقدينگي ناكافي است. (حسینی ، سال 1388)
2-1-8 تغییرات سرمایه در گردش

به دو روش مي توان تغييرات سرمايه در گردش را محاسبه كرد(حسینی ، 1388(

روش اول : استفاده از اقلام جاری (2-1-2) :

تغيير درسرمايه در گردش : ΔNWC17
تغيير در دارائي هاي جاری : ΔCA18
تغيير در بدهي هاي جاری : ΔCL19

روش دوم: استفاده از اقلام غيرجاری(2-1-3) :

تغيير درسرمايه در گردش : ΔNWC
تغيير در حقوق صاحبان سهام : ΔSE20
تغيير در دارائي هاي بلند مدت : ΔLTA21
تغيير در بدهي هاي بلند مدت : 22 ΔLTL
2-1-9 تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش
در اين روش عوامل مؤثردر تغييرات وضعيت مالي شناخته ميشود و موجبات افزايش ياکاهش پول مورد نياز در فعاليتهاي جاري واحد تجاري تعيين ميگردد. (اکبری ،1379) 
متداولترین و رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی،استفاده از نسبت های مالی است .نسبت های مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر مالی نظیردارایی ها ،بدهی ها ،سرمایه ،درآمدها،هزینه هاوسود را با یکدیگر میسنجد تا از نقاط قوت و ضعف مالی یک واحد انتفاعی اگاهی لازم به دست اید . تجزیه و تحلیل صورت های مالی با استفاده از نسبت ها ، از دیدگاه مختلفی صورت میگیرد :دیدگاه سود اوری ،دیدگاه کارایی ،دیدگاه اهرمی و دیدگاه نقدینگی .با توجه به اینکه دارایی جاری هر واحد انتفاعی به عنوان سرمایه در گردش ان واحد تلقی میشود ،چنانچه بدهی های جاری را از ان کسر نماییم خالص سرمایه در گردش محاسبه میگردد.توجه به دو عنصر مالی یعنی دارایی های جاریو بدهی های جاری در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش با اهمیت است . به کمک نسبت های نقدینگی ،تحلیل گر مالی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به عنوان متغیر های مالی عملیاتی با یکدیگر میسنجد . (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)
مهم ترین نسبت های نقدینگی عبارتند از :
نسبت جاری : هر چه این نسبت بیشتر باشد بیانگر وضعیت بیانگر وضعیت مطلوب نقدینگی است .اما اگر بیش از اندازه بزرگ شود بیانگر عدم بکارگیری مناسب دارائیها نیز می باشد.( تهرانی ،1385)
نسبت آنی : کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیستند ، لذا در سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدتاز وزن یکسانی برخوردار نمی باشد بنابراین از نسبت دیگری بنام نسبت سریع (آنی)استفاده میشود
نسبت نقد : با توجه به اهمت وجه نقد در پرداخت تعهدات کوتاه مدت نسبت به دیگری برای سنجش این گونه تعهدات به کارگرفته میشود که سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت رابهتر از دو نسبت قبلی نشان میدهد
نسبت سرمایه در گردش :اگاهی از سرمایه در گردش به استفاده مطلوب این منابع کمک میکند همچنین سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت نیز سنجیده میشود .(رهنمای رودپشتی و همکاران،1389)
نسبت دوره وصول مطالبات : بیانگر تعداد روزهائی است که به طور متوسط شرکت بدهی خود را وصول کرده است .هرچه وصول مطالبات افزایش یابد بیانگر ضعف در فعالیت است . (تهرانی ،1385)
نسبت دوره نگهداری موجودی ها : شناسایی دوره گردش کالا در تحلیل سرعت پرداخت تعهدا کوتاه مدت و نحوه استفاده از این دارایی از نظر مدیر مالی به عنوان تحلیل گر مالی بسیار ضروری است دوره نگهداری کالا مدت زمانی را که به طور متوسط طول میکشد تا موجودی وارد انبار شود و از انبار جهت تولید و فروش خارج شود بر حسب روز محاسبه میکند.
نسبت وجوه نقد عملیاتی :تحلیل توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت از جمله بدهی های ناشی از خریدهاینسیه برای تحلیل گران مالی اهمیت دارد
نسبت دوره پرداخت بدهی‌ها (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1389 (
نام نسبت
رابطه
هدف
جاری
(جاری دارایی)/(جاری های بدهی )
سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
انی
(نقد وجوه+بهادار اوراق+دریافتنی حساب)/(جاری های بدهی )
سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
نقد
( نقد وجوه+بهادار اوراق)/(جاری های بدهی )
سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
خالص سرمایه در گردش
جاری های دارایی-جاری های بدهی
سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
دوره وصول مطالبات
(دریافتنی اسناد و حسابها ×360)/(سالانه خالص اعتباری فروش )
سنجش مدت زمان وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه جهت ارزیابی سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
دوره نگهداری موجودی ها
(موجودیها ×360)/(فروش خالص )
سنجش مدت زمان نگهداری موجودی ها جهت ارزیابی توان پرداخت تعهدان کوتاه مدت
وجوه نقد عملیاتی
( عملیاتی نقد وجوه خالص)/(ها دارایی کل ناخالص متوسط)
سنجش تولید وجه نقد ناشی از عملیات از کل دارایی ها
دوره پرداخت بدهی ها
(پرداختنی اسناد و حسابها ×360)/(سالانه اعتباری خرید )
سنجش مدت زمان پرداخت بدهی ناشی از خرید نسیه

(جدول 2-1-1) : نسبت های نقدینگی (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)
نسبتهای مالی مذکور ابزار تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش هستند .استفاده مطلوب از اطلاعات این نسبت ها ،در مدیریت سرمایه در گردش بسیار مفید خواهد بود .علاوه بر نسبت های فوق ،از نسبت های دیگری نظیر نسبتهای زیر برای تحلیل سرمایه در گردش و تبیین مدیریت سرمایه در گردش نیز میتوان استفاده کرد(رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)
نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش
نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها
نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها
نسبت های نقدینگی

نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش :
مقدار نسبت جاری یک شرکت با سرمایه در گردش رابطه مستقیم دارد مخصوصا :
1. اگر دارایی های جاری از بدهی های جاری بیشتر شود سرمایه در گردش خالص مثبت خواهد شد و نسبت جاری بزرگتر از عدد یک میشود .
2.گر داراییهای جاری با بدهیهای جاری مساوی شود سرمایه در گردش خالص صفر و نسبت جاری برابر یک خواهد شد.
3.اگر داراییهای جاری از بدهی های جاری کمتر شود ،سرمایه در گردش خالص منفی و نسبت جاری از عدد یک کمتر میشود . (نوو،1385)
نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها:
این نسبت ابزاری است که میتوان با استفاده از ان ،سهم دارایی های جاری از کل دارایی های واحد انتفاعی را محاسبه نمود به این ترتیب مناسب ترین میزان دارایی جاری از کل دارایی ها را پیش بینی کرد. (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)
نسبت داراییهای جاری به کل داراییها ابزاری است که میتوان با استفاده از ان حدود یا میزانی را تعیین کرد که شرکت وجوه خود را در اقلام داراییهای جاری (و نه داراییهای ثابت) سرمایه گذاری کرده است .مقدار این نسبت در گرو تغییراتی است که در داراییهای جاری رخ میدهد .و در عین حال به میزان داراییهای ثابتی که مورد نیاز شرکت است بستگی دارد .
نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها :
این نسبت نشاندهنده درجه اتکای واحد انتفاعی به منابع مالی کوتاه مدت برای تحصیل دارایی ها است.مقدار این نسبت تحت تاثیربدهی های جاری و منابع دائمی وجوه (مانند حقوق صاحبان سهام) قرار میگیرد.در عین حال مقدار این نسبت نشان دهنده این است که مدیریت مالی شرکت خواسته است تا چه حد از بدهیهای جاری (مانند وام های بانکی و اوراق تجاری)به عنوان منابع تامین سرمایه استفاده کند . بنابراین، برای ارزیابی و قضاوت در مورد سیاستهایی که شرکت در خصوص مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ کرده است می توان از این نسبت ها استفاده کرد .
نسبتهای نقدینگی :
برای تجزیه و تحلیل سیاستهای که در مورد مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شده ،میتوان تز دو نسبت دیگر که انها را (نسبت نقدینگی) مینامند استفاده کرد . (نوو،1385)
جهت ارزیابی استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری ، می توان از نسبت های نقد استفاده نمود :
(2-1-4)

(2-1-5)

این دو نسبت ،سرعت توان پرداخت تعهدات را در کوتاه مدت ارزیابی میکند ، به طوریکه از نتایج آن:
قدرت نقدینگی واحد انتفاعی مشخص شود
سهم وجوه نقد در دسترس در مقایسه با کل دارایی جاری تعیین میگردد
سهم منابع مالی کوتاه مدت در دارایی های نقد براورد میشود
نتایج فوق دلایل انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش را مشخص میسازد
در محاسبه این دونسبت نقدینگی فرض میشود که صندوق و اوراق بهادار قابل فروش بخش بزرگی از داراییهای جاری را تشکیل میدهند . برای اینکه در اصل این فرض خدشه ای وارد نشود ، باید بتوان در هر لحظه ان مقدار از دارایی جاری را که به صورت اوراق بهادار قابل فروش است ،بدون هیچ کم و کاست ، بلافاصله به پول نقد تبدیل کرد .
نسبت نقدینگی (1) معیاری است برای محاسبه قدرت نقدینگی داراییهای جاری .مقدار این نسبت هر قدر بیشتر باشد ، موید این است که وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش ،منابع اصلی وجوهند .
نسبت نقدینگی (2) توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهیهای جاری اندازه گیری میکند . مقدار این نسبت هرچه قدر بزرگتر باشد به این معنی است که میتوان برای بازپرداخت بدهیهای جاری از وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش استفاده کرد . (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 (

نسبت های مالی و استراتژی های سرمایه در گردش :
شرکتی که مدیریت سرمایه در گردش ان محافظه کارانه عمل میکند موقعیت زیر را خواهد داشت : نسبت نقدینگی ، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش خالص ان بالا خواهد بود .مدیر مالی شرکتی که سیاستی جسورانه در پیش میگیرد میکوشد تا مقدار این نسبتهارا کاهش دهد و چه بسا سرمایه در گردش خالص شرکت را منفی کند دو معیار مشخص کننده سیاست سرمایه در گردش عبارتند از :
تجزیه و تحلیل روند زمانی نسبتها و سرمایه در گردش خالص
مقایسه نسبتهای شرکت با مقادیر متعلق به متوسط صنعت

2-1-10 مدیریت سرمایه در گردش
مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از :تعیین مقدار و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که موجب سرمایه افزایش ثروت سهامداران گردد. (تهرانی،1385)
مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد .یکی از اهداف نهایی هر شرکت بیشینه کردن سود در دراز مدت است . اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است . به دست اوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی میتواند مشکلات جدی برای یک شرکت ایجاد نماید . لذا باید یک تعامل بین این دو هدف برقرار شود و یک هدف نباید به بهای هدف دیگر بدست اید . اگر یک شرکت سود اوری نداشته باشد نمی تواند به مدت زیادی دوام بیاورد و از طرف دیگر اگر به نقدینگی توجه نداشته باشد ممکن است با مشکلات ورشکستگی یا عدم پرداخت به موقع بدهی ها مواجهه گردد . با توجه به دلایل فوق مدیریت سرمایه در گردش باید مورد توجه خاص قرار گیرد و در نهایت سود اوری و نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .
نگهداری سطح مطلوب وجه نقدی برای پرداخت بدهی های سر رسید شده و استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولیدبه طوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد ، دال بر اهمیت سرمایه در گردش است هرگونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ شود اثرات شدیدی بر نقدینگی و بر بازدهی عملیاتی واحد تجاری میگذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد )عربصالحی ،1390 (
مدیریت سرمایه در گردش یک جزء بسیار مهم از امور مالی شرکت ها است. چرا که به طور مستقیم بر نقدینگی، سودآوری و رشد یک کسب و کار تاثیر می گذارد. و از سوی دیگر با توجه اینکه مقدار سرمایه گذاری در سرمایه در گردش اغلب سهم زیادی از کل دارایی ها را به کار میگیرد از دیدگاه بحث سلامت مالی کسب و کار در هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، حساب های دریافتنی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها