پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، حساب های دریافتنی

دانلود پایان نامه ارشد

موجودی حساب های دریافتنی و بازگشت به پول نقد چیزی است که چرخه عامل نامیده می شود این موضوع بیشتر تاکیید دارد که چرخه عامل شامل سه فازاست.
در فاز اول، پول نقد به فهرست موجودی که شامل خرید مواد اولیه، تبدیل مواد خام به کار در حال پیشرفت، کالاهای تمام شده و در نهایت انتقال کالاها به سهام در پایان فرآیند تولید تبدیل می شود. در مورد سازمان های تجاری، این مرحله کوتاه تر است زیرا هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد و پول نقد به طور مستقیم به فهرست موجودی تبدیل می شود. البته،این فاز کاملا در مورد سازمان های خدماتی وجود ندارد
از سویی، موجودی به مطالبات از جمله فروش اعتباری به مشتریان تبدیل شده که فاز دوم از سیکل را می سازد. شرکت های که به صورت اعتباری دست به فروش نمی زنند بدیهی است که فاز دوم چرخه عامل را ندارند
آخرین مرحله، فاز سه، نشان دهنده مرحله زمانی که مطالبات جمع آوری می شوند. این مرحله چرخه عامل را تکمیل مینماید از این رو شرکت باید از پول نقد به موجودی،و مطالبات و دوباره به پول نقد حرکت کنند.( Khan and Jain ,2007)
چرخه عامل شرکت های به طور معمول شامل سه فعالیت اصلی است که، خرید منابع، تولید محصول و توزیع فروش محصول را شامل می شود. این فعالیت ها گردش منابع مالی که هم غیر سنکرون وهم نامعین است. را ایجاد میکند . آنها غیر همزمان هستند به دلیل هزینه نقدی )به عنوان مثال، پرداخت برای خرید منابع( که معمولا قبل از دریافت نقدی رخ می دهند (به عنوان مثال، مجموعه ای از مطالبات).و نامعین هستند به دلیل فروش و هزینه های اتی که به سبب رسیدهای مربوطه و پرداخت به وجود می ایند و از سویی با دقت کامل قابل پیش بینی نیستند . اگر شرکت برای حفظ نقدینگی و عملکرد مناسب، اقدام به سرمایه گذاری(سرمایه در گردش) در دارایی های مختلف کوتاه مدت نماید در طول این چرخه می بایست تعادل پول نقد برای پرداخت صورت حساب هایی که موعد ان فرارسیده حفظ شود. علاوه بر این، شرکت باید بی درنگ اقدام به سرمایه گذاری درموجودی انبار برای پاسخگویی به سفارشات مشتریان نماید
ماچیرائو15 معتقد است که چرخه تبدیل نشان دهنده این واقعیت است که اجزای مختلف سرمایه در گردش دارای امید به زندگی متفاوت است و تبدیل شده به جریان نقدیگینگی در نرخ متفاوت است . عدم تعادل بین جریان های نقدی و خروجی مستلزم سرمایه گذاری در دارایی های جاری است. تبدیل نرخ نقدی خالص مشخص شده با کمک چرخه تبدیل وجه نقد می بایستی توسط سرمایه در گردش تامین می شود.
در یک زمان داده شده هر دو دارایی های جاری و بدهی های جاری در کسب و کار وجود داشته باشد دارایی های جاری و بدهی های جاری در حال جریان در اطراف یک کسب و کار مانند یک جریان الکتریکی
است. با این حال، سرمایه در گردش. نقش قلب در بدن انسان را در کسب و کار بازی می کند. بودجه گردش مالی ایجاد شده و این بودجه مالی در کسب و کار توزیع شده است زمانی که این گردش متوقف می شود، کسب و کار بی روح می شود به این دلیل است که سرمایه در گردش در کسب و کار به عنوان گردش خون در بدن انسان شناخته شده است .

شکل 2-1-2: چرخه گردش سرمایه(Agarwal, 1983)

شکل 2-2 بیانگر این است که “چرخه گردش سرمایه ” مقدار پول نقد است که عمدتا از صدور سهام، وام و فعالیت های به دست آمده است . وجوه نقد به منظور خرید دارایی های ثابت، مواد اولیه و پرداخت به طلبکاران مورد استفاده قرار میگیرد . مواد خام فرآوری شده. دستمزد و هزینه های سربار پرداخت می شود و در نتیجه محصول نهایی برای فروش تولیدمی شود.
فروش محصولات ممکن است برای پول نقد و یا اعتباری باشد. در حالت اول، پول نقد است به طور مستقیم دریافت میگردد در حالی که در مورد دوم پول نقد از بدهکاران جمع آوری می شود . منابع مالی نیز از بهره برداری و فروش دارایی های ثابت تولید می شود. بخشی از سود برای پرداخت بهره، مالیات و سود سهام استفاده می شود در حالی که باقی مانده ادر کسب و کار باقی می ماند. این چرخه در سراسر عمر شرکت کسب و کار همچنان ادامه دارد (Agarwal, 1983)

(شکل 2-1-3): سرمایه در گردش (Berry and Jarvis, 2006)

برای نشان دادن سرمایه در گردش یک شرکت، چرخه سرمایه در گردش که در شکل 2-1-3 مورد بحث قرارمی گیرد چرخه با خرید مواد اولیه که می تواند در موجودی یافت شود شروع می شود. بعد از این مرحله، این مواد خام (اولیه) به کالاهای تمام شده تبدیل می شوند . این کالا تا زمانی که به یک مشتری فروخته شوند در موجودی ذخیره می گردند . این محصول قابل فروش را می توان به صورت نقد ویا اعتباری خریداری نمود . در معاملات اعتباری به سبب مدت زمانی که برای دریافت نقدی پول به طول می انجامد سبب ایجاد تاخیر در معامله می شود. در هر مرحله از این چرخه هزینه های مرتبط وجود دارد ، که هزینه های مستقیم و هزینه های فرصت را شامل میشود. هزینه های مستقیم هزینه های سرمایه گذاری در هر قسمت از سیکل وجود دارد . به عنوان مثال بهره مالی بدهی به منظور حفظ بستانکاران تجاری .هزینه فرصت امکان محروم مانده از سود یا بازده سرمایه گذاری در برخی از فرصت های جایگزین به واسطه سرمایه گذاریی درسرمایه در گردش را نشان می دهد . (Berry and Jarvis, 2006)

2-1-6 اجزای سرمایه در گردش
منابع و مصارف سرمایه در گردش ،دارایی های جاری شامل وجوه نقد(صندوق و بانک)، اوراق بهادار قابل فروش ،حسابهای دریافتنی ،موجودی کالا ،پیش پرداخت ها و سایر اقلام دارایی های جاری است .قسمت عمده ای از دارائیهای جاری از محل بدهی های جاری (حسابهای پرداختنی و وام های کوتاه مدت ) تامین میگردد و قسمتی نیز ممکن است از محل بدهی های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین گردد. (تهرانی،1385)
سرمایه در گردش خالص با سرمایه در گردش ناخالص دو مفهوم اصلی از سرمایه در گردش هستند . بریلی و همکاران16 بیان میکند که سرمایه در گردش معمولا به تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری اطلاق میشود . به جز وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت که سیال ترین دارایی های جاری هستند سایر اجزای سرمایه در گردش معمولا غیر نقد بوده و انتظار می رود مدیریت این اجزا بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثرگذار باشد این اجزا به شرح زیر اند :
حساب ها و اسناد دریافتنی
حساب های دریافتنی در واقع نوعی تعادل بین حد اقل سازی ریسک اعطای اعتبار ،به مشتریان غیر قابل اعتماد و دستیابی به مشتریان غیر قابل اعتماد و دستیابی به مشتریان جدید از طریق اعطای اعتبار به انهاست .تصمیم شرکت ها در خصوص این موضوع که اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را چگونه و به جه میزان گسترش و توسعه دهند ،تعیین کننده میزان و کیفیت حساب های دریافتنی است .
اینکه شرکت ها وجوه نقد زیادی را در قالب حساب های دریافتنی از مشتریان ، محصور کنند میتواند هزینه فرصت شرکت را تا حد زیادی افزایش دهد علاوه بر این مواجهه شدن با بد حسابی مشتریان پر ریسک نیز به این هزینه ها می افزاید . از سوی دیگر اتخاذ سیاست اعتباری ،می تواند موجب افزایش حجم فروش شده و از این طریق باعث ایجاد منفعت در شرکت شود . در هر حال شرکت ها باید سطحی از حساب های دریافتنی را اتخاذ کنند که منافع حاصل از ان بیش از هزینه های ان باشد .
موجودی ها
موجودی ها معمولا شامل مواد خام ، موجودی ضایعات ، موجودی کالای در جریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده است . به طور کلی شرکت های تولیدی هر چهار جز موجودی های ذکر شده را دارا بوده و این موجودی ها بین 25 تا 30 در صد کل دارایی های این شرکت را تشکیل میدهد.
همچنین نگهداری مقادیر زیادی از موجودی ها معمولا نشان میدهنده مدیریت بی احتیاط و ناکارا ، برنامه ریزی ناکافی وعدم توجه دقیق به فرایند تولید و فروش است . از طرف دیگر نگهداری موجودی به میزان بسیار کم نیز ممکن است منجر به اختلال یا قطع فرایند تولید ، افزایش احتمال از دست دادن بازار محصول و نهایتا کاهش سود واحد تجاری شود.
بدهی های جاری
بدهی های جاری یکی از منابع تامین مالی قابل انعطاف برای شرکت هاست (عربصالحی ،1390)
بدهی های جاری یکی از منابع تامین مالی قابل انعطاف برای شرکت هاست با این به دلیل ماهیت بدهی های جاری که مستلزم پرداخت های مکرر است احتمال افزایش ریسک مالی شرکت دذ نتیجه نگهداری این بدهی ها وجود دارد چرا که امکان دارد در زمان نیاز ،وجوه نقد کافی برای بازپرداخت انها موجود نباشد.
Keown et al , 2006))
2-1-7 میزان سرمایه در گردش
میزان سرمایه در گردش هر شرکت تحت تأثیر عوامل خاصی است، بدیهی است که به دلیل تفاوت در میزان وجود این عوامل، نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آنها تغییر میکند. ماهیت تولید (فعالیت شرکت)، دوره تولید شرکت، خط مشی تولید شرکت، خط مشی اعتواری عرضه کنندگان، فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه، سهولت دستیابی به مواد اولیه، سطح سود، سطح مالیات و … به عنوان عوامل موثر بر میزان سرمایه در گردش شرکت ها شناخته می شوند. اینکه چه میزان از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن پذیرفته شود به خصلت ریسک گریزی مدیران شرکت بستگی دارد.
مدیران محافظه کار گرایش به انتخاب حجم و ترکیب هایی دارند که موجب کاهش ریسک باشد و برخی از مدیران گرایش به انتخاب حجم و ترکیب سرمایه در گردشی دارند که بازده را افزایش دهد. در ادامه به معرفی چهار استراتژی(متغیرهای مستقل) مورد استفاده در این پژوهش برای شناسایی سرمایه در گردش پرداخته می شود. (انصاری ،1392)
جهت تعيين مقدار سرمايه در گردش مورد نياز توسط موسسه، تعدادي از عوامل به شرح زير مي تواند در تجزيه وتحليل مد نظر قرار گيرند:
وسعت موسسه
ممكن است اين بحث پيش آيد كه وسعت يك موسسه چه از لحاظ دارائيها و چه از لحاظ فروش، بر نيازش به سرمايه در گردش اثر مي گذارد . يك موسسه كوچك ممكن است از دارائيهاي جاري اضافي به عنوان يك حفاظ در مقابل وقفه هاي احتمالي در جريانات نقدي استفاده كند. موسسات كوچك نسبت به موسسات بزرگتر از منابع كمتري براي جريانات ورودي نقدي برخوردارند. بنابراين در صورت عدم توانايي تعدادي از مشتريان در پرداخت بموقع بدهي خود، بيشتر تاثير ميپذيرند . موسسات بزرگتر كه داراي منابع بيشتري از وجوه مي باشند احتمالا در مقايسه با كل دارائيها يا فروش خود به سرمايه در گردش كمتري نياز دارند
فعاليتهاي موسسه
اگر موسسهاي ناچار باشد كه حجم زيادي از موجودي را انبار كند و يا با شرايط اعتباري اجناس را بفروشد (مثلا 75 روزه)، اين موسسه نسبت به آنهايي كه خدمات يا كالاهاي خود را نقدا بفروش ميرسانند به سرمايه در گردش بيشتري نياز دارند .
دسترسي به اعتبار
موسسهاي كه قادر است به آساني از طريق بانكها به اعتبار دست يابد، نسبت به موسسهاي كه به چنين اعتباري دسترسي ندارد، با سرمايه در گردش كمتري ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد .
گرايش به سود
از آنجايي كه تمامي وجوه، هزينهاي در بر دارند مقدار نسبتا زياد دارائيها باعث كاهش سود يك موسسه مي شود . بعضي از موسسات نيازمند سرمايه در گردش اضافي ميباشند و مايلند كه هزينههاي كمي را متحمل شوند. موسسات ديگر به منظور كسب تمامي سود حاصل از عمليات در تمامي اوقات فقط يك حداقلي را بعنوان سرمايه در گردش نگهداري ميكنند .
گرايش به ريسك
هرچه مقدار سرمايه در گردش مخصوصا نقد و اوراق بهادار قابل فروش بيشتر باشد مشكلات نقدينگي كمتر است. موسساتي كه نميخواهند حتي ريسكهاي مختصري از كمبود نقدينگي را متحمل شوند ممكن است وجه نقد اضافي نگهداري كنند . موسسات ديگر جهت كسب سود ريسكهايي را قبول مي كنند و ممكن است براي پرداخت بموقع صورتحساب ها ، هميشه وجه نقد كافي نگهداري نكنند. بيشتر موسسات براي اينكه نيازهايشان به نقدينگي را بدون مسدود كردن وجوه غير ضروري رفع كنند ، مايلند كه سرمايه در گردش كافي نگهداري نمايند. براي رسيدن به اين هدف، موسسات زيادي بر حداقل كردن ريسك ناشي از نقدينگي ناكافي تاكيد ميگذارند. اگر موسسه تامين مالي كافي براي نيازهاي نقد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه