پایان نامه با کلید واژه های سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، گروه های اجتماعی، باشگاه ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

47.4 درصد بقیه زنان تشکیل داده اند. مقایسه ترکیب جنسی این محله با شهر نشان می دهد که از این نظر تفاوت چندانی بین محله سورو با شهر بندرعباس وجود ندارد. همچنین نسبت جنسی در محله سورو حدود 111 درصد بوده است. این در حالی است که میزان این شاخص در شهر بندعباس برابر با 112 درصد درصد بوده است. باید اشاره کرد که سهم جمعیت محله سورو از شهر بندرعباس برابر با 2.3 درصد بوده است.

جدول شماره (3-3) ترکیب جمعیت برحسب جنس در محله سورو و شهر بندرعباس1390

نسبت جنسی

زن
مرد
جمعیت

عنوان

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

111
47.4
42.6
52.6
4668
100
8874
محه سورو
112
47.2
178993
52.8
200308
100
379301
شهر بندرعباس

2.3
2.3
2.3
سهم محله از شهر
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز
3-2-3- بررسی ساختار و ترکیب سنی و جنسی جمعیت در محله
بررسی نتایج حاصل از سر شماری مرکز آمار در سال 1390 در محله سورو نشان می دهد که بیشترین جمعیت این محله در رده سنی 20-24 سال(6.2 درصد) و سپس 19-15 سال(5.7 درصد) قرار داشته اند که این وضعیت در میان زنان و مردان محله نیز دیده می شود، باید اشاره کرد که از نظر ترکیب سنی محله سورو با شهر مطابقت دارد. با این تفاوت که در شهر بندرعباس بیشتر ساکنین در رده سنی 20-24 سال را مردان تشکیل می دهند، این امر تحت تأثیر مهاجرت افراد جویای کار به شهر بندرعباس است.

جدول شماره (3-4) ترکیب جمعیت محله سورو به تفکیک جنس و گروه های عمده سنی در سال 1390
جمع
زن
مرد

محله سورو
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

9.8
867
5.0
440
4.8
428
4-0 ساله
9.7
864
4.6
411
5.1
454
9-5 ساله
9.8
870
4.4
394
5.4
477
14-10 ساله
11.5
1021
5.7
503
5.8
518
19-15 ساله
12.8
1140
6.2
549
6.7
591
24-30 ساله
10.9
968
5.3
474
5.6
459
29-35 ساله
8.5
751
4.2
372
4.3
378
34-30 ساله
7.0
625
2.9
259
4.1
366
39-35 ساله
6.0
532
2.6
228
3.4
303
44-40 ساله
4.4
394
2.0
178
2.4
216
49-45 ساله
3.2
282
1.6
141
1.6
141
54-50 ساله
1.9
170
0.7
66
1.2
104
59-55 ساله
1.3
118
0.6
51
0.8
67
64-60 ساله
3.1
271
1.6
143
1.5
129
65 ساله به بالا
100.0
8874
47.4
42.4
25.6
4668
جمع کل
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز

3-2-4- بررسی تعداد و بعد خانوار در محله
بُعد خانوار از جمله شاخصهای مؤثر بر رفاه اجتماعی خانواده ها به شمار می رود. نتایج حاصل از سر شماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 نشان می دهد که شهر بندر عباس در سال 1385 دارای 894.4 خانوار بوده که با توجه به جمعیت آن دارای بعد خانوار 4.2 بوده است. این در حالی است که محله سورو در همین سال بعد خانواری معادل 4.4 نفر داشته است. نتایج کل شماری مشاور در سال 1390 نشان می دهد که بعد خانواردر محله سورو در سال 1390 به 4.3 نفر داشته است. نتایج کل شماری مشاور در سال نشان می دهد که بعد خانوار در محله سورو در سال 1390 به 4.3 نفر در خانوار کاهش یافته است.
جدول شماره (3-5) شاخص تعداد بعد خانوار در محله سورو و طی سال1390- 1385
1389
1385
عنوان
9453
8874
جمعیت
2255
2.27
خانوار
4.3
4.4
بعد خانوار
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز1389
3-2-5-شناسایی هویت جمعی محله ای
محله سورو از محلات قدیمی شهر بندرعباس شناخته می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که سورو برخوداری از انسجام و سازمان یافتگی با سایر محلات شهر بندرعباس قابل مقایه نیست.
ساکنان محله سورو با توجه به نام آن، بیشتر بومیان اصیل بندرعباس هستند که هویت واحدی محسوب می شوند. اما با توجه به تمایزات جدیدی که بر اثر ماجرتهای صورت گرفته به این محله به وجود آمده، تا حدودی یکپارچگی و انسجام اجتماعی در میان ساکنین محله کمرنگ شده است. اگرچه نباید غافل شد که محله سورو ز انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی نسبت خوبی برخوردار است. نمود بارز این انسجام را باید در نهادهای مردمی فعال و مشارکت های اجتماعی که به صورت مستمر و نهادینه شده در این محله اتفاق می افتد جستجو کرد.
3-2-6- تجارب عمل جمعی در محله سورو
نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که میزان مشارکت و سرمایه اجتماعی در این محله بالا است. نتایج جلسات بحث گروهی در محله سورو نشان می دهد که در طی 10روز، ساخت باشگاه ورزشی اروند، برگزاری جشنوارهای مختلف در محله با مشارکت شهداری بندرعباس و همچنین پیگیری جمعی ساکنین برای برخوداری از امکانات آموزشی، تفریحی و فرهنگی از دیگر تجارب مشارکتی ساکنین به شمار می رود.
3-2-7- شناسایی مشکلات و مسائل و نیازهای اساسی و اولویت بندی آن از نظر ساکنین محله سورو
از آنجا که هدف طرح، توانمندسازی محلات غیر رسمی شهر بندرعباس است. شناسایی مشکلات و نیازهای اساسی ساکنین یکی از مهمترین محورهای جلسات بحث گروهی به شمار می رود. به این منظور جلسات بحث و گفتگوی عمیق و جمعی در به تفکیک گروه های اجتماعی مختلف ( معتمدین، مردان، زنان، جوانان، پسر و دختر، نوجوانان و دانشجویان) برگزار گردید. هر یک از گروه های اجتماعی نیازهای اصلی محله سورو را از دید خود بیان نمودند و این نیازها در هر محله بنا به نظر کارشناسان و با توجه به ماهیت شان در چند گروه اصلی دسته بندی شدند که عبارتند از کالبدی، زیرساختی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و حقوقی.
الف) مشکلات و نیازهای شناسایی شده محله سورو عبارتند از:
1- آسفالت بنودن کوچه ها
2- فاضلاب شهری و ریختن آن به دریا که مرگ دسته جمعی آبزیان به دنبال داشته است.
3- کمبود سرانه های خدمات شهر
4- کمبود فضای آموزشی، فضای تفریحی مثل پارک
5- عدم روشنایی مابر
6- عبور سیم فشار قوی روی خانه ها
7- سود بالا وام های فرسوده
8- اشتغال و نیاز به گسترش و آموزش صیادی( بیکاری جوانان)
9- غفلت بخش دولتی از محله سورو ودسترسی به ساحل
11- عدم تکمیل پروژه ناتمام پروژه سالن ورزشی چند منظوره

ب) شناسایی مشکلات اولویت دار محله سورو از دیدگاه ساکنین
1- فاضلاب شهری به دریا ریخته می شود (مرگ آبزیان و وجود جانوران موزی مثل موش)
2- مشکلبیکاری جوانان
3- نیاز به گسترش صیادی و آموزش آن
4- رفع مشکل تعاونی صیادان
5- کمبود سرانه خدمات شهری و کمبودهای آموزشی
6- عبور سیم فشاری قوی از روی منازل
7- عدم روشنایی معابر
8- آسفالت نشدن کوچه ها، عدم صدور پرونه ساخت وساز و سود بالای وام های بافت فرسوده
3- تجارب عمل جمعی در محله سورو
نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که میزان مشارکت و سرمایه اجتماعی در این محله بالا است نتایج جلسات بحث گروهی در محله سورو نشان می دهد که بیشتر مشارکت ساکنین در زمینه ساخت مسجد، مصلی، مراکز فرهنگی و ورزشی اتفاق افتاده است. ساخت مصلی در طی 10 روز، ساخت باشگاه ورزشی اروند، برگزاری نمایشگه خدمات عمومی، احئ=داث زمین فوتبال و سکوی تماشاچی از جمله تجارب مشارکتی ساکنین این محله به شمار می رود. برگزاری جشنواره های مختلف در محله با مشارکت شهرداری بندرعباس و همچنین پیگیری جمعی ساکنین برای برخورداری از امکانات آموزشی، تفریحی و فرهنگی از دیگر تجارب مشارکتی ساکنین به شمار می رود.
3-3- مطالعات اقتصادی
3-3-1- بررسی وضعیت فعالیت و وضعیت شغلی ساکنین محله سورو
بر اساس بررسی های صورت گرفته حاصل از پیمایش از مجموعه جامعه در حدود 37 درصد جمعیت در سن کار ساکن محله سورو جمعیت فعال و 63 درصد جمعیت غیر فعال محسوب می شوند که بر اساس محاسبات صورت گرفته نرخ بیکاری در محله 19 درصد بوده است. وضعیت فعال ساکنین محله نشان می دهد که میزان بیکاری در این محله در مقایسه با سایر محلات (22درصد از کل جمعیت در سن کار) در این محله خطر کاهش شاخص سرمایه انسانی در آینده را نمایان می سازد
جدول شماره (3-6) وضعیت فعالیت ساکنین محله سورو
وضع فعالیت
درصد

جمعیت فعال
شاغل
81%
37%

بیکار
19%

جمعیت غیر فعال
محصل
%33.91

63%
دارای درآمد بدون کار
%5.65

خانه دار
%47.39

سایر
%13.4

شکل شماره (3-3) وضعیت فعالیت ساکنین محله

3-3-2- بررسی وضعیت فعالیت ساکنین محله
وضعیت شغلی ساکنین محله سورو نیز نشان می دهد بیشترین سهم شاغلین در گروه طبقات شغلی مربوط به کارکنان مستقل و حقوق بگیران خصوصی به ترتیب با 35 و33درصد بوده است. این مسئله به دلیل سطح تحصیلات پایینتر ساکنین نسبت به سایر محلات، وجود مشاغل مستقل و مرتبط با فعالیت های دریایی و ساختار فرهنگی اجتماعی در محله سورو بوده است. همچنین سهم بسیار پایین کارفرما در میان شاغلین نشان دهنده سهم بالاتر مشاغل رده پایین در میان ساکنیناست.

شکل شماره (3-4) وضعیت شغلی ساکنین محله

ترکیب شاغلان در محله در گروه های عمده فعالیت و وضع شغلی آنها با سایر شاخصهای نیروی انسانی مورد سنجش در محله تناسب دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از پیمایش بیشترین سهم ساکنین را رانندگان وسایل نقلیه (به ویژه دریایی)
و پس از آن کارکنان بخش کشاورزی و ماهیگیری به ترتیب با 20 و 12 درصد تشکیل می دهند. وضعیت ساکنان نشان فعالیت ساکنین در فعالیتهای مرتبط با دریا محور به دلیل سابقه و موقعیت محله است.
چهارمین بخش از مطالعات وضع موجود محدوده طرح این پروژه، اختصاص به مطالعات کالبدی دارد که بخش های همچون بررسی سازمان فضایی وضع موجود، سیما و منظر شهری، کاربری اراضی وضع موجود کیفیت ابنیه، کیفیت زیر ساخت ها و تأسیسات شهری، سیستم حمل ونقل و شبکه معابر و… را در بر می گیرد. در ادامه خلاصه ای از مطالعات وضع موجود هر یک از عوامل مختلف کالبدی سورو ارائه می گردد.
3-3-3- الگوی اقتصادی زمین و مسکن محله سورو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توانمند سازی، بافت قدیم، بافت قدیمی، مشارکت مردم Next Entries دانلود تحقیق در مورد اسماعیلیه، ناصر خسرو، ادبیات فارسی، علوم انسانی