پایان نامه با کلید واژه های سبک زندگی، مدیریت بدن، رفتار خرید، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت بدن و الگوی خرید لباس دختران و مدیریت بدن و الگوی خرید لباس مادران دارد. و همبستگی مثبت و معنادار سن با مصرف فرهنگی دختران و مادران و همبستگی منفی و معنادار آن با مدیریت بدن مادران و الگوی خرید لباس دختران و مادران وجود دارد.
3. علمی، صباغ و افتخاری در پژوهش خود با عنوان “تعیین رابطه بین ابعاد سبک زندگی و مدیریت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان” در سال 89 انجام دادند؛ هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی (اوقات فراغت، مصرف فرهنگی، هنجارهای مصرف و اعتقادات دینی) با مولفههای مدیریت بدن (آرایش، بهداشت، کنترل وزن، دستکاری پزشکی) بوده که براساس نه فرضیه به آزمون گذاشته شدند. روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و دادهها با استفاده از روش کمی(پیمایش) از طریق پرسشنامه گردآوری شدهاند و جامعه آمای 351 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان با استفاده از فرمول کوکران 184 نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند. از تحلیلهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافتهها نشان داد که متغیر اعتقادات دینی با قدرت تبیین (22- درصد) دارای رابطه منفی با مدیریت بدن میباشد و متغیرهای اوقات فراغت (47 درصد) و هنجارهای مصرف (44 درصد) و مصرف فرهنگی (23 درصد) و میزان درآمد (21 درصد) از واریانس مدیریت بدن را تبیین میکنند.
4. ابراهیمی و بهنوئی گدنه در پژوهشی با عنوان بررسی جامعهشناختی سبک زندگی و مؤلفههای آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر در سال 1388 انجام دادند؛ که در این پژوهش تعداد 380 نفر از جوانان دختر و پسر بین 15 -25 ساله شهر بابلسر، به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدندو نتایج پژوهش نشان داد که؛ گرایش جوانان دختر و پسر به رفتارهای مصرفی فرهنگ مدرن، بیش از گرایش آنان به رفتارهای مصرفی فرهنگ سنتی است؛ از سوی دیگر، نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتارهای مصرفی (مؤلفههای سبک زندگی) در بین دختران و پسران، در بعُد مصرف فرهنگی، فعالیتهای زمان فراغت و مدیریت بدن، متفاوت است. همچنین، بین سبک زندگی دختران و پسران جوان نیز تفاوت معناداری دیده میشود.

2-12-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعهشناسی)
1. ویدازی98(2012)، در مطالعه خود با عنوان تاثیر سبک زندگی بر رفتار مصرفکننده در صنعت خودرو در هند انجام شد؛ و نتایج حاکی از آن است که رفتار مصرفکننده نقش حیاتی در بازاریابی اتومبیل ایفا میکند.
2. کواکمیروگل99(1997)، در مطالعه خود با عنوان بخشبندی بازار با استفاده از سبک زندگی مصرفکننده انجام شد؛ نتایج حاکی از آن است که ابعاد مختلف سبک زندگی در میان مصرفکنندگان در گرایش خرید(ابعاد آگاهی از مد، رهبری، خانواده، بهداشت، جامعه) تاثیر دارد.

2-13- بخش چهارم: صنعت نساجی
2-14-لباس (پوشاک)
انسانهای اولیه از برگ و پوست حیوانات و …. برای پوشاندن تن خود و همچنین حفاظت در برابر سرما و گرما استفاده میکردند. به مرور زمان از آن جایی که ذوق هنری و زیبا شناسی انسان بر خیلی از اجزاء پیرامونیاش مؤثر بوده است. پوشش و لباس نیز از این امر جدا نبوده و نقش این زیبا شناختی و هنر، تجلیگاهش لباس شد که همیشه همراه انسان بوده. آب و هوا، کار، پیشه، جنگ و تحولات اجتماعی از عوامل مؤثر در لباس بوده است. علاوه بر این عوامل، نقش مراسم سنتی و فرهنگی نظیر مناسک مذهبی، جشنها و سوگواریها در نوع و شکل و حتی رنگ پوشاک نیز مؤثر بوده است(متین، 1383، ص 12).
بشر در زندگی اجتماعی خود، به منظور ایجاد ارتباط و رساندن پیام دلخواه از “نشانه100” استفاده میکند. یکی از مشهودترین این نشانهها پوشاک است که زبان خاص خود را دارد و از ابزارهای کارآمد و مؤثر در پیشبرد هر گونه هویت سازی و هویتپردازی میباشد(همان، ص 47). هویت به معنای یک هویت ارتباطی که وسیلهای برای شناخت تشابهات و تفاوتها میباشد، ریشههای زندگی، روشها و منشها که در آنها زندگی میکنیم، گره خورده است. پس به عبارتی لباس نمود بصری از هویت فرد میشود(عاملی، 1383، ص44). هر فرد با توجه به بینش و نوع تفکر خود، پوشش را میپسندد چون سلیقهها متفاوت است. به مرور زمان این امر بیشتر نمود یافت، به این معنا که هر صنف، گروه و طبقه با توجه به بینش خود ، تیپ خاصی پیدا کردهاند. لباس نمودی از فرهنگ و عضویت در گروههای اجتماعی است. پس هدف از پوشش و لباس تنها حفاظت از بدن نیست، بلکه به غیر از بُعد زیبایی، نشانگر شخصیت، فرهنگ و هویت افراد نیز میباشد و به نوعی میتوان گفت، طبقه اجتماعی، قدرت101 و نفوذ102 افراد را با زبان روشن و شیوه پوشاک، به راحتی میتوان فهمید؛ در این راستا در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی با رفتار خرید مصرفکننده در صنعت پوشاک هستیم.
2-14-1- تاریخچه نساجی و پوشاک در دنیا
تاریخ شروع صنعت نساجی همیشه به عنوان یک راز همراه بشر خواهد بود؛ هیچ پاسخ قطعی برای این مسئله نمیتوان یافت، شاید بتوان گفت که از بدو زمانی که انسان نیاز به پوشش را احساس کرد، این صنعت پایهگذاری شد. احتمالاً مردم در طول هزاران سال، آن چه را که میپوشیدند، نزد خود میبافتهاند. به عبارت دیگر این صنعت در طول زندگی بشر رشد کرد و به جایی رسید که اینک علاوه بر آن که یکی از نیازهای جامعه بشری را تشکیل میدهد، به عنوان یکی از سکوهای پرش اقتصادی در کشورهای مختلف مطرح است(یار شاطر، 1382).

2-14-2-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در جهان
صادرات103

نمودار2-1. ارزش صادرات پوشاک در کشورهای صاحب نام (میلیارد دلار) – 2011
با توجه به آنچه در نمودار فوق مشاهده میشود، سهم چین از صادرات پوشاک جهان بالغ بر 28/37 درصد بوده که در میان سایر کشورهای جهان رتبهی اول را داراست. پس از آن اتحادیه اروپا با سهم 18/28 درصدی در رتبهی بعدی قرار دارد.

وارادت104

نمودار2-2. ارزش واردات پوشاک در کشورهای صاحب نام(میلیارد دلار)- 2011
مطابق با آنچه در نمودار فوق مشاهده میشود اتحادیه اروپا بیشترین سهم واردات پوشاک را در میان کشورهای جهان داراست و پس از آن ایالات متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، هنگ کنگ، اسپانیا و هلند در رتبههای بعدی قرار دارند(حائری، 1392).
2-14-3-تاریخچه صنعت نساجی و پوشاک در ایران
شواهد باستان شناسی که از حفاریهای شهر شوش به دست آمده است. نخستین نشانههای وجود پارچه منسوج در ایران را به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح بر میگرداند، هر چند قبل از آن، ابزار ریسندگی در نزدیکی شهر بهشهر در غار کمربند پیدا شده بود که مربوط به هفت هزار سال قبل از میلاد مسیح است. در زمان سامانیان صنعت بافندگی به اوج عظمت و ترقی خویش رسید، در چهار قرن اول هجری، صنعت بافندگی پیشرفت فنی کسب نکرد؛ در قرن پنج، شش، هفت و هشت (دوران حکومت سلجوقیان و مغول) صنعت بافندگی فرصت یافت که با صنعت بافندگی در کشور چین و نقش و نگار بافتههای چین آشنا شود.
در قرن دوازدهم صنعت بافندگی رو به انحطاط گذاشت و مردم به پارچههای ارزان قیمت که عموماً، با پارچههای قلم کاری اصفهان بود، قناعت میکردند. تا اواخر قرن نوزدهم، صنعت دست بافتی کشور چین روند را به لحاظ فنی ادامه داد و رشد فنی قابل ذکری نداشت(یارشاطر، 1383).
در قرن بیستم و با روی کار آمدن سلسله پهلوی، به مرور واردات کارخانهجات(از جمله ماشین آلات بافندگی و دوک ریسندگی) زیادتر شد. اولین کارخانه نساجی پنبهای پشمی، به نام “کارخانه وطن” حدود سال 1304 هجری شمسی، در اصفهان بنا و شروع به کار کرد، به طوری که در سال 1317 هجری شمسی، تعداد کارخانههای بافندگی کشور به 41 واحد رسید.
در زمان حکومت رضا خان در فاصله سالهای 1320- 1300 هجری شمسی، بر تعداد کارخانهها افزوده شد و نساجی دستی به مرور مگر در بخشهای هنری، بافت آن تقریباً به فراموشی سپرده شد(همان).
2-14-4-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در ایران
صادرات
در نمودار زیر ارزش صادرات نساجی و پوشاک ایران به صورت مجزا از سال 85 تا 91 نشان داده شده است.

نمودار2-3. ارزش صادرات نساجی و پوشاک ایران در سالهای 85 تا 91 (میلیون دلار)

واردات

نمودار2-4. ارزش واردات نساجی و پوشاک ایران در سالهای 85 تا 91 (میلیون دلار)

2-15-بخش پنجم: چارچوب مفهومی پژوهش
برای اینکه بتوان رفتار خرید افراد را مورد توجه و بررسی قرار داد باید به مواردی توجه کرد که بیشترین رابطه را با رفتار خرید افراد دارد و قسمت اعظمی از رفتار او را تحت پوشش خود دارد بدون شک سبک زندگی افراد هم یکی از این موارد میباشد که در سراسر زندگی افراد قابل شهود است و با گذشت زمان هم تغییر میکند و میتوان از طریق آن رفتار خرید افراد را شناسایی و درک کرد. حتی برخی از افراد سبک زندگی خاص خود را دارند و بازاریابان برای موقعیتیابی خود و داشتن سهم بیشتری از بازار نیاز به درک رفتار افراد و عوامل مؤثر بر آن نیاز دارند. سبک زندگی منعکس کننده مصرف در جامعه است.
متغیر وابسته مدل رفتار خرید در 4 بعُد حساسیت به قیمت، لذت از خرید، تجربه خرید و کیفیت میباشد از آنجا که رفتار خرید ابعاد گستردهای را شامل میشود و امکان بررسی همه این موارد در چنین پژوهشهای غیر ممکن است به دلیل محدودیت زمانی و گردآوری مطالب، بنابراین ما 4 بعُد گفته شده را مورد بررسی قرار دادیم که در زمان خرید مورد توجه مصرفکننده میباشد. و متغیر مستقل را سبک زندگی تشکیل میدهد که با دو رویکرد روانشناسی و جامعهشناسی به آن نگاه کردیم در رویکرد روانشناسی الگوی AIO که در سه مقوله فعالیتها(تلویزون، کار و ورزش)، علایق (خانواده و تنوع) و عقاید و در رویکرد جامعه شناسی با استفاده از چهار مقوله مصرف محصولات فرهنگی، اوقات فراغت(اینترنت، کلاسهای آموزشی، خانواده و دوستان)، مدیریت بدن و الگوی خرید(مدگرایی و نوآوری) تعریف میگردد. مدل تأثیر سبک زندگی را بر فتار خرید نشان میدهد. در نهایت پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از مجموع سؤالات رفتار خرید مصرفکنندگان را براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی پیشبینی نماید.

شکل 2-6. مدل مفهومی پژوهش

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1- مقدمه
پژوهش یک فرایند است و برای پاسخ به سؤالات و مسألههای پژوهشگر یا سفارشدهنده آن صورت میگیرد. مهمترین گام در این مسیر پرفراز و نشیب حرکت مرحله به مرحله انتخاب و استفاده درست از روشها و تکنیکها و فنون علمی است. از این رو نتایج پژوهشهایی قابلیت استفاده و تعمیم دارد که روشمند و هدفمند انجام شده باشد. «تحقیق یا پژوهش، فعالیت پیگیر و تلاش فکری مداوم برای استخراج حقایق از لابهلای حق و باطل است. با تفحص و تلاش برای آشکار ساختن حقیقت و پردهداری از مجهولات، کشف روابط علی و معلولی و خلاصه شناخت علمی یک مسأله یا حل آن با روش منطقیتر علمی است (اکرامی، 1390).
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از این تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی، 1382). بنابراین، براساس نظر سکاران (1390) تحقیق را میتوان برای آزمون برخی از پیشبینیهای مفروض طراحی کرد. در فصل حاضر ابتدا روششناسی پژوهش با ملاحظه نوع و روش مورد بررسی قرار گرفته، سپس فرایند پژوهش که شامل تبیین جامعه و نمونه است، بیان گردیده است. در ادامه فرآیند پرسشنامه، روایی و پایایی آن محاسبه و در پایان به تکنیکهای به کار گرفته شده در انجام پژوهش اشاره شده است.

3-2- روش پژوهش
مفهوم روش تحقیق در کارهای پژوهشی، گزارشهای تحقیقاتی و کتابهای روش تحقیق به گونههای مختلف و در سطوح گوناگونی به کار رفته است. این مفهوم اغلب کلی و شامل انواع روشها، مراحل، فرایندها و ابزار تحقیق میشود. به عبارتی دیگر، این مفاهیم عمدتاً به روش انجام کار پژوهشی – علمی به منظور دستیابی به حقیقتی نو در هر یک از رشتههای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مصرف فرهنگی، سبک زندگی، فرهنگ مصرف، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، سبک زندگی، تحلیل داده