پایان نامه با کلید واژه های سبک زندگی، مدیریت بدن، مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

میانمایه و نخبهگرایانه تقسیم شدهاند.حاصل آن سه الگوی کلی مصرف است که عبارتند از: الگوی کارکردی – ضرورت گرایانه، الگوی ضرورت گریزانه – تمایز جویانه و الگوی تجملی – زیباییشناسانه (عبداللهی، 1389، ص 15و 16).
2-9- بخش سوم: پیشینه پژوهش
2-10- پیشینه رفتار مصرفکننده
2-10-1- پیشینه رفتار مصرفکننده در داخل کشور
1. فریادیان در پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکنندگان در انتخاب محصول پوشاک در شهر ایلام در سال 1389 انجام داد؛ که چهار عامل مهم در رفتار مصرفکننده شامل عوامل فردی و شخصیتی، عوامل موقعیتی ، عوامل رسانههای گروهی و عوامل فرهنگی، اجتماعی و گروهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که وضعیت مالی و اقتصادی افراد دارای بیشترین اهمیت در رفتار مصرفکننده در انتخاب و خرید محصول دارد. همچنین ویژگیهای شخصیتی، شغل، باورها و عقاید دارای اهمیت بسزایی در رفتار مصرفکننده هستند. بنابراین عوامل فردی و شخصیتی در رتبه اول تأثیرگذاری قرار دارند. عوامل فرهنگی، اجتماعی و گروهی به عنوان دومین عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکنندگان ایلامی در خرید پوشاک ثبت شده است. فاکتوهای مانند خانواده، منزلت اجتماعی، وجهه محصول، آداب و رسوم و فرهنگ در این دسته از عوامل قرار داده و عوامل موقعیتی در فاکتورهایی چون عوامل خاص درون فروشگاهی، فضای فروشگاه، نحوه برخورد پرسنل، تخفیف مناسب در رتبهی سوم اهمیت در نزد مصرفکنندگان پوشاک در ایلام قرار دارد و بلاخره عوامل مربوط به تأثیر رسانههای گروهی در رتبه چهارم تأثیر قرار گرفته است.
2. نامدار جویمی در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین با رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک در سال 1393 انجام داد؛ که برای رفتار مصرف کننده از نظریات لن کاستر و ویسی در سه مقطع زمانی قبل، بعد و حین خرید را با استفاده از نظریات ویلیام ویلکی انجام داد. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است. از ابزار پرسشنامه و تکنیک دلفی استفاده شده است که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته، جامعه آماری شهروندان شهر اصفهان با نمونه آماری 384 نفر بوده است. برای تکنیک دلفی با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی 19 نفر از اساتید و متخصصان برای بررسی مصرفکنندگان پوشاک در شهر اصفهان انتخاب شد. یافتهها حکایت از این است که بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین با رفتار مصرفکننده در صنعت پوشاک به ترتیب برابر 89/0، 85/0 و 91/0 بوده است و رفتار خرید مصرفکننده در سه مقطع زمانی (قبل، حین و بعد) با سرمایه فرهنگی، اجتماعی و نمادین به ترتیب برابر 92/0، 87/0، 88/0، 86/0، 79/0، 92/0، 91/0 و 89/0 میباشد.
3. فرامرزی در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکنندگان در خرید پوشاک با مارک خارجی در شهر سنندج در سال 1390 انجام داد؛ در این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکننده با ارائه 7 فرضیه سعی در بررسی دقیق رابطه بین هر یک از عوامل وجهه ظاهری، همخوانی گروهی، هنجارهای ذهنی، بررسی ویژگیهای محصول، کنترل رفتار ادراک شده، نگرشهای مصرفکنندگان با میل به خرید لباس توسط مصرفکنندگان در سطح شهر سنندج را مورد سنجش قرار داده. همچنین بررسی رابطه بین میل به خرید و و خرید واقعی نزد آنها نیز یکی دیگر از فرضیههای پژوهش میباشد. نتایج نشان داده که غالب عوامل مورد اشاره بر میل به خرید مصرفکنندگان لباس در شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد.

2-10-2- پیشینه رفتار مصرفکننده در خارج کشور
فورایچی و لاتوسینسکا94 (2011)، رابطه بین متغیرهای مختلف که متغیرهای مستقل آن شامل فرهنگی، اجتماعی، شخصی، روانشناختی و عوامل آمیخته بازاریابی، و متغیر وابسته آن رفتار مصرفکننده است را در بازار لوازم الکتریکی عراق بررسی کردند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر مراجعات و رفتار مصرفکننده در بازار لوازم الکتریکی در عراق میباشد. دادههای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر فرایندهای تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان از طریق یک پرسشنامه که در دسامبر 2011 در بصره شهری در جنوب عراق توزیع شده به دست آمد. نتایج طرح تحقیقاتی آنها نشان داد که عوامل اجتماعی، عوامل روانشناختی و عناصر آمیخته بازاریابی به شدت با رفتار خرید مصرفکننده در ارتباط است.
2-11- پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی
2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی)
1. مستشار نظامی پژوهشی با عنوان بخشبندی گردشگران تندرستی براساس مدل AIO در شهر تهران در سال 1390 انجام داد؛ هدف این پژوهش بخشبندی گردشگران شهر تهران براساس سبک زندگی(AIO) و سنج عوامل دموگرافیک در هر کدام از این بخشها است. نتایج این پژوهش که بر روی 428 گردشگر صورت گرفت گردشگران تندرستی شهر تهران با استفاده از تحلیل عاملی به 9 بخش تقسیم نمود شامل: گرایش به رشد شخصی و تکنولوژی، گرایش به هنر، گرایش به سلامتی و برنامهریزی منظم برای سفر، گرایش به ارتقاء سبک زندگی، گرایش به خرید، گرایش به خانواده و عرفان، گرایش به تناسب اندام و استفاده از کامپیوتر در سفر، گرایش به تناسب اندام و طبیعت. نتایج نشان داد بخشها از لحاظ عوامل دموگرافیک با یکدیگر تفاوتهایی دارند. و همچنین این پژوهش نشان داد گردشگران تندرستی براساس سبک زندگی(AIO) میتوانند بخشبندی گردند.
2. کوچکزاده پژوهشی با عنوان “شناسایی سبکهای زندگی مصرفکنندگان بستنی با رویکرد(AIO) در سال 89 انجام داد؛ جامعه آماری این پژوهش، کلیه مصرف کنندگان بستنی در شهر تهران میباشد؛ که در این پژوهش پرسشنامهای با عناصر سبک زندگی مبتنی بر AIO (فعالیتها، علایق و نظرات) استفاده شده و در میان نمونه آماری(384 نفر) که به روش احتمالی-خوشهای یا ناحیهای انتخاب شدند توزیع شده. جمعآوری دادهها با انجام تحلیل آماری، 4 خوشه در نمونه آماری شناسایی شد که این خوشهها هر کدام سبک زندگی متفاوتی داشتند و هر کدام نیز به مارک خاصی از بستنی علاقه نشان دادند.
3. روحاللهی پژوهشی با عنوان بخشبندی بازار سنگ شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان با استفاده از متغیرهای سبک زندگی و جمعیتشناختی در سال 88 انجام داد؛ در این تحقیق با استفاده از متغیرهای سبک زندگی و جمعیت شناختی بازار سنگ شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان بخشبندی گردید به این صورت که سبک زندگی به سه مؤلفه فعالیتها، عقاید و علایق تقسیمبندی گردید و متغیرهای جمعیت شناختی نظیر حرفه، سطح تحصیلات و … در نظر گرفته شد با ترکیب این متغیرها با نظر مصرفکنندگان درباره ویژگیهای محصول سنگ این تحقیق به سه گروه از مشتریان دست یافت.
4. بخشیزاده پژوهشی با عنوان تعیین نوع تصمیمگیری مصرفکننده در انواع سبک زندگی در شهر تهران در سال 1389 انجام داد؛ که در این پژوهش از نمونهگیری احتمالی طبقهبندی و ابزار پرسشنامه، از آزمون کای دو، ضریب فی، گاما و کندال استفاده شده است. نتایج نشان داد که نوع غالب تصمیمگیری مصرفکنندگان در سبک زندگی تلاشگران تصمیمگیری گسترده، در سبک زندگی معتقدان و خودشکوفایان، تصمیمگیری محدود و در سبک زندگی موفقان، تصمیمگیری براساس وفاداری میباشد، ولی بین انواع تصمیمگیری در چهار سبک زندگی تجربهکنندگان، راضیشوندگان، سازندگان و تلاشکنندگان برای بقا تفاوت قابل ملاحظهای مشاهده نشد و لذا نتیجه میگیریم این چهار سبک از تمام چهار روش تصمیمگیری خرید به یک اندازه استفاده مینمایند. در نهایت با استفاده از همان آزمونهای استقلال، رابطه بین انواع تصمیمگیری و بعُد انگیزش اولیه که بر این اساس مصرفکنندگان به سه دسته عملگرا، وجههگرا و اصولگرا تقسیم میشوند مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان میدهد رابطه معنیدار قوی بین گروههای وجههگرا از مصرفکنندگان و استفاده از روش تصمیمگیری گسترده و وفاداری (درگیری بالا با کالا) وجود دارد، ولی دو دسته دیگر تحت تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نوع تصمیمگیری مصرفکننده از هر چهار روش به یک اندازه استفاده مینمایند. همچنین در رابطه با دو بعُد استفاده شده در جایگزاری انواع تصمیمگیری، هشت فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که این هشت فرضیه با قوت آزمون بالایی به اثبات رسید.

2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی)
1. مربی (2011)، در مطالعه خود با عنوان سبک زندگی مصرفکننده که در پاکستان انجام شد؛ نتایج نشان داد که سبک زندگی در طبقه متوسط افراد براساس (فعالیتها، علایق و عقاید) تفاوت وجود دارد.
2. کریشنان95 (2011)، در مطالعه خود با عنوان سبک زندگی ابزاری برای درک رفتار خرید مصرف کننده که در هند انجام داده است، به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری بین سبک زندگی با ابعاد AIO و مارک محصولات انتخابی مصرفکنندگان وجود دارد. همچنین بازاریابان برای موفقیت، محصولات خود را بر حسب سبک زندگی موقعیت یابی کنند.
3. پاگلا، استلوتا96 (2012)، در پژوهش با عنوان سبک زندگی مصرف کنندگان رومانیایی و نگرش نسبت به خرید محصولات ارگانیک انجام داد؛ نتایج نشان داد که سبک زندگی به طور قابل توجهی خرید محصولات ارگانیک را تحت تأثیر قرار میدهد.
4. ساتحیش و راجاهومان97 (2012)، در پژوهش خود با عنوان رفتار مصرفکننده و بازاریابی سبک زندگی انجام دادند؛ نتایج نشان داد از آنجا که رفتار مصرفکننده رشته نوپا و جوانی است مفهوم سبک زندگی و پژوهش در مورد آن میتواند آنها را به سمت مطالعه مصرفکنندگان و سیستمهای یکپارچه و تکنیک های گستردهتر سوق دهد.

2-12- پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعهشناسی
2-12-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعهشناسی)
1. شعبانی در پژوهش خود با عنوان” بررسی وضعیت سبک زندگی و ابعاد آن اوقات فراغت، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی در بین جوانان شهر رودسر در سال 1391 انجام داد؛ که در این پژوهش، از رویکرد تلفیقگرایانهی بوردیو استفاده شده است. که طبق نظریهی بوردیو، سرمایه فرهنگی و اقتصادی به عنوان دو متغیر مستقل و تأثیرگذار بر سبک زندگی جوانان مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 15-29 سالهی شهر رودسر میباشند و تعداد نمونه برابر با 271 نفر است که به روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدهاند. روش این پژوهش پیمایش و ابزار آن پرسشنامه میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فرهنگی بر روی سبک زندگی تأثیرگذار است ولی تأثیر سرمایهی اقتصادی بر سبک زندگی مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین تأثیر سرمایهی فرهنگی بر چگونگی گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگی تأیید و بر روی مدیریت بدن رد شد. ولی سرمایهی اقتصادی تأثیری بر هیچ کدام از ابعاد سبک زندگی نداشت.
2. طاهر پژوهشی با عنوان “مطالعه نسلی سبک زندگی مادران و دختران در شهر یزد” در سال 1391 انجام داد؛ هدف از این پژوهش، بررسی تفاوت ابعاد سبک زندگی (مصرف فرهنگی، گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و الگوی خرید لباس) مادران و دختران شهر یزد و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر این ابعاد بوده است. این پژوهش به صورت پیمایش مقطعی و جمعآوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه نیز از میان زنان 15-75 ساله شهر یزد با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردیده که با روش نمونهگیری دو مرحلهای(200مادر و 200 دختر مجرد) جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. و در این پژوهش با بهرهگیری از نظریههای بوردیو و اینگلهارت به عنوان چارچوب نظری، با استفاده از آزمونهای t,f، همبستگی و رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته شد. یافتهها نشان داد که تفاوت معنادار بین مصرف فرهنگی، نحوه گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و الگوی خرید لباس دختران و مادران و نیز وجود همبستگی مثبت و معنادار بین درآمد خانوار با مدیریت بدن و الگوی خرید لباس دختران و مادران میباشد. همبستگی مثبت و معنادار بین تحصیلات با مصرف فرهنگی دختران و مدیریت بدن و الگوی خرید مادران از دیگر مشاهدات در این پژوهش است. همچنین بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با ابعاد سبک زندگی نشان از همبستگی مثبت و معنادار آن با مصرف فرهنگی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مصرف فرهنگی، سبک زندگی، فرهنگ مصرف، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، سبک زندگی، تحلیل داده