پایان نامه با کلید واژه های سازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نهایی مبین همبستگی قوی میان پاسخ‌هاي داده شده در دو مرحله بود. میزان همبستگی از 32% تا 98% بدست آمد، با توجه به این امر اعتبار علمی مصاحبه مورد تایید قرار گرفت که نتایج آن در جدول (1-3) مشاهده می‌شود، همانطور كه ملاحظه مي‌شود برخي از ابعاد سازگاري اجتماعي معنادار نشد كه دليل آن مي‌تواند كم بودن تعداد نمونه باشد. همچنین بعد از مشخص كردن ميانگين، با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ اختلاف علمي سنجيده شد و مصاحبه با اعتماد 93/0 مورد استفاده قرار گرفت.
جدول (8-4): همبستگي بين دو بار اجراي مصاحبه در دو گروه مادران كودكان عقب مانده ذهني و مادران كودكان عادي
گروه
مادران كودكان عقب مانده ذهني
مادران كودكان عادي
متغير
تعداد
ضريب
‌همبستگي
p-value
تعداد
ضريب
‌همبستگي
p-value
فعاليتهاي روزمره
11
92/0
001/0
11
91/0
001/0
فعاليتهاي اجتماعي و فوق برنامه
11
90/0
103/0
11
86/0
001/0
روابط‌خويشاوندي
11
96/0
17/0
11
86/0
001/0
روابط زناشويي
11
88/0
04/0
11
70/0
02/0
نقش والدين
11
92/0
001/0
11
85/0
001/0
بعد خانواده
11
55/0
001/0
11
85/0
003/0
وضعيت اقتصادي
11
81/0
01/0
11
32/0
35/0
سازگاري كلي
11
92/0
001/0
11
98/0
001/0
ط) روش جمع آوري داده‌ها
ابتدا از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي معرفي نامه براي مراجعه به آموزش و پرورش شهرستان كاشان اخذ شد كه پس از دريافت مجوز به محيط پژوهش مراجعه و معرفي به مسؤلين مدارس معرفي صورت گرفت. پس از آن هماهنگي‌هاي لازم و هدف از انجام تحقيق و شيوه انجام آن را توضيح داده و پروپوزال در اختيار آنها قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مدارس اسنثنايي كه شامل مدارس شهيد فهميده و جواهري نيكبخت بود، دو مدرسه عادي شهيد سالم و شهيد حيدري نيز در همان مناطق انتخاب شدند. ابتدا فهرست اسامي كليه دانش آموزان مدارس استثنايي و مدارس عادي تهيه شد. سپس نمونه گيري به صورت سرشماري در مدارس استثنايي و در مدارس عادي نمونه‌گيري تصادفي بر اساس معيارهاي پذيرش و حذف نمونه صورت گرفت. بعد از انتخاب نمونه از مشاور مدرسه خواسته شد با مادران دانش آموزان هماهنگي به عمل آورد و بعد از کسب رضايت آنها براي انجام مصاحبه به مدرسه دعوت شدند. براي هر فرد روز و ساعت خاصي در نظر گرفته ش‌د، مثلا براي هر روز 4 نفر دعوت مي‌شدند مصاحبه در اتاق مشاور صورت مي‌گرفت. ابتدا محقق خود را معرفي و هدف از اجراي تحقيق و لزوم آن را براي آنها توضيح مي‌داد و سپس در مورد محرمانه بودن پاسخها به مادران اطمينان مي‌داد.
در هنگام مصاحبه اگر آزمودني‌ها متوجه سوالي نمي‌شدند براي آنها توضيح داده مي‌شود. براي هر آزمودني برگه پاسخ نامه جداگانه تهيه شد كه بعد از پرسيدن مشخصات دموگرافيک و تعيين کد براي هر آزمودنی، پاسخ‌ها در آن يادداشت ‌شد بعد از اتمام مصاحبه از اينكه آنها وقت خود را در اختيار پژوهش قرار داده بودند،تشكر مي‌شد. پس از مصاحبه با توجه به اطلاعات بدست آمده و قضاوت شخصي محقق ارزيابي كلي صورت مي‌گرفت.
از هر گروه يازده نفر براي اجراي مجدد مصاحبه انتخاب شدند و در پايان مصاحبه از آنها درخواست شد كه بعد از دو هفته براي تكرار مصاحبه به مدرسه مراجعه نمايند.
ی) روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين پژوهش متغير مستقل سازگاري اجتماعي و متغير وابسته عقب ماندگي ذهني بود.
اطلاعات جمع آوري شده به كمك روشهاي آماري در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد بررسي قرار گرفت. در بخش آمار توصيفي به شاخصهاي فراواني و درصد فراواني و ميانگين و انحراف استاندارد پرداخته مي‌شود و در بخش استنباطي بر اساس فرضيه‌ها به كمك روشهاي آماري استنباطي مقايسه‌ها با استفاده از آزمونهاي آماري از جمله t مستقل108، آناليز واريانس و كولموگروف اسميرنف109 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
ک) ملاحظات اخلاقي
1. معرفي نامه از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران جهت ارائه به آموزش و پرورش شهرستان كاشان دريافت گرديد.
2. اهداف پژوهش و لزوم اجراي آن براي مسولان آموزش و پرورش شهرستان كاشان توضيح داده شد.
3. به مسولان آموزش و پرورش شهرستان كاشان اطمينان داده شد كه در صورت تمايل نتايج پژوهش در اختيار ايشان قرار داده خواهد شد.
4. براي انجام مصاحبه بعد از معرفي خود هدف از انجام پژوهش براي شرگت کنندگان در پژوهش توضيح داده شد.
5. به افراد در زمينه شركت يا عدم شركت در اين پژوهش حق انتخاب داده شد.
6. به مسولان مدرسه و مادران در مورد محرمانه بودن و محفوظ ماندن اطلاعات اطمينان داده شد.
7. محرمانه بودن كليه اطلاعات كسب شده از شرکت کنندگان تضمين گرديد و بدين منظور نام ونام خانوادگي افراد قيد نشده است.
8. نتايج حاصل از اين پژوهش در صورت تمايل مسولان در واحدهاي مورد پژوهش در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم

توضيح و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه
در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده به كمك روشهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه گرديده است.
در بخش توصيف داده‌ها:
در این بخش مشخصات دموگرافیک با استفاده از جداول دو بعدي (1-4) الي (6-4) نشان داده شده است.
2-4: توصيف داده ها

جدول 1-4 : توزيع فراواني افراد برحسب سن کودک و به تفکیک دو گروه مادران كودكان عقب مانده ذهني و مادران كودكان عادي

گروه

سن کودک
مادران كودكان عقب مانده ذهني
مادران كودكان عادي
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
11-9
8
20
1
5/2
9
25/11
14-12
26
65
39
5/97
65
25/81
17-15
6
15
0
0
6
5/7
جمع
40
100
40
100
80
100
همانگونه كه جدول 1-4 نشان مي‌دهد 65 درصدمادران كودكان عقب مانده ذهني و5/97 درصد مادران كودكان عادي داراي فرزند رده سني 14-12 سال بودند. در مجموع 25/81 درصد مادران داراي فرزند
14-12 ساله بودند.
جدول 2-4 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب سن آنها و به تفکیک دو گروه مادران كودكان عقب مانده ذهني و مادران كودكان عادي
گروه

سن مادر
مادران كودكان عقب مانده ذهني
مادران كودكان عادي
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
30-19
7
5/17
6
15
13
25/16
40-31
21
5/52
25
5/62
46
5/57
50-41
6
15
5
5/12
11
75/13
60-51
6
15
4
10
10
5/12
جمع
40
100
40
100
80
100
جدول 2-4 نشان مي‌دهد كه 5/52 درصد‌ مادران كودكان عقب مانده ذهني و 5/62 درصد مادران كودكان عادي در رده سني 40-31 سالگي بودند و در مجموع 5/57 درصد مادران در رده سني40-31 سالگي بودند.
جدول 3-4 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب طول مدت ازدواج در دو گروه مادران كودكان عقب مانده ذهني و مادران كودكان عادي

گروه

طول مدت ازدواج
مادران كودكان عقب مانده ذهني
مادران كودكان عادي
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
20-9
21
5/52
27
5/67
48
60
30-21
14
35
10
5/2
24
30
40-31
5
5/12
3
5/7
8
10
جمع
40
100
40
100
80
100

جدول 3-4 گوياي آن است كه 5/52 درصد از مادران كودكان عقب مانده ذهني و 5/67 درصد مادران كودكان عادي 20-9 سال بود كه ازدواج كرده بودندو در مجموع 60 درصد از مادران 20-9 سال از ازدواج آنها سپري شده بود.

جدول 4-4 : توزیع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات مادران در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

گروه

سطح تحصيلات مادر
مادران كودكان عقب مانده ذهني
مادران كودكان عادي
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
بيسواد
8
20
1
5/2
9
25/11
ابتدايي
23
5/57
20
50
43
75/53
سيكل
2
10
12
30
16
20
ديپلم و بالاتر
5
5/12
7
5/17
12
15
جمع
40
100
40
100
8040
100

جدول 4-4 : نشان می‌دهد که 5/57 درصد مادران کودکان عقب مانده ذهنی و 50درصد مادران کودکان عادی دارای تحصیلات ابتدائی بودند، در مجموع 75/53 درصد از مادران دارای تحصیلات ابتدائی بودند.

جدول 5-4 : توزیع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب تعداد فرزندان به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

گروه

تعداد فرزندان
مادران كودكان عقب مانده ذهني
مادران كودكان عادي
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
1
4
10
3
5/7
7
75/8
2
12
30
20
50
32
40
3 و بیشتر
24
60
17
5/42
41
25/51
جمع
40
100
40
100
80
100
جدول 5-4 نشان می‌دهد که 60 درصد از مادران کودکان عقب مانده ذهنی 3 و بیشتر از 3 فرزند داشتنند در حالیکه 50 درصد مادران کودکان عادی 2 فرزند داشتند.
جدول 6-4 : توزیع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب رتبه تولد فرزند به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی
گروه

رتبه تولد فرزند‌ مورد
مطالعه
مادران كودكان عقب مانده ذهني
مادران كودكان عادي
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اول
14
35
23
5/57
37
25/46
دوم
4
10
4
10
8
10
سوم و بالاتر
22
55
13
5/32
35
75/43
جمع
40
100
40
100
80
100
جدول 6-4 گویای آن است که 55 درصد از مادران، کودک عقب مانده شان فرزند سوم یا بالاتر بود در حالیکه 5/57 درصد از مادران کودکان عادی، کودکشان فرزند اول بود.
3-4 : تجزيه و تحليل داده‌ها
دراين بخش نخست توزیع نمرات سازگاري اجتماعي مادران كودكان عقب مانده ذهني ومادران كودكان عادي شهرستان كاشان در ابعاد وظايف روزمره، فعاليتهاي اجتماعي و فوق برنامه، روابط خويشاوندي، روابط زناشويي، نقش والديني، روابط خانوادگي، وضعيت اقتصادي در جدول 7-4 نمايش داده مي‌شود.

جدول 7-4 : توزیع نمرات سازگاری اجتماعی به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بهداشت روان، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ابزار پژوهش، بهداشت روان، دانش آموزان دختر