پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل، قانون نمونه، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

بريتيش کلمبيا (وانکوور) و مرکز داوري بينالمللي اتاق اقتصادي فدرال اتريش. 16
الف) دادگاه داوري بينالمللي اتاق بازرگاني (ICC)17
يکي از سازمانهاي اتاق بازرگاني بينالمللي است که در سال 1919 تاسيس گرديده و مقر آن در پاريس (کشور فرانسه) ميباشد و اکنون بيشترين و گستردهترين مقبوليت را در صحنه تجارت بينالملل دارد. اتاق در سال 1923 ميلادي دادگاه داوري بينالمللي خود را براي اداره و نظارت بر داوريها تشکيل داد. در واقع آي. سي. سي. از طريق اين نهاد امور سازماني خود را در ارتباط با داوري پيگيري مينمايد.
گر چه آي. سي. سي از لحاظ اداري در پاريس واقع است، اما وظايفش را به طور کلي و در مورد داوري با مشورت کميتههاي ملي کشورهاي عضو انجام ميدهد. اين کميتهها هياتي از داوران را در حوزه قلمرو خود دارند که در صورت لزوم براي تشکيل ديوانهاي داوري آي. سي. سي. مورد استفاده قرار ميگيرند. محل داوريهاي آي. سي. سي ميتواند در هر کشوري از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوري اختصاصي آن بر همه داوريهاي آ. سي. سي. در هر کجا که برگزار شوند، اعمال ميشود.
براي دادگاه داوري بينالمللي آي. سي. سي اختيارات نظارتي مشخصي وجود دارد که در اينجا ميتوان به برخي از آنها اشاره نمود: اين دادگاه تصميم ميگيرد که آيا برحسب ظاهر موافقت نامه داوري وجود دارد يا نه، در شرايطي داور يا سر داور را انتخاب و نصب مينمايد، در شرايطي محل داوري را تعيين ميکند، حقالزحمه داوران و هزينههاي داوري و مقدار پيش پرداخت اوليه آنها را معين ميکند، در مواردي داوري نامه را تصويب ميکند، درباره جرح داور تصميمگيري ميکند، مهلتها را تمديد ميکند و در آخر راي داوري را از لحاظ شکلي بررسي و تصويب مينمايد.
ب) دادگاه داوري بينالمللي لندن (LCIA)18
قديميترين سازمان داوري است که در سال 1893 تاسيس شده است. اين دادگاه در آن زمان با عنوان اتاق داوري لندن شناخته ميشد. در اواخر دهه 1970 تجديد ساختار شده است.19
ج) انجمن داوري آمريکا AAA20
در سال 1926 تاسيس گرديده و فعاليت آن در همه رشتههاي حقوقي و در تمامي نقاط ايالات متحده ميباشد. دفتر مرکزي آن در نيويورک است و در همه شهرهاي عمده ايالات متحده دفاتر محلي دارد.
اين انجمن حدود هشتاد سال است که خدمات داوري انجام ميدهد و داراي بيشترين حجم پروندههاي داوري (داخلي و بينالمللي) را در بين سازمانهاي بينالمللي ميباشد. اين سازمان با الگو گرفتن از قواعد داوري آنسيترال قواعد داوري تخصصي براي دعاوي بينالمللي، تجاري، ساختماني و حقوق انحصاري (حق اختراع) تدوين نموده است. انجمن در سال 1996 “مرکز بينالمللي حل و فصل اختلافات” را به عنوان يک بخش جدا از خود براي اداره پروندههاي بينالمللي تاسيس کرده که داراي کارمندان اداري متخصص در دفتر نيويورک است. در سال 2001 ميلادي نيز نخستين دفتر اروپايي اين مرکز در دابلين آغاز به کار کرده است.21
د) موسسه داوري اتاق بازرگاني استکهلم (AISCC)22
يک سازمان داوري سوئدي است که در سال 1917 ميلادي توسط اتاق تجارت استکهلم که خود در سال 1902 ميلادي تاسيس شده، تشکيل گرديده است. شهرت اين موسسه در اين است که در دوره معروف به جنگ سرد، انجمن داوري آمريکا و کميسيون داوري تجاري خارجي روسيه توافق نمودند که قراردادهاي بين موسسات روسي و آمريکايي به اين سازمان ارايه شود. به اين ترتيب در قراردادهاي بينالمللي شوروي سابق و طرفهاي غربي به طور معمول داوري موسسه استکهلم پيشبيني ميگرديد، بنابراين اين موسسه به ويژه به تبع موقعيت جغرافيايي کشور سوئد که بين شرق و غرب واقع است، يک موسسه بيطرف بين اين دو بلوک شناخته ميشد. حتي پس از فروپاشي شوروي و در زمان حال نيز در قراردادهاي تجاري که بين طرفهاي روسي و ساير جمهوريهاي استقلال يافته از شوروي سابق و طرفهاي غربي منعقد ميشود از داوري اين موسسه استفاده ميگردد. همچنين اين موسسه شهرت خوبي در داوريهاي پروندههايي که يک طرف آنها دولت يا نهادهاي دولتي هستند، دارد.23
ه) کميسيون داوري تجاري و اقتصادي بينالمللي چين (CIETAC)24
اين کميسيون که بزرگترين موسسه در جمهوري خلق چين ميباشد، تحت نظارت “شوراي چين براي توسعه تجارت بينالملل” در سال 1956 تشکيل شده است و از اين جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چين قرار دارد. شوراي چين يک مرکز پر قدرت براي تجارت با چين ميباشد و به طور معمول طرفهاي چيني قراردادها اصرار بر داوري توسط اين کميسيون داوري دارند.
دفتر مرکزي اين کميسيون در پکن و دو شعبه فرعي آن يکي در شانگهاي و ديگري در شنژن است. اين کميسيون حدود بيست دفتر رابط در شهرهاي مختلف چين دارد. جلسات استماع داوري اين سازمان که به طور معمول کوتاه است در چين برگزار ميشود، مگر اين که خلاف آن توافق شده باشد.25
و) مرکز داوري بينالمللي هنگ کنگ (HKIAC)26
در سال 1985 ميلادي تاسيس شد تا در آسيا و خاور دور يک محل داوري مستقل براي حل و فصل انواع اختلافات تجاري باشد. اين مرکز در ابتدا توسط جامعه بازرگانان و دولت هنگ کنگ حمايت مالي ميشد، اما اکنون از لحاظ مالي خودکفا و مستقل از اين دو است.27
ز) مرکز داوري بينالمللي سنگاپور (SIAC)28
در سال 1991 توسط دولت سنگاپور تاسيس گرديد و اکنون به عنوان سازماني غير انتفاعي و مستقل از دولت فعاليت ميکند. اين مرکز در سالهاي کنوني به عنوان يک محل بيطرف در آسيا براي داوري چينيها و اروپاييها شهرت يافته و مورد قبول نهادهاي تجاري اين دو ناحيه ميباشد. شمار پروندههاي ثبت شده در اين مرکز در سال 2005 بيش از هفتاد عدد ميباشد.29
ح) مرکز منطقهاي داوري تجاري بينالمللي قاهره (CRCICA)30
به موجب قراردادي بين کميته مشورتي حقوقي آسيا ـ آفريقا و دولت مصر در سال 1983 و 1986 براي برپايي مرکزي بيطرف در خاورميانه و با درک نيازها و نگرانيهاي طرفين دعاوي در جهان عرب تاسيس شد. هدف ديگر از تشکيل اين مرکز استفاده از داوران کشورهاي عربي براي انجام داوريها است، چيزي که ادعا ميشد سازمانهاي داوري غربي به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوري قاهره يک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقهاي داوري کوالالامپور) دارد.31
ط) مرکز منطقهاي داوري کوالالامپور (KLRCA)32
در سال 1978 در پايتخت مالزي تشکيل گرديد. اين مرکز تحت نظارت کميته مشورتي حقوقي آسيا ـ آفريقا ميباشد و هدف از برپايي آن حل و فصل اختلافات تجاري و سرمايهگذاري و توسعه داوري تجاري بينالمللي در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه است.33
ي) مرکز داوري و ميانجيگري سازمان مالکيت فکري جهاني34
در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکيت فکري جهاني در سال 1994 اين مرکز را براي ارايه خدمات ميانجيگري و داوري براي اختلافات اشخاص خصوصي به ويژه در موضوعات فنآوري و اختراعات ايجاد نمود. قواعد ميانجيگري و داوري اين مرکز با کمک گروهي از متخصصان داوري بينالمللي و دعاوي مالکيت فکري تدوين گرديده است. تسهيلات داوري و ميانجيگري ارايه شده توسط اين سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوي مربوط به مالکيت فکري طراحي شدهاند. اين مرکز در سطح بينالمللي همچنين به عنوان يک سازمان اصلي براي حل و فصل دعاوي نامهاي دامنه شناخته ميشود.35
بند دوم: ساير سازمانهاي حقوقي حل و فصل اختلافات بينالمللي
الف) کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال)
مجمع عمومي سازمان ملل در دهه 1960 ميلادي در پاسخ به لزوم ايفاي نقشي فعال در رفع و کاهش موانع قانوني جريان تجارت بينالملل در 17 دسامبر 1966 کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد را به منظور بهبود و توسعه ساختارهاي حقوقي تجارت بينالملل و پيشبرد هماهنگي و يکپارچگي آن تاسيس نمود.
هدف از تاسيس آنسيترال عبارت است از يکسان سازي و نوسازي حقوق تجارت بينالملل از طريق ابزارهاي قانونگذاري و غير قانونگذاري در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بينالملل. آنسيترال از نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضاي آن از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد انتخاب ميگردد.
فعاليت آنسيترال در سه سطح سازماندهي شده و انجام ميگيرد: 1ـ نخستين و عاليترين سطح آنسيترال کميسيون است. 2ـ سطح دوم فعاليتهاي آنسيترال در گروههاي کاري انجام ميشود. 3ـ سطح سوم فعاليتها در دبيرخانه صورت ميگيرد.
وظيفه آنسيترال تهيه کنوانسيونهاي بينالمللي جديد، قوانين نمونه و مقررات متحدالشکل، تشويق کشورها به پيوستن هر چه بيشتر به کنوانسيونهاي موجود و پذيرش قوانين نمونه و مقررات متحدالشکل، ارتقاي شيوهها و روشها جهت نيل به اعمال تفسير واحد از کنوانسيونهاي بينالمللي و مقررات متحدالشکل گردآوري و در اختيار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوق و سطح قانونگذاري ملي کشورها، ايجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.
روش کار آنسيترال، روش قانونگذاري، تهيه کنوانسيونها، تهيه قانون نمونه، تهيه راهنماهاي قانونگذاري، تهيه مقررات (شروط نمونه).
روش قراردادي: قوانين طرفين در اعمال قوانين از پيش تهيه شده، حاکميت اراده.
روش تبييني: توضيح و شفافسازي موارد مبهم در قرارداد: از طريق انتشار مجموعهاي از راهنماها، فعاليتهاي صورت گرفته توسط آنسيترال، تهيه کنوانسيون مدت مرور زمان در ارتباط با فروش بينالملل کالا (1974).
* تهيه مقررات داوري آنسيترال (1976).
* تهيه کنوانسيون ملل متحد در زمينه حمل و نقل دريايي کالا (قواعد هامبورگ 1978).
* تهيه مقررات سازش آنسيترال (1980)
* تهيه کنوانسيون راجع به قراردادهاي فروش بينالمللي کالا (کنوانسيون وين 1980).
* تهيه قانون نمونه داوري تجاري بينالملل (1985) که در سال 2006 مورد تجديدنظر قرار گرفت.
* تهيه کنوانسيون راجع به بروات و سفتههاي بينالمللي (1988).
* قانون نمونه راجع به انتقالات بينالمللي اعتبار (1992).
* قانون نمونه راجع به تهيه کالاها و ساختمان و خدمات (1994).
* تهيه مقررات قانوني نمونه در خصوص تامين پروژههاي زيرزميني توسط بخش خصوصي (2003).
* تهيه و انتشار راهنماي قانونگذاري مربوط به ورشکستگي (2004).
شروع فعاليت جمهوري اسلامي ايران در کميسيون حقوق تجارت بينالملل از سال 1989 ميلادي با عضويت در آن آغاز شد. در شهريور 1376 خورشيدي قانون نمونه داوري تجاري بينالمللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اجلاس سيام اين کميسيون “قانون ورشکستگي برون مرزي” با شرکت نماينده جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد. پايان آخرين دوره عضويت ايران در اين کميسيون سال 2010 ميلادي بوده است.
ب) مرکز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايکسيد)36
در سال 1965 به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به عهدنامه ايکسيد و به منظور حفظ و موازنه منافع سرمايهگذاران و کشورهاي ميزبان توسط بانک جهاني تاسيس گرديد. هدف اين مرکز ايجاد امکانات و آيين براي حل و فصل دعاوي حقوقي ناشي از (قراردادهاي) سرمايهگذاري است که بين يک دولت کشور متعاهد و يک سرمايهگذار خارجي آن هم از کشور متعاهد ديگر ايجاد شده باشد، مشروط بر آن که طرفين بر حل اختلاف توسط داوري مرکز توافق باشند. براساس عهدنامه واشنگتن، آراي مرکز به عنوان يک تعهد بينالمللي عمومي کشورهاي عضو عهدنامه اجرا خواهد شد. ايکسيد خود سازماني خودمختار و مستقل است که داوري ميتواند در داخل آن واقع شود. اين مرکز ارتباط نزديکي با بانک جهاني دارد، به گونهاي که مقر آن در دفتر مرکزي بانک جهاني در ايالت واشنگتن دي. سي ميباشد و رئيس شوراي اجراي آن، رئيس بانک جهاني است و در اين شورا هر کشور عضو يک راي دارد که به طور معمول اين راي توسط نماينده آن کشور در بانک جهاني اعمال ميشود. همه اعضاي ايکسيد اعضاي بانک جهاني هم هستند.
مقررات عهدنامه ايکسيد با مقررات و قواعدي که توسط شوراي اداري ايکسيد پذيرفته ميشوند تحت عنوان و مقررات و قواعد ايکسيد تکميل ميگردد. آخرين اصلاحات مقررات و قواعد ايکسيد که توسط شوراي اداري ايکسيد پذيرفته شده، از تاريخ 10 آوريل 2006 به اجرا درآمده است. اين مقررات و قواعد شامل مقررات اداري و مالي، قواعد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات