پایان نامه با کلید واژه های سابقه خدمت، منابع فارسی، مدل مفهومی، مدل سیستمی

دانلود پایان نامه ارشد

ق ……………………………………………………………………………….166
5-4-2- پيشنهادهایی جهت تحقیق های آتی………………………………………………………………………………………………167
5-5- محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..168

فهرست منابع
• منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………170
• منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..171

پيوست ها
• پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….173

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………….176

عنوان صفحه
• فهرست جداول
جدول 1-1- تناظر شاخص هاي كيفيت مورد مطالعه در این تحقیق با بندهاي استاندارد………………………………………6
جدول 2-1- مدل سه گانه جوران……………………………………………………………………………………………………………….26
جدول 3-1- جزئيات سؤالات جمعيت شناختي………………………………………………………………………………………….114
جدول 3-2- گويه هاي اصل پرسشنامه براي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد . ISO/TS 1694.115
جدول 3-3- گويه هاي اصل پرسشنامه براي «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………..116
جدول 3-4- طیف امتیازدهی به شاخص ها……………………………………………………………………………………………….117
جدول 3-5- نتايج آزمون پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ………………………………………………………………..117
جدول 3-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949»120
جدول 3-7- اشتراکات «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»………………………………121
جدول 3-8- كل واريانس تبيين شده «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»…………..122
جدول 3-9- ماتریس چرخش یافته ی اجزا «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»…123
جدول 3-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………..124
جدول 3-11- اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………………………………………………………..125
جدول 3-12- كل واريانس تبيين شده «شاخص های کیفی (QI)»………………………………………………………………..125
جدول 3-13 ماتریس چرخش یافته اجزاء «شاخص های کیفی(QI)»……………………………………………………………126
جدول 4-1- توزيع پاسخ گويان بر اسس جنسيت……………………………………………………………………………………….135
جدول 4-2- توزيع پاسخ گويان بر اساس سن……………………………………………………………………………………………136
جدول 4-3- توزيع پاسخ گويان بر اساس ميزان تحصيلات………………………………………………………………………….137
جدول 4-4- توزيع پاسخ گويان بر اساس سابقه خدمت در شرکت……………………………………………………………….138
جدول 4-5- توزيع پاسخ گويان بر اساس سمت…………………………………………………………………………………………139
جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها……………..140
جدول 4-7- فرضيات و فرضيه آماري همبستگي………………………………………………………………………………………..141
جدول 4-8- فرضيات و فرضيه آماري همبستگي………………………………………………………………………………………..142
جدول 4-9- همبستگي عوامل استخراج شده مدل «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »144
جدول الف-1- سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….174
• فهرست نمودارها
نمودار 3-1- شاخص هاي كيفي سايپاپرس………………………………………………………………………………………………..107
نمودار 4-1- توزيع پاسخگويان بر اساس جنسيت………………………………………………………………………………………135
نمودار 4-2- توزيع پاسخگويان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….136
عنوان صفحه
نمودار 4-3- توزيع پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………..137
نمودار 4-4- توزيع پاسخگويان بر اساس سابقه خدمت در شرکت………………………………………………………………..138
نمودار 4-5- توزيع پاسخگويان بر اساس سمت………………………………………………………………………………………….139

• فهرست شكل ها
شکل 1-1- مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….9
شکل 2-1- ساختار سري ISO 9000……………………………………………………………………………………………………….42
شکل 2-2- مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………………………………………………..92
شکل 2-3- ارتباط مدل اختاپوسی با مدل سیستمی ISO/TS 16949…………………………………………………………..92
شکل 2-4- نمودار لاك پشتی…………………………………………………………………………………………………………………….94
شکل 2-5- جایگاه فرآیندهاي پشتیبان در مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………96
شکل 2-6- مدل مفصلی……………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل 2-7- مدل مفصلی ارتباط بین فرآیندهاي مدیریتی با سایر فرآیندها…………………………………………………………96
شکل 2-8- مدل تحقیق(نمونه تحقیق1) ……………………………………………………………………………………………………..98
شکل 2-9- مدل تحقیق(نمونه تحقیق2) ……………………………………………………………………………………………………..99
شکل 2-10- مدل تحقیق(نمونه تحقیق3) ………………………………………………………………………………………………….100
شکل 2-11- مدل تحقیق(نمونه تحقیق4) ………………………………………………………………………………………………….101
شکل 3-1- مراحل اصلي فرآيند تحقيق……………………………………………………………………………………………………..110
شکل 4-1- مدل مفهومي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »…………………………..146
شکل 4-2- مدل اعداد معناداري «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »…………………148
شکل 4-3- مدل تخمین استاندارد «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »………………150
شکل 4-4- مدل مفهومي «شاخص های کیفی»…………………………………………………………………………………………..152
شکل 4-5- مدل اعداد معناداري «شاخص های کیفی»………………………………………………………………………………….154
شکل 4-6- مدل تخمین استاندارد «شاخص های كيفيت»…………………………………………………………………………….156
شکل 4-7- مدل مفهومي كلي…………………………………………………………………………………………………………………..158
شکل 4-8- مدل اعداد معناداري كل مدل…………………………………………………………………………………………………..158
شکل 4-9- مدل تخمين استاندارد كل مدل………………………………………………………………………………………………..159

فصل اول
كليات تحقيق

1-1- مقدمه:
در جهان صنعتي امروز خلق مزيت رقابتي براي بسياري از سازمان ها بعنوان عامل حيات آنها محسوب مي شود.
اگر به اين نكته توجه داشته باشيم كه استمرارموفقيت هر سازماني وابسته به مرغوبيت و كيفيتی برتر از رقيب يا رقيبان مي باشد بخوبي درمي يابيم كه چنين مزيتي به دست نمي آيد يا استمرار نمي يابد مگر آنكه سازمان ها الزامات مشتري و استانداردهاي حوزه هاي كاري خود را بروزآوري نموده و به آنها عمل نمايند.
موضوع دريافت استاندارد هاي كيفي جهاني در كنار استانداردهاي ملي طي ساليان اخير در صنايع مختلف مطرح شده و صنعت خودروسازي نيز از اين امر مستثنا نبوده است.در اين خصوص استانداردهاي فني در حوزه هاي گوناگون توسط سازمان بين المللي استاندارد تدوين شده است تا سازمان هاي بطور تخصصي مطابق با استاندارد حوزه كاري ذيربط به فعاليت بپردازند.

1-2- تعريف و بيان مساله تحقيق:
طي ساليان اخير حجم انبوهي از استانداردهاي ملي و بين المللي باتوجه به نياز جامعه بشري و نيز گسترش تكنولوژي و توليد محصولات و ارائه خدمات جديد در كشورها و در سطح جهاني مطرح و تدوين شده است.از يك ديدگاه مي توان اين استانداردها را به دو دسته عمومي و تخصصي تفكيك نمود.استانداردهايي كه جنبه عمومي داشته در كليه صنايع و بنگاه هاي اقتصادي و حتي غير اقتصادي كاربرد داشته و استانداردهاي تخصصي تنها در يك حوزه خاص قابليت كاربرد و اجرا را دارند.
در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های معادلات ساختاری، مدل سازی، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صنعت خودرو، مدل مفهومی، خودروسازی، مدیریت کیفیت