پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………41
2-5-6-الگوهای پرورش خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-5-7-ویژگی های شخصیتی افراد خلاق…………………………………………………………………………………………………………47
2-5-8-راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………………53
2-6-اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-6-1-چشم اندازها و نظریه های فراغت………………………………………………………………………………………………………….59

فصل سوم-نمونه موردی……………………………………………………………………………………………………………….62
3-1-نمونه موردی داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-1-1-مرکز فرهنگی استاد فرشچیان اصفهان…………………………………………………………………………………………………63
3-1-1-1- ایدههای طراحی………………………………………………………………………………………………………………………63
3-1-1-2- هندسه………………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-1-1-3-حضور آب…………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-1-2- مرکز فرهنگی دزفول…………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-1-2-1- ایدههای طراحی…………………………………………………………………………………………………………………….66
3-1-2-2- طراحی نما………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-2- نمونه موردی خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-2-1- مرکز فرهنگی حیدرعلی اَف آذربایجان………………………………………………………………………………………………..69
3-2-1-1- فرم و حجم بنا………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-2-1-2- طراحی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………71
3-2-1-3- مصالح برگزیده………………………………………………………………………………………………………………………..71
3-2-1-4- معماری فضای داخلی مجموعه………………………………………………………………………………………………..72
3-2-2- مرکز فرهنگی گوآنگجوی چین………………………………………………………………………………………………………………..73
3-2-3- مرکز فرهنگی آگورا در هلند…………………………………………………………………………………………………………………74
3-2-4- مرکز فرهنگی دیکونستلینی در هلند…………………………………………………………………………………………………..75
3-3- نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

فصل چهارم- معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………………..77
4-1-بررسی موقعیت جغرافیایی شهرتهران……………………………………………………………………………………………………………..78
4-2-تاریخچه شهر تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-3-توپوگرافی تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
4-4-منطقه 22 تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………83
4-4-1-سابقه پیدایش منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………………….83
4-4-2-ویژگی های جغرافیایی منطقه 22…………………………………………………………………………………………………………85
4-4-3-ویژگی های زیست محیطی و اقلیمی منطقه 22………………………………………………………………………………….86
4-4-4-آب و هوای منطقه 22…………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-4-4-1-تابش آفتاب………………………………………………………………………………………………………………………………87
4-4-4-2-دما……………………………………………………………………………………………………………………………………………88
4-4-4-3-بارش………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
4-4-4-4-رطوبت………………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-4-4-5-باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-4-4-6-جهت استقرار ساختمان………………………………………………………………………………………………………….89
4-4-5-ویژگی های معماری منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………90
4-4-6-پروژه های شاخص منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………….91
4-4-6-1-تاثیرات زیست محیطی دریاچه و پارک چیتگر…………………………………………………………………….91
4-4-6-2-گروه بندی کاربری ها در منطقه و ناحیه (طرح تفضیلی)…………………………………………………….92
4-4-6-3- کاربری ها………………………………………………………………………………………………………………………………93
4-4-6-4- شریانهای منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….93
4-4-6-5-دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس(چیتگر)………………………………………………………………………..94
4-4-6-5-1-دریاچه چیتگر بعد از آبگیری………………………………………………………………………………..94
4-4-6-5-2-اهداف شکلگیری منطقه از طریق ایجاد و ارتقا قابلیتهای تفریحی تفرجی……………95
4-4-6-5-3-مشخصات دریاچه………………………………………………………………………………………………….96
4-4-6-5-4-منابع تامین آب دریاچه…………………………………………………………………………………………96
4-4-6-5-5-تاثیرات زیست محیطی………………………………………………………………………………………….97
4-4-6-5-6-جاذبه های تفریحی-توریستی………………………………………………………………………………97
4-4-6-5-7-مزیت های اقتصادی – اجتماعی…………………………………………………………………………..97
4-4-6-5-8-موقعیت دریاچه…………………………………………………………………………………………………….98
4-5-موضوعیت پروژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

فصل پنجم- طراحی…………………………………………………………………………………………………………………….101
گفتار یکم- مبادی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
5-1-مراحل طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
5-1-1-روند طراحی و نحو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مراکز فرهنگی، پرورش خلاقیت، روابط اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های استان تهران، خلیج فارس