پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، مواد مخدر، انسجام اجتماعی، زنان خانه دار

دانلود پایان نامه ارشد

ل شماره 56: وزن هر یک از محلات در ارتباط با شاخص های مورد مطالعه
شاخص
میزان مهاجرت
بافت اقتصادی
کیفیت ابنیه
مشارکت
امنیت
محله سورو
857/0
667/0
333/0
75/0
8/0
محله چاهستانیها
143/0
333/0
667/0
25/0
2/0

وزن های بدست آمده برای هر یک از محلات گویای این است که محله سورو به لحاظ اجتماعی (میزان مهاجرت و انسجام اجتماعی)، اقتصادی(بافت اقتصادی)، امنیت و نیز میزان مشارکت نسبت به محله چاهستانیها بهتر است و تنها به لحاظ کالبدی( کیفیت ابنیه) این محله نسبت به محله چاهستانیها از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و دارای فرسودگی کالبدی می باشد.
در انتها وزن نهایی هر یک از محلات سورو و چاهستانیها از مجموع حاصلضرب داده های جداول شماره 56 (وزن هر یک از محلات در شاخص های مربوطه) و شماره 50 ( وزن هر یک از شاخص های مورد مطالعه) بدست آمده است بدین ترتیب که محله سورو با وزن 745/0 به عنوان محله امید و محله چاهستانیها با وزن 255/0 به عنوان محله یأس شناخته شده است. همچنین ضریب ناسازگاری در این محاسبات که توسط نرم افزار Expert Choice بدست آمده برابر 02/0 می باشد که مقداری کمتر از 1/0 دارد بنابراین می توان گفت مقایسه ها صحیح و وزن ها قابل اعتماد است.
10-4- مسائل و مشکلات محلات از دید ساکنین

مسائل و مشکلات محلات سورو و چاهستانیها را می توان به سه دسته کالبدی، اقتصادی و اجتماعی طبقه بندی کرد. بیشترین مسئله به لحاظ کالبدی شامل کیفیت نامناسب معابر، عدم وجود سیستم جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی، روشنایی نامناسب محله و همچنین کمبود میزان خدمات و کاربری های شهری می باشد. از نظر اقتصادی بیکاری و از اجتماعی می توان به عدم امنیت در محله اشاره کرد.

جدول شماره 57 : مسائل و مشکلات محله سورو به ترتیب اولویت از دید ساکنین
نوع مسائل
مسائل و مشکلات
درصد
کالبدی
عدم وجود آسفالت و کيفيت نامناسب سطوح معابر
7/7
کالبدی
نبودن سيستم جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي
6/9
کالبدی
تاريکي معابر و روشنايي نامناسب محله
9/1
کالبدی
عدم وجود سطل زباله در معابر اصلي محله(عدم وجود مبلمان شهري مناسب)
9/2
کالبدی
کمبود امکانات و تجهيزات مناسب در پارک محله
8/4
کالبدی
کمبود فضاهاي تفريحي
7/6
کالبدی
کمبود کاربري بهداشتي و درماني(درمانگاه و داروخانه)
7/8
کالبدی
کمبود فضاي ورزشي
8/4
کالبدی
کمبود فضاي سبز در محله
8/3
کالبدی
کمبود امکانات فرهنگي و کتابخانه
8/5
زیست محیطی
وجود ضايعات قايق هاي فرسوده در کنار ساحل
9/2
زیست محیطی
کثيف بودن ساحل دريا
6/9
اقتصادی
کمبود تجهيزات و امکانات لازم براي اشتغال صيادان
7/6
اقتصادی
بيکاري جوانان
6/9
اجتماعی
عدم امنيت در محله(فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي
7/8
ترافیکی
تردد زياد وسايل نقليه در کنار ساحل
9/2
ترافیکی
نبودن جاي مناسب جهت توقف واستقرار قايق ها
9/2

جمع
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

منبع: نگارنده،1391
تصویر شماره 7: فضاهای خالي بلااستفاده در محله سورو، مکانی برای تجمع زباله

منبع: نگارنده،1391
تصویر شماره 8: کیفیت نامناسب معابر در محله سورو

جدول شماره 58 : مسائل و مشکلات محله چاهستانیها به ترتیب اولویت از دید ساکنین
نوع مسائل
مسائل و مشکلات
درصد
کالبدی
عدم وجود آسفالت و کيفيت نامناسب سطوح معابر
12
کالبدی
نبودن سيستم جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي
12
کالبدی
وجود کوچه هاي بن بست در محله
6/0
کالبدی
عرض کم معابر و عدم وجود خيابان درون محله اي
7/8
کالبدی
تاريکي معابر و روشنايي نامناسب محله
8/6
کالبدی
کمبود امکانات بهداشتي-درماني(درمانگاه و داروخانه
2/3
کالبدی
کمبود فضاي سبز و پارک درون محله
9/3
کالبدی
کمبود فضاي آموزشي و مراکز فرهنگي(كتابخانه) در محله
9/4
کالبدی
کمبود فضاي مذهبي
6/0
کالبدی
کمبود امکانات و تجهيزات مناسب در پارک محله
3/2
کالبدی
کمبود فضاي ورزشي در محله
9/2
کالبدی
کمبود فضاهاي تفريحي در محله
9/4
کالبدی
نبودن امکانات براي زنان خانه دار(کلا س هاي آموزشي و مکانهاي تفريحي)
6/1
کالبدی
فرسودگي بافت محله
3/1
زیست محیطی
عدم جمع آوري زباله و نبودن سطل زباله درون محله
9/2
زیست محیطی
کثيف بودن کوچه ها و جوي ها و کانال آب
8/6
اجتماعی
عدم مشارکت و همکاري بين ساکنين محله
1
اجتماعی
فرهنگ پايين ساکنين محله
1
اجتماعی
عدم امنيت در محله(دزدي-فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي)
3/11
اجتماعی
نبود امنیت به دلیل عرض کم معابر، عدم دسترسی به بافت درون محله
6/0
اقتصادی
بيکاري جوانان
2/4
ترافیکی
وجود تير برق هاي چوبي در وسط معابر محله
6/2
ترافیکی
کمبود سيستم حمل و نقل عمومي جهت دسترسي ساکنين محله به ديگر نقاط شهر
3/2
مدیریتی
همکاري نامناسب شهرداري در نظافت و خدمات رساني به محله
3/1
مدیریتی
وجود خانه هاي تصرفي
3/0

جمع
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

در محله چاهستانیها نیز مانند محله سورو بیشترین درصد مربوط به مسائل کالبدی است و نبود سیستم جمع آوری فاضلاب، کیفیت نامناسب معابر، نامناسب بودن میزان روشنایی در محله و نیز از همه مهمتر کمبود میزان کاربری های شهری در این محله از مهمترین مسائل موجود در این محله می باشند.

تصویر شماره9 : کیفیت نامناسب و کم عرض بودن معابر در محله چاهستانیها

بعد از مسائل کالبدی می توان به مسائل اجتماعی مانند عدم امنیت در محله، عدم مشارکت و همکاری بین ساکنین و نیز فرهنگ پایین ساکنین محله اشاره کرد. البته بیکاری جوانان در محله چاهستانیها نیز مانند محله سورو مسئله مهم و حادی است که بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات اجتماعی از این مسئله نشأت می گیرد. مشکلات مدیریتی و نیز حقوقی مانند وجود خانه های تصرفی در محله نیز از دیگر مسائلی هستند که ساکنین این محله به آن اشاره کرده اند.

منبع: نگارنده،1391
تصویر شماره 10 : نبودن سیستم جمع آوری فاضلاب در محله چاهستانیها

منبع: نگارنده،1391
تصویر شماره 11 : فضاهای خالي بلااستفاده در محله چاهستانیها، مکانی برای تجمع زباله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سند رسمی، اسکان غیررسمی، نوع مالکیت، میزان استفاده Next Entries منابع پایان نامه با موضوع هلال ماه