پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، جنبه های اجتماعی، زنجیره ارزش، جامعه محلی

دانلود پایان نامه ارشد

های اصلی و استراتژیک برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی شرکت مورد نظر را نمایش دهد. بنابراین، ضرورت برای دیدگاه غیر بازاری جدید وقتی رخ میدهد که جنبه های زیست محیطی و اجتماعی که نمی توانند طبق ارتباط استراتژیک خود با چهار دیدگاه BSC استاندارد به طور همزمان منعکس شوند، به طور قابل توجهی موفقیت شرکت را از خارج نظام بازار تحت تاثیر قرار میدهند.
جنبه های استراتژیک زیست محیطی/ اجتماعی خارج از نظام بازار می تواند عملکرد یک شرکت را در هرچهار دیدگاه کارت امتیازی سنتی تحت تاثیر قرار دهند. این بدان معناست که آنها می توانند هم بطور مستقیم (با توجه به دیدگاه مالی) و هم بطور غیر مستقیم (با توجه به دیدگاه های دیگر) ارتباط برقرار کند. بنابراین، دیدگاه غیر بازاری جدید می تواند روی چهار دیدگاه متعارف تاثیر بگذارد. مشابه با فرآیند تنظیم کردن کارت امتیازی سنتی، جنبه های اصلی و استراتژیک و شاخص های پیشرو در دیدگاه غیر بازاری نیز باید شناسایی و از طریق اقدامات مربوطه باز طراحی شوند. سپس، این اقدامات به چشم انداز مالی با استفاده زنجیره های سلسسله مراتبی علت و معلول مرتبط می شود. دو شرط اساسی برای معرفی یک دیدگاه غیربازار، به منظور توجیه این دیدگاه عبارتند از:
جنبه های زیست محیطی و اجتماعی باید بطور استراتژیکی مربوط باشند، یعنی آنها یا باید جنبه های اصلی استراتژیک باشند یا نیروی انگیزش عملکردی.
با توجه به ارتباط استراتژیک جنبه ها ممکن نیست که آنها بطور مناسب با چهار دیدگاه سنتی BSC به حساب آیند(2001b,2001a, Figge etal.). با توجه به روند تدوین BSC، این یافته ها منجر به این نتیجه می شوند که تصمیم برای ساختار مناسب برای یک واحد تجاری خاص، نمیتواند بدون بررسی بیشتر صورت گرفته شود. در عوض، به ماهیت استراتژیک جنبه های زیست محیطی و اجتماعی بستگی دارد که در طول فرآیند تدوین SBSc شناسایی شده اند. انتخاب اینکه چگونه جنبه های زیست محیطی و اجتماعی ادغام شوند، در طول این فرآیند مشخص میشود و نه در آغاز آن.
2-3-3 فرآیند تدوین کارت امتیازی متوازن پایدار
بر اساس استدلال ها در بخش های قبلی، فرآیند تدوین SBSc باید تعدادی از الزامات اساسی را برآورده سازد.
1- نخست، این روند باید به ادغام مدیریت زیست محیطی و اجتماعی با مدیریت شرکت منجر شود.
2- SBSc که دقیقاً مطابق با ویژگی های خاص و مورد نیاز استراتژی و جنبه های زیست محیطی و اجتماعی یک واحد تجاری است، نباید کلی باشد. بنابراین، این فرآیند باید اطمینان دهد که SBSc تنظیم شده خاص واحد تجاری است.
3- سوم، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی یک واحد تجاری باید با توجه به ارتباط استراتژیک آنها ادغام شوند. این شامل این سوال است که آیا معرفی یک دیدگاه غیر بازاری ضروری است یا خیر.
بر اساس این نیازها فرآیند تدوین SBSc را میتوان به سه مرحله عمده تقسیم کرد. اول، واحد تجاری استراتژیک انتخاب شود. این مرحله فرض را برای این قرار می دهد که یک استراتژی برای واحد تجاری وجود دارد. دوم، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی مهم باید شناسایی شوند. سوم، ارتباط این جنبه ها با استراتژی واحد تجاری خاص تعیین شود. شکل زیر یک مرور کلی از فرآیند را نشان میدهد. با توجه به شکل زیر فیگه و همکارانش فرموله سازی کارت امتیازی متوازن پایدار را دنبال می نمایند. آنها بیان میکنند که برای ساخت یک SBSc برخی نیازمندیها اساسی را باید در نظر گرفت (فیگه ،2002-2001).

شکل2-16: فرآیند فرموله سازی SBSc (فرانک فیگه، هاهن، شاهگر و واگنر، 2002)
2-3-3-1 انتخاب واحد استراتژیک کسب وکار
BSC که توسط کاپلان و نورتون توسعه داده شد، در ابتدا برای مدیریت استراتژیک در سطح واحد تجاری طراحی شده بود (Kaplan& Norton,1997). بنابراین، به عنوان قدم اول، واحد تجاری که SBSc در آن تظیم شده است، باید انتخاب شود. برای شرکتهای کوچک و متوسط، سطح واحد تجاری ممکن است با سطح استراتژیک شرکتهای بزرگ یکسان باشد، در حالیکه در شرکت های بزرگ اغلب چندین واحد تجاری وجود دارد که در بخش های مختلف مشتری برنامه ریزی می کنند و اغلب به عنوان مراکز سوددهی مستقل سازماندهی می شوند. انتخاب واحد تجاری با این پیش فرض است که استراتژی برای این واحد تجاری وجود دارد. مهم است که توجه داشته باشید کهBSC یک ابزار برای تدوین استراتژی نیست. بلکه BSCدر خدمت توصیف و ترجمه استراتژیهای موجود به طور مداوم است تا اجرای موفقیت آمیز آن انجام شود (Kaplan & Norton2001,1997). این در مورد تدوین SBSc هم صادق است: قبل از اینکه یک SBSc تنظیم شود، مدیریت ارشد باید به یک توافق مشترک روی آنچه که استراتژی است برسد و مهم نیست که آیا آن به صراحت مسائل مربوط به پایداری را ذکر می کند یا خیر.
2-3-3-2 شناسایی عوامل زیست محیطی و اجتماعی واحد کسب وکار
به منظور اطمینان از اینکه SBSc درخور نیازهای خاص واحد تجاری انتخاب شده است، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی که بر واحد تجاری موثرند، باید در مرحله دوم شناسایی شوند. نتیجه، مشخصات نمایش عوامل زیست محیطی و اجتماعی واحد تجاری است. هدف از این مرحله شناسایی همه جنبه های مربوط به عوامل زیست محیطی و اجتماعی به منظور به دست آوردن یک لیست جامع از همه احتمالات استراتژیک مربوط به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی است. برای شناسایی نمایش عوامل زیست محیطی و اجتماعی یک واحد تجاری دو چارچوب عمومی را میتوان مورد استفاده قرار داد.
چارچوب اول به شناسایی محیط واحد تجاری می پردازد. ایده ای که پشت این چارچوب است به این شکل است که تمام مداخلات زیست محیطی که از عملیات و کالاهای یک واحد تجاری سرچشمه می گیرد را شناسایی میکند. این مداخلات در نهایت مسئول اثرات زیست محیطی هستند که واحد تجاری مسبب آنهاست، چون که همه مشکلات زیست محیطی در نهایت می توانند به مداخلات فیزیکی یا شیمیایی برگردند (Heijungs etal,1992.). به منظور بدست آوردن عوامل زیست محیطی خاص واحدهای تجاری، تماماً فعالیت ها و محصولات واحد تجاری باید در برابر دسته های چارچوبی که در زیر نشان داده شده است، بررسی شوند. مهم است که همه مداخلات مربوط زیست محیطی را بمنظور دست یافتن به یک مشخصات جامع عوامل زیست محیطی واحد تجاری خاص، در نظر گرفته شود.

جدول2-7: چارچوبی برای شناسایی عوامل زیست محیطی یک واحد تجاری(Figge etall,2001a)
نمایش عوامل زیست محیطی واحد تجاری
نوع مداخله زیست محیطی
واکنش خاص واحد تجاری
پخش آلودگی (درهوا، آب و خاک)

مواد زائد

ورود مواد اولیه

مصرف انرژی

آلودگی صوتی

سوزاندن مواد زائد

تشعشعات

دخالت مستقیم در طبیعت

جنبه های اجتماعی که به صورت استراتژیک مربوط هستند، را می توان شبیه به جنبه های زیست محیطی شناسایی کرد. با این حال، با توجه به تنوع جنبه های اجتماعی و فقدان زیر بنای مشترک در علوم طبیعی مانند آنچه برای جنبه های زیست محیطی داشتیم، رسیدن به طبقه بندی جامع از جنبه های اجتماعی، بسیار دشوار است (Clarkson,1995). در عوض، جنبه های اجتماعی به شدت به ترجیحات و ارزش های عوامل مختلف دخیل بستگی دارد (zadek,1999). از این رو، طبقه بندی جنبه های اجتماعی طبق عوامل مختلف موثر توصیه می شود نه با توجه به محتوای آنها. رویکرد ذینفعان (Freeman,1984) یک چارچوب مفید برای طبقه بندی عوامل درگیر با خواسته های مختلف اجتماعی ارائه میکند (Clarkson,1995). به این ترتیب مسائل اجتماعی مربوط به یک واحد تجاری می تواند بطور سیستماتیکی یک چارچوب جامع از گروههای ذینفعان بالقوه مربوط را نتیجه دهد (Liebl,1996). جدول زیر چنین چارچوبی را نشان میدهد. به طور بالقوه گروههای ذینفع مربوط به یک واحد تجاری را میتوان به ذینفعان داخلی، ذینفعان در طول زنجیره ارزش، ذینفعان در جامعه محلی و ذینفعان اجتماعی متمایز کرد. علاوه بر این، ذینفعان از قشرهای مختلف، طبقات اجتماعی و مستقیم می توانند از ذینفعان غیر مستقیم تمایز داده شوند (Rowley,1997). ذینفعان مستقیم گروههایی هستند که رابطه آنها با شرکت به صورت تامین جریان های مستقیم مواد اولیه است، در حالیکه با ذینفعان غیر مستقیم جریان تبادل به این سبک وجود ندارد. در مرحله اول، همه گروههای ذینفعان مربوطه، برای واحد تجاری باید شناسایی شوند. در مرحله دوم، خواسته ها و مسائل اجتماعی که توسط این گروه بدست آمده باید شناسایی شوند. با تعیین چارچوب نشان داده شده در شکل زیر، مشخصات خاص از نمایش عوامل اجتماعی واحد تجاری بدست می آید.
جدول2-8: چارچوب تعیین عوامل اجتماعی در یک واحد تجاری
عوامل اجتماعی واحد تجاری
ذینفعان مستقیم
ذینفعان غیر مستقیم
داخلی
درون زنجیره ارزش
جامعه محلی
اجتماع
داخلی
درون زنجیره ارزش
جامعه محلی
اجتماع
گروه خاص ذینفعان
گروه خاص ذینفعان
گروه خاص ذینفعان
گروه خاص ذینفعان
گروه خاص ذینفعان
گروه خاص ذینفعان
گروه خاص ذینفعان
گروه خاص ذینفعان
………
………
………
………
………
………
………
………
خواسته/
مسئله
خواسته/
مسئله
خواسته/
مسئله
خواسته/
مسئله
خواسته/
مسئله
خواسته/
مسئله
خواسته/
مسئله
خواسته/
مسئله
………
………
………
………
………
………
………
………
2-3-3-3 تعیین ارتباط استراتژیک جنبه های زیست محیطی و اجتماعی
برای هم BSC و هم SBSc شناسایی و تعیین جنبه های استراتژیک مربوطه، مرحله اصلی است. هدف از این مرحله، تبدیل استراتژی تدوین شده شفاهی واحد تجاری به اهدف و شاخص هایی است که همراه با علت هستند. SBSc برای شناسایی 15-25 جنبه استراتژیک و ارتباط آنها به صورت سلسله مراتبی به موفقیت طولانی مدتی که با جنبه مالی اندازه گیری شده است. برای تدوین BSC، کاپلان و نورتون (1997)، یک فرآیند بالا به پایین را برای شناسایی جنبه های استراتژیک مرتبط با تمامی دیدگاهها پیشنهاد کردند. در اصل، این روش نیز می تواند برای تدوین SBSc مورد استفاده قرار گیرد. تنها تفاوت این است که علاوه بر جنبه های«معمولی»، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود. با استفاده از این دیدگاهها در یک فرآیند پله ای که با دیدگاه مالی شروع می شود، ارتباط سلسله مراتبی و علی جنبه های استراتژیک مربوطه تضمین میشود. این اقدام، تمام جنبه های استراتژیک مربوطه را به سمت تبدیل موفقیت آمیز استراتژی واحد تجاری و در نتیجه به سوی موفقیت بلندمدت اقتصادی هماهنگ می کند.
مثل تمام مسائل مربوط به کسب وکار، میتوان بین سه مرحله ارتباط استراتژیک جنبه های زیست محیطی و اجتماعی تمایز قائل شد.
1- جنبه های زیست محیطی و یا اجتماعی میتوانند مسائل هسته ای و اصلی استراتژیک را نمایش دهند که برای آنها شاخص های تاخیری باید تعریف شوند. این شاخص های تاخیری اندازه گیری می کنند که آیا نیازهای استراتژیک در چشم انداز به دست آمده است یا خیر. کاپلان و نورتون (1997) تقسیم بندی کلی برای تدوین شاخص های تاخیری در هر دیدگاه پیشنهاد دادند (جدول2-9).
2- نیروهای انگیزشی عملکرد که به عنوان شاخص های تاخیری نشان داده شده اند، نشان می دهند که چگونه نتایج در هر دیدگاه که توسط شاخص های تاخیری منعکس شده، باید بدست آیند. نیروهای انگیزشی عملکرد، به طور خاص در تجارت کاربرد دارند، اما دسته بندی هایی برای پشتیبانی شناسایی آنها وجود دارد (جدول2-10). شاخص های پیشرو مسایل زیست محیطی و یا اجتماعی را هر زمان که جنبه های زیست محیطی و اجتماعی به عنوان پیش برنده یا نیروهای انگیزشی عملکرد عمل می کنند، منعکس می کند.
3- در نهایت، مسائل زیست محیطی و یا اجتماعی نیز می توانند عوامل بهداشتی را نمایش دهند که منعکس کننده شاخصهای تشخیصی هستند. عوامل بهداشتی (Herzberg etal, 1999)مسائلی اند که باید به اندازه کافی بمنظور تضمین موفقیت فعالیت های عملیاتی شرکت، بدرستی مدیریت شوند. با این حال، پرداختن به این عوامل منجر به مزیت رقابتی نمی شود (Kaplan & Norton,1997). به عبارت دیگر، عوامل بهداشتی شرایط لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، رضایت مشتری، سلسله مراتبی، کارت امتیاز متوازن