پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، کارت امتیازی متوازن، کارت امتیاز متوازن، یکپارچه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

ذینفع نیست. بنابراین هر چارچوبی که برای سنجش عملکرد طراحی شود، باید نیازهای تمام ذینفعان مهم را منعکس سازد.
همچنین برخی دیگر بر این امر اذعان دارند که این مدل، رویکردی درون نگر داشته و بر وجوه و عوامل بیرونی به شکلی شایسته توجه ندارد. کانجی بر این باور است که ایجاد ارتباطات علی بین جنبه های چهارگانه تا حدودی مبهم و مسئله زاست (Kanji & Monra,2001). البته توسعه و پیاده سازی این مدل مستلزم مدیریتی اثر بخش همچون، ایجاد تعهد بالای مدیریت، توسعه طراحی فرایندی خلل ناپذیر، ایجاد حس مالکیت پروژه ی (عجین سازی) مدیران و کارمندان در جهت مدیریت تغییر، توسعه ادراک آنان از مقوله آموزش و یادگیری وتوافق ارتباط با آنها در زمینه سنجه
های مورد استفاده است(Johnson,2003 ).

جدول 2-5: مقایسه نقاط قوت و ضعف BSC(Johnson,2003;Kanji & Monra,2001)
نقاط قوت BSC
نقاط ضعف BSC
عمکرد مفهومی مختصر
قابلیت ترجمان چشم انداز و راهبردهای سازمانی به اهداف و سنجه های کمی
رویکرد کل نگر به سنجه های عملکرد
تمرکز بر تعداد محدودی از سنجه های کلیدی
انعطاف پذیری و تطبیق پذیری با هر سازمان بخصوص
احساس همبستگی در حیطه های مختلف سازمانی
تمرکز قوی بر بازار و مشتریان
کاربری آسان
توسعه ادراک کارکنان از راهبردهای تدوین شده
مدل مفهومی به سادگی قابلیت تبدیل به مدل سنجش را ندارد
تعامل بین معیارها به وضوح روشن نیست
به شکلی نظامند، مفهومی نمی باشد.تمرکز بر مشتریان توجه به سایر ذینفعان را از قلم انداخته است.
تاثیرکارکنان و تامین کنندگان را کمرنگ ساخته است.
رقابت و توسعه تکنولوژی را ارزیابی نمی کند.به عبارتی دیگر مدل ساختاری ایستا دارد.
70% از تجارب پیاده سازی آن با شکست مواجه شده است.
بدیهی است دو جریان وسیع در ادبیات سنجش عملکرد وجود دارد: یکی کارت امتیازی متوازن را از طریق داستانهای موفقیت آمیزش تایید و از آن طرفداری می کند و دیگری شواهد علمی است درباره اینکه آیا اجرای کارت امتیازی متوازن واقعاً با بهبود عملکرد سازمانی در ارتباط است یاخیر؟ خلاصه ادعاهای موجود و ادعاهای متقابل در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 2-6: ادعاهای اصلی وادعاهای متقابل بر کارت امتیازی متوازن
ادعای کاپلان و نورتون، نویسندگان کارت امتیازی متوازن
ادعاهای متقابل توسط نویسندگان دیگر
توضیحات
BSC جنبه کارکنان/ افراد را در جنبه یادگیری و رشد مطرح کرده و عرضه کنندگان را در جنبه فرایندهای داخلی مد نظر قرار داده است.
1- افراد و عرضه کنندگان مستثنی هستند و قانون گذاران و رقبا نادیده گرفته شدند.
2- جنبه یادگیری و رشد BSC، ضعیف ترین جنبه ان برای زمان طولانی است.
در محیط های کسب وکار امروز، آگاهی درباره روابط رقبا و عرضه کنندگان برای بقا و موفقیت حیاتی و نیازمند تمرکز بیشتری هستند.
هیچ برهان ریاضی وجود ندارد که چهار جنبه BSC ضروری و کافی هستند
جنبه ها / موضوعات اجتماعی و محیطی مورد توجه قرار نگرفته است
اضافه کردن جنبه های بسیار ممکن است منجر به کمی سازی بیش از حد و افزایش هزینه کامپیوتری کردن گردد.
تاکید بر علت و معلول در ایجاد BSC تفکر نظام های پویا را معرفی می کند
1- این روابط علی به دلیل ساده سازی بیش از اندازه مورد انتقاد قرار گرفته و توسط تئوریسین ها و عمل گراها به چالش کشیده شده است.
2- BSC از نظر ماهیت ایستا است و هیچ شواهد علمی و تجربی وجود ندارد که اجرای BSC به بهبود عملکرد منجر می شود.

BSC اثر زیادی دارد وقتی که برای ایجاد تغییر سازمانی استقرار می گردد. نویسندگان BSC همچنین دلالت می کنند که استفاده BSC به بهبود عملکرد سازمانی منجر می گردد.

اخیراً برای برطرف نمودن برخی کمبودهای مدل کارت امتیاز متوازن، حرکت هایی صورت گرفته، از جمله ارائه مدل SBSc تحت عنوان کارت امتیازی متوازن پایدار از سوی دانشمندان آلمانی بنام فیگه27 و هاهن28 و همکارانش29، بر اساس آنچه آنها در مدل کارت امتیاز متوازن پایدار بیان داشته اند. این مدل در ارزیابی سازمانی، توجه به اجتماع و محیط سازمان را در عملکرد سازمانی برای پایداری آن موثر میدانند. از اینرو آنها بیان میدارند که در ارزیابی عملکرد، شاخص هایی باید وجود داشته باشد تا مشخص نمایند که یک سازمان تا چه میزان پاسخگوی نیازهای محیط و اجتماع خود بوده است. درحقیقت با توجه به مفاهیم کارت امتیاز متوازن پایدار، به این نتیجه می رسیم که مدل فوق این امکان را ایجاد میکند که عوامل استراتژیکی غیر پولی (غیرمالی) که می توانند بر موفقیت اقتصادی یک سازمان موثر باشند، می بایست مورد توجه سازمان قرار گیرند. پس این عامل میتواند نقطه شروعی برای ترکیب جنبه های محیطی و اجتماعی در داخل سیستم مدیریت یک شرکت باشد. کارت امتیاز متوازن پایدارSBSc نشان دهنده رابطه کمی بین عملکرد اقتصادی، محیطی و اجتماعی یک شرکت می باشد(فیگه، اسکتگر، وانگر،2002).
به همین دلیل دو چشم انداز محیطی و اجتماعی را برحسب آنچه الیوراشمید و دانیل رافر و آرتور برانشوریگ30 بیان می دارند، در خود جای میدهد. با توجه به عوامل محیطی و اجتماعی، الیور و همکارانش نیز به یک مدل پایدار در کارت امتیاز متوازن دست یافته اند. در این مدل نقش فرآیندها به عنوان اساس افزایش بهره وری سیستم تلقی می شود و پس از آن به عامل نیروی انسانی و کارکنان با توجه به سیستم انگیزشی به هدایت تولیدات برای پاسخگویی به بازار و مشتری مداری اقدام میگردد. آنها به همین دلیل سازمانی را پایدار می خوانند که بتواند در همه ابعاد محیطی، اجتماعی، مالی و بازاری خود را کنترل نماید.
2-3 پیدایش کارت امتیاز متوازن پایدار
2-3-1 توازن کارت امتیازی به عنوان یک ابزار برای مدیریت پایداری
از نظر مفهومی، مدیریت پایداری با BSC، به دنبال مقابله با مشکل پایداری شرکت به صورت یکپارچه است. این مفهوم فرض میکند، برای شرکتهایی که برای توسعه پایدار تلاش می کنند، بهتر است عملکرد شرکت در هر سه بعد پایداری-اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به طور همزمان بهبود یابد (2001A, Figge e t al.).
در تنظیم یک BSC، اهداف و اقدامات در تمامی دیدگاهها از اهداف استراتژیک دراز مدت مالی در یک فرآیند بالا به پایین نتیجه شده اند. این ساختار سلسله مراتبی BSC، تضمین میکند که تمام فعالیتهای شرکت به اجرای موفقیت آمیز استراتژی مرتبط می شوند.
این ویژگی BSC نیز می تواند برای مدیریت جنبه های زیست محیطی و اجتماعی مورد استفاده قرارگیرد. بر خلاف کمبودهای اساسی بیشتر روشهای کنونی برای مدیریت زیست محیطی و اجتماعی، توانایی BSC برای ادغام سه بعد پایداری، این امکان را به یکپارچه سازی مدیریت جنبه های زیست محیطی و اجتماعی با جریانهای اصلی فعالیت شرکت میدهد. هدف از چنین رویکردی به مدیریت پایداری در دستیابی همزمان به اهداف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است (2000, Schahtegger& Burritt;2001b,2001a, Figge etal. ). بنابراین، رابطه بین همه ابعاد عملکرد توسعه پایدار- عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی شرکت، باید بطور صریح در نظر گرفته شود. یکپارچه سازی سه رکن پایداری در مدیریت شرکت با یک رویکرد عمل گرایانه، سه مزیت عمده را ارائه میدهد (;2001, Figge.2001b,2001a, Figge etal).
1- مدیریتی پایدار است که از لحاظ اقتصادی با ثبات است، در معرض خطر بحران اقتصادی قرار نمی گیرد. چون فقط بخاطر موفقیت شرکت نیست که جریان دارد. معمولاً اگر شرکت ها خودشان را تحت آشفتگی مالی ببینند، هزینه هایی که به موفقیت اقتصادی کمک نمی کنند، قطع می شوند. مدیریت پایداری که از لحاظ اقتصادی با ثبات است، نه تنها در زمان بحران بلکه تا مادامی که شرکت ها موفق هستند، قابل اجرا خواهد بود.
2- شرکتهایی که ترویج یا تقویت مدیریت زیست محیطی و اجتماعی خود را می خواهند، اغلب جهتشان را مشابه رقبا مشخص می کنند. بنابراین، مدیریت پایدار به اهداف اقتصادی هم کمک میکند تا ایده توسعه پایدار را در شرکت اشاعه دهند، همانطور که به عنوان یک الگوی مناسب برای شرکتهای دیگر انجام وظیفه می کند.
3- یکپارچه سازی جنبه های زیست محیطی و اجتماعی با مدیریت شرکت، تضمین میکند که مدیریت پایداری شرکت، هر سه بعد پایداری را پوشش میدهد. با توجه به مفهوم سه رکنی، پایداری شامل جنبه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می شود. معمولاً به طور ضمنی فرض می شود که این جنبه ها در بردارنده یک رابطه مکمل با یکدیگر هستند. بنابراین، از دیدگاه پایداری، بهترین حالت این است که یک شرکت، عملکرد را با توجه به تمام سه بعد پایداری به طور همزمان بهبود بخشد.
2-3-1-1 دیدگاه های متفاوت یکپارچگی جنبه های زیست محیطی و اجتماعی
اساسا ًسه امکان برای یکپارچه سازی جنبه های زیست محیطی و اجتماعی در BSCوجود دارد. اول، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را می توان در چهار دیدگاه استاندارد موجود ادغام کرد. دوم، یک دیدگاه دیگر برای احتساب جنبه های زیست محیطی و اجتماعی اضافه شود. سوم، یک کارت امتیازی خاص زیست محیطی یا اجتماعی را می توان تنظیم کرد (2000,Sturm, 2001b,2001a,Figgeet al.1996, Epstein;2001,Deegen).
2-3-1-2 ادغام جنبه های زیست محیطی و اجتماعی در چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن
جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را می توان تحت چهار دیدگاه BSC موجود مثل همه جنبه های استراتژیک بالقوه مربوط گنجاند (2001b,2001a,Figg etal. 1996,Epstein;2001Deegen ). این بدان معناست که جنبه های زیست محیطی و اجتماعی در چهاردیدگاه از طریق عناصر اصلی استراتژیک و یا نیروهای انگیزاننده عملکرد ادغام شده است که برای هر کدام شاخص های تاخیری و پیشرو و همچنین اهداف و اقدامات تنظیم شده است (Kaplan & Norton,2001). از طریق این اصل بالا به پایین، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی ای که بصورت استراتژیک با چهارچوب چهاردیدگاه استاندارد از BSC ارتباط دارند، شناخته شده اند. در نتیجه جنبه های زیست محیطی/ اجتماعی به بخش جدایی ناپذیرکارت امتیازی تبدیل می شوند و به طور سلسله مراتبی نسبت به چشم انداز مالی و تبدیل موفقیت آمیز استراتژی شرکت جهت گیری می یابند.
2-3-2 معرفی چشم انداز غیر بازاری به کارت امتیازی متوازن
جنبه های زیست محیطی و اجتماعی بطور کامل در فرآیندهای مبادله ای بازار با قیمت های تعیین شده، یکپارچه نشده است. دلیل این امر این است که اساساً جنبه های زیست محیطی و اجتماعی ریشه در سیستم های غیربازاری مانند ساختارهای اجتماعی دارند. بنابراین، بسیاری از جنبه های زیست محیطی و اجتماعی هنوز با مکانیسم بازار ادغام نشده و اغلب نشان دهنده اثرات جانبی (سودها و هزینه های خارج از مکانیزم خرید و فروش) است و با این حال، مدل عقلانیت اجتماعی-اقتصادی با توجه به نظر Hill نشان میدهد که شرکتها منحصرا ًدر حوزه تجاری و اقتصادی کار نمیکنند. به عنوان نهادهای شبه دولتی، آنها با حوزه های دیگر هم تعاملاتی دارند، به عنوان مثال حوزه های اجتماعی و فرهنگی و یا حوزه قانونی(Hill , 1985). جنبه های زیست محیطی و اجتماعی مانند ساختارهای اجتماعی میتوانند در تمامی زمینه ها ظهور کرده و به طور استراتژیک با شرکتها از طریق مکانیزم های دیگر مرتبط شوند تا این که این ارتباط بوسیله فرآیند بازار باشد.
با توجه به این ویژگی های خاص جنبه های زیست محیطی و اجتماعی، روشن می شود که برای یکپارچه سازی جنبه های استراتژیک زیست محیطی و اجتماعی مربوط از خارج از نظام بازار، ساختار استاندارد BSC که تنها نشان دهنده نظام بازار است ممکن است با دیدگاه دیگر گسترش یابد (2001b,Figge etal.2001a).
معرفی یک روش دیگر، به اصطلاح دیدگاه غیر بازاری، به منظور ادغام عوامل استراتژیک مربوطه اما نه جنبه های زیست محیطی و اجتماعی ادغام شده. همچنین، کاپلان و نورتون اشاره می کنند که تعیین BSC با توجه به نوع شرکت ممکن است شامل تغییر نام و یا اضافه کردن دیدگاه های دیگر باشد.
(Kaplan& Norton,1997) . به منظور توجیه ابداع یک دیدگاه غیر بازاری جدید، جنبه های زیست محیطی و اجتماعی خارج از نظام بازار باید به صراحت جنبه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، رضایت مشتری، سلسله مراتبی، کارت امتیاز متوازن