پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

efault model)

|——————–

647. 079
|*

719. 834
|****

792. 588
|************

865. 343
|*****************

938. 097
|**************

1010. 852
|*****************

1083. 606
|**********
N = 200
1156. 361
|********
Mean = 1021. 970
1229. 115
|***
S. e. = 14. 881
1301. 870
|*****

1374. 624
|*****

1447. 379
|***

1520. 133
|*

1592. 888
|*

1665. 642
|**

|——————–

مقایسه روش حدأقل مربعات وزنی (ULS) با سایر روش‏ها
ADF discrepancy (implied vs pop) (Default model)

|——————–

17130. 415
|*

21260. 598
|****

25390. 780
|**************

29520. 963
|****************

33651. 146
|*************

37781. 328
|***********

41911. 511
|*******
N = 200
46041. 694
|**
Mean = 32636. 438
50171. 877
|
S. e. = 550. 460
54302. 059
|*

58432. 242
|

62562. 425
|*

66692. 607
|

70822. 790
|

74952. 973
|*

|——————–

ML discrepancy (implied vs pop) (Default model)

|——————–

520. 463
|**

594. 016
|************

667. 568
|*******************

741. 120
|***************

814. 672
|********

888. 225
|******

961. 777
|**
N = 200
1035. 329
|**
Mean = 745. 895
1108. 881
|*
S. e. = 11. 481
1182. 433
|*

1255. 986
|*

1329. 538
|*

1403. 090
|

1476. 642
|*

1550. 195
|*

|——————–

GLS discrepancy (implied vs pop) (Default model)

|——————–

500. 162
|*

531. 124
|**

562. 086
|******

593. 048
|**********

624. 010
|*************

654. 972
|******************

685. 934
|***************
N = 200
716. 896
|***************
Mean = 680. 112
747. 858
|*******
S. e. = 5. 490
778. 820
|******

809. 782
|******

840. 744
|**

871. 706
|*

902. 668
|*

933. 630
|*

|——————–

ULS discrepancy (implied vs pop) (Default model)

|——————–

338. 950
|*

399. 771
|***********

460. 593
|*******************

521. 414
|*****************

582. 236
|*********

643. 057
|*****

703. 879
|***
N = 200
764. 701
|**
Mean = 520. 464
825. 522
|*
S. e. = 7. 808
886. 344
|*

947. 165
|

1007. 987
|

1068. 808
|

1129. 630
|

1190. 451
|*

|——————–

جدول 4-31- انتخاب بهترین روش برآورد
روش محاسبه‏ی درجه نزدیکی ساختارهای کواریانس بازسازی شده با جامعه آماری

ULS
ADF
ML
GLS

1021. 970
19130. 096
984. 608
477. 031
GLS

روش برآورد پارامترها
555. 103
26625. 282
486. 608
536. 475
ML

ADF

520. 464
32636. 438
745. 895
680. 112
ULS

بنابراین با استفاده از چهار روش مختلف حدأقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حداکثر درست نمایی (ML)، آزاد از مقیاس به لحاظ مجانبی (ADF) و حدأقل مربعات وزنی (ULS) نزدیکی ساختارهای کواریانس بازسازی شده با ساختارهای کواریانس جامعه آماری محاسبه شد. میانگین‏های بدست آمده در هر مرحله در جدول 4-31 گزارش شده است. در نهایت از هر ستون سلولی که دارای کمترین میانگین است انتخاب و از بین روش‏های براورد سطری را انتخاب میکنیم که تعداد سلولهای علامت گذاری شده بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه در سطر GLS دو مورد علامت گذاری شده وجود دارد بنابراین از روش GLS به دلیل اینکه از میانگین کمتری برخوردار است به عنوان بهترین روش برای خودگردان سازی استفاده شد.
نتایج خودگردان سازی با روش GLS
جدول 4-32- برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
. 183
. 009
1. 526
. 016
. 013
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
. 170
. 009
1. 148
-. 005
. 012
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
. 214
. 011
1. 390
-. 014
. 015
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. 160
. 008
. 543
. 010
. 011
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. 135
. 007
. 522
. 012
. 010
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. 140
. 007
. 670
. 001
. 010
q1

زنجیره تأمین
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
q2

زنجیره تأمین
. 134
. 007
. 832
. 016
. 010
q3

زنجیره تأمین
. 144
. 007
1. 108
. 012
. 010
q4

زنجیره تأمین
. 142
. 007
. 983
. 021
. 010
q5

زنجیره تأمین
. 131
. 007
1. 016
-. 011
. 009
q6

ارزش کسب و کار
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
q7

ارزش کسب و کار
. 078
. 004
. 815
. 002
. 006
q8

ارزش کسب و کار
. 085
. 004
. 524
. 009
. 006
q9

ارزش کسب و کار
. 082
. 004
. 544
-. 005
. 006
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. 123
. 006
. 786
-. 001
. 009
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. 133
. 007
. 858
. 003
. 009
q13

فناوری اطلاعات
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
q14

فناوری اطلاعات
. 073
. 004
. 590
. 003
. 005
q15

فناوری اطلاعات
. 086
. 004
. 508
. 011
. 006
q16

فناوری اطلاعات
. 091
. 005
. 693
. 003
. 006
q17

فعالیت‏های عملیاتی
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
q18

فعالیت‏های عملیاتی
. 247
. 012
1. 180
. 029
. 017
q19

فعالیت‏های عملیاتی
. 287
. 014
1. 103
. 046
. 020
q20

عملکرد سازمانی
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
q21

عملکرد سازمانی
. 191
. 010
. 656
. 023
. 013
q22

عملکرد سازمانی
. 205
. 010
1. 280
. 036
. 014
q23

عملکرد سازمانی
. 201
. 010
. 975
. 030
. 014
q24

شرایط محیطی
. 000
. 000
1. 000
. 000
. 000
q25

شرایط محیطی
. 180
. 009
1. 187
. 007
. 013
q26

شرایط محیطی
. 167
. 008
. 946
. 005
. 012
q27

شرایط محیطی
. 166
. 008
. 658
. 019
. 012

در جدول 4-32 خطاهای معیار و میانگین مربوط به بارها در مدل کلی تحقیق ذکر شده است.
Covariances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
e32

e33
. 031
. 002
. 139
-. 017
. 002
e12

e24
. 055
. 003
. 445
-. 057
. 004
e13

e25
. 039
. 002
. 306
-. 041
. 003
e14

e26
. 036
. 002
. 215
-. 029
. 003
e17

e27
. 039
. 002
. 200
-. 022
. 003
e21

delivery on time
. 047
. 002
. 203
-. 010
. 003
e15

e33
. 031
. 002
. 096
-. 010
. 002
e17

e30
. 019
. 001
. 073
-. 011
. 001
e15

e32
. 023
. 001
. 067
-. 008
. 002
e1

e31
. 030
. 002
-. 092
. 015
. 002
e5

e29
. 038
. 002
. 137
-. 019
. 003
e8

e19
. 045
. 002
. 069
-. 008
. 003
e16

e17
. 025
. 001
. 076
-. 014
. 002
e4

e19
. 044
. 002
. 089
-. 017
. 003
e14

e34
. 019
. 001
. 045
-. 007
. 001
e6

e27
. 034
. 002
-. 087
. 016
. 002
e7

e8
. 041
. 002
. 114
-. 016
. 003
e10

e15
. 036
. 002
-. 079
. 012
. 003
e3

e30
. 021
. 001
-. 054
. 012
. 002
e19

e20
. 057
. 003
. 203
-. 032
. 004
e8

e20
. 044
. 002
. 128
-. 023
. 003
e19

e22
. 048
. 002
. 127
-. 012
. 003
e27

e32
. 040
. 002
. 114
-. 017
. 003
e19

delivery on time
. 037
. 002
-. 083
. 008
. 003
e27

e33
. 028
. 001
. 074
-. 009
. 002
e3

e19
. 031
. 002
. 070
-. 019
. 002
e1

e29
. 032
. 002
. 067
-. 012
. 002
e11

e21
. 038
. 002
-. 095
. 023
. 003
e12

e15
. 027
. 001
. 040
-. 009
. 002
e6

e17
. 032
. 002
-. 076
. 013
. 002
e9

e30
. 030
. 002
. 066
-. 010
. 002
e6

e23
. 039
. 002
-. 070
. 010
. 003
e23

e34
. 023
. 001
. 053
-. 008
. 002
e15

e16
. 031
. 002
. 050
-. 007
. 002
e2

e31
. 025
. 001
-. 044
. 006
. 002
e3

e15
. 028
. 001
-. 049
. 008
. 002
e8

e32
. 021
. 001
. 063
-. 013
. 002
e3

e5
. 035
. 002
-. 068
. 011
. 002
e10

e18
. 038
. 002
. 070
-. 014
. 003
e2

e18
. 035
. 002
. 076
-. 009
. 003
e7

e31
. 022
. 001
-. 057
. 012
. 002
e8

e30
. 024
. 001
. 063
-. 009
. 002
e2

e8
. 036
. 002
. 086
-. 014
. 003
e2

e7
. 038
. 002
. 062
-. 010
. 003
e8

e9
. 039
. 002
. 093
-. 018
. 003
e9

e20
. 038
. 002
. 055
-. 013
. 003
e4

e33
. 033
. 002
. 039
-. 007
. 002
e1

e3
. 039
. 002
-. 088
. 014
. 003
e14

e15
. 025
. 001
. 037
-. 009
. 002
e4

e14
. 025
. 001
-. 044
. 004
. 002
e3

e26
. 025
. 001
. 032
-. 009
. 002
e11

e33
. 028
. 001
. 049
-. 008
. 002
e11

e34
. 020
. 001
. 035
-. 002
. 001
e1

e15
. 029
. 001
. 052
-. 006
. 002
e8

e22
. 034
. 002
. 045
-. 004
. 002

Variances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
delivery on time
. 056
. 003
. 238
-. 003
. 004
e28
. 028
. 001
. 080
-. 008
. 002
e29
. 049
. 002
. 073
-. 009
. 003
e30
. 035
. 002
. 067
. 003
. 002
e31
. 043
. 002
. 141
-. 021
. 003
e32
. 055
. 003
. 193
-. 022
. 004
e33
. 060
. 003
. 227
-. 016
. 004
e34
. 036
. 002
. 120
-. 013
. 003
e1
. 052
. 003
. 475
-. 062
. 004
e2
. 057
. 003
. 546
-. 080
. 004
e3
. 050
. 002
. 325
-. 047
. 004
e4
. 059
. 003
. 625
-. 088
. 004
e5
. 058
. 003
. 572
-. 071
. 004
e6
. 054
. 003
. 437
-. 061
. 004
e7
. 043
. 002
. 476
-. 060
. 003
e8
. 051
. 003
. 660
-. 069
. 004
e9
. 059
. 003
. 581
-. 073
. 004
e10
. 058
. 003
. 492
-. 064
. 004
e11
. 047
. 002
. 551
-. 076
. 003
e12
. 066
. 003
. 654
-. 092
. 005
e13
. 052
. 003
. 326
-. 042
. 004
e14
. 040
. 002
. 385
-. 052
. 003
e15
. 047
. 002
. 563
-. 069
. 003
e16
. 041
. 002
. 428
-. 055
. 003
e17
. 052
. 003
. 434
-. 055
. 004
e18
. 069
. 003
. 506
-. 071
. 005
e19
. 082
. 004
. 709
-. 075
. 006
e20
. 076
. 004
. 573
-. 095
. 005
e21
. 081
. 004
. 693
-. 085
. 006
e22
. 068
. 003
. 457
-. 081
. 005
e23
. 057
. 003
. 548
-. 067
. 004
e24
. 057
. 003
. 529
-. 068
. 004
e25
. 052
. 003
. 441
-. 061
. 004
e26
. 042
. 002
. 417
-. 057
.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، ارتباط با مشتری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ، ، ،