پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

q17

IT
14. 122
. 182
q17

CRM
12. 751
. 231
q17

B. V
14. 762
. 180
q17

s. chain
15. 857
. 266
q17

q16
22. 644
. 172
q17

q7
13. 510
. 124
q17

q5
10. 170
. 107
q17

q1
13. 063
. 129
q16

q17
19. 914
. 193
q12

q15
11. 106
. 118
q8

O. P.
16. 743
. 294
q8

O. A.
18. 195
. 613
q8

q20
20. 481
. 189
q8

q19
24. 306
. 198
q6

O. P.
11. 153
-. 228
q6

O. A.
10. 594
-. 445
q6

q27
19. 309
-. 225
q6

q23
12. 657
-. 152
q6

q17
17. 047
-. 193
q4

O. P.
12. 497
. 270
q4

O. A.
13. 367
. 560
q4

q19
19. 491
. 189

به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از 6 در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
e27

e32
8. 484
. 038
e23

e34
6. 534
. 053
e19

delivery on time
9. 164
-. 069
e19

e31
7. 567
-. 079
e19

e27
8. 487
. 088
e19

e22
8. 954
. 118
e14

e15
6. 592
. 060
e13

e19
6. 408
-. 068
e11

e21
6. 330
-. 094
e10

e18
6. 320
. 095
e8

e21
6. 430
-. 096
e8

e20
9. 568
. 130
e6

e8
6. 134
-. 088
e2

e31
6. 114
-. 066
e2

e8
6. 300
. 093
e1

e29
6. 512
. 064
e1

e17
6. 532
. 071

Variances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
q27

O. P.
12. 477
. 205
q27

O. A.
13. 981
. 367
q27

q23
10. 009
. 105
q27

q22
6. 798
. 081
q27

q19
15. 125
. 118
q27

q18
9. 712
. 098
q23

q6
6. 981
-. 104
q22

q19
7. 190
. 107
q20

q9
8. 608
. 133
q20

q8
15. 993
. 175
q19

delivery on time
12. 879
-. 339
q19

IT
17. 017
-. 251
q19

CRM
18. 920
-. 365
q19

B. V
15. 278
-. 237
q19

s. chain
12. 236
-. 308
q19

q26
8. 855
-. 153
q19

q25
7. 008
-. 127
q19

q14
15. 142
-. 204
q19

q13
20. 151
-. 194
q19

q11
8. 774
-. 142
q19

q9
11. 197
-. 158
q19

q7
7. 355
-. 121
q19

q6
7. 125
-. 110
q19

q5
12. 497
-. 157
q18

q27
6. 320
. 136
q18

q10
6. 829
. 117
q17

delivery on time
8. 007
. 198
q17

IT
6. 467
. 115
q17

CRM
7. 837
. 173
q17

B. V
8. 936
. 135
q17

s. chain
9. 829
. 205
q17

q8
8. 815
. 100
q17

q7
11. 292
. 111
q17

q5
6. 999
. 087
q17

q1
11. 602
. 120
q16

q27
8. 331
. 134
q14

q4
6. 268
-. 068
q13

q19
7. 578
-. 074
q12

q15
7. 010
. 093
q8

O. P.
11. 289
. 257
q8

O. A.
11. 063
. 432
q8

q20
19. 204
. 178
q8

q17
6. 601
. 123
q8

q12
6. 430
. 101
q7

q1
6. 236
. 103
q6

O. P.
6. 260
-. 181
q6

q23
8. 900
-. 123
q6

q17
13. 863
-. 168
q6

q15
7. 015
-. 116
q4

O. P.
6. 489
. 209
q4

q26
6. 888
-. 137
q4

q14
7. 606
-. 146

به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از 4 در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
e33

e34
4. 237
-. 028
e27

e31
4. 131
. 040
e21

e28
4. 728
-. 042
e19

e21
4. 545
-. 080
e16

e23
4. 363
-. 070
e14

e15
5. 742
. 055
e10

e18
5. 264
. 086
e9

e20
4. 787
. 080
e8

e32
5. 810
. 048
e8

e27
4. 309
-. 056
e7

e31
4. 919
-. 054
e7

e18
4. 470
-. 074
e5

e31
4. 198
. 054
e4

e33
4. 219
. 056
e3

e29
5. 049
. 051
e3

e26
4. 216
. 047
e3

e15
5. 921
-. 071
e3

e5
5. 401
-. 072
e2

e30
5. 034
-. 049
e2

e18
4. 336
. 079
e2

e10
5. 331
-. 082
e2

e6
4. 406
-. 071
e1

e15
5. 359
. 073
e1

e5
4. 667
. 073
e1

e3
4. 143
-. 060

Variances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
E. S

O. P.
4. 335
-. 089
q26

q3
4. 607
. 074
q23

q16
4. 798
-. 099
q21

q19
4. 909
-. 088
q20

q9
6. 454
. 113
q17

q8
5. 113
. 075
q17

q7
4. 073
. 065
q17

q1
4. 037
. 069
q16

q27
7. 756
. 126
q14

q15
6. 113
. 078
q14

q4
5. 746
-. 066
q14

q3
4. 613
-. 070
q10

q24
6. 215
. 107
q10

q18
4. 204
. 083
q10

q12
6. 884
. 101
q8

O. P.
7. 123
. 212
q8

O. A.
6. 861
. 242
q8

q22
6. 289
. 101
q8

q18
6. 635
. 105
q8

q17
6. 684
. 117
q8

q12
6. 054
. 095
q7

q13
4. 165
-. 076
q6

q20
5. 626
-. 090
q6

q15
4. 020
-. 086
q4

O. P.
8. 653
. 256
q4

O. A.
6. 163
. 252
q4

q26
8. 525
-. 153
q4

q22
8. 643
. 130
q4

q18
4. 311
. 093
q4

q14
9. 900
-. 168
q3

O. P.
4. 234
-. 142
q3

O. A.
4. 770
-. 175
q3

q27
4. 181
-. 089
q3

q17
4. 964
-. 088
q3

q15
5. 473
-. 092
q2

q18
4. 346
. 085
q2

q10
5. 899
-. 103
q2

q8
4. 933
. 095

لذا مدل اصلاحی به شکل زیر ارائه می‏شود:

شکل 4-26 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد

شکل 4-27 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد
شاخص‏های برازش مدل اصلاحی
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
116
300. 508
262
. 051
1. 147
Saturated model
378
. 000
0

Independence model
27
4022. 161
351
. 000
11. 459

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 046
. 948
. 926
. 657
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 242
. 386
. 338
. 358

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 925
. 900
. 990
. 986
. 990
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000
Parsimony-Adjusted Measures

Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 746
. 691
. 739
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 019
. 000
. 029
1. 000
Independence model
. 162
. 157
. 166
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
400
423
Independence model
40
42

نسبت کای اسکوئر مدل کلی به درجه آزادی برابر 14/1 و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی تقریباً بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از 5 درصد و مناسب است (019/0). شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همه بالاتر از 50 درصد بوده و مناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از 200 و نشان دهنده حجم مکفی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار می‏باشد.

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول 4-29- برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
1. 000

ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
1. 546
. 158
9. 774
***

مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
1. 118
. 141
7. 932
***

فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
1. 453
. 172
8. 454
***

فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. 517
. 093
5. 562
***

عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. 490
. 101
4. 864
***

شرایط محیطی

تحویل به موقع
. 656
. 101
6. 493
***

q1

زنجیره تأمین
1. 000

q2

زنجیره تأمین
. 791
. 103
7. 671
***

q3

زنجیره تأمین
1. 116
. 124
8. 988
***

q4

زنجیره تأمین
. 890
. 115
7. 737
***

q5

زنجیره تأمین
1. 070
. 127
8. 461
***

q6

ارزش کسب و کار
1. 000

q7

ارزش کسب و کار
. 846
. 067
12. 650
***

q8

ارزش کسب و کار
. 474
. 064
7. 363
***

q9

ارزش کسب و کار
. 571
. 063
9. 126
***

q10

مدیریت ارتباط با مشتری
1. 000

q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. 853
. 101
8. 473
***

q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. 908
. 100
9. 119
***

q13

فناوری اطلاعات
1. 000

q14

فناوری اطلاعات
. 596
. 051
11. 668
***

q15

فناوری اطلاعات
. 462
. 061
7. 630
***

q16

فناوری اطلاعات
. 680
. 060
11. 306
***

q17

فعالیت‏های عملیاتی
1. 000

q18

فعالیت‏های عملیاتی
1. 153
. 139
8. 286
***

q19

فعالیت‏های عملیاتی
1. 125
. 155
7. 266
***

q20

عملکرد سازمانی
1. 000

q21

عملکرد سازمانی
. 524
. 100
5. 216
***

q22

عملکرد سازمانی
1. 152
. 127
9. 057
***

q23

عملکرد سازمانی
. 852
. 107
7. 946
***

q24

شرایط محیطی
1. 000

q25

شرایط محیطی
1. 184
. 133
8. 909
***

q26

شرایط محیطی
. 969
. 118
8. 207
***

q27

شرایط محیطی
. 641
. 095
6. 780
***

با توجه به جدول 4-29 سطح معناداری برای تمامی روابط کمتر از 05/0 و برابر صفر به دست آمد که نشان از تأیید روابط دارد، اما چون داده‏ها از توزیعی نرمال برخوردار نبودند بایستی ابتدا خودگردان سازی صورت گیرد.
جدول 4-30- ضرایب استاندارد روابط در مدل

Estimate
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
. 826
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
. 923
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
. 911
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
. 846
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. 445
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. 379
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. 629
q1

زنجیره تأمین
. 608
q2

زنجیره تأمین
. 486
q3

زنجیره تأمین
. 725
q4

زنجیره تأمین
. 492
q5

زنجیره تأمین
. 609
q6

ارزش کسب و کار
. 727
q7

ارزش کسب و کار
. 670
q8

ارزش کسب و کار
. 390
q9

ارزش کسب و کار
. 480
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
. 592
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. 527
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. 494
q13

فناوری اطلاعات
. 790
q14

فناوری اطلاعات
.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، ارتباط با مشتری