پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

مون نرمال بودن انجام شد که طبق جدول 4-9 داده‏ها نرمال شدند.

جدول 4-9- ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q5
1. 000
5. 000
-. 792
-6. 347
. 063
. 254
q4
1. 000
5. 000
-. 292
-2. 342
-. 574
-2. 297
q3
2. 000
5. 000
-. 589
-4. 716
-. 144
-. 575
q2
1. 000
5. 000
-. 553
-4. 433
. 000
-. 001
q1
1. 000
5. 000
-. 750
-6. 009
. 550
2. 202
Multivariate

2. 153
2. 524

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل زنجیره تأمین شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 1 با توجه به خروجی زیر عدد 5 است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
15
Number of distinct parameters to be estimated:
10
Degrees of freedom (15 – 10):
5

15 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
10 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان 5 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 1 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
10
6. 731
5
. 241
1. 346
Saturated model
15
. 000
0

Independence model
5
322. 138
10
. 000
32. 214

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 020
. 993
. 979
. 331
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 245
. 679
. 519
. 453

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 979
. 958
. 995
. 989
. 994
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 500
. 490
. 497
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 030
. 000
. 082
. 675
Independence model
. 285
. 259
. 312
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
632
861
Independence model
22
28

شاخص‏های برازش مطلق شاخص‏هایی هستند که بر مبنای تفاوت واریانس‏ها و کواریانس‏های مشاهده شده از یک طرف و واریانس‏ها و کواریانس‏های پیش بینی شده بر مبنای پارامترهای مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. وجود درجه آزادی بالا(نزدیک به مدل استقلال) و کای اسکوئر پایین(نزدیک به مدل اشباع شده) نشان از قابل قبول بودن مدل و مطلوبیت آن می‏باشد. نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی که کای اسکوئر نسبی خوانده می‏شود به جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده‏ها شاخص مناسبی می‏باشد که مقدار پایینتر از 2 مناسب می‏باشد. در جدول فوق مقدار 34/1 گزارش شده است و نشان از وضعیت مطلوب برای مدل است.
-مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار 97/0 می‏باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می‏باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
– مقدار RFI یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار 95/0 می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار 99/0 می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدارCFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 99/0 می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
-مقدار RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار 03/0 می‏باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از 05/0، مطلوب می‏باشد.
-مقدار PNFI یا شاخص هنجار شده مقتصد برابر 49/0 و پایینتر از 5/0 و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد
– مقدار PCFI یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر 49/0 و پایینتر از 5/0 و نشان از نامطلوب بودن مدل دارد.
– مقدار PRATIO یا نسبت مقتصد بودن برابر 50/0 و برابر 5/0 و نشان از وضعیت تقریباً مطلوب مدل دارد.
– شاخص هولتر نیز بالاتر از 200 و مطلوب می‏باشد.
بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول 4-10- نسبت بحرانی و سطح معناداری

Estimate

S. E.
C. R.
P
Label
q1
(قدرت جایگزینی محصولات)—
زنجیره تأمین
1. 000

q2
(یکپارچگی زنجیره تأمین)—
زنجیره تأمین
. 923

. 110
8. 409
***

q3
(برون سپاری)—
زنجیره تأمین
. 856

. 102
8. 388
***

q4
(موجودی)—
زنجیره تأمین
. 885

. 118
7. 524
***

q5
(قدرت چانه زنی تأمین کنندگان)—
زنجیره تأمین
. 923

. 114
8. 095
***

با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین در جدول 4-10، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول 4-11 ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش زنجیره تأمین می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. طبق ضرایب گویه 1 یعنی قدرت جایگزینی محصولات با ضریب 65 درصد بالاترین نقش و گویه 4 یعنی موجودی با ضریب استاندارد 51/0 کمترین نقش را در سنجش متغیر زنجیره تأمین داشته‏اند.

جدول 4-11- ضرایب استاندارد

Estimate
q1
(قدرت جایگزینی محصولات)—
زنجیره تأمین
. 648
q2
(یکپارچگی زنجیره تأمین)—
زنجیره تأمین
. 601
q3
(برون سپاری)—
زنجیره تأمین
. 598
q4
(موجودی)—
زنجیره تأمین
. 510
q5
(قدرت چانه زنی تأمین کنندگان)—
زنجیره تأمین
. 565

Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
Supply chain
. 356
. 060
5. 885
***

e1
. 491
. 049
9. 963
***

e2
. 536
. 050
10. 829
***

e3
. 467
. 043
10. 870
***

e4
. 795
. 066
11. 996
***

e5
. 645
. 057
11. 351
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q5
. 319
q4
. 260
q3
. 358
q2
. 361
q1
. 420

4-3-3-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار

شکل 4-3
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر ارزش کسب و کار
جدول 4-12- آزمون نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q9
1. 000
5. 000
-. 570
-4. 652
-. 167
-. 680
q8
1. 000
5. 000
-. 317
-2. 591
-. 398
-1. 624
q7
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 651
-. 462
-1. 888
q6
1. 000
5. 000
-. 486
-3. 970
-. 591
-2. 413
Multivariate

. 836
1. 206

با توجه به جدول 4-12 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی همگی از 58/2 بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی همگی از 58/2 کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از 58/2 است. لذا 4 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل 2 شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 2 با توجه به خروجی زیر عدد 2 است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
10
Number of distinct parameters to be estimated:
8
Degrees of freedom (10 – 8):
2

10 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
8 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان 2 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 2 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
8. 158
2
. 017
4. 079
Saturated model
10
. 000
0

Independence model
4
272. 549
6
. 000
45. 425

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 031
. 990
. 952
. 198
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 306
. 712
. 520
. 427

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 970
. 910
. 977
. 931
. 977
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 333
. 323
. 326
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 088
. 032
. 154
. 117
Independence model
. 334
. 301
. 368
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
294
451
Independence model
19
25

نسبت کای اسکوئر مدل ارزش کسب و کار به درجه آزادی برابر 07/4 و نامناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص RMSEA بالاتر از 5 درصد (088/0) و نامناسب است. شاخص هولتر نیز بالاتر از 200 و مناسب می‏باشد. لذا در کل می‏توان گفت مدل از برازش نامناسبی برخوردار می‏باشد و نیاز به اصلاحات جزئی در مدل می‏باشد. شاخص‏های اصلاح آموس برای اصلاح مدل ارزش کسب و کار به شرح زیر می‏باشد:

Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
e3

e4
2. 836
. 067
e2

e4
2. 561
-. 058
e1

e3
3. 861
-. 083

Variances: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M. I.
Par Change
q8

q9
2. 078
. 066
q8

q6
2. 018
-. 057
q6

q8
2. 637
-. 078

بر طبق جدول فوق برای اصلاح مدل پیشنهاد شده که برقراری ارتباط بین دو خطای 3 و 1 کای اسکوئر را به میزان 3 کاهش میدهد. با برقراری ارتباط برازش مدل بهبود یافت لذا مدل به شکل زیر ارائه می‏شود:

شکل 4-6 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-7 مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی