پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد (1) و (2) کم باشد و مقدار (3) به اندازه نسبتاً زیادتری از ضریب آلفای بدست آمده در محاسبه اولیه باشد بهتر است آن سئوال را حذف نمود.
اگر در ستون (2) یعنی مجذور همبستگی چندگانه در سئوالی برابر یک باشد تکینی داشته و اگر نزدیک یک باشد همخطی چندگانه داریم چنانچه و اگر نزدیک صفر باشد و با عاملهای مهم همبستگی پایینی داشته باشد داده‏ای پرت محسوب می‏شود.

جدول 4-5 خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد گویه‏ها
881/0
27

جورج و مالری (2003)5 بر اساس یک قاعده سر انگشتی مقادیر آلفای کرونباخ را در پنج دسته زیر طبقه‏بندی می‏کنند. بنابراین طبق جدول 4-6، مقدار ضریب آلفای کرونباخ (788/0) نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه است.

جدول 4-6 دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ
عالی
=
90%
خوب
=
80%
قابل قبول
=
70%
قابل تردید و سوال برانگیز
=
60%
ضعیف
=
50%
غیرقابل قبول
=
40%

شاخصهایی نظیر میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای در جدول4-7 آورده شده است.
جدول 4-7: میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای
شاخصها
میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
همبستگی هر گویه با کل مقیاس
مجذور همبستگی چندگانه
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
q1
93. 6150
166. 739
. 464
. 357
. 877
q2
93. 6100
168. 103
. 415
. 282
. 878
q3
93. 4575
167. 367
. 474
. 398
. 877
q4
93. 9875
166. 078
. 441
. 303
. 877
q5
93. 5050
165. 038
. 495
. 377
. 876
q6
93. 7625
162. 698
. 538
. 531
. 875
q7
93. 7800
164. 037
. 537
. 455
. 875
q8
93. 8675
166. 451
. 462
. 353
. 877
q9
93. 6175
167. 425
. 434
. 307
. 878
q10
93. 8675
165. 263
. 499
. 380
. 876
q11
93. 6750
166. 857
. 461
. 283
. 877
q12
93. 8925
165. 610
. 446
. 662
. 877
q13
93. 6075
162. 665
. 569
. 729
. 874
q14
93. 5075
168. 642
. 430
. 592
. 878
q15
93. 7550
168. 281
. 418
. 337
. 878
q16
93. 5550
165. 942
. 503
. 410
. 876
q17
93. 7950
166. 705
. 472
. 552
. 877
q18
93. 9225
167. 235
. 407
. 338
. 878
q19
94. 1600
171. 899
. 212
. 418
. 883
q20
93. 9025
166. 910
. 407
. 389
. 878
q21
93. 8225
162. 833
. 557
. 406
. 874
q22
94. 1100
167. 171
. 403
. 386
. 878
q23
93. 7850
170. 244
. 311
. 288
. 880
q24
93. 7725
170. 051
. 328
. 644
. 880
q25
93. 6250
169. 127
. 365
. 625
. 879
q26
93. 4900
170. 220
. 362
. 530
. 879
q27
93. 6525
170. 538
. 364
. 458
. 879

همان طور که در جدول 4-7 مشاهده می‏شود، ستون اول نماد گویه‏ها، ستون دوم میانگین مقیاس در صورت حذف آن گویه و ستون سوم واریانس مقیاس در صورت حذف آن گویه، ستون چهارم همبستگی هر گویه با کل گویه‏های مقیاس و ستون چهارم ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف آن گویه را نشان می‏دهد. اگر چنانچه گویه‏ای همبستگی منفی و یا ضعیف با دیگر گویه‏ها داشته و در صورت حذف آن آلفای کرونباخ افزایش یابد، باید از مقیاس حذف شود. از آنجا که هیچ یک از گویه‏ها دارای این شرایط نیستند، از مقیاس حذف نمی شوند. همچنین نتایج پایایی هر کدام از متغیرهای تحقیق به شرح زیـر می‏باشد:

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
متغیر‏ها
تعداد سؤالات
ضریب آلفای کرونباخ
نتیجه
زنجیره تأمین
5
70/0
تأیید
ارزش کسب و کار
4
70/0
تأیید
مدیریت ارتباط با مشتری
3
77/0
تأیید
فناوری اطلاعات
4
72/0
تأیید
فعالیت‏های عملیاتی
3
75/0
تأیید
عملکرد سازمانی
4
76/0
تأیید
شرایط محیطی
4
79/0
تأیید

4-3-2 یافته‏های مربوط به روایی
جهت محاسبه روایی در این پژوهش، از دو روش روایی صوری و روایی سازه استفاده شده است.
روایی صوری یکی از مهم ترین انواع روایی محتوایی، روایی صوری یا ظاهری6 است؛ بدین معنی که سؤالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه‏گیری آن تهیه شده‏اند. در واقع روایی صوری بررسی روایی ابزار اندازه‏گیری با استفاده از شم عام و تجربه بوده و وابسته به قضاوت محقق است. این نوع قضاوت تا حدی قضاوت معنایی است. از این رو، به دلیل قرار گرفتن نظر متخصصان ذی ربط به عنوان مبنای صحت و سقم ابزار اندازه گیری، روایی صوری را روایی از نظر کارشناسان نیز می‏گویند.
این پرسشنامه بر اساس منابع معتبر علمی داخلی و خارجی تهیه شده است. بعد از یافتن مجموعه‏ای از گویه‏ها یا پرسشهای مناسب، این پرسشنامه برای چندین استاد صاحبنظر در خصوص این موضوع فرستاده شد و نظر آنها در اصلاح و تکمیل آن لحاظ گردید.
مدل‏یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه‏های تحقیق
بطور کلي با تکنيک مدل یابي معادلات ساختاري و به کمک نرم‌افزار AMOS18 فرضيه‌هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته‏اند. براي نيل به اين منظور نخست آزمون نرمال بودن داده‏ها صورت گرفته است. سپس تحليل عامل تأييدي براي هر يک از پرسشنامه‏ها انجام شده است. در نهايت نيز مدل تحقیق اجرا شده است.

4-3-3 تحليل عاملي تأييدي
در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تأييدي ساختار کلي پرسشنامه‌هاي تحقيق مورد روايي سنجي محتوايي قرار گرفته است.
مدل اندازه‏گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعيف در نظر گرفته می‏شود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 متوسط و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است.
در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخصهای برازش رایج در مدلهای اندازه‏گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق در زیر هر شکل ارائه شده است. در ميان شاخص‏هاي برازش اگر نسبت کاي دو به درجه آزادي کمتر از 2 باشد مدل از برازش مناسبي برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از 05/0 مطلوب است. ساير شاخص‏ها نيز هر چقدر به يک نزديکتر باشند مطلوبتر است (قاسمی، 1389).
در ادامه اشکال مرتبط با این تحلیلها و نیز نتایج تحلیل عاملی ارائه می‏شود. خاطر نشان می‏شود که ارتباط بین خطاها در اشکال، برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس شاخص اصلاح7 ارائه شده در نرمافزار AMOS ایجاد شده است. به این ترتیب که هرچه برای یک ارتباط، شاخص اصلاح بالاتری باشد، افزوده شدن آن ارتباط در مدل موجب بهترشدن برازش آن میشود.

4-3-3-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین
مدل 1

ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر زنجیره تأمین

جدول 4-8- ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q5
1. 000
5. 000
-. 848
-6. 928
. 091
. 371
q4
1. 000
5. 000
-. 324
-2. 648
-. 570
-2. 326
q3
1. 000
5. 000
-. 715
-5. 834
. 126
. 515
q2
1. 000
5. 000
-. 615
-5. 019
. 049
. 200
q1
1. 000
5. 000
-. 817
-6. 670
. 567
2. 314
Multivariate

7. 328
8. 759

با توجه به جدول 4-8 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی همگی از 58/2 بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثرا از 58/2 کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از 58/2 است. لذا 5 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نمی باشد. مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده‏های پرت در جدول زیر آمده است:

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
253
27. 805
. 000
. 016
400
23. 767
. 000
. 004
153
22. 277
. 000
. 001
255
22. 155
. 000
. 000
308
21. 540
. 001
. 000
246
20. 933
. 001
. 000
92
20. 776
. 001
. 000
313
17. 723
. 003
. 000
245
17. 697
. 003
. 000
328
17. 511
. 004
. 000
36
16. 953
. 005
. 000
79
16. 003
. 007
. 000
242
14. 818
. 011
. 001
10
14. 672
. 012
. 000
388
14. 611
. 012
. 000
160
14. 458
. 013
. 000
82
14. 201
. 014
. 000
319
14. 166
. 015
. 000
150
13. 965
. 016
. 000
140
13. 479
. 019
. 000
26
13. 435
. 020
. 000
312
13. 285
. 021
. 000
9
13. 225
. 021
. 000
264
13. 165
. 022
. 000
360
12. 904
. 024
. 000
325
12. 511
. 028
. 000
323
12. 072
. 034
. 001
374
11. 704
. 039
. 002
294
11. 701
. 039
. 001
75
11. 237
. 047
. 008
27
10. 997
. 051
. 016
350
10. 881
. 054
. 018
177
10. 490
. 062
. 065
34
10. 393
. 065
. 066
112
10. 218
. 069
. 094
67
10. 120
. 072
. 099
332
10. 079
. 073
. 084
74
10. 072
. 073
. 062
362
10. 072
. 073
. 043
25
9. 999
. 075
. 042
98
9. 711
. 084
. 107
335
9. 688
. 085
. 087
385
9. 683
. 085
. 065
28
9. 661
. 085
. 052
263
9. 624
. 087
. 044
265
9. 565
. 089
. 042
113
9. 475
. 092
. 047
190
9. 418
. 093
. 045
56
9. 261
. 099
. 072
372
9. 247
. 100
. 057
334
9. 185
. 102
. 057
80
9. 171
. 102
. 045
389
9. 153
. 103
. 036
62
9. 073
. 106
. 040
235
8. 569
. 128
. 296
369
8. 568
. 128
. 249
213
8. 521
. 130
. 244
391
8. 369
. 137
. 343
143
8. 305
. 140
. 359
96
8. 296
. 141
. 316
252
8. 253
. 143
. 310
347
8. 253
. 143
. 263
349
8. 253
. 143
. 219
288
8. 148
. 148
. 274
240
7. 996
. 156
. 391
161
7. 952
. 159
. 390
272
7. 951
. 159
. 340
327
7. 919
. 161
. 327
8
7. 905
. 162
. 295
87
7. 876
. 163
. 280
309
7. 715
. 173
. 420
310
7. 715
. 173
. 369
341
7. 715
. 173
. 321
44
7. 460
. 189
. 594
311
7. 405
. 192
. 614
4
7. 356
. 195
. 629
35
7. 356
. 195
. 580
379
7. 313
. 198
. 587
258
7. 259
. 202
. 610
135
7. 215
. 205
. 620
154
7. 215
. 205
. 572
103
7. 166
. 209
. 590
250
7. 164
. 209
. 544
386
7. 063
. 216
. 634
128
7. 003
. 220
. 668
354
6. 978
. 222
. 656
237
6. 950
. 224
. 648
58
6. 925
. 226
. 637
22
6. 891
. 229
. 638
131
6. 778
. 238
. 742
289
6. 778
. 238
. 702
351
6. 778
. 238
. 659
30
6. 756
. 239
. 645
244
6. 756
. 239
. 601
324
6. 465
. 264
. 893
115
6. 397
. 269
. 918
286
6. 397
. 269
. 899
292
6. 397
. 269
. 877
329
6. 397
. 269
. 852
157
6. 356
. 273
. 863

حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود 27 و 6 گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده، وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های 253، 400، 153، 255، 308، 246، 92، 313، 245، 328، 36 و 79 را و در مرحله بعد نمونه‏های 239، 378، 78 و 10 حذف شد و آزمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عامل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل