پایان نامه با کلید واژه های ريزي، راهبردي، رويکرد

دانلود پایان نامه ارشد

2 رويکردهاي برنامه ريزي گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-2 رويکرد سيستمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-3-3-2 رويکرد توسعه پايدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
3-3-3-2 رويکرد برنامه ريزي جامع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
4-3-3-2 رويکرد راهبردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
5-3-3-2 رويکرد جامعه محور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
4-2 برنامه ريزي راهبردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-4-2 تعاريف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-1-4-2 راهبرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-1-4-2 مديريت راهبردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
3-1-4-2 برنامه ريزي راهبردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-2 پارادايم ها و مکاتب مديريت راهبردي………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
1-2-4-2 مکتب پيش تدبيري (تجويزي)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-4-2 مکتب تجربي انطباقي (توصيفي)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-2-4-2 مکتب تلفيقي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
4-2-4-2 مکاتب 10 گانه مينتزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
3-4-2 برنامه ريزي راهبردي گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-3-4-2 مفاهيم برنامه ريزي راهبردي گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………..33
4-4-2 مفهوم و تاريخچه ي کاربرد برنامه ريزي راهبردي……………………………………………………………………………………………………………………………35
5-4-2 : روش ها، مدل ها و تکنيک هاي برنامه ريزي راهبردي………………………………………………………………………………………………………………….37
1-5-4-2 مدل فرآيند برنامه ريزي راهبردي استونر و فريمن……………………………………………………………………………………………………………………..38
2-5-4-2 مدل برنامه ريزي راهبردي برايسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-5-4-2 مدل فرايند برنامه ريزي راهبردي کاتلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….40
4-5-4-2 مدل تعديل شده از کاتلر با سياست مختلف بازيگران………………………………………………………………………………………………………………….41
5-5-4-2 مدل فرآيند برنامه ريزي استراتژيک ون دن بروک………………………………………………………………………………………………………………………42
6-5-4-2 پنج گام فرآيند مديريت راهبردي از ديدگاه تامپسون………………………………………………………………………………………………………………….44
7-5-4-2 الگوي جامع مديريت راهبردي ديويد……………………………………………………………………………………………………………………………………………44
6-4-2 مقايسه بين مدل ها و انتخاب مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….45
5-2 تحليل محيط خارجي و داخلي سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-5-2 بررسي عوامل خارجي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-1-5-2 تحليل محيط کلان خارجي(PESTEL )………………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-1-5-2 الگوي مبتني بر پنج نيروي رقابتي پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-2 بررسي عوامل داخلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
1-2-5-2 مدل زنجيره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-2-5-2 تحليل وظيفه اي ديويد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
6-2 گام هاي تدوين استراتژي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
1-6-2 تدوين چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-6-2 بيانيه ماموريت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-6-2 تجزيه و تحليل محيطي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-6-2 تعيين اهداف بلند مدت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
5-6-2 اهداف عملياتي يا کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
6-6-2 تدوين و طراحي استراتژي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
7-2 بررسي اجمالي وضع موجود شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-7-2 موقعيت جغرافيايي شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-7-2 ويژگي هاي جغرافيايي شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-7-2 موقعيت طبيعي و تاريخي شهر تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-7-2 بررسي ويژگي هاي اجتماعي شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-4-7-2 ويژگي هاي جمعيتي شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
2-4-7-2 دين و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های پرسش نامه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بررسي، ويژگي، گردآوري