پایان نامه با کلید واژه های روش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

و پذيرش نوآوري در يک حوزه خاص تاثير مستقيم بر پذيرش خريد اينترنتي توسط مصرفکنندگان دارد و به علاوه نوآوري پذيري در يک حوزه خاص تعديل کنندهي رابطهي ميان استفاده از اينترنت و پذيرش اينترنت براي خريد شناخته شده است.
ميازاکي186 و فِرناندِز187 (2001) به اکتشاف ريسک ادراک شده ميان مصرفکنندگان با سطح تجربه مختلف از اينترنت و چگونگي تاثيرگذاري اين ادراکات بر فعاليتهاي خريد آنلاين، پرداختند. به اين منظور آنها در مدل خود دو عامل را که بر ميزان ريسک و نگرانيهاي مربوط به خريد آنلاين تاثير ميگذارد، تجربه اينترنت و پذيرش روشهاي خريد از راه دور (تلفن و سفارش پستي) معرفي کردند. از طرف ديگر وجود رابطه منفي ميان ريسک ادراک شده با نرخ خريد اينترنتي و بطور مشابه براي نگرانيهاي مربوط به حريم خصوصي، را نيز مورد بررسي قرار دادهاند.

شکل 2-15: مدل مفروض در تحقيق ميازاکي و فِرناندِز (2001)
در اين تحقيق از پيمايش دستي براي جمعآوري دادههاي مربوط به ادراکات و استفادههاي مرتبط با اينترنت پاسخدهندگان استفاده شده است. پاسخدهندگان قبل درخواست براي مشارکت در تحقيق از نظر داشتن دسترسي به اينترنت، قربال شدهاند. پرسشنامه با نشان دادن تجربه اينترنت آغاز ميشود. تجربه اينترنت در اين تحقيق از دو رويکرد مدت تجربه و تناوب استفاده، براي آزمون تجربه اينترنت استفاده شده است. مدت تجربه توسط اين پرسش که چه مدت در سال و ماه به اينترنت دسترسي عادي دارند، اندازهگيري ميشود و براي اندازهگيري تناوب تجربه، از پاسخدهندگان خواسته شده است تا تعداد روزها در هر ماه که از مرورگر وب استفاده ميکنند، بيان نمايند. يک اندازه اضافي تناوب تجربه نشان ميدهد که چند روز در هفته پاسخدهندگان پيامها در پست الکترونيکي را ارسال يا دريافت ميکنند. سپس پرسشنامه رفتار خريد آنلاين پاسخدهندگان و نگرانيهاي آنها در مورد خريد آنلاين را ارزيابي ميکند. همچنين از پاسخدهندگان خواسته ميشود تعداد خريدهاي آنلاين خود را در سه سال گذشته بيان کنند. رفتار خريد در خصوص ديگر روشهاي خريد از راه دور توسط دو مورد که از پاسخدهندگان پرسيده ميشود که آيا تاکنون 1) خريدي با استفاده از شماره تلفن فاقد هزينه يا 2) خريدي از طريق پست الکترونيکي داشتهاند، اندازه گيري ميگردد. به علاوه اطلاعات جمعيتشناختي (سن، جنسيت، سطح تحصيلات و سطح درآمد) نيز جمعآوري شده است. جهت آزمون فرضيهها در خصوص نگراني مصرفکنندگان درمورد خريد آنلاين، پاسخدهندگان در طبقات مناسب دستهبندي شدهاند. طبقه اول، حريم خصوصي، شامل تنوع نگرانيها، از قبيل تشريک غير مجاز اطلاعات شخصي، تماسهاي ناخواسته از خرده فروش آنلاين (مانند پستهاي الکترونيکي بي ارزش188) و رديابي اعلام نشدهي رفتار خريد. طبقه دوم، امنيت سيستم، شامل نگرانيها دربارهي افراد بدخواه که در ابرازهاي حمايت دادهتکنولوژزيکي نفوذ ميکنند تا اطلاعات شخصي، مالي يا متمايل به تراکنش را به دست بياورند. طبقه سوم، تقلب خرده فروش آنلاين، روي نگرانيهاي مربوط به رفتار متقلبانه توسط خردهفروش آنلاين تمرکز دارد مانند جعل يا عدم ارسال کالا. طبقه چهارم، دردسرهاي خريد آنلاين، شامل دلايل ديگري که خريد آنلاين را محدود ميسازد است نه نگرانيهايي که مستقيما به مسايل امنيتي و حريم خصوصي مربوط ميباشد. طبقه پنجم شامل اظهارات صريح از نداشتن نگراني درمورد خريد آنلاين است. نتايج حاصل از تحقيق روابط فرض شده در مدل را تاييد مينمايد. يعني تجربه بالاي اينترنت و استفاده از ديگر روشهاي خريد از راه دور به سطوح پايينتر ريسک ادراک شده نسبت به خريد آنلاين، مرتبط است که در مقابل منجر به نرخ بالاي خريد آنلاين ميشود. اما نتايج خاصي که از اين تحقيق منتج ميشود عبارت است از اينکه امنيت اطلاعات شخصي و مالي نه تنها برترين نگراني پاسخدهندگان بوده بلکه پيشبيني کنندهترين نگراني در رابطه با فرضيههاي تحقيق نيز بوده است. اگرچه مسايل حريم خصوصي و رفتار متقلبانه توسط خردهفروش آنلاين به عنوان نگراني کليدي براي کاربران اينترنت شناخته شده، اما اين نگرانيها براي نرخ خريد آنلاين پيشبينيکننده به شمار نميرود. نتايج براي نگرانيهاي امنيت سيستم نشان ميدهد که اين نگرانيها براي کاربران با تجربه بيشتر و براي کاربران ديگر روشهاي خريد از راه دور، کمتر متداول است. نتايج مشابهي براي تقلب خرده فروش آنلاين با توجه به مدت تجربه اينترنت کسب شده است. نکته جالب اينکه حريم خصوصي بزرگترين نگراني براي مصرفکنندگان با دورههاي طولانيتر تجربه ميباشد. از سوي ديگر استفاده از پست الکنرونيکي به عنوان شاخص مناسب تناوب براي تجربه خريد به شمار نميرود چراکه نرخ استفاده از پست الکترونيکي هيچکدام از متغيرهاي هدف را متاثر نميسازد.
مدل مورد استفاده در تحقيق ليان و لين 189(2008) علاوه بر اينکه ويژگيهاي محصول را مورد توجه قرار داده، به بررسي تاثير خصوصيات مصرفکنندگان بر طبقات محصول نيز پرداخته است.آنها در تحقيق خود به بررسي تاثير ويژگيهاي مختلف مصرفکنندگان بر روي پذيرش خريد آنلاين پرداختند. آنها نقش عواملي مانند ادراک از امنيت و نگرانيهاي حريم خصوصي را بر پذيرش خريد برخط مصرفکنندگان قابل توجه دانستند و دريافتند که تاثير اين عوامل بسته به نوع کالاها متفاوت خواهد بود. بنابراين، براي اينکه محيط وب تعداد خريدارانش را توسعه دهد و خريدهاي مکرر را شکل دهد، خريداران غيراينترنتي نياز دارند تا باور کنند و حس کنند که خردهفروشان اينترنتي مبادلاتِ بر پايه تکنولوژياي امن و با ريسک محدود ارائه خواهند داد. اگرچه، به محض اينکه کاربران اينترنتي به خريداران اينترنتي تبديل شوند، نياز آنها براي امنيت و ادراک از کاهش ريسک، لزوماً به پايان نميرسد يا محو نميشود، بنابراين، اين امر بايد به اولويتهاي هميشگي براي توسعه دهندگان وبسايتها تبديل شود.

شکل 2-16: مدل تحقيق ليان و لين (2008)

در مقاله ليائو و همکاران (2011) به اين موضوع پرداخته شده که خريد گروهي به صورت آنلاين يک روش بازاريابي موثراست و با استفاده از خريد گروهي آنلاين مشتريان از تخفيفات غير قابل باوري برخوردار مي شوند.اين امر نه تنها به تقاضاي مشتريان پاسخ مي دهد بلکه به فروشندگان نيزکمک تا راه هايي را براي فروش محصولاتشان بيابند و مدل هاي کسب و کار جديدي را ايجاد نمايند.در اين روش ها تمامي طرفين معامله سود مي برند و در اين دوران سخت اقتصادي نه تنها يافتن منابع جديد درآمد مهم است بلکه کاهش مخارج نيز مهم است.با استفاده از خريد گروهي اينترنتي يافتن افراد بيشتر، در زمان کوتاه تر، براي خريد حجم زياد و کاهش هزينه حمل و نقل و قيمت، آسان شده است.در اين تحقيق ليائو و همکاران ار تکنيک استخراج و پايش داده190 استفاده نموده و به نتايج مورد نظر در اين زمينه دست يافتند.

سو191 (2006) تحقيقي را در رد فرضيههاي معمول در تحقيقات مربوط به نگرانيهاي حريم شخصي انجام داده است. حال آنکه ميبينيم در اينترنت، کاربران عکسهاي شخصي و اطلاعات خصوصي را ارسال مينمايند. در واقع تحقيق حاضر سعي دارد مشکلات بنيادي – زمينه اجتماعي و تفاوت ميان نگرانيهاي حريم خصوصي و عمل واقعي- که تحقيقات جاري در نگرانيهاي حريم شخصي ناديده گرفتهاند، رفع نمايد. تمرکز اين تحقيق روي نگرانيهاي حريم شخصي و طبقهبندي وب سايت (زمينه اجتماعي) است. براي مقابله با تحقيقات گذاشته سو به پارادايم وضعيتي اشاره دارد و آن را پاسخ به مشکل کنوني ميداند. از اين روي در چهار کشور دنيا به دنبال پاسخگويي به اين سوالات است: اولويتها و نگرانيهاي حريم خصوصي در ايالات متحده، هلند، چين و تايوان چيست؟ شيوههاي حريم خصوصي در اين چهار کشور چگونه است؟ آيا طبقات وب سايت بر تمايل کاربران اينترنت به دادن اطلاعات در هر کشور تاثير ميگذارد؟ آيا کاربران اينترنت دادهها را با تناوب متفاوت براي انواع مختلفي از اطلاعات در طبقات مختلف وب سايت، فاش ميکنند؟ تا چه حد نگرانيهاي حريم خصوصي کاربر، شيوههاي حريم خصوصي وي را منعکس ميکند؟ درواقع وي فرض کرده است که نوع کشور با نگرانيهاي حريم شخصي و شيوههاي حريم خصوصي مرتبط است به علاوه سطح بالاي نگرانيهاي حريم شخصي منجر به پخش حجم کمي از اطلاعات ميشود. اين تحقيق ثابت ميکند که نگرانيهاي حريم شخصي کاربران اينترنت، شيوههاي حريم شخصي آنها را متاثر نميکند و نشان ميدهد که چگونه طبقات وب سايت بر شيوههاي حريم شخصي تاثير ميگذارد. پاسخدهندگان در هر کشور طبقات وب سايت را بطور متفاوتي درک کردهاند بطوريکه افشاي اطلاعات در هر طبقه از وب سايت در چهار کشور متفاوت است و اين مساله تاثير سيستمهاي سياسي، زمينه فرهنگي و توسعه اقتصادي را نشان ميدهد. در نتايج تحقيق مشخص شده است که دو نمونه آسيايي نگرانيهاي بيشتري نسبت به حريم خصوصي داشتهاند و به علاوه نسبت به دو نمونه ديگر اطلاعات بيشتري را پخش ميکنند.
به دليل اينکه تحقيقات کمي به تفاوت هاي جنسيتي در گشت و گذار اينترنتي پرداخته اند واگرچه تحقيقات موجود تفاوت هاي جنسيتي را درمشاهدات تبليغاتي وبي مورد مطالعه قرار داده اند، و از ساختارها و نگراني هاي مربوط به حريم اينترنتي استفاده مي کنند ولي به طور مستقيم اين مطلب را مورد بررسي قرار نداده اندکه چگونه تجربه هاي اينترنتي و ويژگي هاي وبي رفتار هدايت وبي مردان و زنان را تحت تاثير قرار مي دهند. بنابراين ريچارد192 و همکاران (2010) تاثير تجربه اينترنتي و ويژگي هاي اينترنتي در گشت و گذار اينترنتي و اين مطلب را که آيا اين فاکتور ها در زنان و مردان متفاوت است را مورد بررسي قرار دادند. مدل ارائه شده شامل چهار متغير اصلي تجربه اينترنتي، ويژگي هاي وبي، رفتار اينترنتي و مشتريان و رابطه متقابلشان مي باشد. تجربه اينترنت به عنوان مهارت ها و چالش مصرف کننده در استفاده از اينترنت تصور شده است. ويژگي هاي وبي مرتبط با مشخصه هاي کارکردي و لذتي يک وب سايت مي باشند يعني ساختار، تاثير بخشي، اطلاع بخش و سرگرمي. رفتار اينترنتي رفتار کاوشي و سرگرم شدن اينترنتي را در بر گرفته که نتايج شامل نگرش هاي سايت و ارزيابي هاي پيش از خريد مي باشند. مدل فکري در شکل زير رسم شده است:

شکل 2-17: مدل مفروض در تحقيق ريچارد و همکاران (2010)

گريوال و همکارانش (2003) به بررسي ميزان تاثير نگراني مصرفکنندگان در رابطه با امنيت آنلاين، شهرت خرده فروش و ضمانت پس دادن پول بر اساس انتظارات قيمتي، بر تمايل مصرفکنندگان به خريد آنلاين پرداختند. نتايج دلالت از اين داشتند که در هنگام نبود اطلاعات امنيتي، مصرفکنندگان از يک خرده فروش اينترنتي معروف انتظارات قيمتي بالاتري دارند تا از يک خرده فروش کمتر سرشناس. بعلاوه، هم خرده فروشان اينترنتي مشهور و هم خرده فروشان اينترنتي کمتر سرشناس، ميتوانند از طريق فراهم کردن اطلاعات امنيتي، ادراک از ريسک امنيتي را کاهش دهند. فراهم کردن اطمينان و اعتماد براي مصرفکنندگان ميتواند تمايل آنها را به انجام خريد آنلاين تقويت کند. اين تحقيق دريافته است که، با ارائه ضمانت بازگرداندن پول، انتظارات قيمتي مصرفکنندگان کاهش پيدا خواهد کرد.

سواميناتان و همکارانش (1999) به بررسي عوامل تاثيرگذار بر رفتار خريد آنلاين، مانند نقش نگراني‌هاي امنيت و حريم شخصي، ويژگيهاي فروشندگان اينترنتي و ويژگيهاي مصرفکنندگان پرداختند. ويژگيهايي از فروشندگان که در تحقيق استفاده شده بود متشکل از قابليت اطمينان، سهولت، قيمت رقابتي و سودمندي اطلاعات بودند. ويژگيهاي مصرفکنندگان شامل راحت طلبي و تعاملِ اجتماعي طلبي خريداران ميشود. نتايج نشان ميدادند که خريدارانِ راحت طلب، نسبت به خريداراني که تجربه خريد را به شکل تعامل اجتماعي ميبينند، بيشتر گرايش به اين دارند که کالا و خدمات مورد نياز خود را از طريق اينترنت خريداري کنند. بنابراين، احتمال بيشتري وجود داشت که سهولت، بر تصميم خريد مکرر مصرفکنندگان تاثير داشته باشد. همچنين، سهولت، قابليت اطمينان به فروشنده، راحتي سفارشدهي، قيمت رقابتي و دسترسي به اطلاعات، داراي تاثير مثبت بر خريد مکرر از اينترنت شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نگرش مصرف کننده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، فیزیولوژی، نیازهای اجتماعی