پایان نامه با کلید واژه های روایی محتوا، مدیریت ورزشی، مدیریت ورزش، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

طرح دیده شدهاند و نزدیکی حامیمالی به دانشگاه نقش مهمی در فرآخوانی حامیمالی بازی میکند ( باید یادآور شد که این پژوهش در مورد حامیان مالی ورزش دانشگاهی بوده است) (گلندا جی آلواردو،2006).
ژانگ و همکاران، (2010) در تحقیقی با عنوان: تاثیر رسانه های جمعی بر روی لیگ بسکتبال حرفه ای زنان آمریکا، ذکر می کند که پوشش مناسب رسانهای باعث جذب و سرمایه گذاری سرمایه گذاران و حامیان مالی در ورزش می شود.

2-4 جمع بندی
در این فصل ابتدا به مبانی نظری که در ارتباط با بحث حمایت مالی از ورزش میباشد پرداخته شد و در ادامه تحقیقات مرتبطی که در جاهای مختلف انجام شده است آورده شد. همانگونه که ملاحظه میشود تحقیقات زیادی در مورد حمایت مالی ورزشی در ایران انجام نشده است. اما در خارج از ایران تحقیقات متعددی در این رابطه صورت گرفته است که انجام این تحقیقات همچنان ادامه دارد. در یک نگاه کلی به تحقیقات متوجه میشویم که اکثر تحقیقات در مورد اهداف حامیان مالی صورت گرفته است و کمتر به موانع ومشکلات پیش روی حامیان و مدیریت حمایت مالی پرداخته شده است. حال با بررسی موانع حامیان مالی در جاهای مختلف متوجه میشویم که حامیان مالی در همه جا موانع همانندی ندارند و بسته به حامیمالی و شرایط اجتماعی اهداف متفاوتی دارند. در واقع شرکتهای تجاری در محیطهایی که رقابت در آنجا وجود دارد به دنبال اهداف مالی نیز هستند ولی شرکتهای دولتی و شبه دولتی در محیطهای غیر رقابتی به دنبال اهداف غیر مالی بودهاند.

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری، متغیرهای تحقیق، روش و ابزار گردآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ارائه میگردد.
3-2 روش تحقیق
با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است که به صورت میدانی اجرا گردید.
3-3 جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعة آماری اين تحقيق را كليه شركتهاي خصوصی استان کرمان که توانایی حامی شدن در ورزش را دارند تشکیل میدهند. برای مشخص کردن شرکتهای که توانایی حمایت مالی از ورزش را دارند با استعلام از اداره صنایع و معادن تعداد 150 شرکت برتر استانکرمان در سال 91 که وضع مالی بهتری داشتند و تعداد کارکنان آنها بالای 100 نفر بود انتخاب شدند؛ براساس جدول مورگان 108 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونهگیری این تحقیق تصادفی ساده بود. که از این تعداد 105 شرکت حاظر به همکاری شدند.
3-4 متغییرهای پژوهش
موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی (موانع مدیریت ورزشی، موانع قانونی_ دولتی، موانع تبلیغاتی و بسترسازی حرفهای) بودند.
3-5 ابزار پژوهش
دادههای مورد نیاز پژوهش حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) گردآوری شد.
3-5-1 معرفی پرسشنامه
در این بخش در قالب یک نامه هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه، ضرورت همکاری پاسخدهنده، اطمینان دادن به آنها جهت محرمانه ماندن اطلاعات، چگونگی پاسخدهی به سوالات و تشکر ازهمکاری پاسخدهنده درج گردید.
3-5-2 ساختار پرسشنامه
پرسشنامه از نظر ساختاری مشتمل بر دو بخش، بخش اول با توجه به ماهیت تحقیق از سؤالات اطلاعات فردی و شرکت: شامل متغیرهای عینی سن، جنسیت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، پست مدیران، نوع شرکت، تمایل داشتن به حمایت از ورزش، گستره فعالیت شرکت، تعداد کارکنان هزینه تبلیغات شرکت، در قالب 10 سوال مورد بررسی قرار گرفت.
بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 33 گویه در رابطه موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی در ورزش قهرمانی استان کرمان تشکیل داده شد که مشتمل بر 4 خرده مقیاس: ” قانونی دولتی، بسترسازی حرفهای، تبلیغاتی و مدیریت ورزشی” طراحی شده بود. در این پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط،کم، خیلی کم) استفاده شد که عدد 5 نشانه بالاترین و عدد 1 نشانه کمترین درجه موافقت مطرح شده بود.
3-5-3 پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی از روش پایایی درونی استفاده گردید.
3-5-3-1 پایایی درونی برای سنجش سازگاری درونی از سه طریق تعیین ماتریس همبستگی گویهها با یکدیگر و هر گویه با کل پرسشنامه و آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد.
ماتریس ضریب همبستگی: برای سنجش بار منفی و مثبت گویهها (همبستگی) از این روش استفاده شد و گویههای با بار منفی زیاد بایستی حذف گردد، در این پرسشنامه از بین 33 گویه طراحی شده در این مرحله دو گویه را به دلیل داشتن بیشترین بار منفی، حذف کرده و 31 گویه دارای کمترین بار منفی باقی ماندند.
ضریب همبستگی گویهها با کل پرسشنامه: برای سنجش همبستگی گویهها با کل پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس مطالعات استرینر و نورمن (1992) ضریب همبستگی تک تک گویهها با کل پرسشنامه باید بالاتر از 2/0 باشد، تا بتوان به پایایی آن گویه اطمینان کرد. در این مرحله ضریب همبستگی یک گویه کمتر از 2/0 بود، که از سوالات پرسشنامه حذف گردید، در نهایت 30 گویه باقی مانده از پایایی خوبی برخوردار بودند.
ضریب آلفا کرونباخ: این ضریب برای کل گویهها 824/0 بدست آمد، که برای پرسشنامههای محقق ساخته ضریب پایایی بالای 70/0 پایایی قابل قبول است
جدول 3-1 ضرایب پاياي پرسشنامه نهایی و زیرمقیاسهای آن را نشان میدهد.
پرسشنامه
تعداد گويهها
آلفا كرونباخ
عامل مدیریت ورزشی
5
84/0
بسترسازی حرفهای
5
82/0
عامل قانونی- دولتی
5
80/0
عامل تبلیغاتی
4
84/0
کل پرسشنامه
19
824/0

3-5-4 روایی پرسشنامه
برای پی بردن به روایی پرسشنامه سه نوع روایی مورد ارزیابی قرار گرفت که عبارتند از
1. روایی محتوا 2. روایی صوری و 3. روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی)
1. روایی محتوا . برای تعیین روایی محتوایی از مدل لاوشی (1975). استفاده گردید، به این ترتیب که پرسشنامه اولیه با مقیاس قضاوتی لیکرت چهار رتبه ای از ” ارتباط ندارد تا بسیار مرتبط است ” با نمره گذاری 1تا 4، همراه با اهداف و فرضیههای پژوهش به 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی ارائه شد و از متخصصان خواسته شد نظرات خود را راجع به ارتباط گویهها با متغیرها و گویههایی که لازم است اضافه یا حذف شود لحاظ نمایند قابل ذکر است اعضای گروه کارشناسان و متخصصان حداقل باید از 4 تن تشکیل شود (والز و همکاران، 1991؛ گابل و ولف، 1993؛ لینن، 1968). همچنین برای کمی سازی آرای اعضای گروه متخصص، تعداد آرای افرادی که مقیاس ” کاملا مرتبط است یا بسیار مرتبط است” را برای گویهها انتخاب کرده بودند، برای هر گویه به صورت جداگانه جمع کرده و تقسیم بر تعداد کل گروه متخصص کردیم، که عدد به دست آمده برای هر گویه مساوی روایی محتوایی هر گویه میباشد. در ضمن روایی محتوایی توسط هر10 متخصص بالاتر از (80/0) گزارش شده است که نشاندهنده روایی محتوایی خوب پرسشنامه میباشد. در نهایت برای بدست آوردن روایی محتوایی کل پرسشنامه، روایی کل گویهها را جمع کرده، تقسیم بر تعداد کل گویهها کردیم، که روایی محتوایی کل پرسشنامه (90CVI=). معمولا در پرسشنامهها روایی محتوا باید از 78% بزرگتر باشد تا بتوان به روایی محتوا اطمینان کرد (پولیت و همکاران، 2007).
2. برای تعیین روایی صوری: در پرسشنامه اولیه که به نفر10 از متخصصین مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی ارائه شد، از متخصصان خواسته شد، نظرات خود را راجع به ساختار پرسشنامه، غلط املایی، نگارشی و ادبی نیز لحاظ نمایند.
3 . روايي سازه: هدف از ارزيابي روايي سازه پاسخ به اين سؤال است که ساختار پرسشنامه تا چه حد با هدف پرسشنامه انطباق دارد. براي سنجش آن از روش تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. که در طي آن با استفاده از روشهاي آماري، الگوي همبستگي بين متغيرها مورد اندازگيري و به دنبال آن گروه بندي مي شوند.
3-5-5 تحلیل عاملی
روش تحليل عاملي به ترتيب از چهار مرحلهاي: 1) تحليل ابتدايي، 2) استخراج عوامل، 3) گردش و 4) تفسير تشکيل شده است. که در اين پژوهش نيز به ترتيب مورد انجام گرفته است.
1-تحليل ابتدايي: براي انجام تحليل عاملي مفروضات و پيش فرض‌هايي بايد رعايت شود،که در اين پژوهش پيش فرض‌هاي مورد بررسي در زير آورده شده است.
کفايت حجم نمونه: از آزمون KMO 158 نيز براي تعيين کفايت حجم نمونه استفاده گرديد. براي پي بردن به کفايت حجم نمونه، KMO بايد بالاتر از (7/0) باشد. KMO کل اين پرسشنامه (776/0) بدست آمد.(3-2)
جدول 3- 2 آزمون کیزر – می یر – الکین
776/0
شاخص KMO

کفايت حجم نمونه تک تک گويهها KFA : براي پي بردن به کفايت حجم نمونه تک تک گويهها، KFA نيز بايد بالاتر از (7/0) باشد. که در اين پرسشنامه براي تمام گويهها KFA بدست آمده بالاتر از (7/0) ميباشد.
سنجش همبستگي بين گويه‌ها: از آزمون(Bartlett’s Test of Sphericity) براي سنجش همبستگي بين گويهها استفاده شد، که عدد بدست آمده براي گويهها بايد معني دار باشد تا به همبستگي بين گويهها پي برد. در اين پژوهش نتايج آزمون(Bartlett’s Test) براي اکثر گويهها معني دار (001/0). بدست آمد.جدول(3-3)
جدول 3- 3 آزمون بارتلت
927/9510
تقریبی از آماره کای دو
210
درجه آزادی
001/0
سطح معناداری

همبستگي کل: براي سنجش همبستگي کل از آزمون Determinant، استفاده شد. که عدد بدست آمده از اين آزمون بايد يک و صفر نباشد، که در اين صورت همبستگي کامل و جدا بودن کامل از هم ديگر را نشان مي دهد. که در اين پژوهش عدد بدست آمده، براي Determinant، مساوي با (380/0) بدست آمد، يعني دادهها نه همبستگي کامل دارند (يک)، و نه از هم ديگر جدا هستند(صفر).

2- استخراج عامل: اين بخش از آزمون تحليل عاملي به ما نشان مي دهد که مي توانيم چند حيطه داشته باشيم. که در اين قسمت از روشPAF159 استفاده شد. اين روش عددهاي ويژه مقدار160 را به ما نشان مي دهد، که مقدار هر کدام از عددهاي ويژه مقدار بالاتر از يک باشد، مي توانيم به آن تعداد حيطه در پرسشنامه خود داشته باشيم. در اين پرسشنامه ويژه مقدار بالاتر از يک برابر با 4 عدد بود که تعداد حيطههاي استخراج شده از اين پرسشنامه را نشان مي دهد.جدول(3-4)
جدول 3- 4 نتایج ویژه مقدار برای استخراج عامل
مولف ها

مقادیر ویژه استخراج عامل

ارزش ویژه
درصدی از واریانس
درصد تجمعی
1
5.122
24.323
24.323
2
930/2
955/13
347/38
3
049/2
757/9
104/48
4
853/1
822/8
926/56

همان طور که نتایج جدول (3-4 ) نشان میدهد در کل 4عامل 926/56 درصد از کل واریانسها را شامل میشود.

3) گردش161: براي قابل فهم تر کردن نتايج حاصل از استخراج عوامل استفاده ميشود. در اين قسمت تحليل عاملي از روشOblique از نوع Direct Oblimin استفاده شد. نتايج حاصل، همبستگي هر گويه با فاکتور عامل مربوط به خودش را نشان مي دهد و سؤال‌هايي که ضريب همبستگي آنها با حيطه‌هاي مربوط به خود بالاتر از (4/0) باشد، به عنوان سؤال آن حيطه دسته‌بندي شد و در ضمن بار گويه‌اي که در دو عامل بالاتر از (4/0) بود آن گويه نيز حذف شد(پیوست 1).
4) تفسير: با توجه به سؤالاتي که حيطه در بر گرفته است، حيطه‌هاي مدیریت ورزشی ، تبلیغاتی، قانونی _ دولتی، بسترسازی حرفهای نام گذاري گرديد (جدول، 3-5).

جدول 3- 5 حيطه‌هاي پرسشنامه و تعداد گويه‌هاي مربوط به هر حيطه
حيطه‌ها
تعداد گويه‌ها
عامل قانونی
5
عامل بسترسازی حرفهای
5
عامل مدیریت ورزشی
5
عامل تبلیغاتی
4

3-6 روش جمع آوری اطلاعات
پس از مشخص شدن جامعه آماری براساس جدول مورگان برای تعیین نمونه آماری 108 شرکت به صورت تصادفی ساده انتخاب شدندکه پرسشنامهها در این 108 شرکت با مراجعهی حضوری توزیع و تکمیل شد که از این تعداد 105 پرسشنامه تکمیل شد.
3-7 روش تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده میشود. به منظور تعیین و مشخص شدن موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، توسعه اقتصادی، پیشبرد فروش، ورزش بانوان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ورزش قهرمانی، استان کرمان، مدیریت ورزش، رتبه بندی