پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، سیاست های سازمانی، تعاملات اجتماعی، سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

به منظور برآورده کردن نیاز های شخصی خود عضویت سازمانی را می پذیرند. بدین منظور ناگزیر از برقراری ارتباط با یکدیگر اند. در واقع ، تعاملات اجتماعی میان افراد، شرایط مساعدی برای ظهور رفتار و مهارت سیاسی فراهم می کند، مهارت سیاسی پدیده ای متعارف در هر سازمانی است(دانایی فرد و همکاران، 2010).

2-3-2)تاریخچه رفتار سیاسی
رفتارسياسياينمفهومرانخستينبارمينتزبرگ ( 1983 ) درتوصيفويژگيهايفرديضروريبرايهدايتمؤثربعدسياسيزندگيكاريمطرحكرد،اماپژوهشپيرامونآندراواخردهة 1990 باكارفريز13وهمكاران ( 1999) آغازشد (Coole,2007 ).ففر ( 1981 ) مهارتسياسيراشايستگيمهميبراياثربخشيدرمحيطهايمبهمومتلاطمسازمانهايامروزيمعرفيكرد.مطالعاتمفهوميوتجربيمهارتسياسيراچنينتعريفكردهاند: تواناييدركمؤثرديگرانوموقعيتهادركارواستفادهازچنيندانشيبراينفوذدرديگرانبرايعملبهشيوهايكهاهداففرديياسازمانيفردرابرآوردهميكند(Coole,2007؛Jun,Guang-Tao,&Gang2009؛Ferris, Rogers,Blass,Hochwarter,2009).
رفتارسياسيسازهايچندبعديومتشكلازچندينبعدبههممرتبطاستهوشيارياجتماعي،نفوذ؛بينفردي،تواناييشبكهسازيوصميمت)صداقت(آشكار
(Ferris,Darren, Treadway,Robert,Kolodinsky,Wayne,Hochwarter,Charles,Kacmar,Ceasar Douglas & Dwight ,2005.Van der Mat,Coetzee,& De Beer,2008).
افراديكهازنظراجتماعيزيركاند،خودآگاهيوبصيرتزياديدرمحيطهاياجتماعيدارند(Ferris,2008).زيركياجتماعيبرايآنهاآگاهيهوشمندانهايازخودوديگرانفراهمميكندكهامكانقاعدهمندكردنوتعديلرفتاربامحيطهايمختلفودرحالتغييررافراهمميسازد(Blickle, Wendel & Ferris, 2010 ؛(Liu,2007. نفوذبينفرديبهتواناييافراددارايمهارتسياسيبهنفوذدررفتاركسانيكهباآنهاتعاملدارندونيزتطبيقرفتارخودبانيازهايمحيطياشارهدارد(Ferris,Darren, Treadway,Robert,Kolodinsky,Wayne,Hochwarter,Charles,Kacmar,Ceasar Douglas & Dwight ,2005). اشخاصيكهتواناييشبكهسازيدارندافراددارايمنابعياارتباطاتسودمندراشناساييوشبكههاياجتماعيباآنهاايجادميكنند وازاينطريقبرايخودسرمايةاجتماعيوحمايتاجتماعيفراهمميسازند،افراديكهصداقتزياديدارندبهاحتمالزياداعتمادوحمايتهمكارانراهنگاميجلبميكنندكهدرگيرتلاشهاينفوذيميشوندبهدليلصمیمیتآشكار،اعمالآنهابهمنزلةفريبكاريدركنميشودوديگرانآنهاراقابلاعتمادميدانند(Blickle, Wendel, & Ferris,2010؛ Liu,2007).

2-3-3) تعریف رفتار سیاسی
سیاست هایسازمانیثابتنمودهاستکهبخشمهمیازهردوبخشسازمانهای دولتیوخصوصیاست،بنابراینمحققاناستدلالمیکنندنیازبیشتری بهبررسیاینموضوع است. (Dubrin,1988).
مخالفتمحققاندرتعریف”سیاستدرسازمان”بعنوان یک موضوعدرزمینهمدیریت باقیماندهاست. اینعدماجماع،همچنیننشانهایازمباحثاتجاریدرارتباطموضوعسیاستسازمانی است(Gadot, Vigoda& Deroy 2010).
کرچنر، هاوکینزومیلر14 (2006) سیاستسازمانیرابهعنوان “اعمالقدرتدرنظرگرفتهوتاثیریکهعمدتادرخارجازفرایندهایسازمانیوروشهایرسمیرخمیدهد.
فراستوهیز15 (1977)،دریکیازمقالاتپیشگامدرزمینه سیاستسازمانیذکرنموده اند کهرفتارسیاسیتوسطکارمندانبرایدست یافتن به منافعشخصیخوددرفرآیندهایسازمانی مورداستفادهقرارمیگیرد. رفتارسیاسیکارکناندریکسازمانمربوطبهمبارزهبرای کسب قدرتومنافعفردی فراترازدستورکارسازمانی تعریف می گردد (Gadot, Vigoda& Deroy 2010).
رفتار هایسیاسیشامل “تاکتیکهاینفوذ” می باشد که بمنظور کسب منافعبیشتر برای خودو یاسازمان طراحیشدهاستوهدفاصلیآنآشتیدادنوبهطورموثرمدیریتکردن منافع رقابت کنندهبالقوهاست، مهارتسیاسیبهمعنیرفتارقابلمشاهدهفردهنگامیکهکهبهدنبالاهدافخوداست، می باشد. اینرفتارهایسیاسیدرحوزهمدیریترابهعنواناستراتژیهایسیاسی،تاکتیک های نفوذ،تاکتیکهایسیاسی،ومانورسیاسینیز تعریف می کنند. به برخیازرفتارهایسیاسینام خاصدادهمیشود: مدیریتاحساس،نوازش،ارجاعوغیره، که باتوجهبهاصطلاح “سیاست” درموردمدیریتوفرایند تصمیمگیریگروههایاجتماعیمی باشد (Doldor2007).
مهارت سیاسی در سازمان اغلب پنهان و تحت تاثیر تفاوت در برداشت ها ها و نگرش های کارکنان است و بر اساس ادراک افراد از واقعیت و نه خود واقعیت تعیین می شود (Atinc,Darrat,Fuller,Parker,2010).
رفتارسیاسیخارجازشرحشغلمشخصفرداست. اثرگذاریبرتوزیعمزایاو…یعنینوعیتلاشدرجهتاستفادهازپایگاه‌هایقدرتیکهفرددارد. توجهبهدامنهیگستردهیاینتعریف؛رفتار‌هایزیرازنوعرفتارسیاسیبشمارمی‌آیند. تلاشبرایاثرگذاریبراهداف؛شاخصها؛فرایند‌هایتصمیم‌گیریدرسازمان؛ندادناطلاعاتاساسیبهتصمیمگیرندگان؛شایعهپراکنی؛لاابالیگریهنگامکار(مثلسوتزدن)نشتاطلاعاتمحرمانه؛پارتیبازی؛بهنفعیاعلیهکسیرایدادن؛میانجیگریوتبلیغعلیهشخصیخاصرفتارسیاسیمشروع:آندستهازرفتارهاییکهبااستفادهازسازوکاربده‌بستانوروش‌هایغیررسمیدرسازمانبرایرسیدنبهاجماع؛توافقوائتلافدرراستایکمکبهرفتارهایرسمیودرجهتتحققاهدافسازمانصورتمیگیرد. رفتارسیاسیمثبتدرقالبپیگیریمنافعسازمانوگروه‌ها؛بکارگیریروشبرد-برد؛درحلوفصلتعارضوتصمیمگیری‌هاوباتوجهبهمنافعگروه‌هایمختلفنمودپیدامیکند. رفتارسیاسینامشروع(منفی)جهتگیریآنبرخلافخواسته‌هایسازمانوباهدفتحققنیاتشخصیبرایدستیابیبهقدرتصورتمیگیرد. دنبالکردنبیشازحدنفعشخصی؛درنظرگرفتنبیشترموقعیت‌هادرقالبوضعیتبرد-باختبهجایبرد-بردواستفادهازتاکتیک‌هاییمثلپنهانکاری؛غافلگیرکردن؛حفظدستورجلسهبهصورتمحرمانه؛مخفیکردناطلاعات؛استفادهازاطلاعاتیامنابعبهصورتغیرمعمولنقضقوانینومقررات؛اعتصاب؛تحریککارکنان؛اخلالدرفرایندعملیات؛لاابالیگریهنگامکار؛اعتراض‌هاینمادین(نپوشیدنکار)درخواست‌هایگروهیبرایمرخصی‌هایدرمانیوایجاداغتشاش(رضاییان، 1383 ).
اگرچه مهارتسیاسیدر قوانینومقرراتسازمان بطوررسمیذکرنشدهاست،امااینبهآنمعنانیستکههمیشهنقش ضداجتماعی دارند.

2-3-4) عوامل تاثیر گذار بر رفتار سیاسی
عواملی کهباعثمی شود کارکنانبهرفتارسیاسیدرسازمانمبادرت ورزند رامیتوانبهعواملفردیوساختاری و شغلی دستهبندیکرد (Vigoda,Gadot & Deroy 2006). عواملساختاریکه کارکنانرا برایرفتارسیاسیتحریکمی کند اشارهبهفضایسازماندارد. عواملفردیتعیینکنندهویژگیهایشخصیتی است که نشان دهنده کارمندان برای ارتکاب فعالیتهای سیاسی است.

2-3-4-1)عواملساختاری
وجوددرگیریهایبازیانرمدرمحیطکاربهعنوانشایعترینعاملمنجربهوقوع رفتارسیاسیکارکنان درنظرگرفتهمی شود. دلیلآشکارویاپنهانتعارضمیتوانداختلافدر دستیابیبهاهدافسازمانیویااستراتژیبرایرسیدنبهآنهاباشد (Peyrson,1984)احتمالبروزرفتارسیاسیباافزایشابهامدرنقش،وابهامدرهدف افزایشمی یابد.

2-3-4-2)عواملفردی
ویژگیهایشخصیتیدرمشارکتسیاسیکارکنان ازاهمیتزیادیبرخوردارمی باشند. ویژگیهایشخصیتی ذکرشده درادبیاتسیاستهایسازمانیدر زیرموردبحثقرارمیگیرد. اعتقادکارکناندرموردتواناییخودبرایکنترلوقایعیکه درسازمان اتفاقمیافتدبا میزان مداخله سیاسیآنها در سازمان مرتبط می باشد(Doldor,2011).مطالعات نشان داده است که کارکناندونوعتواناییبرایکنترلاتفاقاترخدادهدرسازمان دارا می باشند. یکنوعباوربهنامکنترلداخلیشاملکارکنانیبا اعتقادبهسطحبالاییازکنترلبرنتایجخروجی های خود. نوعدومازباوربهنامکنترلخارجیشاملکارمندانیکهمعتقدندزندگیشانباکنترلبرخیازنیروهایخارجیاست.
وضعیتنقشمهمیدرپیشبینیرفتارسیاسیدارد (Doldor,2011). وضعیتبهسادگیبهمعنایموقعیتکارمنددرسلسلهمراتبسازمان است. کارکنانی کهدرسطحپایینترازسلسلهمراتبسازمانیهستندمعمولابطور منفی تحتتاثیرسیاست های سازمانیقرارمیگیرند (Derouy, 1993)،بنابراینآنهادر تصمیمگیریهای سازمانینسبتبههمتایان خود بیشتر در معرض دیکته شدن سیاسی قرار می گیرند.
.
2-3-4-3) عوامل شغلی
عوامل شغلی در مورد بررسی شامل استقلال، بازخورد ، تنوع و مهارت و تعامل با مدیریت اند.استقلال شغلی بهطور منفی با درک فعالیت های سیاسی مرتبط است (Okander,Mores,2010).فقدان استقلال یا تنوع مهارت حاکی از آن است که دیگران کارمند را کنترل می کنند و به احساس بی قدرتی و افزایش برداشت از سیاست سازمانی می انجامد(Atinc,Darrat,Fuller,Parker, 2010).
محیط بازخورد اشاره به میزانی دارد که محیط کار استفاده از بازخورد با هدف بهبود عملکرد را تشویق و حمایت می کند. کارکنانی که بازخورد سازنده دریافت می کنند، شفافیت نقش بیشتر و کنترل بیشتری بر محیط کار خود دارندو نهایتا به برداشت کمتر از سیاست می انجامد (Atinc,Darrat,Fuller,Parker, 2010؛Rosen,Levy,& Hall,2006).

2-3-5) ابعاد رفتار سیاسی
2-3-5-1)رفتار سیاسی مشروع
همان سیاست های عادی روزانه است که در سازمان ها به چشم می خوردمانند شکایت کردن به رییس، عدم رعایت سلسله مراتب سازمانی، تشکیل ائطلاف، سخت گیری و زیاده روی در مقررات،سد نمودن راه خط مشی ها و سیاست های سازمانی و ایجاد موانع بر سر راه تصمیمات، تماس با افراد ذی نفوذ خارج از سازمان و برقراری ارتباط با آنان.

2-3-5-2)رفتار سیاسی نامشروع
آنهایی هستند که بوسیله آن قوانین و مقررات مربوطه نقض می شوند و این کار ها را اختلال گری می نامند؛ به عنوان مثال: ایجاد اغتشاش، لاابالیگریبه هنگام کار، اعتراض های نمادین مثل نپوشیدن لباس کار و یا درخواست های گروهی برای مرخصی(رابینز، 1374).

2-3-6) رویکرد های موجود در زمینه مهارت سیاسی
دو رویکرد کلی در مورد این پدیده وجود دارد:رویکرد خرد و رویکرد کلانVigoda, 2003 )). دیدگاه کلان، به رفتار سیاسی در سطح کلان با بررسی اثر متقابل قدرت و سیاست توجه می کند. برعکس دیدگاه خرد آن را در سطح فردی با بررسی واکنش ها، رفتار ها، مهارت ها و پویایی های بین فردی مرتبط با سیاست بررسی می کند (Doldor, 2011 ).

2-3-7) تعریفوحوزهرفتارسیاسیدرسازمان
ففرسیاستسازمانیرااینگونهتعریفمیکند: بهفعالیتهایدرونسازمانهابرایاکتساب،گسترشوبهکار‌گیریقدرتوسایرمنابع،برایبهدستآوردنرهاوردهاییترجیحدادهشدهدریکوضعیتیکهدرآنعدماطمینانیاعدمتوافقدرارتباطباانتخابها (گزینهها) وجوددارد،اطلاقمیگردد. واژهسیاستبهطورتلویحیتااندازه‌ایمنفیاست. بنابراینففربراینباوراستکهافرادمیکوشندتاابزارهاییرابهکارگیرندتاهدفهاییرابهدستآورندکهتوسطسازمانمجازنمیباشد. درواقع،رفتارسیاسیآنگونهکهماآنراتعریفمیکنیمکاملاًطبیعیاستزیراقدرتبهگونهذاتیمنفینیست. باوجوداینبیشترمدیرانبرایاجازهدادنبهمحیطکاریباویژگیسیاسی،مرددهستند. سیاستسازمانی،اقداماتآگاهانهنفوذ،برایارتقایاحفاظتازنفعشخصیافرادیاگروههارادربرمیگیرد. بهسیاستسازمانیبرایسازمان،اغلببهصورتغیرکارکردینگریستهمیشود. بایدتوجهشودکهاینتعریفازسیاستسازمانیبیانمیکندکهسیاستسازمانیمی‌تواندبرایاعضاییکسازمانویاخودسازمانمفیدباشد. مهارت هایسیاسیدرسازمانشاملاعمالآگاهانهایاستکهبراینفوذتوسطافرادیاگروههابهمنظوردستیابییاحفاظتازمنافعخودبههنگاموجودراهحلهایمتضادصورتمی‌گیرد (رضائیان،1383).

2-3-8) رفتار های شایع سیاسی
چهار فرم اصلی از مهارت سیاسی وجود دارد:
انگیزش
تحریک
ایجاد یک تعهد
اجبار (Reiki,2003).

2-3-9) تاکتیک‌هایسیاسی
گفتنیاستکهبرایهمهاعضاییکسازمان،غیرعادینیستکهرفتارسیاسیراابرازکنند. درعرصهسیاست،هرشخصییکبازیگراست. زیردستانوبههمینگونهمدیرانمیتواننددردادوستدسیاستسازمانی،درگیرشوند. باوجوداینبهطورگستردهایاینباوروجودداردکهرفتارسیاسیدرمیانکارکنانپستهایپایینتر،نسبتبهکارکنانپستهایبالاترکمترمتداولاست. تاکتیکهایسیاسیمتنوعیوجودداردکهبهگونهعملیتوسطکارکناندرهرسطحسازمانیبهکارگرفتهمیشودکهعبارتنداز:
حملهبهدیگرانیاسرزنشآنها: دوریازبهحداقلرساندنسهمخوددریکشکست. هنگامیکهدیگرانسپربلاقراردادهشوندرفتاریانفعالیمحسوبمیشودولیهنگامیکههدفکاهشرقابتبرایمنابعمحدودباشد،رفتاربیشفعالبهشمارمیآید.
استفادهازاطلاعاتبهعنوانیکابزارسیاسی: نگاهداشتنیاتحریفعمدیاطلاعات،ازآنجملهاست؛پنهانکردنیکوضعیتنامطلوب،ازراهبمباراناطلاعاتیبالادستها.
ایجادتصویریمطلوبازخود (مدیریتتصویرپردازیدیگرانازما): انتخابنوعلباسوآرایشخود،مطابقذوقوسلیقهدیگران. رعایتهنجارهایسازمانی،توجهدیگرانرابهموفقیتهاونفوذخودجلبکردنوازموفقیتهایدیگراناعتبارکسبکردن.
ایجادپایگاهحمایتی (مردمی): کسبحمایتپیشینبراییکتصمیم،متعهدساختندیگرانبهیکتصمیمازراهمشارکتدادنآناندرتصمیمگیری.
ستایشدیگران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های هوش هیجانی، کاهش استرس، رفتار سیاسی، مدیریت استرس Next Entries پایان نامه با کلید واژه های هوش هیجانی، عملکرد شغلی، رفتار سیاسی، رضایت شغل