پایان نامه با کلید واژه های رضایت شغلی، حقوق و دستمزد، سلسله مراتب، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

بدني و فيزيکي و نيازهاي رواني به ويژه نياز به رشد مي باشد. رشد اساساً با توجه به ماهيت خود کار امکان پذير می گردد (لاک1، 443:1999).
• خشنودي شغلي به نگرش کلي فرد درباره شغل اش اطلاق مي شود .کسي که خشنودي شغلي اش در سطح بالايي باشد نسبت به کارش نگرش مثبتي دارد، ولي کسي که از کارش ناخشنود است نگرش وي نسبت به کارش منفي است (رابينز ،2003).
• خشنودی شغلی برخلاف رضایت شغلی که به جنبه مادی وروانی توجه دارد، به بعد روانی موضوع می پردازد. مثلا ازجایی که امکان دارد، شاغلی ازنظرنیازهای روانی درسازمان به ارضاءرسیده باشد ولی ازنظرحقوق ودستمزدبه ارضاءنرسیده باشد، دراین صورت به نظر میرسدکه شاغل ازشغل خود خشنود باشد، ولی رضایت اوحاصل نشود. بطوریکه بعضی دررضایت شغلی ،خشنودی شغلی رانیز مستتر می دانند(عسکریان،108:1392).
• خشنودي شغلي احساسي است که افراد نسبت به شغل شان دارند. هنگامي که مي گوييم فردي داراي خشنودي شغلي است بدين معني است وي شغل اش را دوست دارد و ارزش زيادي براي آن قائل است و احساس مثبتي نسبت به آن دارد (شفيع آبادي، 42:1385).
• خشنودي شغلي مي تواند ناشي از دو دسته عوامل بيروني مثل افزايش حقوق ، ارتقا و ساير مزايا باشد و عوامل دروني مانند احساس پيشرفت ، خودکارايي ، مباهات براي انجام کار باشد .اگراين عوامل برآورده شود و نيازها و ارزش هاي کارکنان برآورده شود در نتيجه خشنودي شغلي کارکنان افزايش مي يابد (همان منبع). 1.Louk
• خشنودی شغلی واکنشی عاطفی است نشأت گرفته از این ادراک فرد که شغل وی تا چه حد ارزشهای شغلی مهم وی را کامروا می سازد و تا چه حد آن ارزشها با نیازهای شخص هماهنگ اند.ذکر این نکته حائز اهمیت است که گرچه خشنودی به عنوان یک نگرش تلقی می شود، تعریف لاک آن را یک واکنش عاطفی بیان می کند (لاک،1976).
• خشنودی شغلی قضاوتی ارزیابانه در مورد شغل که بخشی و نه تماماً ناشی از تجربیات عاطفی در محیط کار می باشد. بخشی ازخشنودی شغلی نیزحاصل باورهای ذهنی تر درمورد شغل است. به طور کلی تجربیات عاطفی و ساختارهای اعتقادی منجر به نوعی ارزشیابی از شغل می شوند که ما آن را خشنودی شغلی می نامیم. ویس وکروپانزانو(2003) نظریه رویدادهای عاطفی را در ارتباط با نگرشها، عواطف و رفتار کارکنان مطرح می سازند که چارچوبی غنی برای هدایت پژوهشهای تجربی جدید در رابطه با مطالعه عواطف و خشنودی شغلی به حساب می آید (فراحی، 55:1387).
2-1-33- ابعادخشنودی شغلی:
کندال ، اسمیت وهیولین به ابعاد پنج گانه شغلی اشاره کرده اند. این ابعاد مهم ترین ویژگی های هر شغل را درباره این موضوع که کدام یک ازافراد واکنش های مثبت مؤثری به آن دارند، نشان می دهد.
این ابعاد عبارتند از:
1.خشنودی ازماهيت كار: به معنای خصوصیات و ویژگی هایی که در وظایف شغلی فرد وجود دارد، میباشد. بعبارتی دیگر، بدين معني است كه كاردرجامعه ازاهميت واعتباربرخورداربوده و با ويژگيهاي شخصيتي فردمتناسب باشد. بطوريكه اينكار براي فرد چنان جالب باشد كه حاضر باشد نه تنها از بخشي ازمزاياي مادي چشم پوشي كند بلكه اينكاررا برشغل ديگر بادرآمد بالاتر ترجيح دهد ماهیت كار بستگی به تعامل با محیط و دیگر شرایط سازمان و شرایط فردی كاركنان دارد .ماهیت كار شامل:
الف- محتوی كار؛ یعنی فعالیتها، رفتارها، وظایف، روابط و مسئولیتها.
ب- صلاحیتهای مورد نیاز انجام كار؛یعنی مهارتها، توانائیها و تجارب
ج- مزد وعایدی جهت انجام كار؛ یعنی حقوق،ترفیع و رضایت حقیقی و مطلوب می شود (کائوفمن1،19:2002).
2. خشنودی از حقوق و پرداخت:حقوق و پرداخت یعنی مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می کند ودرجه ای که وی دستمزدش رادرمقابل دستمزد دیگران عادلانه و منصفانه میداند، گفته می شود.
مطالعات لاک نشان مي دهد که حقوق و دستمزد يک عامل تعيين کننده خشنودی شغلي است.به ويژه زمانيکه از ديدگاه کارمندان اين پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.
دستمزد براي تقريباً همه گروههاي شغلي يکي از مهمترين شرايط کاري به شمارمي آيد در برخي از مطالعات معلوم شده است که دستمزد عامل مهمي در خشنودی شغلي گروههاي مشخصي از کارکنان محسوب مي شود و به احتمال براي افرادي که نمي توانند خشنودی ديگري از کارشان کسب کنند حائز اهميت بيشتري ميباشد (ازکمپ2،148:1380). حقوق و دستمزد، در کشور ما اولين و مهمترين عامل است که افراد را وادار به ماندن در کاري مي کند واگر متناسب با انتظارات شخص باشد، عامل مهمي در افزايش خشنودی شغلي است.درواقع بيشتر افراد به دليل برطرف نشدن پايين ترين سلسله مراتب نياز، درجستجوي حقوق و مزاياي بيشتر هستند،حقوق بالا موجبات رفاه وآرامش کارمندان و شاغلين را به همراه دارد وعامل مهمي درجلب افراد به سمت شغلي مي باشد(حسین زاده ،22:1386)

1. kauf man 2.askamp
3.خشنودی از فرصت های ارتقا: فرصت های ارتقاء، به فرصت پیشرفت در سلسله مراتب سازمانی گفته می شود. در حالي که بسياري، واژه مسيرشغلي را در انتها به معناي پيشرفت در سازمان مي دانند اما با ديدگاهي گسترده بايد آن را در مجموعه متوالي نگرش ها و رفتارهاي فردي در زمينه فعاليت ها وتجربه هاي مربوطه کار درطول عمر معنا کرد. به عبارت ديگر واژه مسيرشغلي از يک سو معناي دروني دارد که به ديدگاههاي مشخص نسبت به شغل اش اشاره دارد و از سوي ديگر معناي بيروني دارد و انواع شغل هاي واقعي که فرد به عهده داشته است يا دارد را در بر مي گيرد.
نياز پيشرفت نشان دهنده ميل و علاقه فرد نسبت به انجام يک کار و سازمان دادن محيط کار پرثمره، فائق آمدن بر موانع ، افزايش ميزان کار، رقابت درانجام کار بيشتر و بهتر و پيشي جستن نسبت به ديگر است و اين نياز ميل به انجام کاري است بهتر وکارآمدتر از آنچه که قبلاً انجام شده است (ساعتچي، 36:1384).
4. خشنودی از نظارت و سرپرستی: نظارت و سرپرستی به معنای نحوه ارتباط فرد با سرپرست مستقیم خود و توانایی سرپرست در عرضه حمایت های رفتاری و کمک های فنی به فرد آمده است. بعد سرپرستي بيانگر رضايتي است كه فرد از رابطه با سرپرست مستقيم خود به دست مي آورد. مرورتحقيقات نشان ميدهدكه سرپرستي به عنوان يك بعد مهم شغلي مطرح شده است هرچند ازديدكاركنان اهميت آن كمتراز برخي متغيرهاي ديگر مانند ارتباط باهمكاران است. دربيشتر پژوهش ها تأييد شده است كه هرچه سرپرستي باملاحظه وكارمند مدار باشد، خشنودی شغلي بيشترخواهد شد. وسرپرستانی که در هر دوبعد سرپرستی (کارمندمدار وکارمدار) شاخص هستند، بیشترین خشنودی شغلی حاصل می شود (ازكمپ ،1380: 148).
5. خشنودی از همکاران شغلی: همکاران شغلی، درجه ای که کارآیی همکاران شغلی را به لحاظ تخصص، و در بعد اجتماعی به لحاظ حمایت از فرد، نشان می دهد. داشتن همکاران حمایت کننده و دوست داشتنی موجب افزایش خشنودی شغلی می شود. تحقیقات نشان دادند، داشتن روابط مثبت با همکاران، خشنودی را افزایش می دهد (اسمیت وکندال، 1969).
2-1-34- شاخص های خشنودی شغلی:
اسمیت، کندال و هیولین، شاخص های خشنودی شغلی رابه 5 بخش و بشرح ذیل دسته بندی نمودند که عبارتند از:
الف- شاخص های خشنودی از ماهیت کار :
1. مجذوب کننده2. تکراری نبودن3. خشنود کننده4. یکنواخت نبودن5. خوب و مناسب6. خلاقانه
7. مورد احترام8. دقیق و حساس9. خوشایند و دلپذیر10. مفید و سودمند11. خسته کننده نبودن
12. بهداشتی و سالم13. تلاش برانگیز14.سرپایی نبودن15. ناامید کننده نبودن 16. ساده و آسان
17. زیاد و بی پایان نبودن18. دارای احساس موفقیت (نعامی و شکرکن،70:1383).
ب- شاخص های خشنودی از حقوق و پرداخت:
1. کافی برای مخارج معمول2. سهم منصفانه از سازمان3. نداشتن سختی در تأمین مخارج زندگی4. بد- نبودن5. امکان تأمین زندگی مرفه6. نا مطمئن نبودن7. کمتر از حد استحقاق نبودن8. درآمد بالا بودن
9. درآمدپایین نبودن(همان منبع).
ج – شاخص های خشنودی ازترفیع و فرصت های ارتقاء:
1. امکان فرصت خوب برای ترقی2. عدم محدودیت فرصت ترقی 3. دادن ترفیع بر حسب شایستگی
4. منصفانه بودن مقررات ترفیع 5. مستمر بودن ترفیع 6. منظم بودن ترفیع 7. خوب بودن امکان ترفیع(همان منبع).
شاخص های خشنودی از نظارت و سرپرستی: د-
1. مشورت کننده باشد2. خوشحال ساختن اش دشوار نباشد3. رفتاری غیرمودبانه نداشته باشد.
4. تحسین کننده کار خوب باشد5. آداب معاشرت را رعایت کند6. آدمی بانفوذ (متشخص) باشد.
7. آگاه به تحولات علمی و.. باشد8. سرپرستی کافی داشته باشد9. زود از کوره در نرود10. آگاهی
دهنده طرز کار باشد11. سبب رنجش خاطر نباشد12. یک دنده و لجباز نباشد13. مطلع و خبره
در کار خود باشد14. آدمی بد اخلاق نباشد15. باهوش (یادگیری بالا) باشد16.آزادی عمل دهنده
در کار باشد17.آدم تنبل نباشد18. فردی باشد که در زمان احتیاج بتوان بهش رجوع کرد(همان منبع).
و- شاخص های خشنودی از همکاران شغلی:
1. تحرک بخش بودن2. کسل کننده نبودن3. کند نبودن در کار4. بلند همت بودن5. کند ذهن نبودن
6. وظیفه شناس بودن7. سریع بودن در کار 8. باهوش بودن9. دشمن تراش نبودن10. پر حرف نبودن
11. زیرک و دانا بودن12. تنبل نبودن13. کج خلق نبودن14. اسرار فاش نکردن15. فعال وپرتلاش بودن
16. محدودیت درسرگرمی 17. وفا دار بودن18. دیر آشنا نبودن(همان منبع).
2-1-35-عوامل تشکیل دهنده خشنودی شغلی:
عوامل بی شماری وجود دارد که در کنار هم می توانند پدید آورنده خشنودی شغلی در افراد باشد. چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد خشنودی شغلی در فرد بکاهد و یا حتی او را در شمار افراد ناخشنود از شغل خویش قرار دهد. میزان درآمد، وجهه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، شیوه مدیریت در محیط کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از عوامل ایجاد خشنودی شغلی در افراد است. عوامل دیگری را نیز می توان در ایجاد خشنودی شغلی مؤثر دانست که از میان آن ها می توان به وجاهت اجتماعی، احترام به ارزش کار افراد، ساعات کار، امنیت شغلی، خدمات رفاهی و روابط انسانی اشاره داشت. میان ایفای نقش و نگرش از دید روان شناسی اجتماعی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. آن زمانی که فرد با پیش زمینه های مثبت، به گزینش یک شغل بپردازد به طور مسلم در کار خود تا اندازه زیادی موفق خواهد بود و بر عکس نگرش منفی می تواند پی آمدهای ناگواری را در پی داشته باشد. به ویژه در جامعه ای که میان آموزش وتولید رابطه ای پایدار وجود ندارد. اغلب افراد به کارهایی گمارده می شوند که از سر ناچاری آن را برمی گزینند، پس با پیش زمینه منفی به انجام وظیفه محوله خود می پردازند. این امر به ویژه در زمانی نمود بیشتری می یابد که فرد از لحاظ حقوق و مزایا و امکانات رفاهی در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد. به طور قطع، بیشتر کارکنان و مستمری بگیران ثابت جامعه قدرت خریدشان همواره در اندازه قابل توجهی پایین تر از سطح جریان عمومی قیمت هاست و همواره شکاف و  فاصله ژرفی میان این دو جریان وجود دارد. همین امر عدم تعادل میان دستمزدها و هزینه کالا و خدمات موردنیاز برای معیشت را تشدید کرده و آثار سوء آن به صورت کاهش انگیزش کارکنان و افت بهره وری در جامعه آشکار می شود. عدم کفایت دستمزدها بخشی از مزدبگیران ثابت را ناگزیر می سازد تا درصدد انجام کار دوم و حتی سومی برآیند و این مسئله افزون بر حاکمیت بخشیدن به نوعی رابطه ناسالم سبب می شود این مشاغل کاذب و غیر تولیدی توان و انرژی افراد را تا اندازه زیادی کاهش دهد و همین امر به صورت آسیب های گوناگون اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت سازمانی، تمایل به ترک شغل، سازگاری عاطفی، هیجانات منفی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتقای شغلی، توسعه انسانی، ارتباطات سازمانی، کشورهای پیشرفته