پایان نامه با کلید واژه های رشد جمعیت، تراکم جمعیتی، طرح تفصیلی، بازنشستگان

دانلود پایان نامه ارشد

معابر
420408
13/30
47/44
_
_
_
_
جمع
1395510
100
63/147
074/52
1/24
806/40+
78/68+
منبع: طرح تفصیلی و طرح ساختاری- راهبردی شهر بندرعباس
جدول شماره 8: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست
کاربری
مساحت
سرانه
سرانه های پیشنهادی در مقیاس محله
کمبود/مازاد در مقایسه با طرح تفصیلی
کمبود/مازاد در مقایسه با طرح ساختاری- راهبردی

مساحت
(مترمربع)
نسبت به محله
(درصد)

طرح تفصیلی
طرح ساختاری- راهبردی

مسکونی
502600
13/47
57/38
45/43
20
88/4-
57/18+
تجاری
6300
59/0
48/0
83/0
1/0
35/0-
38/0+
خدمات
آموزشی
12300
15/1
88/0
3/1
6/1
42/0-
72/0-

مذهبی
2900
27/0
2/0
19/0
15/0
01/0+
05/0+

تجاری-مسکونی
11466
07/1
88/0
11/2
0
23/1-
88/0+

درمانی و بهداشتی
200
01/0
01/0
001/0
0
009/0+
01/0+

ورزشی
5700
53/0
43/0
15/0
2/0
28/0+
23/0+

فرهنگی
0
0
0
003/0
05/0
003/0-
05/0-

کارگاهی
19500
82/1
49/1
0
0
49/1+
49/1+

اداری-انتظامی
1800
16/0
13/0
0
0
13/0+
13/0+

تأسیسات و تجهیزات شهری
60
005/0
004/0
0
3/0
004/0+
296/0-

حمل و نقل و انبار و پارکینگ
0
0
0
69/0
2/0
69/0-
2/0-

فضای سبز
0
0
0
35/3
5/1
35/3-
5/1-
بایر
63000
9/5
8/4
_
_
_
_
متروکه
600
05/0
04/0
_
_
_
_
معابر و فضای باز
343800
08/32
38/26
_
_
_
_
حریم راه
107300
01/10
72/7
_
_
_
_
کل
1066300
100
84/81
074/52
1/24
9-
974/18+
منبع: طرح تفصیلی و طرح ساختاری- راهبردی شهر بندرعباس

5-3-تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها

1-5-3- تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد
محله سورو با جمعیتی معادل 8874 نفر(در سال 1385)، 3/2 درصد از کل جمعیت شهر بندرعباس را در خود جای داده است و دارای تراکم جمعیتی معادل 8/63 نفر در هکتار
می باشد. جدول شماره 9 برخی از شاخص های این محله را نسبت به کل شهر بندرعباس مقایسه کرده است.

جدول شماره9 : مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی
محله سورو با شهر بندرعباس
شاخص ها
محله سورو
شهر بندرعباس
نسبت به شهر بندرعباس(درصد)
جمعیت(نفر)
8874
379301
3/2
مساحت(هکتار)
139
7113
9/1
تراکم ناخالص جمعیتی
(نفر در هکتار)
8/63
3/53
120
منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1385

نتایج حاصل از سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، نشان می دهد که جمعیت محله سورو برابر با 8874 نفر بوده است که بر اساس کل شماری مهندسین مشاور پرداراز در سال 1389، جمعیت این محله به 9453 نفر افزایش یافته است که این امر با نرخ رشد 6/1 درصدی جمعیت طی سالهای 89-1385 در محله سورو اتفاق افتاده است.
نرخ رشد جمعیتی محله سورو در مقایسه با نرخ رشد 3/3 درصد بندرعباس نشان می دهد که رشد جمعیت این محله از میانگین شهر بندرعباس کمتر می باشد.

جدول شماره10 : تغییرات جمعیت محله سورو طی سالهای 89-1385
عنوان
1385
1389
جمعیت (نفر)
8874
9453
نرخ رشد جمعیت(درصد)
6/1
منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز، سال1389
محله چاهستانیها با جمعیتی معادل 13028 نفر 43/3 درصد از کل جمعیت شهر بندرعباس را در خود جای داده است و دارای تراکم جمعیتی معادل 123 نفر در هکتار است. جدول زیر شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم ناخالص جمعیتی این محله را با شهر بندرعباس مقایسه کرده است.

جدول شماره11: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله چاهستانیها
با شهربندرعباس
شاخص ها
محله چاهستانیها
شهر بندرعباس
نسبت به شهر بندرعباس(درصد)
جمعیت(نفر)
13028
379301
43/3
مساحت(هکتار)
106
7113
49/1
تراکم ناخالص جمعیتی
(نفر در هکتار)
123
3/53
230
منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385

بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت محله چاهستانیها برابر 13028 نفر بوده که با نرخ رشدی معادل 7/4 درصد به 15504نفر در سال 1389 افزایش یافته است.

جدول شماره12 :تغییرات جمعیت محله چاهستانیها طی سالهای 89-1385
عنوان
1385
1389
جمعیت (نفر)
13028
15504
نرخ رشد جمعیت(درصد)
7/4
منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز، سال1389

نمودار شماره2 : مقایسه جمعیت محلات سورو و چاهستانیها با شهر بندرعباس (سال 1385)

نمودارشماره3: مقایسه تراکم ناخالص جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها با شهر بندرعباس(سال1385)

نمودارشماره4: مقایسه نرخ رشد جمعیت محلات سورو و چاهستانیها با شهر بندرعباس
(سال89-1385)
2-5-3- تعداد و بعد خانوار
بعد خانوار از جمله شاخص های مؤثر بر رفاه اجتماعی خانواده ها به شمار می رود. نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 نشان می دهد که شهر بندرعباس در سال 1385 با 89404 خانوار، دارای بعد خانواری معادل 2/4 نفر بوده، در حالی است که محله سورو در همین سال، بعد خانواری معادل 4/4 نفر داشته است. البته قابل ذکر است این شاخص در محله موردنظر در سال 1389، به 2/4 نفر در خانوار کاهش یافته است.

جدول شماره13 : تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله سورو طی سالهای 89- 1385
عنوان
1385
1389
جمعیت(نفر)
8874
9453
خانوار
2027
2255
بعد خانوار(نفر)
4/4
2/4
منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز، سال 1389

بعد خانوار در محله چاهستانیها طی سالهای 89-1385، علیرغم افزایش جمعیت، کاهش یافته به طوری که از 4/4 نفر در خانوار در سال 1385 به 4 نفر در خانوار در سال 1389رسیده است و در مقابل تعداد خانوار موجود در محله افزایش یافته است.

جدول شماره14 : تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله چاهستانیها
طی سالهای 89- 1385
عنوان
1385
1389
جمعیت
13028
15504
خانوار
2960
3903
بعد خانوار
4/4
4
منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز سال 1389

نمودارشماره5: روند تغییرات بعد خانوار در محلات سورو و چاهستانیها طی سالهای89-1385

6-3- ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها

بر اساس بررسی های صورت گرفته، از بین جمعیت در سن کار ساکن محله سورو، 37درصد جمعیت فعال و 63 درصد جمعیت غیرفعال محسوب می شوند. همچنین نرخ بیکاری در محله 19 درصد می باشد، در حالی که این شاخص در شهر بندرعباس 11درصد است.
همچنین در محله چاهستانیها از میان ساکنین موجود در سن فعالیت، 2/48 درصد جمعیت فعال و 8/51 درصد را جمعیت غیرفعال تشکیل می دهند. این در حالی است که در سطح شهر بندرعباس سهم جمعیت فعال از جمعیت در سن فعالیت 5/34 درصد و سهم جمعیت غیرفعال 5/65 درصد محاسبه شده است. علت اصلی چنین ترکیب فعالیتی در محله چاهستانیها و سورو به ترکیب جنسی ساکنین محله برمی گردد زیرا در این محلات نسبت جنسی با عددی معادل 111درصد، به نفع مردان می باشد.

جدول شماره15 : مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و چاهستانیها
با شهر بندرعباس
ترکیب جمعیت در سن فعالیت
محله سورو
محله چاهستانیها
شهر بندرعباس

سهم(درصد)
سهم(درصد)
سهم(درصد)
جمعیت فعال
37
2/ 48
5/34
جمعیت غیرفعال
63
8/51
5/65
کل
100
100
100
منبع: مهندسین مشاور پرداراز سال 1389

نمودارشماره6 : مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و چاهستانیها
با شهر بندرعباس

جدول شماره16 :ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها و شهر بندرعباس
ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال
سهم محله سورو
(درصد)
سهم محله چاهستانیها
(درصد)
سهم شهر بندرعباس
(درصد)
شاغل
81
81
89
بیکار
19
19
11
کل جمعیت فعال
100
100
100
محصل
91/33
27
35
دارای درآمد بدون کار
65/5
10
13
خانه دار
39/47
63
47
سایر
04/13
_
5
کل جمعیت غیرفعال
100
100
100
منبع: مهندسین مشاور پرداراز سال 1389
بررسی ترکیب جمعیت فعال وغیرفعال محله چاهستانیها و سورو حاکی از تفاوت های محسوس بین این محلات و سایر پهنه های شهر بندرعباس است.
نرخ بیکاری در محله برابر با 19 درصد است، حال آن که این نرخ در سطح شهر برابر با 11 درصد می باشد. این امر نشان می دهد علیرغم آن که اشتغال و جستجو برای کسب درآمد تا حدی زمینه جذب ساکنان به محله چاهستانیها را فراهم نموده است اما بسیاری از ساکنان این محله همچنان بیکار هستند.
سهم محصلین و افراد دارای درآمد بدون کار (بازنشستگان) به نوعی بیانگر سرمایه انسانی موجود و بالقوه در محله های موردنظر و شهر بندرعباس است. چرا که بازنشستگان که اکنون بدون انجام فعالیت اقتصادی کسب درآمد می کنند در واقع پیش از این دارای مشاغل رسمی و بیمه بوده اند و نوعی از رسمیت شغلی را به همراه دارند.
محصلین نیز که در حال تقویت مهارت و دانش خود برای دستیابی به مشاغل بهتر هستند به عنوان پتانسیل سرمایه انسانی محله شناخته می شوند. با توجه به جدول شماره 16، سهم این دو گروه( بازنشستگان و محصلین) در محله های سورو (56/39 درصد) و چاهستانیها(37 درصد) در مقایسه با شهر بندرعباس (48 درصد) چندان چشمگیر نیست که این امر بیانگر پایین بودن سرمایه انسانی در محله های موردنظر می باشد. در حالیکه بیشترین سهم از جمعیت غیرفعال محلات سورو (39/47) و چاهستانیها(63 درصد) به افراد خانه دار تعلق دارد.

نمودارشماره7 : ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها و شهر بندرعباس
7-3- جمع بندی

شهر بندرعباس با توجه به جایگاه اقتصادی مناسبی که در کشور دارد به عنوان یک شهر مهاجرپذیر مطرح می باشد. افزایش مهاجرت به محله، باعث ازدیاد جمعیت شهرنشین و فراهم شدن زمینه شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی می شود. تقریباً یک سوم جمعیت شهر بندرعباس در محدوده سکونتگاههای غیررسمی با مساحتی حدود 1216 هکتار اسکان گزیده اند. این شهر دارای 12 محله غیررسمی بوده که این محلات بیشتر در جنوب شهر در کنار آبهای خلیج فارس و نیز اراضی حاشیه ای شمال شهر شکل گرفته اند و عبارتند از محلات شهرک توحید، نخل ناخدا، چاهستانیها، خواجه عطا، کمربندی، نایبند، بهشت زهرا، پشت شهر، سورو، دوهزار، ششصد دستگاه، چهارصد دستگاه
در این تحقیق محلات سورو و چاهستانیها به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده اند که محله سورو با وسعتی برابر 139 هکتار و جمعیت 9453 نفر(در سال 1389) در جنوب غربی و در منطقه 3 شهرداری بندرعباس در حاشیه دریا شکل گرفته است. این محله دارای قدمتی تاریخی(قبل از سال 1300هجری شمسی) بوده و توسعه آن مربوط به دهه 1330 می باشد.
از آنجایی که قدمت درصدی از ابنیه موجود در محله سورو بیشتر از 50 سال بوده، کالبد محله دارای فرسودگی می باشد ولی از نظر امکانات و کاربری ها محله دارای وضعیت مناسبی است و فقط از لحاظ بعضی از کاربری ها مانند کاربری بهداشتی- درمانی با کمبود مواجه است.
محله چاهستانیها یکی دیگر از سکونتگاههای غیررسمی بندرعباس با وسعتی معادل 106 هکتار و جمعیت 15504نفر( در سال1389) در شمال شهر بندرعباس و در منطقه 2 شهرداری در کنار بزرگراه شهید رجایی به صورت کاملاً غیررسمی شکل گرفته است. هسته اولیه این محله به دهه 1350 و اوج شکل گیری آن به دهه 1360 و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد.
به لحاظ کالبدی محله چاهستانیها دارای بافتی نابسامان بوده که از مصالح یکنواخت و ارزان تشکیل شده است. معبر تنگ و باریک با عرض کمتر از 5 متر یکی دیگر از ویژگیهای بارز محله می باشد. بررسی کاربری ها نشان می دهد که هیچ یک از کاربری های پیشنهادی طرح های فرادست در محله اجرا نشده است و محله با کمبود شدید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شبکه معابر، طرح تفصیلی، کاربری اراضی، توزیع فضایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سکونتگاه های غیررسمی، بهره مندی، جامعه آماری، بافت های شهری